Eiropas Komisija > ETST > Juridiskā palīdzība > Nīderlande

Pēdējo reizi atjaunots: 05-07-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskā palīdzība - Nīderlande

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kādas ir tiesas procesa izmaksas un kas parasti tās apmaksā? 1.
2. Kas ir juridiskā palīdzība? 2.
3. Kas var saņemt juridisko palīdzību? 3.
4. Vai juridisko palīdzība var saņemt visiem strīdus gadījumiem? 4.
5. Kā man paziņos, vai esmu tiesīgs saņemt juridisko palīdzību? 5.
6. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas izvēlēsies manu juristu? 6.
7. Kur es varu saņemt pieteikuma veidlapu juridiskajai palīdzībai? Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas man būs jādara? 7.
8. Kādi dokumenti ir jāpievieno manam lūgumam par juridisko palīdzību? Kur man ir jāreģistrē lūgums par juridisko palīdzību? 8.
9. Ja man tiks sniegta juridiskā palīdzība, vai tādējādi tiks segti visi tiesas procesa izdevumi? 9.
10. Ja man piešķirs daļēju juridisko palīdzību, kā tiks segti pārējie izdevumi? 10.
11. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers jebkādu pārskatīšanu pēc tiesas procesa? 11.
12. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai to var atsaukt pirms tiesas procesa beigām? 12.
13. Ja man nepiešķirs juridisko palīdzību, vai es varu pārsūdzēt šo lēmumu? 13.

 

1. Kādas ir tiesas procesa izmaksas un kas parasti tās apmaksā?

Tiesas izmaksas sastāv no atlīdzības un avansa maksājumiem advokātiem un prokuroriem, citiem (neizbēgamiem) tiesas izdevumiem (reģistrācija), kā arī izdevumiem, kas saistīti ar lieciniekiem, ekspertiem un tiesu izpildītājiem (ja tādi tiek iesaistīti). Tiesas izmaksu apjoms ir atkarīgs no lietas lieluma un veida. Precīzu summu nav iespējams paredzēt. Principiāls ir jautājums, ka zaudējušai pusei liks samaksāt otras puses izmaksas.

Lielākā daļa izmaksu ir advokāta honorāri. Nav fiksētas advokāta honorāra stundas likmes. Tiesas nodevas ir atkarīgas ne tikai no firmas, bet arī no tiesā iesniegtās prasības un lietas iznākuma.

2. Kas ir juridiskā palīdzība?

Vispārīga informācija

Ikviens savā ikdienas dzīvē var saskarties ar juridiska rakstura problēmām. Tādos gadījumos pēc juridiskās konsultācijas var vērsties pie dažādiem juridiskās palīdzības avotiem. Gadījumā, ja ir jāpieņem nozīmīgs juridisks lēmums, var būt nepieciešama arī juridiska informācija.

Prāvniekam, kura lieta tiek izskatīta tiesā (izņemot Kantona tiesu gadījumos, ja lietas apjoms ir mazāks par EUR 500, kā arī administratīvās lietas), Apelācijas tiesā vai Augstākajā tiesā, obligāti ir jābūt pieaicinātam advokātam. Pretējā gadījumā tiesa noraidīs lietas izskatīšanu.

Subsidēta juridiskā palīdzība

Prāvnieki ar ierobežotiem līdzekļiem var pieprasīt subsidētu juridisko palīdzību no valsts naudas līdzekļiem. Tas nozīmē, ka valsts institūcijas sedz daļu izdevumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Holandiešu sistēmā prāvnieks ar ierobežotiem līdzekļiem var bez maksas vērsties vienā no 30 juridisko konsultāciju centriem, lai saņemtu juridisku informāciju (ieskaitot informāciju par alternatīviem strīdu atrisināšanas veidiem, piemēram, starpniecību), atsauksmes par citām personām, juriskonsultiem vai starpniekiem, juridiskās situācijas analīzi un īsu juridisko konsultāciju.

Turpmākā juridiskā palīdzība ir pieejama no advokātiem un ir jāapmaksā atkarībā no pieejamajiem līdzekļiem. Advokāts var arī darboties prāvnieka vietā un vārdā (juridiskos un arī citos jautājumos). Šādā gadījumā advokātam ir jāpieprasa norīkojums Juridiskās palīdzības birojam, kas pēc tam informē gan advokātu, gan prāvnieku par lēmumu attiecībā uz pieprasījumu. Juridiskās palīdzības birojs ir valsts institūcija, kas uzrauga juridiskās palīdzības piešķiršanu prāvniekiem ar ierobežotiem līdzekļiem. Ir izveidoti pieci biroji, kas atbildīgi par dažādiem valsts reģioniem.

Kopš 2005. gada 10. maija personas, kas ir tiesīgas saņemt juridisko palīdzību, ir tiesīgas arī pieprasīt finansiālo atbalstu medicīnisko izmeklējumu veikšanai miesa bojājumu gadījumā.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par juridisko konsultāciju centriem, iepazīstieties ar lapu par alternatīvu strīdu atrisināšanu.

3. Kas var saņemt juridisko palīdzību?

Juridiskā palīdzība tiek piešķirta gadījumos, kad likumiskās intereses Nīderlandē ir jāaizstāv cilvēkiem vai juridiskām personām, kuru maksātspēja nepārsniedz noteiktos maksimālos ienākumus pēc nodokļu nomaksas. Lai pārliecinātos, vai persona ir tiesīga saņemt juridisko palīdzību, Juridiskās palīdzības birojs pārbauda pretendenta (ģimenes) ienākumus un īpašumus.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Neprecēti cilvēki, kuru tīrie ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 1518 eiro un īpašumu vērtība nepārsniedz 7300 eiro, ir tiesīgi saņemt palīdzību. Laulātiem vai kopā dzīvojošiem pāriem šie rādītāji attiecīgi ir 2135 eiro un 10500 eiro. Pastāv papildu atvieglojums 65344 eiro apjomā ģimenes mājai. Juridiskās palīdzības saņēmējam ir jāsamaksā ienākuma nodoklis. Mazākais nodoklis 2005. gadā ir 90 eiro, lielākais – 769 eiro. Atsevišķās krimināllietās nodokļi prāvniekiem ar ierobežotiem līdzekļiem nav jāmaksā.

Ienākumu robeža, kas nosaka tiesības saņemt juridisko palīdzību, ir noteikti ar likumu, un tiek pārskatīta katru gadu.

Iepriekš minētie rādītāji attiecas uz 2005. gadu.

Sīkāka informācija par ienākumu robežu un personīgajiem ieguldījumiem ir pieejama brošūrā “Inkomensgrenzen en eigne bedragen gesubsidieerde rechtsbijstand”, kā arī Juridiskās palīdzības biroja tīmekļa vietnēs Nederlands.

4. Vai juridisko palīdzība var saņemt visiem strīdus gadījumiem?

Nē. Juridiskā palīdzība netiks sniegta lietām, kuru apjoms ir mazāks par 90 eiro.

Juridiskā palīdzība pamatojoties uz advokāta nodrošināšanu netiek piešķirta lietām, kuru apjoms ir mazāks par 180 eiro.

Subsidēta juridiskā palīdzība netiek sniegta arī šādos gadījumos:

 • pieprasījums ir nepārprotami nepamatots;
 • juridiskās palīdzības izmaksas nav proporcionālas lietas apjomam;
 • pieprasījums attiecas uz krimināllietu, kurā visticamāk noteiks nelielu sodu;
 • pieprasījumu iesniedz juridiska persona, kas ir izveidota tikai tiesas procesa uzsākšanai;
 • lieta ir saistīta ar nodarbinātības vai biznesa darbību (lai gan nav juridiskas personas formā), ja vien * darbības nepārtrauktība nav atkarīga no lietas iznākuma vai ** nodarbinātība vai bizness ir beidzies vismaz gadu iepriekš, pretendents ir vai ir bijis iesaistīts kā atbildētājs tiesas procesā pirmās instances tiesā un juridiskās palīdzības izmaksas nav iespējams segt no citiem avotiem;
 • lieta ir iesniegta starptautiskā tiesā vai līdzīgā instancē, kurā pastāv sava juridiskās palīdzības sistēma; vai
 • lieta ir saistīta ar interesēm, ko pretendents var aizstāvēt pats bez likumīgas pārstāvniecības.

5. Kā man paziņos, vai esmu tiesīgs saņemt juridisko palīdzību?

Informāciju par holandiešu juridiskās palīdzības sistēmu var iegūt no advokāta, juridiskās informācijas centra vai Juridiskās palīdzības biroja. Viņi visi var sniegt informāciju par juridiskās palīdzības sistēmu un tiesībām to saņemt.

Lapas augšmalaLapas augšmala

6. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas izvēlēsies manu juristu?

Neatkarīgi no tā, vai jums ir tiesības saņemt juridisko palīdzību vai nav, jūs pats varat brīvi izvēlēties savu advokātu. Ja jums ir nepieciešama palīdzība, lai atrastu advokātu, sazinieties ar Raad voor Rechtsbijstand Nederlands vai advokātu English - Nederlands biedrību.

Ja jūs nedzīvojat Nīderlandē, vislabāk ir sazināties ar Raad voor Rechtsbijstand Nederlands Hāgā (adrese: Postbus 450, 2501 CL Den Haag, tālrunis 070-3701414)). Ja jūs dzīvojat Nīderlandē, sazinieties ar juridiskās palīdzības biroju reģionā, kurā dzīvojat.

7. Kur es varu saņemt pieteikuma veidlapu juridiskajai palīdzībai? Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas man būs jādara? 

Parasti jūsu advokāts pats aizpilda pieteikuma veidlapu advokāta nozīmēšanai. Viņš veiks visus darbus ar dokumentiem. Advokātam būs jāmaksā juridiskās palīdzības honorārs.

8. Kādi dokumenti ir jāpievieno manam lūgumam par juridisko palīdzību? Kur man ir jāreģistrē lūgums par juridisko palīdzību?

Ja jūs pieprasāt juridisko palīdzību, jums uzreiz būs jāiesniedz dokumentāli pierādījumi par saviem ienākumiem un īpašumiem, kā arī dokumenti par lietu (skatiet 4. jautājumu). Jūsu advokāts zinās, kādi dokumenti ir jāpievieno pieteikuma veidlapai. Pretējā gadījumā pieprasījuma veidlapu var saņemt Juridiskās palīdzības birojā. Birojs reģistrē visus pieprasījumus. Sīkāka informācija pieejama brošūrā “U wilt rechtsbijstand” (Juridiskās palīdzības pieprasīšana). 2006. gadā būs iespējams vērsties Birojā, pamatojoties uz jūsu personisko sociālās apdrošināšanas un nodokļu identifikācijas kodu, un tad Birojs varēs novērtēt jūsu finansiālo atbilstību, ar nosacījumu, ka nodokļu iestādēm ir jūsu finansiālie dati un šie dati ir reģistrēti vietējā pašvaldībā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

9. Ja man tiks sniegta juridiskā palīdzība, vai tādējādi tiks segti visi tiesas procesa izdevumi?

Nē. Juridiskā palīdzība sedz tikai advokāta honorārus. Tiesas un citi izdevumi nav iekļauti. Ja jums ir tiesības saņemt juridisko palīdzību, jūs varat pieprasīt tiesas izdevumu samazināšanu. Ja tas ir iespējams, jūsu advokāts iesniegs nepieciešamos pieprasījumus. Tiesas izdevumu apmaksu var pieprasīt no otras puses.

Taču, ja jūs zaudējat lietu un jums liek samaksāt otras puses izmaksas, jums tās faktiski būs jāsamaksā. Šīs izmaksas netiek atlīdzinātas.

10. Ja man piešķirs daļēju juridisko palīdzību, kā tiks segti pārējie izdevumi?

Nīderlandē nepastāv daļēja juridiskā palīdzība.

11. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers jebkādu pārskatīšanu pēc tiesas procesa?

Lietas vai pārsūdzēšanai vai tās izskatīšanai augtākā tiesā ir jāiesniedz jauns pieprasījums. Saņēmējam ir arī no jauna jāsamaksā juridiskās palīdzības nodeva.

12. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai to var atsaukt pirms tiesas procesa beigām?

Jā, juridisko palīdzību var atsaukt, ja tiek pieņemts lēmums par nepatiesu vai nepilnīgu informāciju, ja saņēmējs nesamaksā juridiskās palīdzības nodevu vai citas izmaksas, kas tam jāmaksā, ja saņēmēja maksātspēja ir būtiski uzlabojusies vai arī esošais lēmums par juridiskās palīdzības piešķiršanu jau attiecas likumisko interesi, ko aizstāv saņēmējs attiecīgajā lietā.

13. Ja man nepiešķirs juridisko palīdzību, vai es varu pārsūdzēt šo lēmumu?

Jā. Sākotnēji sava reģiona Juridiskās palīdzības birojā varat iesniegt iebildumus par lēmumu. Lēmumu, kas pieņemts attiecībā uz jūsu iebildumiem, jūs varat pārsūdzēt tā reģiona administratīvajā tiesā, kuru aptver Juridiskās palīdzības birojs. Pārsūdzēšanas iespējas un termiņš tiks aprakstīts pašā lēmumā vai pavadvēstulē.

Cita informācija

Apvienotajā ministriju pieprasījumu dienestā Postbus 51 (www.postbus51.nl/ Nederlands) jūs varat saņemt dažādas brošūras par juridisko palīdzību Nīderlandē, kas ir pieejama arī Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē (sadaļā “publikācijas” English - Nederlands). Sīkāku informāciju par juridisko palīdzību var iegūt arī no Juridiskās palīdzības biroja un no Stichting Juridisch Loket Nederlands (Juridiskās informācijas centru fonda).

« Juridiskā palīdzība - Vispārīgas ziņas | Nīderlande - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 05-07-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste