Komisja Europejska > EJN > Pomoc sądowa > Niderlandy

Ostatnia aktualizacja: 05-07-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Pomoc sądowa - Niderlandy

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Jakie są koszty rozprawy sądowej i kto zwykle powinien je ponieść? 1.
2. Czym jest pomoc prawna? 2.
3. Kto może korzystać z pomocy prawnej? 3.
4. Czy pomoc prawną można uzyskać dla wszystkich sporów? 4.
5. Jak zostanę poinformowany o tym, czy kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej? 5.
6. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, kto wybiera mojego prawnika? 6.
7. Gdzie mogę uzyskać formularz wniosku o pomoc prawną? Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, co powinienem zrobić? 7.
8. Jakie dokumenty powinienem załączyć do mojego wniosku o pomoc prawną? Gdzie powinienem zarejestrować mój wniosek o pomoc prawną? 8.
9. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona całość kosztów mojej rozprawy sądowej? 9.
10. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania częściowej pomocy prawnej, w jaki sposób pokryte zostaną pozostałe koszty? 10.
11. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona odwołania, które ewentualnie zdecyduję się wnieść po rozprawie? 11.
12. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy pomoc ta może zostać cofnięta przed zakończeniem rozprawy? 12.
13. Jeśli nie kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy mogę odwołać się od tej decyzji? 13.

 

1. Jakie są koszty rozprawy sądowej i kto zwykle powinien je ponieść?

Na koszty rozprawy składa się wynagrodzenie i zaliczki dla prawników i oskarżycieli oraz inne (niemożliwe do uniknięcia) opłaty sądowe (urzędowe) oraz koszty świadków, biegłych i urzędników sądowych (jeśli są oni zaangażowani). Wysokość kosztów zależy od rozmiarów i rodzaju sprawy. Nie można przewidzieć żadnej konkretnej kwoty. Zasadniczo, pokrycie kosztów strony przeciwnej nakazuje się stronie przegranej.

Największą część kosztów stanowi wynagrodzenie radcy prawnego. Dla wynagrodzenia radcy prawnego nie istnieje żadna stała stawka godzinowa. Opłaty sądowe różnią się nie tylko w zależności od firmy, ale również w zależności od roszczenia wnoszonego do sądu oraz wyniku sprawy.

2. Czym jest pomoc prawna?

Informacje ogólne

Problem prawny może pojawić się w codziennym życiu każdego z nas. Możemy wtedy skorzystać z porady prawnej od szeregu źródeł pomocy prawnej. Informacji prawnych możemy potrzebować również w sytuacji, kiedy musimy podjąć ważną decyzję.

Stronie procesującej się w sądzie (z wyjątkiem sądu kantonalnego, w sprawach o wartości poniżej 5.000 euro, oraz w sprawach administracyjnych), Trybunale Apelacyjnym lub Sądzie Najwyższym musi towarzyszyć prawnik. W przeciwnym wypadku sąd odmówi rozpoznania sprawy.

Subsydiowana pomoc prawna

Procesujące się strony o ograniczonych środkach mogą zwrócić się o dofinansowanie pomocy prawnej ze środków publicznych. Oznacza to, że część kosztów poniosą organa publiczne.

Do góryDo góry

W systemie holenderskim procesująca się strona posiadająca ograniczone środki może zwrócić się do jednego z 30 bezpłatnych centrów pomocy prawnej celem zasięgnięcia informacji prawnej (łącznie z informacją na temat alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów, takich jak mediacje), skierowania do innych organów, doradców prawnych lub mediatorów, analizy sytuacji prawnej lub uzyskania zwięzłej porady prawnej.

Dalszej pomocy prawnej udzielają prawnicy i jest ona odpłatna, w skali zależnej od posiadanych środków. Prawnik może również prowadzić czynności w imieniu i za stronę w procesie (w sprawach prawnych i innych). W takiej sytuacji, prawnik musi zwrócić się o mianowanie do Biura Pomocy Prawnej, które następnie informuje zarówno prawnika jak i stronę w procesie o swojej decyzji odnośnie do tego wniosku. Biuro Pomocy Prawnej to organ publiczny nadzorujący udzielanie pomocy prawnej stronom w procesie posiadającym ograniczone zasoby. Istnieje pięć Biur, odpowiedzialnych za różne regiony kraju.

Od 10 maja 2005 r. osoby uprawnione do uzyskania pomocy prawnej zostały również uprawnione do zwracania się o pomoc finansową na cele badań medycznych w sprawach dotyczących obrażeń ciała.

Dalsze informacje na temat kierowania do innych źródeł przez centra pomocy prawnej można znaleźć na stronie dotyczącej Alternatywnego rozstrzygania sporów.

3. Kto może korzystać z pomocy prawnej?

Pomoc prawną przyznaje się w sytuacjach, kiedy interesu prawnego w Niderlandach muszą bronić osoby lub osoby prawne, których możliwości zapłaty nie przekraczają ustalonego minimalnego rozporządzalnego dochodu. Aby stwierdzić, czy dana osoba kwalifikuje się do otrzymania pomocy prawnej, Biuro Pomocy Prawnej sprawdza (rodzinny) dochód i majątek wnioskodawcy. Kwalifikują się pojedyncze osoby posiadające dochód rozporządzalny netto nie wyższy niż 1.518 euro oraz majątek w wysokości nieprzekraczającej 7.300 euro, natomiast w przypadku małżeństw lub osób żyjących w konkubinacie kwoty te wynoszą odpowiednio 2.135 euro oraz 10.500 euro. Istnieje dodatkowe wyłączenie w wysokości 65.344 euro na dom rodzinny. Osoby otrzymujące pomoc prawną muszą uiścić opłatę związaną z dochodem. W 2005 r. najniższa opłata wynosiła 90 euro, a najwyższa 769 euro. W określonych sprawach karnych strony procesu posiadające ograniczone środki nie ponoszą opłat.

Do góryDo góry

Progi dochodowe określające kwalifikowalność do uzyskania pomocy prawnej ustalane są ustawowo i podlegają corocznej weryfikacji.

Przedstawione powyżej dane dotyczą 2005 r.

Dalsze informacje na temat progów dochodowych oraz udziałów osobistych zawiera broszura na temat „Inkomensgrenzen en eigne bedragen gesubsidieerde rechtsbijstand” oraz strony internetowe Biur Pomocy Prawnej Nederlands.

4. Czy pomoc prawną można uzyskać dla wszystkich sporów?

Nie. Pomocy prawnej nie przyznaje się w sprawach o wartości poniżej 90 euro.

Pomocy prawnej w postaci zapewnienia prawnika nie udziela się w sprawach o wartości poniżej 180 euro.

Subsydiowana pomoc prawna wykluczona jest również w sytuacji, kiedy:

 • wniosek jest wyraźnie bezpodstawny;
 • koszty pomocy prawnej są nieproporcjonalne do wartości sprawy;
 • wniosek dotyczy sprawy karnej, w której kara będzie prawdopodobnie niska;
 • wniosek składa podmiot utworzony w celu wnoszenia spraw do sądu;
 • sprawa dotyczy praktyki zawodowej lub działalności firmy (aczkolwiek nie w formie osoby prawnej), chyba że * od wyniku sprawy zależy zdolność kontynuowania praktyki lub ** zawód lub działalność uległy zakończeniu przynajmniej rok wcześniej, wnioskodawca jest lub był stroną postępowania w sądzie pierwszej instancji w charakterze pozwanego a kosztów pomocy prawnej nie można pokryć z innych źródeł;
 • sprawa ma zostać wniesiona do sądu międzynarodowego lub podobnego organu posiadającego swój własny system pomocy prawnej; lub
 • sprawa dotyczy interesu, którego wnioskodawca może bronić sam, bez zastępstwa prawnego.

5. Jak zostanę poinformowany o tym, czy kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej?

Informacje na temat holenderskiego systemu pomocy prawnej możemy uzyskać od prawnika, z centrum informacji prawnej lub z Biura Pomocy Prawnej. Instytucje te udzielają informacji na temat systemu pomocy prawnej oraz zasad kwalifikowalności.

Do góryDo góry

6. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, kto wybiera mojego prawnika?

Możemy osobiście wybrać naszego prawnika, bez względu na to, czy kwalifikujemy się do otrzymania pomocy prawnej, czy też nie. Jeśli potrzebujemy w tym zakresie pomocy, powinniśmy skontaktować Nederlands się ze Stowarzyszeniem Adwokackim English - Nederlands.

Jeśli nie mieszkamy w Niderlandach, najlepiej skontaktować się z Raad voor Rechtsbijstand Nederlands w Hadze (adres: Postbus 450, 2501 CL Den Haag. Tel. 070-3701414)). Jeżeli mieszkamy w Niderlandach, powinniśmy kontaktować się z radą pomocy prawnej w rejonie, w którym zamieszkujemy.

7. Gdzie mogę uzyskać formularz wniosku o pomoc prawną? Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, co powinienem zrobić?

Zwykle formularz wniosku o mianowanie prawnika wypełnia nasz własny prawnik. Zajmie się on całą pracą papierkową. Opłatę za pomoc prawną będziemy musieli uiścić na rzecz prawnika.

8. Jakie dokumenty powinienem załączyć do mojego wniosku o pomoc prawną? Gdzie powinienem zarejestrować mój wniosek o pomoc prawną?

Jeśli ubiegamy się o pomoc prawną, musimy niezwłocznie przedstawić dowody z dokumentów odnośnie do naszego dochodu i majątku, oraz dokumentację dotyczącą sprawy (patrz pytanie 4). O tym, jakie dokumenty należy załączyć do formularza wniosku poinformuje nas nasz prawnik. W przeciwnym wypadku, formularz wniosku można uzyskać z Biura Pomocy Prawnej. Biuro rejestruje wszystkie wnioski. Dalsze informacje zawiera broszura „U wilt rechtsbijstand” (Ubieganie się o pomoc prawną). W 2006 r. pojawi się możliwość zwrócenia się do Biura na podstawie naszego osobistego numeru ubezpieczenia społecznego i identyfikacji podatkowej, a Biuro będzie mogło następnie ocenić naszą kwalifikowalność finansową, pod warunkiem że organa podatkowe dysponują naszymi danymi finansowymi i dane te są zarejestrowane u władz lokalnych.

Do góryDo góry

9. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona całość kosztów mojej rozprawy sądowej?

Nie, pomoc prawna obejmuje jedynie wynagrodzenie radcy prawnego. Pomoc nie obejmuje opłat sądowych i innych opłat. Jeśli kwalifikujemy się do otrzymania pomocy prawnej, możemy zwrócić się o zmniejszenie opłat sądowych. Jeśli możliwość ta jest dostępna, odpowiednie wnioski złoży nasz prawnik. Kosztów rozprawy można dochodzić od strony przeciwnej.

Natomiast jeśli przegramy naszą sprawę i zostaniemy zobowiązani do pokrycia kosztów strony przeciwnej, będziemy musieli faktycznie je zapłacić. Koszty te nie podlegają zwrotowi.

10. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania częściowej pomocy prawnej, w jaki sposób pokryte zostaną pozostałe koszty?

W Niderlandach nie istnieje częściowa pomoc prawna.

11. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona odwołania, które ewentualnie zdecyduję się wnieść po rozprawie?

W przypadku odwołania w sprawie lub rozprawy przed sądem wyższej instancji należy wnieść nowy wniosek o pomoc prawną. Otrzymujący musi również ponownie zapłacić opłatę za pomoc prawną.

12. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy pomoc ta może zostać cofnięta przed zakończeniem rozprawy?

Tak, pomoc prawna może zostać cofnięta, jeśli decyzję podjęto w oparciu o fałszywe lub niepełne informacje, jeśli osoba ją otrzymująca nie uiści opłaty za pomoc prawną, którą ma obowiązek uiścić, jeśli zdolność osoby otrzymującej pomoc do zapłaty uległa znacznej poprawie lub jeśli istniejąca decyzja o przyznaniu pomocy prawnej obejmuje już interes prawny, którego broni w danej sprawie osoba otrzymująca pomoc.

13. Jeśli nie kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy mogę odwołać się od tej decyzji?

Tak. Najpierw możemy wnieść sprzeciw w stosunku do decyzji w Biurze Pomocy Prawnej w naszym obszarze. Możemy odwołać się od decyzji podjętej w odpowiedzi na nasz sprzeciw do sądu administracyjnego w rejonie podlegającym Biuru Pomocy Prawnej. Możliwości w zakresie odwołania oraz terminy zostaną opisane w samej decyzji lub w piśmie przewodnim.

Dalsze informacje

Wspólne służby informacyjne ministerstw Postbus 51 (www.postbus51.nl Nederlands) oferują szeroką gamę broszur dotyczących pomocy prawnej w Niderlandach, które są dostępne również na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (w zakładce „publikacje” English - Nederlands). Dalszych informacji na temat pomocy prawnej udzielają również Biuro Pomocy Prawnej oraz Stichting Juridisch Loket Nederlands (fundacja centrów informacji prawnej).

« Pomoc sądowa - Informacje ogólne | Niderlandy - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 05-07-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania