Europese Commissie > EJN > Rechtsbijstand > Polen

Laatste aanpassing: 22-02-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Rechtsbijstand - Polen

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen? 1.
2. Wat is rechtsbijstand? 2.
3. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand? 3.
4. Kan rechtsbijstand worden verkregen voor alle geschillen? 4.
5. Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen? 5.
6. Waar kan ik een aanvraagformulier voor rechtsbijstand verkrijgen? 6.
7. Welke documenten moet ik bij mijn aanvraag voor rechtsbijstand voegen? 7.
8. Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen? 8.
9. Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 9.
10. Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 10.
11. Wie kiest mijn advocaat als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 11.
12. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald? 12.
13. Wie betaalt de overige kosten als ik in aanmerking kom voor gedeeltelijke rechtsbijstand? 13.
14. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan ook de kosten vergoed van het beroep dat ik eventueel na het proces instel? 14.
15. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan worden ingetrokken in de loop van het proces (of zelfs na het proces)? 15.
16. Als ik niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan ik dan tegen die beslissing in beroep gaan? 16.

 

1. Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen?

De kosten die een proces met zich brengt, zijn gerechtskosten en het honorarium van advocaten - in gevallen waarin de partij wordt vertegenwoordigd door een advocaat. Als een partij volledige of gedeeltelijke rechtsbijstand toegewezen heeft gekregen voor de gerechtskosten kan hij ook vragen om toewijzing van een advocaat wiens honorarium door de staat wordt betaald.

De gerechtskosten omvatten griffierechten en kosten die zijn ontstaan door het proces.

Griffierechten zijn registratiekosten en wettelijke kosten.

Kosten ontstaan door het proces:

 • Reiskosten van een partij die door het gerecht is verplicht om persoonlijk voor het gerecht te verschijnen,
 • Reis- en hotelkosten van een getuige alsook inkomensderving door zijn verschijning voor het gerecht,
 • Honorarium en kosten van getuige-deskundigen, vertalers en reclasseringsambtenaren,
 • Honorarium en kosten van andere personen en instellingen;
 • Kosten van andere bewijsmiddelen,
 • Kosten van vervoer en bewaring van dieren en goederen,
 • Kosten van publicaties,
 • Hechteniskosten,
 • Betaling van reclasseringsambtenaar voor hun milieuonderzoek

U kunt volledige of slechts gedeeltelijke rechtsbijstand krijgen voor de gerechtskosten. Als u gedeeltelijke rechtsbijstand heeft gekregen voor de gerechtskosten, dan moet u de rest zelf betalen.

Het is belangrijk te weten dat een beslissing over rechtsbijstand de verliezende partij niet vrijstelt van terugbetaling van de gemaakte kosten van een procedure aan de winnende partij.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2. Wat is rechtsbijstand?

Rechtsbijstand is vastgelegd in de wet betreffende het burgerlijk procesrecht, de wet op gerechtskosten in civiele procedures en de wet op rechtsbijstand in civiele procedures voor de rechtbanken van lidstaten van de EU.

Er zijn twee belangrijke vormen van rechtsbijstand:

 1. Bijstand met gerechtskosten
 2. Bijstand met honorarium van de advocaat

3. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

Poolse onderdanen, onderdanen van alle lidstaten van de EU en alle natuurlijke personen met een officiële verblijfplaats in een van de lidstaten van de Europese Unie hebben recht op rechtsbijstand. Een natuurlijk persoon komt in aanmerking voor rechtsbijstand indien hij zich de kosten van de gerechtelijke procedure niet kan veroorloven zonder nadeel voor zijn onderhoud of het onderhoud van zijn gezin. Rechtspersonen komen in aanmerking voor rechtsbijstand indien zij geen mogelijkheden hebben om de procedure te bekostigen. Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan het gerecht beslissen dat de aanvrager recht heeft op bijstand.

Sommige groepen worden automatisch vrijgesteld van alle gerechtskosten. Dit zijn personen die aanspraak maken op:

 1. Vaststelling van vaderschap en bijbehorende eisen
 2. Alimentatie
 3. Oneerlijke bepalingen in consumentenovereenkomsten

Deze vrijstelling van gerechtskosten geldt voor alle zaken met betrekking tot arbeid en sociale uitkeringen (bijv. pensioenen).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4. Kan rechtsbijstand worden verkregen voor alle geschillen?

Rechtsbijstand kan worden verkregen voor alle civiele procedures waaronder: familiezaken, arbeid en sociale zaken.

5. Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen?

De mogelijkheid van een mondeling verzoek voor rechtsbijstand bestaat tijdens de rechtszitting dus het is niet nodig om een officieel verzoek in te dienen voordat de zaak begint en te wachten op de beslissing tot de definitieve uitspraak.

6. Waar kan ik een aanvraagformulier voor rechtsbijstand verkrijgen?

U kunt een aanvraagformulier voor rechtsbijstand krijgen in ieder gerechtshof of arrondissementsrechtbank. Er is geen officieel aanvraagformulier voor rechtsbijstand. De aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend. Er zijn echter speciale formulieren voor declaraties die bij de aanvraag moeten worden gevoegd (zie punt 7).

7. Welke documenten moet ik bij mijn aanvraag voor rechtsbijstand voegen?

Aanvragen voor rechtsbijstand moeten worden vergezeld van een verklaring van de aanvrager over zijn gezin, financiële situatie, eigendommen en bronnen van inkomsten. De aanvraag moet altijd worden vergezeld van officiële documenten die bovenstaande informatie alsook de nationaliteit van de aanvrager en zijn woonplaats bevestigen en indien de aanvrager geen inwoner van een lidstaat van de EU is, documenten die bewijzen dat hij officieel woont in een van de lidstaten van de Europese Unie.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

8. Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen?

Verzoeken om rechtsbijstand moeten worden ingediend bij het gerecht waar de procedure plaatsvindt of waar de procedure zou moeten beginnen. Als de aanvrager geen woonplaats in Polen heeft, kan hij de aanvraag voorleggen via een bevoegde instantie van een lidstaat waar hij inwoner is of via het Poolse ministerie van justitie. Het ministerie van justitie zal de aanvraag aan het bevoegde gerecht doorsturen.

9. Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

Informatie over hulp met rechtsbijstand kan worden verkregen bij het gerecht waar de aanvraag is ingediend. Het gerecht beslist over de aanvraag en de aanvrager ontvangt de uitspraak.

10. Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

Als u in aanmerking komt voor rechtsbijstand dan moet u de aanvraag met alle verklaringen zoals genoemd in punt 7 indienen bij het gerecht waar de procedure in behandeling is.

In gevallen waarbij de rechtsbijstand ook de kosten van de ondersteuning door een advocaat omvat, zal de plaatselijke orde van advocaten een advocaat aanwijzen die de aanvrager zal vertegenwoordigen. U kunt dan contact opnemen met uw advocaat in geval van twijfel.

11. Wie kiest mijn advocaat als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

Advocaten worden toegewezen voor de betreffende procedure door de plaatselijke orde van advocaten. Er bestaat voor de aanvrager echter een mogelijkheid om de toegewezen advocaat te wijzigen maar alleen wanneer dit gerechtvaardigd is door de omstandigheden. Een advocaat kan ook weigeren om een zaak aan te nemen wanneer er zwaarwegende redenen voor zijn.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het is echter belangrijk dat het gerecht alleen rechtsbijstand met vergoeding van het honorarium van de advocaat zal verlenen wanneer het gerecht besluit dat de aanvrager in de betreffende zaak door een advocaat moet worden vertegenwoordigd.

12. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald?

Rechtsbijstand wordt verleend voor:

 • proceskosten,
 • honorarium van advocaat - in gevallen waarin u door een advocaat wordt vertegenwoordigd.

Het is mogelijk om rechtsbijstand te krijgen voor beide punten waardoor u niets hoeft te betalen tenzij u de zaak verliest, want dan moet u de proceskosten van de winnende partij betalen.

13. Wie betaalt de overige kosten als ik in aanmerking kom voor gedeeltelijke rechtsbijstand?

Als u in aanmerking komt voor gedeeltelijke rechtsbijstand worden de overige kosten betaald door de aanvrager.

14. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan ook de kosten vergoed van het beroep dat ik eventueel na het proces instel?

Goedgekeurde rechtsbijstand in het gerecht van eerste aanleg geldt automatisch voor hoger beroep en uitvoerende procedures. Als er sprake is van een gedeeltelijke rechtsbijstand die alleen de proceskosten in het gerecht van eerste aanleg vergoedt, dan kan de aanvrager een nieuw verzoek indienen.

15. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan worden ingetrokken in de loop van het proces (of zelfs na het proces)?

Rechtsbijstand met proceskosten en honorarium van advocaat kan worden ingetrokken indien de rechtsbijstand is toegekend op basis van omstandigheden die nooit zijn voorgekomen of zijn verdwenen na de toekenning van de rechtsbijstand.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

In de bovengenoemde situaties moet de aanvrager alle proceskosten en het honorarium van de advocaat terugbetalen. Er bestaat echter een uitzondering op de tweede situatie waarbij de aanvrager de kosten slechts gedeeltelijk moet terugbetalen in verhouding tot de wijziging in de situatie van de aanvrager.

Dit geldt niet voor situaties waarin de rechtsbijstand is ingetrokken omdat de eis of verdediging onredelijk blijken.

16. Als ik niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan ik dan tegen die beslissing in beroep gaan?

De mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen tegen de beslissing om rechtsbijstand te weigeren of in te trekken. Deze klacht moet worden gericht aan een hogere rechtbank dan het gerecht die de beslissing heeft genomen over de weigering van rechtsbijstand maar de klacht moet worden ingediend bij het laatstgenoemde gerecht. De termijn om deze klacht in te dienen bedraagt een week en begint wanneer de aanvrager daadwerkelijk in het bezit is van de beslissing van het gerecht over de rechtsbijstand. Als de aanvrager niet heeft gevraagd om betekening van de beslissing over rechtsbijstand, dan begint de termijn voor het indienen van de klacht op de dag van publicatie van de beslissing van het gerecht. Als de beslissing over de weigering van rechtsbijstand is genomen tijdens een zitting met gesloten deuren dan  wordt de beslissing automatisch betekent bij de aanvrager waardoor de termijn voor indiening van de klacht begint vanaf de dag van betekening.

Nadere inlichtingen

Ombudsman website

« Rechtsbijstand - Algemene informatie | Polen - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 22-02-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk