Euroopa Komisjon > EGV > Õigusabi > Holland

Viimati muudetud: 05-07-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Õigusabi - Holland

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Millised on menetluskulud ja kes peab need tavaliselt tasuma? 1.
2. Mis on menetlusabi? 2.
3. Kes võib menetlusabi saada? 3.
4. Kas menetlusabi on võimalik saada igasuguste kohtuvaidluste puhul? 4.
5. Kuidas ma saan teada, kas mul on õigus menetlusabi saada või mitte? 5.
6. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kes valib mulle advokaadi? 6.
7. Kuhu ma pean pöörduma, et saada menetlusabitaotluse vorm? Kui mul on õigus saada menetlusabi, mida ma peaksin tegema? 7.
8. Millised dokumendid tuleb menetlusabitaotlusele lisada? Kus ma peaksin oma menetlusabitaotluse registreerima? 8.
9. Kui mul on õigus saada õigus- või menetlusabi, kas see katab kõik mu kohtukulud? 9.
10. Kui mul on õigus saada osalist menetlusabi, kes maksab ülejäänud kulud? 10.
11. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kas see katab ka edasikaebusega seotud kulud? 11.
12. Kui mulle otsustatakse anda menetlusabi, kas see võidakse ka enne kohtumenetluse lõppu tagasi võtta? 12.
13. Kui mulle ei anta menetlusabi, kas ma saan selle otsuse edasi kaevata? 13.

 

1. Millised on menetluskulud ja kes peab need tavaliselt tasuma?

Menetluskulud koosnevad advokaatide ja prokuröride töötasust ja ettemaksetest, (vältimatutest) kohtukuludest (register) ning tunnistajate, ekspertide ja kohtutäituritega seotud kuludest (kui neid kasutatakse). Kulud sõltuvad kohtuasja suurusest ja tüübist. Nende täpset summat ei ole võimalik ette öelda. Põhimõtteliselt peab pool, kelle kahjuks kohtuotsus tehakse, maksma ka teise poole kulud.

Suurima osa kuludest moodustavad advokaaditasud. Advokaatide tunnitasu ei ole kindlaks määratud. Kohtulõivud sõltuvad lisaks ettevõtjale ka menetletavast nõudest ja kohtuasja lõpptulemusest.

2. Mis on menetlusabi?

Üldist

Igapäevaelus võib igaühel ette tulla mõni õiguslik probleem. Õigusnõu saamiseks on mitmeid õigusabi allikaid. Õigusteavet võib vaja minna ka suuremate otsuste tegemisel.

Menetlusosaline, kes alustab kohtumenetlust esimese astme kohtus, apellatsiooni- või ülemkohtus, on kohustatud kasutama advokaati (välja arvatud kantonikohtus kohtuasjades, mille hind on väiksem kui 5000 eurot, ning haldusasjades). Vastasel juhul ei võta kohus asja menetlusse.

Tasuta menetlusabi

Menetlusosaline, kelle vahendid on piiratud, võib taotleda õigusabi eest tasumist riiklikest vahendistest. See tähendab, et osa kuludest kannab avalik võim.

Madalmaades võib menetlusosaline, kelle vahendid on piiratud, pöörduda õigusteabe saamiseks (sealhulgas vaidluse kohtuvälise lahendamise võimaluste kohta, nt lepitusmenetlus), teiste asutuste poole edasi suunamiseks, õigusnõustaja või lepitaja leidmiseks, õigusliku olukorra analüüsimiseks ja kiire õigusnõu saamiseks ühte 30st tasuta õigusnõu andvast keskusest.

ÜlesÜles

Lisaks sellele võib advokaatidelt saada õigusabi, mille eest tasustatakse isiku rahalistest võimalustest sõltuvalt. Advokaat võib tegutseda ka menetlusosalise eest ja selle nimel (nii õigus- kui ka muudes küsimustes). Selleks peab advokaat taotlema enda määramist õigusabi andmise eest vastutavalt büroolt (Legal Aid Bureau), kes seejärel teavitab nii advokaati kui ka menetlusosalist oma otsusest taotlus rahuldada või mitte. Õigusabi andmise eest vastutav büroo on avalik asutus, mis tegeleb menetlusabi andmisega menetlusosalistele, kelle vahendid on piiratud. Büroosid on kokku viis ja nad vastutavad riigi eri piirkondade eest.

Alates 10. maist 2005 võivad inimesed, kellel on õigus saada menetlusabi, tervisekahjustuse korral taotleda ka rahalist abi arstliku läbivaatuse jaoks.

Lisateabe saamiseks õigusnõu pakkuvate keskuste muude teenuste kohta vaata kodulehekülge, kus käsitletakse vaidluste kohtuvälist lahendamist.

3. Kes võib menetlusabi saada?

Menetlusabi antakse neile inimestele ja juriidilistele isikutele, kelle õiguslikke huvisid Madalmaades tuleb kaitsta ja kelle maksevõime ei ületa kindlaksmääratud maksimaalset kasutada jäävat sissetulekuosa. Selleks et kindlaks teha, kas isikul on õigus menetlusabi saada, kontrollib õigusabi andmise eest vastutav büroo taotleja (perekonna) sissetulekut ja varade suurust. Menetlusabi võivad saada üksikisikud, kelle kasutada jääv sissetulekuosa ei ületa 1518 eurot ning varade väärtus 7300 eurot, abielu- või vabaabielupaaride puhul on need summad vastavalt 2135 ja 10 500 eurot. Erandiks on 65 344 eurot perekonna kodu eest. Menetlusabi saajad peavad maksma menetlusabitasu sõltuvalt sissetulekust . Väikseim tasu oli 2005. aastal 90 eurot ning suurim 769 eurot. Teatavate kriminaalasjade puhul ei pea piiratud vahenditega menetlusosalised seda tasu maksma.

ÜlesÜles

Sissetuleku künnis menetlusabi saamiseks määratakse kindlaks seadusega ning vaadatakse üle igal aastal.

Eespool esitati 2005. aastaks kehtestatud künnised.

Lisateavet sissetuleku künnise ja isikliku panuse kohta leiab brošüürist „Inkomensgrenzen en eigne bedragen gesubsidieerde rechtsbijstand“ ja õigusabi andmise eest vastutava büroo koduleheküljelt Nederlands.

4. Kas menetlusabi on võimalik saada igasuguste kohtuvaidluste puhul?

Ei. Menetlusabi ei anta, kui tsiviilasja hind on väiksem kui 90 eurot.

Menetlusabi, mis seisneb advokaadi määramises, ei anta tsiviilasjas, mille hind on väiksem kui 180 eurot.

Tasuta menetlusabi ei anta samuti siis, kui:

 • taotlus on selgelt põhjendamatu;
 • menetlusabikulud ei ole võrdelised tsiviilasja hinnaga;
 • taotlus on esitatud kriminaalasjas, mille eest on karistusena ette nähtud tõenäoliselt väike rahatrahv;
 •  taotluse esitab juriidiline isik, kes on asutatud vaid hagi esitamiseks;
 • kohtuasi on seotud kutsealal tegutsemise või äritegevusega (mis ei toimu juriidilise isiku kujul), välja arvatud juhul, kui * edasi tegutsemise võime sõltub kohtuasja tulemusest või ** kutsealal tegutsemine või äritegevus lõpetati vähemalt aasta tagasi, taotleja osaleb või on osalenud kostjana esimese astme kohtu menetluses ja õigusabikulusid ei saa katta muudest allikatest;
 • kohtuasja peab lahendama rahvusvaheline kohus või muu samalaadne asutus, millel on oma menetlusabi andmise kord, või
 • kohtuasi käsitleb huvi, mida taotleja saab kaitsta ise ilma õigusliku esindajata.

5. Kuidas ma saan teada, kas mul on õigus menetlusabi saada või mitte?

Teavet Hollandi menetlusabi korralduse kohta võib saada advokaadilt, õigusteabekeskusest või õigusabi andmise eest vastutavalt büroolt. Kõik nad on valmis andma teavet menetlusabi andmise korra kohta ja õiguse kohta menetlusabi saada.

ÜlesÜles

6. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kes valib mulle advokaadi?

Olenemata sellest, kas teil on õigus menetlusabi saada või mitte, võite te endale advokaadi valida ise. Kui te vajate advokaadi leidmisel abi, võtke ühendust Raad voor Rechtsbijstand Nederlands ’iga või advokatuuriga English - Nederlands.

Kui te ei ela Madalmaades, on kõige parem võtta ühendust Raad voor Rechtsbijstand Nederlands’iga Haagis (aadress: Postbus 450, 2501 CL Den Haag; tel 070-3701414)). Kui te elate Madalmaades, võtke ühendust menetlusabi andmise eest vastutava bürooga selles piirkonnas, kus te elate.

7. Kuhu ma pean pöörduma, et saada menetlusabitaotluse vorm? Kui mul on õigus saada menetlusabi, mida ma peaksin tegema?

Tavaliselt täidab advokaadi määramise taotlusvormi teie enda advokaat. Tema tegeleb ka kogu paberitööga. Menetlusabi taotlemise tasu tuleb maksta advokaadi kätte.

8. Millised dokumendid tuleb menetlusabitaotlusele lisada? Kus ma peaksin oma menetlusabitaotluse registreerima?

Kui te taotlete menetlusabi, peate te kohe esitama kõik tõendid oma sissetuleku ja varade kohta ning kohtuasja kõik dokumendid (vaata küsimus 4). Seda, millised dokumendid tuleb taotlusvormile lisada, teab teie advokaat. Vastasel korral saate taotlusvormi küsida õigusabi andmise eest vastutavast büroost. Büroo registreerib kõik taotlused. Lisateavet võib saada brošüürist „U wilt rechtsbijstand“ („Menetlusabi taotlemine“). 2006. aastal on võimalik menetlusabi taotlemisel esitada büroole oma isiklik sotsiaalkindlustus- ja maksukood, mille kaudu saab büroo seejärel hinnata teie maksevõimet, seda eeldusel, et maksuasutusel on teie finantsandmed ja need andmed on registreeritud kohalikus asutuses.

ÜlesÜles

9. Kui mul on õigus saada õigus- või menetlusabi, kas see katab kõik mu kohtukulud?

Ei, riigi õigusabi katab ainult advokaadi tasu. See ei kata kohtu- ja muid lõive ning tasusid. Kui teil on õigus saada menetlusabi, võite te taotleda kohtulõivude vähendamist. Selleks esitab kõik vajalikud taotlused teie advokaat. Kohtukulude maksmise nõude võib esitada teisele poolele.

Kuid juhul, kui kohtuotsus tehakse teie kahjuks ning te peate tasuma teise poole kulud, peate te need ise maksma. Neid ei hüvitata.

10. Kui mul on õigus saada osalist menetlusabi, kes maksab ülejäänud kulud?

Osalist menetlusabi Madalmaades ei ole.

11. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kas see katab ka edasikaebusega seotud kulud?

Kohtuasja edasikaebamiseks või asja läbivaatamiseks kõrgema astme kohtus tuleb esitada uus menetlusabitaotlus. Menetlusabi saaja peab uuesti maksma ka menetlusabi taotlemise tasu.

12. Kui mulle otsustatakse anda menetlusabi, kas see võidakse ka enne kohtumenetluse lõppu tagasi võtta?

Jah, menetlusabi võidakse tagasi võtta, kui otsus on tehtud ebaõige või mittetäieliku teabe põhjal, kui menetlusabi saaja ei maksa menetlusabi taotlemise tasu või muid kulusid, mida talt nõutakse, kui menetlusabi saaja maksevõime on oluliselt paranenud või kui nende huvide kaitsmiseks, mida menetlusabi saaja asjaomases kohtuasjas kaitseb, on menetlusabi juba antud.

13. Kui mulle ei anta menetlusabi, kas ma saan selle otsuse edasi kaevata?

Jah. Esmalt saate te oma piirkonna õigusabi andmise eest vastutavale büroole esitada otsuse suhtes vastuväite. Seejärel saate oma vastuväite suhtes tehtud otsuse edasi kaevata sellesse halduskohtusse, mille tööpiirkonnas see menetlusabi andmise eest vastutav büroo asub. Edasikaebamise võimalusi ja tähtaegu kirjeldatakse otsuses või kaaskirjas.

Täiendav informatsioon

Ministeeriumide ühine talitus Postbus 51 (www.postbus51.nl Nederlands) pakub mitmesuguseid brošüüre Hollandis antava menetlusabi kohta, teave on kättesaadav ka justiitsministeeriumi kodulehekülje kaudu („Publikatsioonide“ all English - Nederlands). Lisateavet menetlusabi kohta saab ka õigusabi andmise eest vastutavast büroost ja Stichting Juridisch Loket’ilt Nederlands (õigusteabekeskuste sihtasutus).

« Õigusabi - Üldteave | Holland - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 05-07-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik