Euroopan komissio > EOV > Oikeusapu > Alankomaat

Uusin päivitys: 05-07-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusapu - Alankomaat

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä kustannuksia oikeudenkäyntiin liittyy, ja kuka ne yleensä maksaa? 1.
2. Mitä oikeusavulla tarkoitetaan? 2.
3. Kuka voi saada oikeusapua? 3.
4. Myönnetäänkö oikeusapua kaikentyyppisiin oikeudenkäynteihin? 4.
5. Miten saan tietää, onko minulla oikeus saada oikeusapua? 5.
6. Kuka valitsee asianajajani silloin kun olen oikeutettu oikeusapuun? 6.
7. Mistä saa hakulomakkeen oikeusavun hakemista varten? Miten minun tulee toimia, jos olen oikeutettu oikeusapuun? 7.
8. Mitä asiakirjoja oikeusapuhakemukseen liitetään? Mihin oikeusapuhakemus jätetään? 8.
9. Kattaako oikeusapu kaikki oikeudenkäyntikulut? 9.
10. Jos oikeusapu ei kata kaikkia kuluja, kuka maksaa loput kustannukset? 10.
11. Kattaako oikeusapu myös muutoksenhaun kustannukset? 11.
12. Voidaanko oikeusapu peruuttaa ennen oikeudenkäynnin päättymistä (tai sen jälkeen)? 12.
13. Jos oikeusapuhakemukseni hylätään, voinko hakea päätökseen muutosta? 13.

 

1. Mitä kustannuksia oikeudenkäyntiin liittyy, ja kuka ne yleensä maksaa?

Oikeudenkäyntikulut muodostuvat asianajajien ja syyttäjien palkkioista ja etumaksuista muista (pakollisista) oikeudenkäyntiin liittyvistä kustannuksista (mm. oikeudenkäyntimaksut) sekä (mahdollisten) todistajien, asiantuntijoiden ja haastemiesten palkkioista. Kustannukset vaihtelevat tapauksen laajuudesta ja luonteesta riippuen. Tarkkaa summaa ei siis voida ennustaa. Hävinnyt osapuoli joutuu periaatteessa maksamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

Suurimman osuuden kustannuksista muodostavat asianajajan palkkiot. Asianajajan kiinteää tuntipalkkiota ei ole määritelty. Palkkion suuruus vaihtelee paitsi asianajotoimiston myös käsiteltävän asian ja sen tuloksen mukaan.

2. Mitä oikeusavulla tarkoitetaan?

Yleistä

Kuka tahansa saattaa joutua kohtaamaan oikeudellisia ongelmia. Silloin voi hakea apua erilaisilta oikeusapua antavilta tahoilta. Oikeudellinen neuvonta saattaa olla tarpeen myös silloin kun on tehtävä tärkeitä päätöksiä.

Jos haluaa viedä asiansa tuomioistuimen, valitustuomioistuimen tai ylimmän tuomioistuimen (Hoge Raad) käsiteltäväksi, on käytettävä asianajajaa. Muutoin tuomioistuin ei ota asiaa käsiteltäväksi. (Poikkeuksena ovat asiat, jotka viedään paikalliseen alioikeuteen (kantonrechter) ja joiden arvo on enintään 5 000 euroa, sekä hallinto-oikeutta koskevat asiat).

Yleinen oikeusapu

Vähävaraiset oikeudenkäynnin osapuolet voivat hakea valtion varoista myönnettävää yleistä oikeusapua. Tämä tarkoittaa, että valtio maksaa osan tällaisen henkilön oikeudenkäyntikuluista.

Sivun alkuunSivun alkuun

Alankomaiden järjestelmän mukaan vähävarainen oikeudenkäynnin osapuoli voi saada maan 30 oikeusaputoimistosta maksutonta oikeudellista apua (mm. tietoa vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä kuten sovittelusta) ja tietoa muista organisaatioista, oikeudellisista neuvonantajista tai sovittelijoista, jotka voivat auttaa ongelman ratkaisemisessa, sekä apua oikeudellisen tilanteensa analysoinnissa ja lyhytaikaista oikeudellista neuvontaa.

Perusteellisempaa oikeudellista apua vähävarainen oikeudenkäynnin osapuoli voi saada asianajajalta, jonka palkkion omavastuuosuus määräytyy asiakkaan tulojen mukaan. Asianajaja voi edustaa asiakastaan sekä oikeudellisissa että muissa asioissa. Tätä varten asianajaja laatii asiakkaansa nimissä oikeusapulautakunnalle (Raad voor Rechtsbijstand) hakemuksen, jossa haetaan hänen nimittämistään kyseisen henkilön asianajajaksi. Lautakunta käsittelee hakemuksen ja ilmoittaa päätöksestään sekä asianajajalle että hakijalle. Oikeusapulautakunta on viranomainen, joka valvoo oikeusavun myöntämistä vähävaraisille oikeudenkäynnin osapuolille. Alankomaissa on viisi oikeusapulautakuntaa, joilla on kullakin oma toimivalta-alueensa.

Oikeusapuun oikeutetuilla on lisäksi 10. toukokuuta 2005 alkaen ollut oikeus saada korvaus lääketieteellisistä tutkimuksista silloin kun kyseessä on henkilövahinkoasia.

Lisätietoa sovittelumenettelystä, johon oikeusaputoimistot voivat ohjata: ks. otsikko vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt.

3. Kuka voi saada oikeusapua?

Valtion rahoittamaa oikeusapua myönnetään Alankomaiden tuomiovaltaan kuuluvissa asioissa luonnollisille tai oikeushenkilöille, joiden kyky vastata kustannuksista ei ylitä nettotulojen vahvistettua enimmäismäärää. Oikeusapulautakunta ratkaisee, voidaanko hakijalle myöntää yleistä oikeusapua, hakijan (ja hänen perheensä) tulojen ja varallisuuden perusteella. Naimattomalle henkilölle voidaan myöntää oikeusapua, jos hänen nettotulonsa ovat enintään 1 518 euroa/kk ja hänellä on varallisuutta enintään 7 300 euroa. Avio- ja avoparien tai yksinhuoltajien tuloraja on 2 135 euroa/kk ja varallisuusraja 10 500 euroa. Omistusasunnon perusteella varallisuusrajasta myönnetään lisäksi 65 344 euron vapautus. Yleistä oikeusapua saavien henkilöiden on maksettava omavastuuosuus, joka määritellään heidän tulojensa perusteella. Omavastuun vähimmäismäärä (vuonna 2005) on 90 euroa ja enimmäismäärä 769 euroa. Tietyissä rikosasioissa vähävaraisilta oikeudenkäynnin osapuolilta ei peritä lainkaan omavastuuosuutta.

Sivun alkuunSivun alkuun

Oikeutta yleiseen oikeusapuun koskevat tulorajat määritellään laissa ja niitä tarkistetaan vuosittain.

Edellä mainitut määrät koskevat vuotta 2005.

Lisätietoa tulorajoista ja omavastuun määrästä on esitteessä ”Inkomensgrenzen en eigen bijdragen gesubsidieerde rechtsbijstand” (yleisen oikeusavun tulorajat ja omavastuu) ja oikeusapulautakuntien verkkosivuilla, ks. linkki Raden voor RechtsbijstandNederlands.

4. Myönnetäänkö oikeusapua kaikentyyppisiin oikeudenkäynteihin?

Ei. Yleistä oikeusapua ei myönnetä, jos asian rahallinen arvo on alle 90 euroa.

Silloin kun hakijalle on osoitettu asianajaja, yleistä oikeusapua ei myönnetä, jos asian rahallinen arvo on alle 180 euroa.

Valtion rahoittamaa oikeusapua ei voi saada myöskään seuraavissa tapauksissa:

 • hakemus on selvästi perusteeton
 • oikeusavun kustannukset ovat suhteettomat asian arvoon nähden
 • hakemus koskee rikosoikeudellista asiaa, jossa todennäköisesti annetaan vain vähäinen sakko
 • hakemuksen on tehnyt yhteisö, joka on perustettu asian ajamiseksi tuomioistuimessa
 • asia koskee ammatinharjoittamista tai yrityksen toimintaa (ei kuitenkaan oikeushenkilön harjoittamaa), paitsi jos *toiminnan jatkuminen riippuu kyseisestä riita-asiasta, tai **ammatinharjoittaminen tai yritystoiminta on päättynyt vähintään vuotta aikaisemmin, hakija on tai on ollut vastaajana ensimmäisen oikeusasteen käsittelyssä ja oikeusavun kuluja ei voida kattaa mistään muista varoista
 • asia saatetaan sellaisen kansainvälisen tuomioistuimen tai muun kansainvälisen elimen käsiteltäväksi, jolla on omat oikeusapua koskevat ehtonsa, tai
 • asia koskee etua, jota hakija voi puolustaa itse ilman oikeudellista edustajaa.

5. Miten saan tietää, onko minulla oikeus saada oikeusapua?

Alankomaiden oikeusapujärjestelmästä saa tietoa lakimiehiltä, oikeusaputoimistoista (juridisch loket) tai oikeusapulautakunnalta (Raad voor Rechtsbijstand). Ne antavat tietoa myös siitä, kuka voi saada oikeusapua.

Sivun alkuunSivun alkuun

6. Kuka valitsee asianajajani silloin kun olen oikeutettu oikeusapuun?

Jokainen valitsee itse asianajajansa, olipa oikeutettu saamaan oikeusapua tai ei. Asianajajan löytämisessä avustavat oikeusapulautakunta Raad voor RechtsbijstandNederlands ja Alankomaiden asianajajaliitto Orde van AdvocatenEnglish - Nederlands.

Alankomaiden ulkopuolella asuvien henkilöiden kannattaa ottaa yhteyttä Haagin oikeusapulautakuntaan (Raad voor RechtsbijstandNederlands; postiosoite: Postbus 450, 2501 CL Den Haag. P. 070-370 14 14). Alankomaissa asuvien henkilöiden on otettava yhteyttä asuinpaikkansa oikeusapulautakuntaan.

7. Mistä saa hakulomakkeen oikeusavun hakemista varten? Miten minun tulee toimia, jos olen oikeutettu oikeusapuun?

Yleensä asianajaja täyttää itse hakemuslomakkeen asianajajan nimittämistä varten ja hoitaa kaikki paperityöt. Oikeusavun omavastuu maksetaan asianajajalle.

Sivun alkuunSivun alkuun

8. Mitä asiakirjoja oikeusapuhakemukseen liitetään? Mihin oikeusapuhakemus jätetään?

Oikeusapuhakemukseen on liitettävä asiakirjat, joista käyvät ilmi hakijan tulot ja varallisuus, sekä oikeudenkäyntiasiaa koskevat asiakirjat (ks. kysymys 4). Asianajaja tietää, mitä asiakirjoja hakemuslomakkeeseen on liitettävä. Hakemuslomakkeita voi pyytää myös oikeusapulautakunnalta. Oikeusapulautakunta kirjaa kaikki hakemukset. Lisätietoa on saatavilla esitteessä "U wilt rechtsbijstand" (Oikeusavun hakeminen). Vuoden 2006 aikana tulee mahdolliseksi hakea oikeusapua oikeusapulautakunnalta siten, että lautakunta arvioi taloudellisten edellytysten täyttymisen suoraan hakijan henkilökohtaisen sosiaaliturva- ja verotustunnuksen avulla. Tämä edellyttää, että veroviranomaisilla on tarvittavat verotustiedot ja että ne on rekisteröity paikallisviranomaisessa.

9. Kattaako oikeusapu kaikki oikeudenkäyntikulut?

Ei. Valtion rahoittama oikeusapu kattaa vain asianajajan palkkion. Se ei kata oikeudenkäyntimaksuja ja muita kuluja. Oikeusapua saava henkilö voi hakea oikeudenkäyntimaksujen alentamista. Asianajaja laatii tarvittavat hakemukset. Vastapuolta voi vaatia maksamaan oikeudenkäyntikulut.

Mutta jos häviää ja joutuu maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut, niihin ei myönnetä korvausta, vaan ne on maksettava itse.

10. Jos oikeusapu ei kata kaikkia kuluja, kuka maksaa loput kustannukset?

Alankomaissa ei tunneta osittaista oikeusapua.

11. Kattaako oikeusapu myös muutoksenhaun kustannukset?

Jos asian käsittelyä tai oikeudenkäyntiä jatketaan ylemmässä oikeusasteessa, on tehtävä uusi oikeusapuhakemus. Edunsaajan on myös maksettava uusi omavastuu.

12. Voidaanko oikeusapu peruuttaa ennen oikeudenkäynnin päättymistä (tai sen jälkeen)?

Kyllä. Oikeusapu voidaan peruuttaa, jos päätös on tehty väärien tai puutteellisten tietojen perusteella, jos edunsaaja ei maksa omavastuuosuuttaan oikeusapukustannuksista ja muista hänelle kuuluvista kuluista tai jos edunsaajan maksukyky on parantunut huomattavasti tai jos aiemmin tehty oikeusapupäätös jo kattaa asianomaisen osapuolen oikeudellisen intressin kyseisessä asiassa.

13. Jos oikeusapuhakemukseni hylätään, voinko hakea päätökseen muutosta?

Kyllä. Päätökseen voi hakea muutosta asianomaisen alueen oikeusapulautakunnalta. Muutoksenhakua koskevasta päätöksestä taas voi valittaa siihen hallintotuomioistuimeen, jonka tuomiopiiriin kyseinen oikeusapulautakunta kuuluu. Valitusmahdollisuuksista ja määräajoista kerrotaan päätöksessä tai sen saatekirjeessä.

Lisätietoja

Lisätietoja Alankomaiden oikeusapujärjestelmästä saa tilaamalla asiaa koskevia esitteitä ministeriöiden yhteisestä palvelunumerosta (Postbus 51: www.postbus51.nl Nederlands) sekä oikeusministeriönEnglish - Nederlands Internet-sivustolta (ks. "julkaisut"). Lisätietoja oikeusavusta sekä yhteystietoja on saatavilla oikeusapulautakuntien Internet-sivustolla (www.rvr.org) sekä oikeusaputoimistojen sivustolla Stichting Juridisch LoketNederlands.

« Oikeusapu - Yleistä | Alankomaat - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 05-07-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta