Europeiska Kommissionen > ERN > Rättshjälp > Nederländerna

Senaste uppdatering: 05-07-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättshjälp - Nederländerna

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den? 1.
2. Vad är rättshjälp? 2.
3. Vem kan få rättshjälp? 3.
4. Beviljas rättshjälp för alla tvister? 4.
5. Hur vet jag om min rättshjälpsansökan kan beviljas? 5.
6. Vem utser min advokat? 6.
7. Var finns ansökningsblanketter för rättshjälp? Hur ska jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp? 7.
8. Vilka handlingar ska bifogas rättshjälpsansökan? Var ansöker jag om rättshjälp? 8.
9. Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader? 9.
10. Vem betalar övriga kostnader om jag har beviljats partiell rättshjälp? 10.
11. Täcker rättshjälpen överklaganden? 11.
12. Kan rättshjälpen dras in före eller efter rättegången? 12.
13. Kan jag överklaga avslag på min rättshjälpsansökan? 13.

 

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den?

Rättegångskostnaderna utgörs av löner och förskott till advokater och åklagare, andra (nödvändiga) domstolsavgifter och kostnader för vittnen, sakkunniga och kronofogdar (om sådana anlitas). Kostnaderna varierar efter ärendets omfattning och typ. Det går inte att på förhand ange något exakt belopp. I princip döms den förlorande parten att betala motpartens rättegångskostnader.

Den största delen av kostnaderna är advokatarvoden. Det finns ingen bestämd timtaxa för advokater. Taxan varierar mellan advokatbyråer och beror även på vilken typ av mål det är fråga om och vad utgången i målet blir.

2. Vad är rättshjälp?

Allmänt

Alla människor kan någon gång få juridiska problem i det dagliga livet. Då kan man be om juridisk rådgivning hos olika personer eller instanser. Man kan också behöva juridisk information innan man fattar ett viktigt beslut.

För att kunna väcka talan vid domstol i första eller andra instans och vid Högsta domstolen måste man anlita en advokat. Annars tar domstolen inte upp saken till behandling. Detta gäller inte talan som väcks vid distriktsavdelningen (om saken har ett värde av högst 5 000 euro) eller förvaltningsavdelningen vid en domstol i första instans.

Subventionerad rättshjälp

Personer med begränsad betalningsförmåga kan ansöka om rättshjälp som subventioneras av staten. Subventionerad rättshjälp innebär att staten står för en del av kostnaderna.

I det nederländska systemet för subventionerad rättshjälp kan rättssökande med sämre betalningsförmåga kostnadsfritt vända sig till något av de 30 juridiska informationskontor (juridische loketten) som finns i Nederländerna för att få information (även information om alternativa tvistlösningsmöjligheter, t.ex. medling), hänvisas vidare (till andra instanser, till en rättshjälpsorganisation eller till en medlare) eller för att få en analys av sitt juridiska problem och kortfattad juridisk rådgivning.

Till börjanTill början

För mer långtgående rättshjälp kan du vända dig till en advokat. Du måste då betala en avgift som är inkomstprövad. Advokaten kan också företräda dig (i eller utanför domstol). För att kunna göra det måste advokaten på dina vägnar ansöka till rättshjälpsnämnden (Raad voor Rechtsbijstand) om att förordnas som din advokat. Rättshjälpsnämnden informerar därefter advokaten och dig om sitt beslut. Rättshjälpsnämnden är den statliga instans som utövar tillsyn över beviljande av rättshjälp till personer med sämre betalningsförmåga. Det finns fem rättshjälpsnämnder i Nederländerna, som var och en ansvarar för sitt eget geografiska område.

Sedan den 10 maj 2005 kan personer som har rätt till statligt subventionerad rättshjälp få kostnaderna täckta för en läkarundersökning i skadeståndsmål.

Du kan få mer information om de juridiska informationskontorens möjligheter att hänvisa till medling under ämnet alternativa system för tvistlösning.

3. Vem kan få rättshjälp?

Subventionerad rättshjälp kan lämnas i mål där fysiska eller juridiska personer med en nettoinkomst som är lägre än ett visst belopp har ett rättsligt intresse att försvara i Nederländerna. När rättshjälpsnämnden bedömer om en person är berättigad till rättshjälp tittar den på familjens nettoinkomst och förmögenhet. Ensamstående med en nettoinkomst på högst 1 518 euro och en förmögenhet på högst 7 300 euro kan få rättshjälp. För gifta, sambor och enföräldersfamiljer ligger inkomstgränsen på 2 135 euro netto och förmögenhetsgränsen på 10 500 euro. En extra dispens på 65 344 euro för förmögenhet i form av egen bostad gäller. Mottagare av rättshjälp måste betala en avgift, som är inkomstprövad. Den lägsta avgiften är 90 euro och den högsta 769 euro (år 2005). I vissa fall behöver mindre bemedlade rättssökande i brottmål inte betala någon avgift.

Till börjanTill början

Inkomstgränserna är fastställda i lag och anpassas varje år.

Ovannämnda belopp gäller år 2005.

Du kan hitta mer information om storleken på den avgift du själv måste betala i broschyren ”Inkomengrenzen en eigen bijdragen gesubsidieerde rechtsbijstandNederlands (inkomstgränser och rättshjälpsavgifter vid subventionerad rättshjälp) och på rättshjälpsnämndernas webbplats.

4. Beviljas rättshjälp för alla tvister?

Nej. Du kan inte få subventionerad rättshjälp för ett mål som gäller mindre än 90 euro.

Du kan inte heller få subventionerad rättshjälp som bygger på att en advokat förordnas för mål som gäller mindre än 180 euro.

Du kan inte heller få sådan rättshjälp om

 • talan är uppenbart ogrundad,
 • kostnaden för rättshjälp inte står i rimlig proportion till tvisteföremålets värde,
 • ansökan gäller ett brottmål där endast låga böter kan väntas utdömas,
 • ansökan görs av en juridisk person som har bildats enbart för att kunna väcka talan,
 • målet gäller utövande av ett fritt yrke eller drift av en egen firma, såvida inte * utövandet eller driften är beroende av att rättshjälp beviljas (gäller inte juridiska personer), eller ** yrkesverksamheten eller firman minst ett år tidigare har upphört, den som söker rättshjälp är eller har varit svarande i ett mål i första instans och kostnaderna för rättshjälpen inte kan betalas på något annat sätt,
 • målet ska drivas vid en internationell domstol eller en annan jämförbar internationell instans med ett eget rättshjälpssystem,
 • målet gäller ett intresse som du kan försvara själv utan att någon behöver föra din talan.

5. Hur vet jag om min rättshjälpsansökan kan beviljas?

Du kan få information om det nederländska rättshjälpssystemet hos en advokat, ett informationskontor eller rättshjälpsnämnden. De kan lämna information om rättshjälpssystemet och förklara om du har rätt till rättshjälp.

Till börjanTill början

6. Vem utser min advokat?

Du kan själv välja advokat, oavsett om du har rätt till rättshjälp eller inte. Om du behöver hjälp med att hitta en advokat, kontakta Raad voor RechtsbijstandNederlands eller advokatsamfundetEnglish - Nederlands.

Om du inte bor i Nederländerna är det enklast att kontakta Raad voor Rechtsbijstand i HaagNederlands (adress: Box 450, 2501 CL Haag, telefon: 070-3701414). Om du bor i Nederländerna, kontakta din lokala rättshjälpsnämnd.

7. Var finns ansökningsblanketter för rättshjälp? Hur ska jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp?

Vanligtvis fyller din advokat i ansökningsblanketten om förordnande av advokat för rättshjälp. Han eller hon sköter allt pappersarbete. Rättshjälpsavgiften betalas till advokaten.

8. Vilka handlingar ska bifogas rättshjälpsansökan? Var ansöker jag om rättshjälp?

När du ansöker om rättshjälp, måste du lämna in uppgifter för att styrka dina inkomst- och förmögenhetsförhållanden och uppgifter om tvisten (se fråga 4). Din advokat vet vilka handlingar som ska bifogas ansökan. Du kan också få en ansökningsblankett hos rättshjälpsnämnden. Där registreras alla ansökningar. Du kan hitta mer information om detta i broschyren ”U wilt rechtsbijstand” (Du behöver rättshjälp). Under 2006 kan det bli så att det räcker med att du lämnar ditt sofinummer (ett socialförsäkrings- och skattenummer) till rättshjälpsmyndigheten, så kan denna direkt bedöma din betalningsförmåga, åtminstone om det finns uppgifter om din ekonomi hos skattemyndigheten och du finns med i Gemeentelijke Basisadministratie (ett register med personuppgifter).

Till börjanTill början

9. Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader?

Nej, rättshjälpen täcker bara advokatarvode. Domstolsavgifter och andra avgifter ingår inte. Om du har rätt till rättshjälp, kan du ansöka om att domstolsavgifterna ska sänkas. Din advokat tar hand om ansökningarna. Du kan yrka att motparten ska betala rättegångskostnaderna.

Men om du förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader, måste du själv stå för dessa. Du kan inte få ersättning för de kostnaderna.

10. Vem betalar övriga kostnader om jag har beviljats partiell rättshjälp?

Partiell rättshjälp finns inte i Nederländerna.

11. Täcker rättshjälpen överklaganden?

Vid överklagande till högre instans måste en ny rättshjälpsansökan lämnas in och en ny rättshjälpsavgift betalas.

12. Kan rättshjälpen dras in före eller efter rättegången?

Ja, rättshjälpen kan upphöra om beslutet har fattats på grundval av oriktiga eller ofullständiga uppgifter från dig, om du inte betalar rättshjälpsavgiften eller andra kostnader som du ska betala, om din betalningsförmåga förbättras väsentligt eller om rättshjälp redan har beviljats för ett mål som omfattar det rättsintresse som rättshjälpen avser.

13. Kan jag överklaga avslag på min rättshjälpsansökan?

Ja. Du kan överklaga beslutet hos den lokala rättshjälpsnämnden. Nämndens beslut kan i sin tur överklagas till behörig domstol i det område där den aktuella rättshjälpsnämnden ligger. Hur överklagandet går till och vilka frister som gäller anges i beslutet eller i ett följebrev.

Ytterligare information

Du kan ringa till ministeriernas gemensamma informationslinje (se www.postbus51.nl Nederlands) och fråga efter olika broschyrer om rättshjälp i Nederländerna. Broschyrerna finns också på Justitieministeriets webbplatsEnglish - Nederlands (under ”publicaties”). Mer information om rättshjälp och kontaktuppgifter finns på rättshjälpsnämndernas (www.rvr.org) och informationskontorens (Stichting Juridisch Loket)Nederlands webbplatser.

« Rättshjälp - Allmän information | Nederländerna - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 05-07-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket