Evropska komisija > EPM > Pravna pomoč > Nizozemska

Zadnja sprememba: 05-07-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravna pomoč - Nizozemska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj so stroški sojenja in kdo jih običajno nosi? 1.
2. Kaj je pravna pomoč? 2.
3. Kdo je upravičen do pravne pomoči? 3.
4. Ali se lahko pravna pomoč uveljavlja v vseh sporih? 4.
5. Na kakšen način se prosilca seznani o tem, ali izpolnjuje pogoje za pravno pomoč? 5.
6. Kdo določi odvetnika upravičencu do pravne pomoči? 6.
7. Kje je mogoče dobiti obrazec za vlogo za pravno pomoč? Kaj stori prosilec, ki izpolnjuje pogoje za pravno pomoč? 7.
8. Katere dokumente je treba priložiti k vlogi za pravno pomoč? Kje se vloži vloga za pravno pomoč? 8.
9. Ali se upravičencu do pravne pomoči krijejo vsi stroški sojenja? 9.
10. Kako se krijejo ostali stroški, kadar upravičenec izpolnjuje pogoje za delno pravno pomoč? 10.
11. Ali pravna pomoč obsega tudi vložitev pritožbe? 11.
12. Ali se lahko izvajanje pravne pomoči prekine pred koncem sojenja? 12.
13. Ali je mogoča pritožba zoper odločbo o neupravičenosti do pravne pomoči? 13.

 

1. Kaj so stroški sojenja in kdo jih običajno nosi?

Stroški sojenja so sestavljeni iz plačila in predplačil za odvetnike in tožilce ter drugih (neizogibnih) sodnih stroškov (sodna pisarna) in stroškov za priče, izvedence ter sodne izvršitelje (če sodelujejo). Odvisni so od obsega in vrste zadeve. Točnega zneska ni mogoče predvideti. Načeloma bo plačilo stroškov nasprotne stranke naloženo stranki, ki izgubi.

Največji delež teh stroškov predstavljajo honorarji pravnih zastopnikov. Za njihove honorarje ni določena stalna urna postavka. Sodne takse so odvisne od podjetja ter tudi zahtevka, ki je bil vložen pri sodišču, in izida sojenja.

2. Kaj je pravna pomoč?

Splošno

V vsakodnevnem življenju ima lahko vsak pravni problem. Pravno svetovanje je mogoče poiskati pri več virih, ki zagotavljajo pravno pomoč. Pravne informacije so lahko potrebne tudi, kadar je treba sprejeti pomembne odločitve.

Tožnik, ki začne postopek pri sodišču (razen pri okrajnem sodišču, v zadevah, ki ne presegajo 5 000 EUR, in upravnih zadevah), pritožbenem sodišču ali vrhovnem sodišču, mora poiskati pomoč pri odvetniku. Sicer bo sodišče zadevo zavrnilo.

Subvencionirana pravna pomoč

Tožniki, ki imajo omejena finančna sredstva, lahko vložijo zahtevek za subvencionirano pravno pomoč iz javnih sredstev. To pomeni, da javni organi krijejo del stroškov.

Nizozemski sistem zagotavlja, da lahko tožnik, ki ima omejena finančna sredstva, poišče pomoč pri enem od 30 centrov za pravno svetovanje, kjer lahko brezplačno dobi pravne informacije (vključno z informacijami o alternativnih načinih reševanja sporov, kot je mediacija), lahko ga napotijo na druge organe, pravne svetovalce ali mediatorje, dobi lahko analizo pravnega položaja in jedrnat pravni nasvet.

Na vrh straniNa vrh strani

Nadaljnjo pravno pomoč zagotovijo odvetniki in se plača po lestvici glede na finančna sredstva. Odvetnik lahko dela za tožnika in v njegovem imenu (v pravnih in drugih zadevah). V tem primeru mora odvetnik zaprositi za imenovanje pri Uradu za pravno pomoč, ki potem obvesti odvetnika in tožnika o svoji odločitvi glede zahtevka. Urad za pravno pomoč je javni organ, ki nadzoruje dodelitev pravne pomoči tožnikom, ki imajo omejena finančna sredstva. Obstaja pet uradov, ki so odgovorni za različne regije v državi.

Od 10. maja 2005 so osebe, ki imajo pravico do pravne pomoči, upravičene tudi do vloge za finančno pomoč za zdravstvene preglede v zadevah v zvezi z osebno škodo.

Nadaljnje informacije o drugih sredstvih, ki jih zagotavljajo centri za pravno pomoč, so na voljo na strani o alternativnem reševanju sporov.

3. Kdo je upravičen do pravne pomoči?

Pravna pomoč je odobrena v zadevah, v katerih pravni interes na Nizozemskem zagovarjajo fizične ali pravne osebe, katerih plačilna sposobnost ne presega stalnega najvišjega razpoložljivega dohodka. Za določitev, ali je oseba upravičena do pravne pomoči, Urad za pravno pomoč preveri (družinski) dohodek in sredstva prosilca. Upravičene so samske osebe z neto razpoložljivim dohodkom, ki ne presega 1 518 EUR, in sredstvi, ki ne presegajo 7 300 EUR, za poročene pare ali pare, ki pravno živijo skupaj, pa sta ti omejitvi 2 135 EUR in 10 500 EUR. Obstaja dodatna izjema v vrednosti 65 344 EUR za družinsko hišo. Prejemniki pravne pomoči morajo plačati takso, ki je odvisna od dohodka. Najnižja taksa za leto 2005 je 90 EUR, najvišja pa 769 EUR. V nekaterih kazenskih zadevah tožniki, ki imajo omejena finančna sredstva, ne plačajo taks.

Na vrh straniNa vrh strani

Dohodkovni pragovi, na podlagi katerih se ugotovi upravičenost do pravne pomoči, so določeni z zakonom in se vsako leto pregledajo.

Zgoraj navedene vrednosti veljajo za leto 2005.

Nadaljnje informacije o dohodkovnih pragovih in osebnih prispevkih so na voljo v brošuri „Inkomensgrenzen en eigne bedragen gesubsidieerde rechtsbijstand“ in na spletnih straneh uradov za pravno pomoč Nederlands.

4. Ali se lahko pravna pomoč uveljavlja v vseh sporih?

Ne. Pravna pomoč se ne dodeli v zadevah v vrednosti manj kot 90 EUR.

Pravna pomoč na podlagi zagotovitve odvetnika se ne dodeli v zadevah v vrednosti manj kot 180 EUR.

Subvencionirana pravna pomoč je izključena tudi, če:

 • je vloga očitno neutemeljena;
 • so stroški pravne pomoči nesorazmerni z vrednostjo zadeve;
 • je vloga povezana s kazensko zadevo, v kateri bo verjetno določena le nizka kazen;
 • vloži vlogo pravna oseba, ki je ustanovljena za vložitev tožbe pri sodišču;
 • je zadeva povezana z opravljanjem poklica ali poslovne dejavnosti (vendar ne v obliki pravne osebe), razen 1. če je nadaljnja zmožnost opravljanja poklica ali poslovne dejavnosti odvisna od izida sojenja ali 2. če se je poklic ali poslovna dejavnost zaključila vsaj pred enim letom, vlagatelj je ali je bil toženec v postopku na prvi stopnji ter stroškov pravne pomoči ni mogoče povrniti iz drugih virov;
 • je treba zadevo vložiti pri mednarodnem sodišču ali podobnem organu, ki ima svoj sistem pravne pomoči; ali
 • je zadeva povezana z interesom, ki ga lahko tožnik zagovarja sam, brez pravnega zastopanja.

5. Na kakšen način se prosilca seznani o tem, ali izpolnjuje pogoje za pravno pomoč?

Informacije o sistemu pravne pomoči na Nizozemskem so na voljo pri odvetniku, pravnem informacijskem centru ali Uradu za pravno pomoč. Vsi navedeni organi lahko zagotovijo informacije o sistemu pravne pomoči in upravičenosti do nje.

Na vrh straniNa vrh strani

6. Kdo določi odvetnika upravičencu do pravne pomoči?

Oseba lahko prosto izbere odvetnika, ne glede na to, ali izpolnjuje pogoje za pravno pomoč ali ne. Pomoč pri iskanju odvetnika lahko zagotovi Raad voor Rechtsbijstand Nederlands ali odvetniška zbornica English - Nederlands.

Če oseba ne prebiva na Nizozemskem, je najbolje, da se obrne na Raad voor Rechtsbijstand Nederlands v Haagu, (naslov: Postbus 450, 2501 CL Den Haag. Tel.: 070-3701414). Če oseba prebiva na Nizozemskem, lahko pomoč poišče pri odboru za pravno pomoč v okraju, kjer prebiva.

7. Kje je mogoče dobiti obrazec za vlogo za pravno pomoč? Kaj stori prosilec, ki izpolnjuje pogoje za pravno pomoč?

Obrazec za vlogo za imenovanje odvetnika običajno izpolni odvetnik. Poskrbi tudi za vse formalnosti. Takso za pravno pomoč mora oseba plačati odvetniku.

8. Katere dokumente je treba priložiti k vlogi za pravno pomoč? Kje se vloži vloga za pravno pomoč?

Če oseba zaprosi za pravno pomoč, mora takoj predložiti listinske dokaze o dohodku in sredstvih ter dokumentacijo o zadevi (glejte vprašanje 4). O tem, katero dokumentacijo je treba priložiti obrazcu za vlogo, osebo obvesti odvetnik. Sicer je obrazec za vlogo mogoče dobiti pri Uradu za pravno pomoč. Urad vpiše v evidenco vse vloge. Nadaljnje informacije so na voljo v brošuri „U wilt rechtsbijstand“ (Vložitev vloge za pravno pomoč). Z letom 2006 bo mogoče vložiti vlogo pri Uradu na podlagi osebne številke socialnega zavarovanja in davčne številke, Urad pa bo lahko potem ocenil finančno primernost osebe, če imajo davčni organi finančne podatke o njej in če so podatki vpisani v evidenco lokalnih organov.

Na vrh straniNa vrh strani

9. Ali se upravičencu do pravne pomoči krijejo vsi stroški sojenja?

Ne, pravna pomoč krije le honorarje pravnih zastopnikov. Sodne in druge takse niso vključene. Če ste upravičeni do pravne pomoči, lahko zaprosite za znižanje sodnih taks. Če je ta možnost na voljo, odvetnik vloži vse potrebne vloge. Kritje stroškov sojenja je mogoče zahtevati od druge stranke.

Če pa oseba v zadevi ne uspe in če sodišče odloči, da mora plačati stroške nasprotne stranke, jih bo dejansko morala plačati. Ti stroški ne bodo povrnjeni.

10. Kako se krijejo ostali stroški, kadar upravičenec izpolnjuje pogoje za delno pravno pomoč?

Delna pravna pomoč ne obstaja na Nizozemskem.

11. Ali pravna pomoč obsega tudi vložitev pritožbe?

Za vložitev pritožbe ali sojenje pri sodišču višje stopnje je treba vložiti novo vlogo za pravno pomoč. Prejemnik mora ponovno plačati tudi takso za pravno pomoč.

12. Ali se lahko izvajanje pravne pomoči prekine pred koncem sojenja?

Da, izvajanje pravne pomoči se lahko prekine, če je bila pravna pomoč dodeljena na podlagi napačnih ali pomanjkljivih informacij, če prejemnik ne plača takse za pravno pomoč ali drugih stroškov, ki jih mora plačati, če se je plačilna sposobnost prejemnika znatno izboljšala ali če obstoječa odločba o dodelitvi pravne pomoči že zajema pravni interes, ki ga zagovarja prejemnik v zadevi.

13. Ali je mogoča pritožba zoper odločbo o neupravičenosti do pravne pomoči?

Da. Najprej je mogoče ugovor zoper odločbo vložiti pri Uradu za pravno pomoč, pristojnem za območje, kjer je prosilec. Pritožbo zoper odločbo, izdano v zvezi z ugovorom, je mogoče vložiti pri upravnem sodišču, pristojnem za okraj, ki ga zajema Urad za pravno pomoč. Pritožbene možnosti in roki so navedeni v sami odločbi ali v spremnem dopisu.

Nadaljnje informacije

Pri skupni klicni službi ministrstev Postbus 51 (www.postbus51.nl Nederlands) so na voljo različne brošure o pravni pomoči na Nizozemskem, dobiti pa jih je mogoče tudi na spletni strani Ministrstva za pravosodje (pod „objave“ English - Nederlands). Nadaljnje informacije o pravni pomoči so na voljo tudi pri uradih za pravno pomoč in Stichting Juridisch Loket Nederlands (Fundacija pravnih informacijskih centrov).

« Pravna pomoč - Splošne informacije | Nizozemska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 05-07-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo