Euroopa Komisjon > EGV > Õigusabi > Poola

Viimati muudetud: 19-02-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Õigusabi - Poola

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Millised on menetluskulud ja kes peab need tavaliselt tasuma? 1.
2. Mis on menetlusabi? 2.
3. Kas mina võin saada menetlusabi? 3.
4. Kas menetlusabi on võimalik saada igasuguste kohtuvaidluste puhul? 4.
5. Kas kiireloomuliste asjade jaoks on olemas erimenetlus? 5.
6. Kuhu ma pean pöörduma, et saada menetlusabi taotlemise vorm? 6.
7. Millised dokumendid tuleb lisada menetlusabitaotlusele? 7.
8. Kus ma peaksin menetlusabitaotluse registreerima? 8.
9. Kuidas ma saan teada, kas mul on õigus menetlusabi saada või mitte? 9.
10. Kui mul on õigus saada menetlusabi, mida ma peaksin tegema? 10.
11. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kes valib mulle advokaadi? 11.
12. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kas see katab kõik mu kohtukulud? 12.
13. Kui mul on õigus saada osalist menetlusabi, kes maksab ülejäänud kulud? 13.
14. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kas see katab apellatsioonkaebuse või määruskaebuse esitamisega kaasnevad kulud pärast asja läbivaatamist esimese astme kohtus? 14.
15. Kui mulle otsustatakse anda menetlusabi, kas see võidakse ka enne kohtumenetluse lõppu (või isegi pärast seda) tagasi võtta? 15.
16. Kui mulle ei anta menetlusabi, kas ma saan selle otsuse edasi kaevata? 16.

 

1. Millised on menetluskulud ja kes peab need tavaliselt tasuma?

Kohtumenetluse kulud moodustavad kohtukulud ja kohtuasjades, kus poolt esindab advokaat, ka advokaaditasud. Kui poolele antakse kohtukulude kandmiseks täielikku või osalist menetlusabi, võib ta taotleda ka advokaadi nimetamist, kelle tasu maksab riik.

Kohtukulud hõlmavad kohtulõive ja kohtu kantavaid kulusid.

Kohtulõiv hõlmab kohtuasja algatamise tasu ja õiguskaitse tasu.

Kohtukulud, mille kannab kohus on:

 • kohtusse kutsutud poole sõidukulud,
 • tunnistaja sõidu- ja majutuskulud ning tema kohtusse kutsumise tõttu saamata jäänud tulud,
 • eksperttunnistajate, tõlkide ja kriminaalhooldusametnike tasud ja kulud,
 • teiste isikute ja asutuste tasud ning kulud;
 • muude tõendite kogumise kulud,
 • loomade ja esemete transpordi ja hoidmise kulud,
 • kutse või teate avaldamise kulud,
 • kinnipidamise kulud,
 • kriminaalhooldusametnike lähetused keskkonna olukorraga tutvumiseks.

Kohtukulude kandmiseks võib saada täielikku või osalist menetlusabi. Osalise menetlusabi saamisel kohtukulude kandmiseks peab ülejäänud kulud kandma menetlusabi saaja.

Tuleb aga märkida, et menetlusabi kohta tehtud otsus ei vabasta kohtuasja kaotanud poolt kohtuasja võitnud poole menetluskulude kandmisest.

2. Mis on menetlusabi?

Menetlusabi reguleerivad tsiviilmenetluse seadustik, tsiviilmenetluse kohtukulude seadus ja ELi liikmesriikide kohtute tsiviilmenetluses antava menetlusabi seadus.

ÜlesÜles

Kaks peamist menetlusabi viisi on:

 1. kohtukulude kandmiseks antav abi
 2. advokaaditasude maksmiseks antav abi

3. Kas mina võin saada menetlusabi?

Menetlusabi võivad saada Poola kodanikud, kõikide ELi liikmesriikide kodanikud ja kõik füüsilised isikud, kelle seaduslik elukoht on mõnes ELi liikmesriigis. Füüsiline isik võib menetlusabi saada eeldusel, et tal ei ole võimalik menetluskulusid tasuda ilma enda või oma perekonna toimetulekut ohtu seadmata. Juriidiline isik võib menetlusabi saada, kui tal puuduvad menetluseks vajalikud rahalised vahendid. Kui kõik kõnealused tingimused on täidetud, võib kohus teha otsuse, et taotlejal on õigus abi saada.

Mõned inimesed on automaatselt kõikidest kohtukuludest vabastatud. Need on inimesed, kelle nõuded käsitlevad:

 1. põlvnemise tuvastamist  ja sellega seotud nõudeid
 2. elatist
 3. tarbijalepingute ebaõiglasi tingimusi

Kõikidest kohtukuludest vabastatakse ka kõikide töötasusid ja sotsiaaltoetusi (nt pensionid) käsitlevate kohtuasjade puhul.

4. Kas menetlusabi on võimalik saada igasuguste kohtuvaidluste puhul?

Menetlusabi võib saada kõikides tsiviilasjades, sealhulgas perekonna-, töö- ja sotsiaalasjades.

5. Kas kiireloomuliste asjade jaoks on olemas erimenetlus?

Menetlusabi on võimalik kohtuistungil suuliselt taotleda ning seega ei ole selle saamiseks vaja esitada ametlikku taotlust enne kohtuasja alustamist ega oodata lahendit kuni lõpliku kohtuotsuseni.

ÜlesÜles

6. Kuhu ma pean pöörduma, et saada menetlusabi taotlemise vorm?

Menetlusabi taotlemise vormi võib saada igast piirkonna- või ringkonnakohtust. Menetlusabi taotlemiseks ametlik vorm puudub. Piisab kirjalikust taotlusest. Kuid taotlusele lisatavate deklaratsioonide jaoks on kindlad vormid (vaata 7. punkti).

7. Millised dokumendid tuleb lisada menetlusabitaotlusele?

Menetlusabi taotlusele tuleb lisada deklaratsioon taotleja perekonna, majandusliku olukorra, varade ja sissetulekuallikate kohta. Samuti tuleb taotlusele lisada eespool nimetatud teavet ning taotleja kodakondsust ja alalist elukohta tõendavad ametlikud dokumendid ning kui taotleja ei ole ELi liikmesriigi kodanik, dokumendid, mis  tõendavad, et tal on seaduslik elukoht mõnes ELi liikmesriigis.

8. Kus ma peaksin menetlusabitaotluse registreerima?

Menetlusabi taotlus tuleb esitada asja menetlevale kohtule või kohtule, kes peaks menetluse algatama. Kui taotlejal Poolas elukohta ei ole, võib ta esitada taotluse oma elukohajärgse liikmesriigi pädeva asutuse kaudu või Poola Justiitsministeeriumi kaudu. Justiitsministeerium edastab taotluse pädevale kohtule.

9. Kuidas ma saan teada, kas mul on õigus menetlusabi saada või mitte?

Menetlusabi kava alusel antava abi kohta võib saada teavet kohtust, kuhu taotlus esitati. Kohus vaatab taotluse läbi ning otsus toimetatakse taotlejale kätte.

ÜlesÜles

10. Kui mul on õigus saada menetlusabi, mida ma peaksin tegema?

Kui isikul on õigus saada ainult menetlusabi, peaks selle taotleja esitama asja menetlevale kohtule kõik 7. punktis nimetatud deklaratsioonid.

Asjade puhul, kus menetlusabi hõlmab ka advokaadi kulusid, määrab kohalik advokatuur advokaadi, kes taotlejat esindama hakkab. Kahtluste korral võtab ta ühendust oma advokaadiga.

11. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kes valib mulle advokaadi?

Advokaadi määrab konkreetse menetluse puhul kohalik advokatuur. Määratud advokaati on võimalik aga vahetada, kuid ainult juhul, kui see on asjaoludega põhjendatud. Samuti võib advokaat asjast loobuda, kui selleks on olemas piisav alus.

Tuleb aga märkida, et kohus otsustab anda menetlusabi advokaaditasuna vaid juhul, kui ta peab oluliseks, et konkreetses kohtuasjas peaks taotlejat esindama advokaat.

12. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kas see katab kõik mu kohtukulud?

Abi antakse järgmiste kulude kandmiseks:

 • kohtukulud,
 • advokaaditasud – kohtuasjades, kus poolt esindab advokaat.

Menetlusabi on võimalik saada mõlemate nimetatud kulude kandmiseks, seega ei pea taotleja ise midagi maksma, välja arvatud kohtuasja võitnud poole menetluskulud juhul, kui ta kohtuasja kaotab.

13. Kui mul on õigus saada osalist menetlusabi, kes maksab ülejäänud kulud?

Kui kellelgi on õigus saada osalist menetlusabi, maksab ülejäänud kulud selle taotleja.

ÜlesÜles

14. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kas see katab apellatsioonkaebuse või määruskaebuse esitamisega kaasnevad kulud pärast asja läbivaatamist esimese astme kohtus?

Esimese astme kohtus antud menetlusabi laieneb automaatselt apellatsiooni- ja täitemenetlusele. Kui aga osaline menetlusabi katab vaid menetluskulud esimese astme kohtus, võib taotleja esitada uue taotluse.

15. Kui mulle otsustatakse anda menetlusabi, kas see võidakse ka enne kohtumenetluse lõppu (või isegi pärast seda) tagasi võtta?

Kohtukulude ja advokaaditasu kandmiseks antud abi võib tagasi võtta, kui see anti olematute asjaolude põhjal või asjaolude põhjal, mis lakkasid olemast pärast menetlusabi andmist.

Eespool nimetatud juhtudel peab taotleja tagasi maksma kõik kohtukulud ning advokaaditasu. Teise olukorra puhul kehtib aga erand, mille kohaselt taotleja peab kulud tagasi maksma proportsionaalselt oma olukorra muutumisele.

Kõnealune reegel ei kehti ka olukorras, kus menetlusabi on võetud tagasi, kuna nõue või kaitseargument ei olnud põhjendatud.

16. Kui mulle ei anta menetlusabi, kas ma saan selle otsuse edasi kaevata?

Menetlusabi andmisest keeldumise või selle tagasivõtmise otsuse peale on võimalik esitada kaebus. Kaebus peab olema adresseeritud kõrgema astme kohtule, kuid tuleb esitada kohtule, kes tegi menetlusabist keeldumise otsuse. Kõnealuse kaebuse esitamise tähtaeg on üks nädal alates taotlejale menetlusabi otsuse tegelikust kättetoimetamisest. Kui taotleja ei soovinud menetlusabi otsuse kättetoimetamist, algab kaebuse esitamise tähtaeg kohtuotsuse avaldamisest. Kui menetlusabi andmisest keeldumise otsus tehti kinnisel kohtuistungil, toimetatakse otsus taotlejale kätte automaatselt ning seega algab kaebuse esitamise tähtaeg kõnealuse otsuse kättetoimetamisest.

Täiendav informatsioon

Ombudsmani kodulehekülg

« Õigusabi - Üldteave | Poola - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 19-02-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik