Euroopan komissio > EOV > Oikeusapu > Puola

Uusin päivitys: 14-03-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusapu - Puola

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä oikeudenkäyntikuluihin kuuluu ja kuka ne yleensä maksaa? 1.
2. Mitä on oikeusapu? 2.
3. Kuka voi saada oikeusapua? 3.
4. Millaisiin asioihin oikeusapua voi saada? 4.
5. Onko kiireellisiä tilanteita varten erityistä hakumenettelyä? 5.
6. Mistä saa oikeusapua koskevan hakulomakkeen? 6.
7. Mitä asiakirjoja liitetään oikeusapuhakemukseen? 7.
8. Mihin oikeusapuhakemus jätetään? 8.
9. Miten oikeusavun myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle? 9.
10. Jos hakija voi saada oikeusapua, miten hänen pitäisi toimia? 10.
11. Jos hakija voi saada oikeusapua, kuka valitsee asianajajan? 11.
12. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se kaikki oikeudenkäyntikulut? 12.
13. Jos hakijan saama oikeusapu ei kata kaikkia kuluja, kuka maksaa loput kustannukset? 13.
14. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se myös hakijan vireillepaneman muutoksenhaun kustannukset? 14.
15. Jos hakija voi saada oikeusapua, voidaanko se peruuttaa ennen oikeudenkäyntiä (tai oikeudenkäynnin jälkeen)? 15.
16. Jos hakijalle ei myönnetä oikeusapua, voiko oikeusapupäätöksestä valittaa? 16.

 

1. Mitä oikeudenkäyntikuluihin kuuluu ja kuka ne yleensä maksaa?

Oikeudenkäyntikulut muodostuvat tuomioistuinmaksuista ja oikeudellisen avustajan palkkiosta (silloin kun osapuolella on oikeudellinen avustaja). Kun osapuolelle myönnetään oikeusapua, joka kattaa joko kaikki oikeudenkäyntikulut tai osan niistä, hän voi myös pyytää, että hänelle nimetään oikeudellinen avustaja, jonka palkkio maksetaan valtion varoista.

Tuomioistuinmaksut muodostuvat oikeudenkäyntimaksuista ja muista tuomioistuimelle aiheutuvista kustannuksista.

Oikeudenkäyntimaksut muodostuvat kirjaamismaksusta ja muista oikeudellisista maksuista.

Tuomioistuimelle aiheutuu mm. seuraavanlaisia kustannuksia:

 • matkakustannukset, jotka korvataan sellaiselle asianosaiselle, jonka tuomioistuin kutsuu osallistumaan oikeudenistuntoon henkilökohtaisesti,
 • todistajille maksettavat korvaukset matka- ja majoituskuluista sekä oikeudenistuntoon osallistumisesta johtuvasta ansionmenetyksestä,
 • asiantuntijoiden, tulkkien ja kääntäjien sekä valvojien palkkiot ja kulukorvaukset,
 • muille henkilöille ja instituutioille maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset,
 • muut todisteiden hankkimisesta aiheutuvat kustannukset,
 • matkakustannukset sekä eläinten ylläpidosta ja esineiden säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset,
 • ilmoituskustannukset,
 • tutkintavankeudesta aiheutuvat kustannukset,
 • ympäristöselvityksen laatijalle maksettava kiinteämääräinen korvaus.

Oikeusapu voi kattaa joko kaikki oikeudenkäyntikulut tai osan niistä. Jos hakijalle on myönnetty osittainen oikeusapu, hänen on maksettava loput itse.

Sivun alkuunSivun alkuun

On kuitenkin huomattava, että oikeusapupäätöksestä huolimatta häviävän osapuolen on maksettava voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut.

2. Mitä on oikeusapu?

Oikeusavusta säädetään siviiliprosessilaissa, siviiliasioiden tuomioistuinmaksuista annetussa laissa sekä laissa EU:n jäsenvaltioiden tuomioistuimissa yksityisoikeudellisissa asioissa myönnettävästä oikeusavusta.

Oikeusapua voidaan myöntää kahdessa muodossa:

 1. apu tuomioistuinmaksuihin
 2. apu oikeudellisen avustajan palkkion maksamiseen.

3. Kuka voi saada oikeusapua?

Oikeusapua voivat saada Puolan kansalaiset sekä kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset ja kaikki luonnolliset henkilöt, joiden asuinpaikka on jossakin EU:n jäsenvaltiossa. Luonnollinen henkilö voi saada oikeusapua, jos hän ei kykene itse maksamaan oikeudenkäyntikuluja ilman, että siitä aiheutuu haittaa hänen tai hänen perheensä toimeentulolle. Oikeushenkilö voi saada oikeusapua, jos sillä ei ole varaa maksaa oikeudenkäyntikuluja. Jos nämä edellytykset täyttyvät, tuomioistuin voi tehdä päätöksen oikeusavun myöntämisestä.

Tietyt henkilöryhmät voivat saada automaattisesti vapautuksen kaikista oikeudenkäyntikuluista. Tällaisia ovat henkilöt, joiden nostama kanne koskee

 1. isyyden vahvistamista ja siihen liittyviä vaatimuksia
 2. elatusapua tai
 3. kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja.

Vapautus kaikista oikeudenkäyntikuluista myönnetään myös asioissa, jotka koskevat työsuhderiitoja ja sosiaalietuuksia (esim. eläkkeitä).

Sivun alkuunSivun alkuun

4. Millaisiin asioihin oikeusapua voi saada?

Oikeusapua voidaan myöntää kaikissa yksityisoikeudellisissa asioissa, mm. perhe- ja työoikeutta sekä sosiaaliturvaa koskevissa asioissa.

5. Onko kiireellisiä tilanteita varten erityistä hakumenettelyä?

Oikeusapua voi pyytää myös suullisesti oikeuden istunnossa. Ei siis ole välttämättä tarpeen tehdä virallista hakemusta ennen oikeuskäsittelyn alkua ja odottaa päätöstä lopullisen tuomion antamiseen asti.

6. Mistä saa oikeusapua koskevan hakulomakkeen?

Oikeusapuhakemuksia on saatavilla kaikissa aluetuomioistuimissa ja alioikeuksissa. Oikeusavun hakemista varten ei ole erityistä hakulomaketta. Hakemus tehdään kirjallisesti. Hakemukseen on kuitenkin liitettävä eräitä selvityksiä, jotka on tehtävä erityisillä lomakkeilla (ks. 7. kohta).

7. Mitä asiakirjoja liitetään oikeusapuhakemukseen?

Hakijan on annettava oikeusapuhakemuksessa selvitys perhetilanteestaan, taloudellisesta tilanteestaan, omaisuudestaan ja tuloistaan. Hakemuksen liitteenä on toimitettava viralliset todistukset edellä mainituista seikoista sekä hakijan kansalaisuudesta ja asuinpaikasta. Jos hakija ei ole minkään EU:n jäsenvaltion kansalainen, hänen on osoitettava, että hänen laillinen asuinpaikkansa on jossakin EU:n jäsenvaltiossa.

Sivun alkuunSivun alkuun

8. Mihin oikeusapuhakemus jätetään?

Oikeusapuhakemus on jätettävä siihen tuomioistuimeen, jossa asia on vireillä tai jossa se on tarkoitus panna vireille. Jos hakijan asuinpaikka ei ole Puolassa, hän voi jättää hakemuksen asuinvaltionsa toimivaltaisen viranomaisen tai Puolan oikeusministeriön välityksellä. Ministeriö toimittaa hakemuksen edelleen toimivaltaiselle tuomioistuimelle.

9. Miten oikeusavun myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle?

Tietoa oikeusapujärjestelmän puitteissa tarjolla olevasta avusta saa siltä tuomioistuimelta, johon hakemus on jätetty. Hakemukseen ja hakijaan sovellettavat säännöt annetaan tiedoksi tuomion yhteydessä.

10. Jos hakija voi saada oikeusapua, miten hänen pitäisi toimia?

Jos hakija voi saada ainoastaan oikeusapua, hänen on toimitettava kaikki 7. kohdassa tarkoitetut selvitykset sille tuomioistuimelle, jossa asia on pantu vireille.

Jos oikeusapu kattaa myös oikeudellisen edustajan palkkion, paikallinen asianajajaliitto nimeää hakijalle oikeudellisen edustajan. Tämän jälkeen hakija voi kysyä lisätietoja tältä edustajalta.

11. Jos hakija voi saada oikeusapua, kuka valitsee asianajajan?

Asianajajaliiton paikallisosasto nimeää oikeudellisen edustajan kuhunkin menettelyyn. Hakija voi vaihtaa hänelle nimettyä edustajaa, mutta vain jos se on olosuhteiden vuoksi perusteltua. Myös oikeudellinen edustaja voi kieltäytyä ottamasta vastaan tiettyä toimeksiantoa, jos hänellä on siihen perusteltu syy.

Sivun alkuunSivun alkuun

On kuitenkin huomattava, että tuomioistuin myöntää oikeusapua oikeudellisen edustajan palkkiota varten vain jos se katsoo, että hakija tarvitsee kyseisessä tapauksessa oikeudellisen edustajan apua.

12. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se kaikki oikeudenkäyntikulut?

Oikeusapua myönnetään

 • tuomioistuinmaksuihin ja
 • oikeudellisen edustajan palkkioon, silloin kun osapuolella on oikeudellinen edustaja.

Oikeusapua voi saada molempiin menoeriin, jolloin hakijan ei tarvitse maksaa itse mitään, paitsi jos hän häviää asian oikeuskäsittelyn, jolloin hänen on maksettava myös voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut.

13. Jos hakijan saama oikeusapu ei kata kaikkia kuluja, kuka maksaa loput kustannukset?

Jos hakijalle myönnetään oikeusapua osaan kuluista, hänen on maksettava itse loput.

14. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se myös hakijan vireillepaneman muutoksenhaun kustannukset?

Jos hakijalle myönnetään oikeusapua ensimmäisessä oikeusasteessa, päätös kattaa automaattisesti myös muutoksenhaku- ja täytäntöönpanomenettelyt. Jos oikeusapu on myönnetty vain osittaisena, niin että se kattaa ainoastaan oikeudenkäyntikulut ensimmäisessä oikeusasteessa, hakija voi tehdä myöhemmin uuden hakemuksen.

15. Jos hakija voi saada oikeusapua, voidaanko se peruuttaa ennen oikeudenkäyntiä (tai oikeudenkäynnin jälkeen)?

Jos oikeusapua on myönnetty oikeudenkäyntikuluihin ja oikeudellisen edustajan palkkioon, se voidaan peruuttaa, jos käy ilmi, että päätös on tehty olemattomien perusteiden nojalla tai että päätöksen perusteet ovat lakanneet olemasta oikeusavun myöntämisen jälkeen.

Tällaisessa tapauksessa hakijan on maksettava takaisin oikeusapu, jota hän on saanut oikeudenkäyntikuluihin ja oikeudellisen edustajan palkkiota varten. On kuitenkin olemassa poikkeus, jonka mukaan hakijan on maksettava saamastaan oikeusavusta takaisin vain se osa, joka vastaa hänen tilanteessaan tapahtuneen muutoksen vaikutusta.

Tätä sääntöä ei sovelleta silloin kun oikeusapu on peruutettu siksi, että kanne tai vastaus siihen ovat olleet kohtuuttomia.

16. Jos hakijalle ei myönnetä oikeusapua, voiko oikeusapupäätöksestä valittaa?

Päätökseen oikeusavun epäämisestä tai sen peruuttamisesta on mahdollista hakea muutosta. Muutoksenhaku jätetään siihen tuomioistuimeen, joka on tehnyt päätöksen oikeusavun epäämisestä, mutta se osoitetaan seuraavaksi korkeampaa oikeusastetta edustavalle tuomioistuimelle. Muutoksenhaku on tehtävä viikon kuluessa siitä, kun oikeusapua koskeva tuomioistuimen päätös on annettu hakijalle tiedoksi. Jos hakija ei ole pyytänyt oikeusapua koskevan päätöksen tiedoksiantamista, määräaika muutoksenhaun tekemiselle alkaa tuomioistuimen päätöksen julkaisemispäivästä. Silloin kun tuomioistuin tekee päätöksen oikeusavun epäämisestä suljetuin ovin, tuomio annetaan automaattisesti tiedoksi hakijalle ja määräaika alkaa kulua tiedoksiantamispäivästä.

Lisätietoja

Oikeusasiamiehen verkkosivut

« Oikeusapu - Yleistä | Puola - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 14-03-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta