Eiropas Komisija > ETST > Juridiskā palīdzība > Polija

Pēdējo reizi atjaunots: 21-02-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskā palīdzība - Polija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kādas ir lietas procesa izmaksas un kas tās parasti sedz? 1.
2. Kas ir juridiskā palīdzība? 2.
3. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību? 3.
4. Vai juridisko palīdzību var saņemt visa veida strīdos? 4.
5. Vai ir īpaša procedūra steidzamiem gadījumiem? 5.
6. Kur es varu saņemt juridiskās palīdzības iesnieguma veidlapu? 6.
7. Kādi dokumenti man ir jāpievieno juridiskās palīdzības pieprasījumam? 7.
8. Kur man ir jāreģistrē juridiskās palīdzības pieprasījums? 8.
9. Kā man paziņos, vai es esmu tiesīgs saņemt juridisko palīdzību? 9.
10. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas man ir jādara? 10.
11. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas izvēlēsies manu juristu? 11.
12. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers visas mana tiesas procesa izmaksas? 12.
13. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas segs pārējās izmaksas? 13.
14. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers pārsūdzību? 14.
15. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai to var atsaukt pirms tiesas procesa beigām (vai pat pēc tiesas procesa)? 15.
16. Ja man nepiešķirs juridisko palīdzību, vai es varu pārsūdzēt šo spriedumu? 16.

 

1. Kādas ir lietas procesa izmaksas un kas tās parasti sedz?

Tiesvedībā iesaistītās izmaksas ir tiesas izmaksas un advokātu atlīdzība – lietās, kur kādu no pusēm pārstāv advokāts. Ja pusei piešķir pilnu vai daļēju juridisko palīdzību tiesas izdevumu segšanai, tā var arī pieprasīt iecelt advokātu, kuram atlīdzību maksās valsts.

Tiesas izmaksās ietilpst arī tiesas nodevas un izdevumi.

Tiesu nodevas ir reģistrācijas nodeva un juridiskās nodevas.

Tiesas izdevumi ir šādi:

 • tās puses braukšanas izdevumi, kuras pienākums ir personīgi ierasties tiesā,
 • liecinieka braukšanas un viesnīcu izdevumi, kā arī ienākumu zaudējums, jo viņam ir jāierodas tiesā,
 • eksperta liecinieku, tulkotāju un probācijas dienesta amatpersonu atlīdzība un izdevumi,
 • citu personu un iestāžu atlīdzība un izdevumi;
 • citu pierādījumu vākšanas izdevumi,
 • dzīvnieku un mantu transportēšanas un turēšanas izdevumi,
 • sludinājumu izmaksas,
 • aizbildnības izmaksas,
 • tieši probācijas dienesta amatpersonām izmeklēšanas vajadzībām.

Ikviens var saņemt pilnu juridisko palīdzību par tiesas izmaksu segšanu vai tikai daļēju palīdzību. Ja kāds saņem daļēju juridisko palīdzību par tiesas izmaksu segšanu, viņam ir jāsedz pārējie izdevumi pašam.

Tomēr ir svarīgi tas, ka lēmums par juridisko palīdzību neatbrīvo zaudētāju pusi no tiesvedības izmaksu atmaksāšanas, kas radušās uzvarētājai pusei.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2. Kas ir juridiskā palīdzība?

Juridisko palīdzību reglamentē Civilprocesa kodekss, likums par tiesas izmaksām civillietās un likums par juridisko palīdzību civilā tiesvedībā ES dalībvalstu tiesās.

Ir divas galvenās iespējas saņemt juridisko palīdzību:

 1. palīdzība tiesas izmaksu segšanā;
 2. palīdzība advokāta honorāra maksāšanā.

3. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību?

Juridisko palīdzību var saņemt Polijas pilsoņi, visu ES dalībvalstu pilsoņi un visas fiziskās personas, kurām ir likumīga dzīvesvieta vienā no ES dalībvalstīm. Fiziska persona var saņemt juridisko palīdzību ar noteikumu, ka tā nevar atļauties segt tiesvedības izmaksas, nekaitējot savas ģimenes uzturēšanai. Juridiska persona var saņemt juridisku palīdzību, ja tai nav līdzekļu tiesvedības izmaksu segšanai. Ja visi šie nosacījumi ir ievēroti, tiesa var lemt, ka iesniedzējs ir tiesīgs saņemt palīdzību.

Dažas grupas ir automātiski atbrīvotas no visu tiesas izmaksu segšanas. Tie ir cilvēki, kas:

 1. pieprasa alimentus un ar tiem saistītās prasības;
 2. pieprasa apgādības pabalstu;
 3. norāda uz negodīgiem nosacījumiem patērētāju līgumos.

Visas lietas par nodarbinātības un sociālajiem pabalstiem (piemēram, pensijām) arī ir atbrīvotas no visu tiesas izmaksu segšanas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

4. Vai juridisko palīdzību var saņemt visa veida strīdos?

Juridisko palīdzību var saņemt visās civillietās, ieskaitot ģimenes lietas, nodarbinātības un sociālās lietas.

5. Vai ir īpaša procedūra steidzamiem gadījumiem?

Lietas izskatīšanas laikā ir iespēja mutiski pieprasīt juridisko palīdzību, tādēļ oficiāls pieprasījums nav jāiesniedz pirms lietas izskatīšanas sākuma un nav jāgaida lēmums līdz galīgajam spriedumam.

6. Kur es varu saņemt juridiskās palīdzības iesnieguma veidlapu?

Ikviens juridiskās palīdzības iesnieguma veidlapu var saņemt katra rajona tiesā. Oficiālas pieteikuma veidlapas par juridiskās palīdzības saņemšanu nav. Pieteikums ir jāveic tikai rakstiski. Tomēr ir īpašas veidlapas deklarācijām, kas ir jāpievieno pieteikumam (skatīt  7. nodaļu).

7. Kādi dokumenti man ir jāpievieno juridiskās palīdzības pieprasījumam?

Juridiskās palīdzības pieprasījumā prasītājam ir jānorāda ziņas par savu ģimeni, finanšu stāvokli, īpašumu un ienākuma avotiem. Pieprasījumam ir arī jāpievieno oficiālie dokumenti, kas apliecina iepriekš norādīto informāciju, kā arī prasītāja valsts piederību, viņa pastāvīgo dzīvesvietu, un, ja prasītājs nav ES dalībvalsts pilsonis, dokumenti, kas apliecina, ka viņam ir likumīga dzīvesvieta vienā no ES dalībvalstīm.

Lapas augšmalaLapas augšmala

8. Kur man ir jāreģistrē juridiskās palīdzības pieprasījums?

Juridiskās palīdzības pieprasījumi ir jāsūta uz to tiesu, kurā tiesvedība notiks vai kurā tiesvedībai ir jāsākas. Ja iesniedzējam Polijā dzīvesvietas nav, viņš var iesniegt pieteikumu ar dzīvesvietas dalībvalsts kompetentas iestādes vai Polijas Tieslietu ministrijas starpniecību. Tieslietu ministrija nosūtīs pieteikumu kompetentajai tiesai.

9. Kā man paziņos, vai es esmu tiesīgs saņemt juridisko palīdzību?

Informāciju par palīdzību juridiskās palīdzības sistēmas ietvaros var saņemt tiesā, kurā pieteikums ir iesniegts. Tiesa lemj par pieteikumu, un iesniedzējam nosūta spriedumu.

10. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas man ir jādara?

Ja juridiskā palīdzība ir piešķirta, tad iesniedzējam visas 7. nodaļā minētās deklarācijas ir jānosūta tiesai, kurā tiesvedība notiks.

Lietās, kur juridiskā palīdzība ietvēra arī advokāta pārstāvības izmaksas, vietējā advokātu asociācija iecels advokātu, kurš pārstāvēs iesniedzēju. Tad viņam ir jāsazinās ar savu advokātu, ja rodas kādas šaubas.

11. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas izvēlēsies manu juristu?

Advokātus ieceļ uz attiecīgo tiesvedību vietējā advokātu kolēģija. Tomēr iesniedzējs var mainīt iecelto advokātu, bet tikai tad, ja to attaisno apstākļi. Arī advokāts var atteikties uzņemties lietu, ja tam ir nopietns pamatojums.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tomēr ir svarīgi, ka tiesa piešķirs juridisko palīdzību advokāta atlīdzībai tikai tad, ja tā uzskatīs, ka šajā konkrētajā lietā ir nepieciešams, lai iesniedzēju pārstāvētu advokāts.

12. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers visas mana tiesas procesa izmaksas?

Palīdzība tiek piešķirta:

 • tiesas izmaksu segšanai,
 • advokātu atlīdzībai – lietās, kur pusi pārstāv advokāts.

Ir arī iespējams saņemt juridisko palīdzību abos gadījumos, un iesniedzējam nav jāmaksā nekas, ja vien viņš nezaudē lietu, jo tad viņam ir jāmaksā zaudētājai pusei tai radušās procedūras izmaksas.

13. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas segs pārējās izmaksas?

Ja iesniedzējam piešķir tikai daļēju juridisko palīdzību, viņš sedz pārējās izmaksas.

14. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers pārsūdzību?

Juridiskās palīdzības piešķiršana pirmās instances tiesā automātiski attiecas uz apelācijas sūdzību un izpildes tiesvedību. Tomēr, ja ir daļēja juridiskā palīdzība, kas sedz tikai tiesvedības izmaksas pirmās instances tiesā, iesniedzējs var iesniegt jaunu pieteikumu.

15. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai to var atsaukt pirms tiesas procesa beigām (vai pat pēc tiesas procesa)?

Palīdzību segt tiesu izdevumus un advokāta atlīdzību var atsaukt, ja tā ir piešķirta, pamatojoties uz apstākļiem, kas nekad nav bijuši vai ir zuduši pēc juridiskās palīdzības piešķiršanas.

Iepriekš minētajās situācijās iesniedzējam ir jāatmaksā visi tiesas izdevumi, kā arī advokāta atlīdzība. Tomēr ir atvieglojums saistībā ar otro situāciju, kad iesniedzējam ir jāsedz izmaksas tikai daļēji, proporcionāli iesniedzēja situācijas maiņai.

Šis noteikums neattiecas uz situāciju, ja juridisko palīdzību atsauc tāpēc, ka prasība vai aizstāvība ir bijusi nepamatota.

16. Ja man nepiešķirs juridisko palīdzību, vai es varu pārsūdzēt šo spriedumu?

Ir iespēja iesniegt sūdzību pret lēmumu atteikt juridisko palīdzību vai to atsaukt. Šī sūdzība ir jāadresē augstākas instances tiesai par to tiesu, kura pieņēma lēmumu atteikt juridisko palīdzību, bet tā ir jāiesniedz pēdējai še minētajai tiesai. Šīs prasības iesniegšanas laiks ir viena nedēļa, un tā sākas brīdī, kad iesniedzējam faktiski nodod tiesas lēmumu par juridisko palīdzību. Ja iesniedzējs nepieprasa nodot lēmumu par juridisko palīdzību, tad prasības iesniegšanas laiks sākas no dienas, kad tiek publicēts tiesas lēmums. Ja lēmums atteikt juridisko palīdzību ir iesniegts, kamēr iesniedzējs atrodas cietumā, viņam spriedumu nodod automātiski un prasības iesniegšanas laiks sākas no nodošanas dienas.

Cita informācija

Ombuda tīmekļa vietne

« Juridiskā palīdzība - Vispārīgas ziņas | Polija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 21-02-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste