Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομική συνδρομή > Πολωνία

Τελευταία ενημέρωση: 21-02-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Νομική συνδρομή - Πολωνία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι είναι τα δικαστικά έξοδα και ποιος είναι κατά κανόνα υπόχρεος για την καταβολή τους; 1.
2. Τι είναι νομική συνδρομή; 2.
3. Ποιος δικαιούται νομικής συνδρομής; 3.
4. Η νομική συνδρομή χορηγείται για όλες τις διαφορές; 4.
5. Υπάρχει ειδική διαδικασία για επείγουσες περιπτώσεις; 5.
6. Που διατίθεται το έντυπο της αίτησης για τη χορήγηση νομικής συνδρομής; 6.
7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου για τη χορήγηση νομικής συνδρομής; 7.
8. Που πρέπει να καταθέσω την αίτηση για τη χορήγηση νομικής συνδρομής; 8.
9. Πώς να ενημερωθώ αν δικαιούμαι νομικής συνδρομής; 9.
10. Τι πρέπει να πράξω εάν πληρώ τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση νομικής συνδρομής; 10.
11. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση νομικής συνδρομής, ποιος θα επιλέξει το δικηγόρο μου; 11.
12. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση νομικής συνδρομής, αυτή θα καλύπτει όλα τα δικαστικά έξοδα μου; 12.
13. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση μερικής νομικής συνδρομής, ποιος θα πληρώσει τα υπόλοιπα έξοδα; 13.
14. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση νομικής συνδρομής, αυτή καλύπτει κάθε ένδικο μέσο που μπορεί να ασκήσω μετά τη δίκη; 14.
15. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση νομικής συνδρομής, αυτή μπορεί να ανακληθεί πριν το τέλος της δίκης (ή ακόμη και μετά τη δίκη); 15.
16. Εάν κριθεί ότι δεν πληρώ τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση νομικής συνδρομής, μπορώ να ασκήσω προσφυγή κατά της απόφασης αυτής; 16.

 

1. Τι είναι τα δικαστικά έξοδα και ποιος είναι κατά κανόνα υπόχρεος για την καταβολή τους;

Τα έξοδα που συνδέονται με τη διεξαγωγή δικαστικής διαδικασίας είναι τα δικαστικά έξοδα και η αμοιβή των δικηγόρων – σε περιπτώσεις εκπροσώπησης από δικηγόρο. Όταν σε διάδικο χορηγείται πλήρης ή μερική νομική συνδρομή σε σχέση με τα δικαστικά έξοδα, αυτός μπορεί εξίσου να ζητήσει το διορισμό δικηγόρου, η αμοιβή του οποίου θα καταβληθεί από το κράτος.

Τα δικαστικά έξοδα συμπεριλαμβάνουν τα τέλη και τις δαπάνες του δικαστηρίου.

Δικαστικά τέλη είναι το τέλος καταχώρησης και τα δικαστικά τέλη.

Στις δικαστικές δαπάνες συμπεριλαμβάνονται:

 • τα έξοδα ταξιδίου διαδίκου, του οποίου αξιώνεται η προσωπική εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου,
 • τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής μάρτυρα καθώς και η απώλεια εισοδήματος λόγω της εμφάνισής του ενώπιον του δικαστηρίου,
 • η αμοιβή και οι δαπάνες εμπειρογνωμόνων, μεταφραστών και δικαστικών επιτρόπων,
 • η αμοιβή και οι δαπάνες άλλων προσώπων και οργάνων,
 • τα έξοδα συγκέντρωσης συμπληρωματικών αποδεικτικών στοιχείων,
 • τα έξοδα μεταφοράς και φύλαξης ζώων και πραγμάτων,
 • τα έξοδα δημοσιεύσεων,
 • τα έξοδα φύλαξης,
 • τα έξοδα δικαστικών υπαλλήλων για περιβαλλοντικές έρευνες.

Για τα δικαστικά έξοδα μπορεί να χορηγηθεί πλήρης ή μερική νομική συνδρομή. Σε περίπτωση μερικής νομικής συνδρομής, ο δικαιούχος πρέπει να καλύψει μόνος του τη διαφορά που προκύπτει.

Είναι παρά ταύτα σημαντικό το γεγονός ότι η απόφαση για τη χορήγηση νομικής συνδρομής δεν απαλλάσσει τον ηττηθέντα διάδικο από την υποχρέωση να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα του δικαιωθέντος αντιδίκου.

2. Τι είναι νομική συνδρομή;

Η νομική συνδρομή διέπεται από τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, το νόμο περί δικαστικών εξόδων σε αστικές διαδικασίες και το νόμο περί νομικής συνδρομής σε αστικές διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων των κρατών μελών.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Υπάρχουν ουσιαστικά δύο είδη νομικής συνδρομής:

α) συνδρομή για τα δικαστικά έξοδα,
β)συνδρομή για την αμοιβή δικηγόρου.

3. Ποιος δικαιούται νομικής συνδρομής;

Νομική συνδρομή χορηγείται στους Πολωνούς υπηκόους, στους υπηκόους όλων των κρατών μελών της ΕΕ και σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν νόμιμα σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να τύχει νομικής συνδρομής αρκεί να αποδείξει ότι δεν μπορεί να καταβάλει τα έξοδα της δίκης χωρίς να περιοριστούν τα απαραίτητα μέσα για τη διατροφή του ίδιου ή της οικογενείας του. Ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να επωφεληθεί νομικής συνδρομής εάν δεν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για τη διεξαγωγή δίκης. Όταν πληρούνται όλες αυτές οι προϋποθέσεις το δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί ότι ο αιτών δικαιούται νομικής συνδρομής.

Ορισμένες ομάδες απαλλάσσονται αυτόματα από όλα τα δικαστικά έξοδα. Αυτό ισχύει για τα άτομα που κινούν διαδικασία σε σχέση με τα ακόλουθα:

α) αναγνώριση πατρότητας και συναφείς αξιώσεις
β) διατροφή
γ) ύπαρξη αθέμιτων όρων σε συμβάσεις καταναλωτών

Η ίδια απαλλαγή από όλα τα δικαστικά έξοδα ισχύει για όλες τις υποθέσεις που αφορούν την απασχόληση και τις κοινωνικές παροχές (π.χ. συντάξεις).

4. Η νομική συνδρομή χορηγείται για όλες τις διαφορές;

Νομική συνδρομή μπορεί να χορηγηθεί σε όλες τις αστικές υποθέσεις συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών υποθέσεων καθώς και των υποθέσεων που αφορούν την απασχόληση και τις κοινωνικές παροχές.

5. Υπάρχει ειδική διαδικασία για επείγουσες περιπτώσεις;

Υπάρχει η δυνατότητα να υποβληθεί προφορικό αίτημα για τη χορήγηση νομικής συνδρομής κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, έτσι ώστε να μην είναι αναγκαίο να υποβληθεί επίσημα αίτηση πριν από την έναρξη της διαδικασίας και εν αναμονή της έκδοσης τελικής απόφασης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

6. Που διατίθεται το έντυπο της αίτησης για τη χορήγηση νομικής συνδρομής;

Το έντυπο της αίτησης για τη χορήγηση νομικής συνδρομής διατίθεται σε κάθε περιφερειακό δικαστήριο ή εφετείο. Δεν υπάρχει επίσημο έντυπο αίτησης για τη χορήγηση νομικής συνδρομής. Η αίτηση αρκεί να υποβληθεί εγγράφως. Όμως υπάρχουν ειδικά έντυπα για τις δηλώσεις που πρέπει να προσαρτηθούν στην αίτηση (βλέπε τμήμα 7).

7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου για τη χορήγηση νομικής συνδρομής;

Η αίτηση για τη χορήγηση νομικής συνδρομής πρέπει να συμπεριλαμβάνει δήλωση του αιτούντος σχετικά με την οικογένειά του, την οικονομική κατάστασή του, την περιουσία του και της πηγές εισοδήματός του. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν τις ανωτέρω πληροφορίες καθώς και την ιθαγένεια και τον τόπο συνήθους διαμονής του αιτούντος και, στις περιπτώσεις που δεν πρόκειται για κοινοτικό υπήκοο, έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ο συνήθης τόπος διαμονής του βρίσκεται σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

8. Που πρέπει να καταθέσω την αίτηση για τη χορήγηση νομικής συνδρομής;

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση νομικής συνδρομής υποβάλλονται στο δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η διαδικασία ή στο οποίο πρέπει να κινηθεί η διαδικασία. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αιτών δεν κατοικεί στην Πολωνία, μπορεί να υποβάλει την αίτησή του μέσω της αρμόδιας αρχής ενός κράτους μέλους στο οποίο διαμένει ή μέσω του Πολωνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα διαβιβάσει την αίτησή του στο αρμόδιο δικαστήριο.

9. Πώς να ενημερωθώ αν δικαιούμαι νομικής συνδρομής;

Πληροφορίες σχετικά με τη νομική συνδρομή χορηγούνται από το δικαστήριο, στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Το δικαστήριο αποφαίνεται σχετικά με την αίτηση και η απόφαση επιδίδεται στον αιτούντα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

10. Τι πρέπει να πράξω εάν πληρώ τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση νομικής συνδρομής;

Όποιος πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση νομικής συνδρομής, πρέπει να απευθυνθεί στο δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η διαδικασία και να υποβάλει όλες τις δηλώσεις που αναφέρονται στο τμήμα 7.

Στις περιπτώσεις που η νομική συνδρομή περιλαμβάνει και τα έξοδα νομικής εκπροσώπησης, ο τοπικός δικηγορικός σύλλογος διορίζει δικηγόρο, ο οποίος εκπροσωπεί τον αιτούντα. Ο αιτών οφείλει σε περίπτωση αμφιβολιών να έλθει σε επαφή με το δικηγόρο του.

11. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση νομικής συνδρομής, ποιος θα επιλέξει το δικηγόρο μου;

Οι δικηγόροι διορίζονται για τη συγκεκριμένη διαδικασία από τον τοπικό δικηγορικό σύλλογο. Υπάρχει εντούτοις δυνατότητα για τον αιτούντα να αλλάξει τον διορισμένο δικηγόρο αλλά μόνον εφόσον αυτό το δικαιολογούν οι περιστάσεις. Εξίσου ένας δικηγόρος μπορεί να αρνηθεί να αναλάβει μια υπόθεση, εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι που στηρίζουν την άρνησή του.

Είναι εντούτοις σημαντική η παρατήρηση ότι το δικαστήριο χορηγεί νομική συνδρομή για την εκπροσώπηση από δικηγόρο μόνον όταν θεωρεί ότι ο αιτών πρέπει να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση.

12. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση νομικής συνδρομής, αυτή θα καλύπτει όλα τα δικαστικά έξοδα μου;

Η νομική συνδρομή χορηγείται για τα ακόλουθα:

 • δικαστικά έξοδα,
 • αμοιβή δικηγόρων - σε περίπτωση εκπροσώπησης από δικηγόρο.

Μπορεί να χορηγηθεί νομική συνδρομή και στους δύο αυτούς τομείς κατά τρόπον ώστε ο αιτών να απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής εκτός από την περίπτωση ήττας του, οπότε θα χρειασθεί να πληρώσει τα διαδικαστικά έξοδα του δικαιωθέντος αντιδίκου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

13. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση μερικής νομικής συνδρομής, ποιος θα πληρώσει τα υπόλοιπα έξοδα;

Σε περίπτωση μερικής νομικής συνδρομής τα υπόλοιπα έξοδα καταβάλλονται από τον αιτούντα.

14. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση νομικής συνδρομής, αυτή καλύπτει κάθε ένδικο μέσο που μπορεί να ασκήσω μετά τη δίκη;

Η χορήγηση νομικής συνδρομής στο δικαστήριο πρώτου βαθμού επεκτείνεται αυτομάτως στην διαδικασία ενώπιον δευτεροβάθμιου δικαστηρίου και στη διαδικασία εκτέλεσης. Εντούτοις, όταν χορηγείται μερική νομική συνδρομή, η οποία καλύπτει μόνο τα έξοδα της διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ο αιτών μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση.

15. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση νομικής συνδρομής, αυτή μπορεί να ανακληθεί πριν το τέλος της δίκης (ή ακόμη και μετά τη δίκη);

Η συνδρομή που καλύπτει τα δικαστικά έξοδα και την αμοιβή δικηγόρου μπορεί να ανακληθεί εάν έχει χορηγηθεί στη βάση συνθηκών που ουδέποτε ίσχυσαν ή που εξέλειψαν μετά τη χορήγηση της νομικής συνδρομής.

Στις προαναφερόμενες καταστάσεις ο αιτών οφείλει να επιστρέψει όλα τα δικαστικά έξοδα και την αμοιβή του δικηγόρου. Προβλέπεται όμως μια εξαίρεση, όσον αφορά τη δεύτερη κατάσταση, σύμφωνα με την οποία ο αιτών οφείλει να επιστρέψει μόνο εν μέρει τα έξοδα σε αναλογία με την αλλαγή της κατάστασής του.

Οι συγκεκριμένοι κανόνες δεν εφαρμόζονται σε καταστάσεις κατά τις οποίες η νομική συνδρομή έχει ανακληθεί επειδή οι αξιώσεις ή τα μέσα υπεράσπισης του αιτούντος ήταν αβάσιμα.

16. Εάν κριθεί ότι δεν πληρώ τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση νομικής συνδρομής, μπορώ να ασκήσω προσφυγή κατά της απόφασης αυτής;

Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά απόφασης που απορρίπτει ή ανακαλεί νομική συνδρομή. Η συγκεκριμένη προσφυγή απευθύνεται στο δικαστήριο ανώτερου βαθμού από το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής ανέρχεται σε μια εβδομάδα και αρχίζει από τη στιγμή της έγκυρης επίδοσης της δικαστικής απόφασης περί νομικής συνδρομής στον αιτούντα. Αν ο αιτών δεν απαιτήσει την επίδοση της απόφασης, τότε η προθεσμία ια την άσκηση προσφυγής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του δικαστηρίου. Όταν η απόφαση η οποία απορρίπτει την αίτηση για τη χορήγηση νομικής συνδρομής ληφθεί κεκλεισμένων των θυρών, η απόφαση επιδίδεται αυτομάτως στον αιτούντα κατά τρόπον ώστε η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής αρχίζει να μετράει από την ημερομηνία επίδοσης.

Πρόσθετες πληροφορίες

Ιστοσελίδα διαμεσολαβητή

« Νομική συνδρομή - Γενικές Πληροφορίες | Πολωνία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 21-02-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο