Európska komisia > EJS > Právna pomoc > Holandsko

Posledná úprava: 05-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právna pomoc - Holandsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto ich obvykle znáša? 1.
2. Čo je to právna pomoc? 2.
3. Kto môže mať úžitok z právnej pomoci? 3.
4. Možno získať právnu pomoc pre všetky spory? 4.
5. Ako budem informovaný o tom, či mám, alebo nemám nárok na právnu pomoc? 5.
6. Kto vyberie môjho právneho zástupcu, ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc? 6.
7. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc? Čo mám urobiť, ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc? 7.
8. Aké písomnosti mám pripojiť k mojej žiadosti o právnu pomoc? Kde mám zaregistrovať žiadosť o právnu pomoc? 8.
9. Ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc, pokryje to všetky trovy na moje súdne konanie? 9.
10. Ak spĺňam podmienky pre čiastočnú právnu pomoc, kto uhradí ostatné trovy? 10.
11. Ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc, bude sa táto pomoc vzťahovať na každé preskúmanie, ktoré by som mohol urobiť po súdnom konaní? 11.
12. Ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc, môže mi byť táto pomoc odobratá pred koncom súdneho konania? 12.
13. Ak nespĺňam podmienky pre právnu pomoc, môžem sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu? 13.

 

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto ich obvykle znáša?

Trovy súdneho konania pozostávajú z odmeny a zálohy pre právnych zástupcov a žalobcov a z iných (nevyhnutných) súdnych trov (register) a z trov svedkov, znalcov a súdnych úradníkov (ak sú prizvaní). Odlišujú sa podľa veľkosti a typu prípadu. Presná suma sa nedá predpovedať. Vo všeobecnosti strana, ktorá súdny spor prehrá, má nariadené, že musí znášať aj trovy druhej strany.

Najväčšiu časť trov tvoria palmáre. Pre palmáre neexistuje pevná hodinová sadzba. Súdne náklady sa menia nielen podľa firmy, ale aj podľa pohľadávky na súde a výsledku prípadu.

2. Čo je to právna pomoc?

Vo všeobecnosti

Všetci sa môžeme v každodennom živote stretnúť s právnym problémom. Právnu pomoc potom môžeme hľadať u mnohých zdrojov právnej pomoci. Právne informácie môžeme potrebovať, aj keď robíme veľké rozhodnutie.

Strana v spore, ktorá začína konanie na súde (okrem kantonálneho súdu, v prípadoch, v ktorých sa rozhoduje o menej ako 5 000 eur a v správnych prípadoch), odvolací súd alebo Najvyšší súd sú povinní prizvať právneho zástupcu. Inak súd odmietne prerokovať prípad.

Právna pomoc s podporou

Strana v spore, ktorá má obmedzené finančné zdroje, môže požiadať o právnu pomoc s podporou z verejných prostriedkov. To znamená, že štátne orgány znášajú časť trov.

V holandskom systéme môže strana v spore s obmedzenými zdrojmi zájsť na jedno z 30 centier právnej pomoci a požiadať o bezplatné právne informácie (vrátane informácií o alternatívnych spôsoboch rozhodnutia sporu, ako je sprostredkovanie), referencie na iné orgány, právnych poradcov alebo sprostredkovateľov, analýzu právnej situácie a o stručnú právnu radu.

HoreHore

Ďalšia právna pomoc je dostupná od právnych zástupcov a je splatná podľa škály prostriedkov. Právny zástupca môže tiež konať za stranu v spore a v jej mene (v právnych ako aj v iných záležitostiach). V tom prípade musí právny zástupca požiadať úrad pre právnu pomoc o menovanie, ktorý potom informuje aj právneho zástupcu aj stranu v spore o svojom rozhodnutí o tejto žiadosti. Úrad pre právnu pomoc je štátny orgán, ktorý dohliada na udelenie právnej pomoci stranám v spore s obmedzenými prostriedkami. V jednotlivých krajoch krajiny je päť úradov s takouto zodpovednosťou.

Od 10. mája 2005 majú ľudia spĺňajúci podmienky na právnu pomoc tiež právo požiadať o finančnú pomoc na lekárske vyšetrenia, keď sa zrania.

Ďalšie informácie o referenciách na iné zdroje poskytované centrami právnej pomoci nájdete na stránke o alternatívnych spôsoboch riešenia sporov.

3. Kto môže mať úžitok z právnej pomoci?

Právna pomoc sa udeľuje v prípadoch, kde bude právny záujem v Holandsku obhajovaný ľuďmi alebo právnickými osobami, ktorých schopnosť platiť neprevyšuje pevne stanovený maximálny čistý príjem. Úrad pre právnu pomoc preverí príjem a majetok uchádzača (rodiny), aby zistil, či je osoba spôsobilá na právnu pomoc. Slobodní ľudia s čistým príjmom maximálne 1 518 eur, ktorých majetok neprevyšuje 7 300 eur, spĺňajú podmienky, tieto čísla sú pre manželov alebo spolu žijúce páry 2 135 eur a 10 500 eur. Pre rodinu existuje dodatočná výnimka vo výške 65 344 eur. Príjemcovia právnej pomoci musia zaplatiť poplatok zodpovedajúci ich príjmu. Najnižší poplatok bol 90 eur a najvyšší 769 eur v roku 2005. Strany v spore s obmedzenými zdrojmi neplatia poplatky v určitých trestných prípadoch.

HoreHore

Hranica príjmu, ktorá rozhoduje o spôsobilosti na právnu pomoc, je stanovená právnym predpisom a každý rok sa prehodnocuje.

Uvedené čísla sú platné na rok 2005.

Ďalšie informácie o hranici príjmu a osobných príspevkoch sú k dispozícii v brožúre „Inkomensgrenzen en eigne bedragen gesubsidieerde rechtsbijstand” a na internetových stránkach úradov pre právnu pomoc Nederlands.

4. Možno získať právnu pomoc pre všetky spory?

Nie. Právna pomoc sa neposkytne v prípadoch, ktorých hodnota je nižšia ako 90 eur.

Právna pomoc pri poskytnutí právneho zástupcu sa nedáva v prípadoch s hodnotou nižšou ako 180 eur.

Právna pomoc s podporou sa vylučuje tiež tam, kde:

 • žiadosť je jasne neopodstatnená;
 • trovy právnej pomoci nie sú pomerné k hodnote prípadu;
 • žiadosť sa týka trestného prípadu, v ktorom bude pravdepodobne uvalený iba nízky trest;
 • žiadosť podáva právnická osoba, ktorá je založená pre účely začatia súdnych konaní;
 • prípad sa týka praxe zamestnania alebo podniku (i keď nie vo forme právnickej osoby), pokiaľ * pokračujúca schopnosť vykonávať prax závisí od výsledku prípadu alebo ** zamestnanie alebo podnik zanikol aspoň jeden rok predtým, žiadateľ je alebo vystupoval ako odporca v prvostupňovom konaní a trovy právnej pomoci sa nedajú uhradiť z iných zdrojov;
 • prípad sa bude musieť predložiť na medzinárodný súd alebo podobný orgán, ktorý má svoju vlastnú schému právnej pomoci; alebo
 • prípad sa týka záujmu, ktorý môže žiadateľ obhajovať sám bez právneho zastúpenia.

5. Ako budem informovaný o tom, či mám, alebo nemám nárok na právnu pomoc?

Informácie o holandskom systéme právnej pomoci môžete získať od právneho zástupcu, z centra právnych informácií alebo z úradu pre právnu pomoc. Všetky tieto subjekty môžu poskytnúť informácie o systéme právnej pomoci a o spôsobilosti pre túto pomoc.

HoreHore

6. Kto vyberie môjho právneho zástupcu, ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc?

Môžete si vybrať svojho vlastného právneho zástupcu, či spĺňate podmienky na právnu pomoc alebo nie. Ak potrebujete pomoc pri hľadaní právneho zástupcu, kontaktujte Raad voor Rechtsbijstand Nederlands alebo advokátsku komoru English - Nederlands.

Ak nebývate v Holandsku, najlepšie je kontaktovať Raad voor Rechtsbijstand Nederlands v Haagu, (adresa: Postbus 450, 2501 CL Den Haag. Tel. 070-3701414)). Ak bývate v Holandsku, kontaktujte Radu pre právnu pomoc v okrese, kde bývate.

7. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc? Čo mám urobiť, ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc?

Váš právny zástupca vyplní žiadosť o menovanie právneho zástupcu. Ten bude vybavovať všetky písomnosti. Právnemu zástupcovi sa bude musieť zaplatiť poplatok za právnu pomoc.

8. Aké písomnosti mám pripojiť k mojej žiadosti o právnu pomoc? Kde mám zaregistrovať žiadosť o právnu pomoc?

Ak žiadate o právnu pomoc, budete musieť ihneď predložiť dôkazné listiny o vašom príjme a majetku a dokumentáciu prípadu (pozri otázku 4). Váš právny zástupca bude vedieť, aké písomnosti je potrebné priložiť k žiadosti. V opačnom prípade si môžete vyžiadať formulár žiadosti na úrade pre právnu pomoc. Úrad registruje všetky žiadosti. Ďalšie informácie sú dostupné v brožúre „U wilt rechtsbijstand” (Žiadame o právnu pomoc). V roku 2006 bude možné obrátiť sa na úrad na základe vášho osobného kódu sociálneho zabezpečenia a daňového identifikačného kódu a úrad potom zhodnotí vašu finančnú spôsobilosť, za predpokladu, že daňové úrady majú vaše finančné údaje a tieto údaje sú registrované na miestom úrade.

HoreHore

9. Ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc, pokryje to všetky trovy na moje súdne konanie?

Nie, právna pomoc pokryje iba palmáre. Súdne a iné poplatky v nej nie sú zahrnuté. Ak spĺňate podmienky pre právnu pomoc, môžete požiadať o zníženie súdnych poplatkov. Ak je to možné, váš právny zástupca podá potrebné žiadosti. Trovy pojednávania sa môžu uplatňovať od druhej strany.

Ale ak prípad prehráte a dostanete príkaz zaplatiť trovy druhej strany, budete ich musieť naozaj zaplatiť. Tieto trovy nebudú preplatené.

10. Ak spĺňam podmienky pre čiastočnú právnu pomoc, kto uhradí ostatné trovy?

Čiastočná právna pomoc v Holandsku neexistuje.

11. Ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc, bude sa táto pomoc vzťahovať na každé preskúmanie, ktoré by som mohol urobiť po súdnom konaní?

Pre preskúmanie prípadu alebo konania na vyššom súde je treba podať novú žiadosť o právnu pomoc. Príjemca musí tiež zaplatiť poplatok za novú právnu pomoc.

12. Ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc, môže mi byť táto pomoc odobratá pred koncom súdneho konania?

Áno, právna pomoc môže byť odobratá, ak sa rozhodne o nepravdivých alebo neúplných informáciách, ak príjemca nezaplatí poplatok za právnu pomoc alebo iné trovy, ktoré musí zaplatiť, ak schopnosť príjemcu platiť sa podstatne zlepšila alebo ak existujúce rozhodnutie o udelení právnej pomoci už pokrýva právny záujem, ktorý obhajuje príjemca v príslušnom prípade.

13. Ak nespĺňam podmienky pre právnu pomoc, môžem sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu?

Áno. Najprv môžete podať podľa námietky voči rozhodnutiu na úrade pre právnu pomoc pre vašu oblasť. Môžete sa odvolať proti vznesenému rozhodnutiu voči vašim námietkam na správny súd daného okresu, ktorý zastrešuje úrad pre právnu pomoc. Možnosti odvolania a časové obmedzenia budú uvedené v samotnom rozhodnutí alebo v sprievodnom liste.

Bližšie informácie

Na telefonickej službe Postbus 51 spoločných ministerstiev (www.postbus51.nl Nederlands) môžete získať množstvo brožúr o právnej pomoci v Holandsku, ktoré sú dostupné aj na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti (pod „publikáciami” English - Nederlands). Ďalšie informácie o právnej pomoci získate z úradu pre právnu pomoc a zo Stichting Juridisch Loket Nederlands (nadácia stredísk právnych informácií).

« Právna pomoc - Všeobecné informácie | Holandsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 05-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo