Europos Komisija > ETIT > Teisinė pagalba > Lenkija

Naujausia redakcija: 19-02-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisinė pagalba - Lenkija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kas sudaro bylinėjimosi išlaidas ir kas paprastai jas apmoka? 1.
2. Kas yra teisinė pagalba? 2.
3. Ar galiu pasinaudoti teisine pagalba? 3.
4. Ar teisinę pagalbą galima gauti nagrinėjant visus teisinius ginčus? 4.
5. Ar yra konkreti procedūra būtiniausiais atvejais? 5.
6. Kur galima gauti teisinės pagalbos prašymo formą? 6.
7. Kokius dokumentus reikia pridėti prie teisinės pagalbos prašymo? 7.
8. Kur reikia užregistruoti teisinės pagalbos prašymą? 8.
9. Kaip sužinoti, asmuo gali gauti teisinę pagalbą ar negali? 9.
10. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ką tokiu atveju man reikėtų daryti? 10.
11. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, kas parinks man advokatą? 11.
12. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji padengs visas mano bylinėjimosi išlaidas? 12.
13. Jeigu aš turiu teisę gauti dalinę teisinę pagalbą, kas apmokės kitas išlaidas? 13.
14. Jeigu teisinė pagalba suteikiama, ar tai padengs bet kokio bylos peržiūrėjimo, kurio galiu pareikalauti po teismo, išlaidas? 14.
15. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji gali būti panaikinta prieš baigiant nagrinėti bylą (arba netgi baigus nagrinėti bylą)? 15.
16. Ar galima apskųsti sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti teisinę pagalbą? 16.

 

1. Kas sudaro bylinėjimosi išlaidas ir kas paprastai jas apmoka?

Teismo proceso išlaidas sudaro teismo išlaidos ir advokatų atlyginimas – jeigu šaliai atstovauja advokatas. Kai šaliai suteikiama visiška arba dalinė teisinė pagalba, kurią teikiant yra padengiamos teismo išlaidos, ji gali prašyti paskirti advokatą, kuriam atlyginimą sumokės valstybė.

Teismo išlaidas sudaro teismo mokesčiai ir teismo patirtos išlaidos.

Teismo mokesčiai yra registracijos mokestis ir teisiniai mokesčiai.

Teismo patirtas išlaidas sudaro:

 • šalies, turinčios pareigą asmeniškai atvykti į teismą, kelionės išlaidos,
 • liudytojo kelionės ir gyvenimo viešbutyje išlaidos, taip pat pajamos, prarastos dėl dalyvavimo teismo posėdyje,
 • ekspertų, vertėjų ir lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės priežiūros pareigūnų atlyginimas ir išlaidos,
 • kitų asmenų ir institucijų atlyginimas ir išlaidos;
 • kitų įrodymų rinkimo išlaidos,
 • gyvūnų ir daiktų gabenimo bei laikymo išlaidos,
 • viešo paskelbimo išlaidos,
 • saugojimo išlaidos,
 • lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės priežiūros pareigūnų išlaidos, susijusios su jų pareigų atlikimu.

Atlyginant teismo išlaidas asmuo gali gauti visišką arba dalinę teisinę pagalbą. Dalinę teisinę pagalbą gavęs asmuo likusią teismo išlaidų dalį turi atlyginti pats.

Tačiau svarbu, kad sprendimas suteikti teisinę pagalbą neatleidžia pralaimėjusiosios šalies nuo bylos nagrinėjimo išlaidų, kurias patyrė laimėjusioji šalis, atlyginimo.

viršųviršų

2. Kas yra teisinė pagalba?

Klausimus, susijusius su teisine pagalba, reglamentuoja Civilinio proceso kodeksas, Teismo išlaidų, atsirandančių nagrinėjant civilines bylas, įstatymas ir Teisinės pagalbos nagrinėjant civilines bylas ES valstybių narių teismuose įstatymas.

Yra du teisinės pagalbos teikimo būdai:

 1. pagalba atlyginant teismo išlaidas;
 2. pagalba atlyginant užmokestį advokatui.

3. Ar galiu pasinaudoti teisine pagalba?

Teisinę pagalbą gali gauti Lenkijos piliečiai, visų ES valstybių narių piliečiai ir visi fiziniai asmenys, kurie teisėtai gyvena vienoje iš ES valstybių narių. Fizinis asmuo gali gauti naudos iš teisinės pagalbos, jeigu jis negali padengti bylinėjimosi išlaidų nepakenkdamas savo arba savo šeimos išlaikymui. Juridinis asmuo gali gauti naudos iš teisinės pagalbos, jeigu jis neturi lėšų teisminiam bylos nagrinėjimui. Kai visos šios sąlygos yra tenkinamos, teismas gali nuspręsti, kad asmuo turi teisę gauti teisinę pagalbą.

Kai kurios grupės yra automatiškai atleidžiamos nuo visų teismo išlaidų apmokėjimo. Tai yra asmenys, pateikiantys teismui ieškinius dėl:

 1. tėvystės nustatymo ir su tuo susijusių reikalavimų;
 2. išlaikymo;
 3. nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartyse.

Tas pats atleidimas nuo visų teismo išlaidų apmokėjimo taikomas nagrinėjant visas bylas, susijusias su darbo teisiniais santykiais ir socialinėmis pašalpomis (pvz., pensijomis).

viršųviršų

4. Ar teisinę pagalbą galima gauti nagrinėjant visus teisinius ginčus?

Teisinė pagalba gali būti suteikiama nagrinėjant visas civilines bylas, įskaitant šeimos, darbo ir socialines bylas.

5. Ar yra konkreti procedūra būtiniausiais atvejais?

Bylos nagrinėjimo metu galima pateikti žodinį prašymą suteikti teisinę pagalbą, taigi pateikti oficialų prašymą suteikti teisinę pagalbą prieš pradedant bylos nagrinėjimą ir laukti, kol teismas priims galutinį sprendimą, nėra būtina.

6. Kur galima gauti teisinės pagalbos prašymo formą?

Teisinės pagalbos prašymą asmuo gali gauti kiekviename apygardos arba apylinkės teisme. Oficialios prašymo suteikti teisinę pagalbą formos nėra. Tačiau yra specialios deklaracijų formos, kurios turi būti pridedamos prie prašymo (žr. 7 klausimą).

7. Kokius dokumentus reikia pridėti prie teisinės pagalbos prašymo?

Prašyme suteikti teisinę pagalbą turi būti pateikiama pareiškėjo deklaracija apie jo šeiminę, finansinę padėtį, turtą ir pajamų šaltinius. Prie prašymo taip pat yra pridedami dokumentai, patvirtinantys pirmiau nurodytą informaciją, taip pat pareiškėjo pilietybę, įprastinę gyvenamąją vietą ir, kai pareiškėjas nėra ES valstybės narės pilietis, dokumentai, patvirtinantys, kad jis teisėtai gyvena vienoje iš ES valstybių narių.

viršųviršų

8. Kur reikia užregistruoti teisinės pagalbos prašymą?

Prašymas suteikti teisinę pagalbą turi būti pateikiamas teismui, kuriame nagrinėjama byla arba kuriame byla turi būti pradėta nagrinėti. Jeigu pareiškėjas neturi gyvenamosios vietos Lenkijoje, prašymą jis gali pateikti per kompetentingą valstybės narės, kurioje jis gyvena, instituciją arba per Lenkijos teisingumo ministeriją. Teisingumo ministerija prašymą perduos kompetentingam teismui.

9. Kaip sužinoti, asmuo gali gauti teisinę pagalbą ar negali?

Informaciją apie teisinę pagalbą pagal teisinės pagalbos schemą galima gauti teisme, kuriam buvo pateiktas prašymas. Teismas priima sprendimą dėl prašymo, ir šis sprendimas yra įteikiamas pareiškėjui.

10. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ką tokiu atveju man reikėtų daryti?

Jeigu pareiškėjui suteikiama teisinė pagalba, jis turi teismui, kuriame nagrinėjama byla, pateikti visus atsakyme į 7 klausimą nurodytus dokumentus.

Tais atvejais, kai suteikus teisinę pagalbą taip pat yra atlyginamos advokato pagalbos išlaidos, vietos advokatų asociacija paskiria advokatą, kuris atstovaus pareiškėjui. Pareiškėjas, jeigu yra kokių nors abejonių, turi susisiekti su savo advokatu.

11. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, kas parinks man advokatą?

Advokatus konkrečiai bylai paskiria vietos advokatų asociacija. Pareiškėjas turi galimybę pakeisti paskirtą advokatą, tačiau tik tuo atveju, kai yra pateisinamos aplinkybės. Advokatas taip pat gali atsisakyti dalyvauti byloje, kai tam yra pateisinamų priežasčių.

viršųviršų

Tačiau svarbu, kad teismas teisinę pagalbą, kuria bus padengtas advokato atlyginimas, suteiks tik tuomet, kai jis manys, jog konkrečiu atveju pareiškėjui turi atstovauti advokatas.

12. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji padengs visas mano bylinėjimosi išlaidas?

Pagalba padengia:

 • teismo išlaidas,
 • advokatų atlyginimą – tais atvejais, kai šaliai atstovauja advokatas.

Teisinę pagalbą galima gauti abiejose nurodytose išlaidų srityse, todėl pareiškėjas neturi nieko mokėti, išskyrus atvejus, kai jis pralaimi bylą. Tokiu atveju pareiškėjas turi bylą laimėjusiai šaliai atlyginti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

13. Jeigu aš turiu teisę gauti dalinę teisinę pagalbą, kas apmokės kitas išlaidas?

Jeigu asmeniui suteikiama dalinė teisinė pagalba, likusias išlaidas atlygina pareiškėjas.

14. Jeigu teisinė pagalba suteikiama, ar tai padengs bet kokio bylos peržiūrėjimo, kurio galiu pareikalauti po teismo, išlaidas?

Pirmosios instancijos teismo patvirtinta teisinė pagalba automatiškai suteikiama apeliacinėje instancijoje ir vykdymo proceso metu. Tačiau kai suteikiama dalinė teisinė pagalba, kuri padengia bylinėjimosi išlaidas tik pirmosios instancijos teisme, pareiškėjas gali pateikti naują prašymą.

15. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji gali būti panaikinta prieš baigiant nagrinėti bylą (arba netgi baigus nagrinėti bylą)?

Pagalba, kuri padengia teismo išlaidas ir advokato atlyginimą, gali būti panaikinta, jeigu ji buvo suteikta dėl aplinkybių, kurių niekada nebuvo arba kurios išnyko suteikus teisinę pagalbą.

viršųviršų

Pirmiau minėtais atvejais pareiškėjas turi atlyginti visas teismo išlaidas ir advokato atlyginimą. Tačiau yra tam tikrų išimčių, susijusių su antrąja situacija, kai pareiškėjas turi atlyginti tik dalį išlaidų, kurios yra proporcingos pasikeitusiai pareiškėjo padėčiai.

Šios taisyklės taip pat nėra taikomos ir tais atvejais, kai teisinė pagalba buvo panaikinta dėl nepagrįsto ieškinio arba gynybos.

16. Ar galima apskųsti sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti teisinę pagalbą?

Sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti teisinę pagalbą arba teisinės pagalbos teikimas panaikinamas, galima apskųsti. Šis skundas turi būti adresuojamas aukštesnės instancijos teismui, nei tas, kuris priėmė sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti teisinę pagalbą, tačiau pats skundas pateikiamas tam teismui. Skundas turi būti pateikiamas per vieną savaitę. Terminas pradedamas skaičiuoti, kai pareiškėjui tinkamai įteikiamas teismo sprendimas dėl prašymo suteikti teisinę pagalbą. Jeigu pareiškėjas neprašė jam įteikti sprendimo dėl prašymo suteikti teisinę pagalbą, skundo pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo teismo sprendimo paskelbimo datos. Kai sprendimas, kuriuo atsisakoma suteikti teisinę pagalbą buvo priimtas ne atvirame teismo posėdyje, pareiškėjui automatiškai įteikiamas teismo sprendimas, todėl terminas skundui paduoti pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo apie sprendimą įteikimo datos.

Papildoma informacija

Ombudsmeno interneto tinklalapis

« Teisinė pagalba - Bendro pobūdžio informacija | Lenkija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 19-02-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė