Evropská komise > ESS > Právní pomoc > Nizozemí

Poslední aktualizace: 05-07-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právní pomoc - Nizozemí

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou náklady na soudní řízení a kdo je obvykle hradí? 1.
2. Co je právní pomoc? 2.
3. Kdo může právní pomoc získat? 3.
4. Lze získat právní pomoc u všech sporů? 4.
5. Jak se dozvím, zda mám nárok na získání právní pomoci, nebo ne? 5.
6. Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo vybere mého právníka? 6.
7. Kde dostanu formulář žádosti o právní pomoc? Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat? 7.
8. Jaké doklady mám přiložit ke své žádosti o právní pomoc? Kde mám svou žádost o právní pomoc zaregistrovat? 8.
9. Pokud mám nárok na právní pomoc, pokryje to všechny náklady na mé soudní řízení? 9.
10. Pokud mám nárok na částečnou právní pomoc, kdo uhradí zbývající náklady? 10.
11. Pokud mám nárok na právní pomoc, pokryje i odvolání, pokud bych ho po soudním řízení podal? 11.
12. Pokud mám nárok na právní pomoc, může mi být odebrána před skončením soudního řízení? 12.
13. Pokud nemám nárok na právní pomoc, mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat? 13.

 

1. Jaké jsou náklady na soudní řízení a kdo je obvykle hradí?

Náklady na soudní řízení tvoří odměna a zálohy právníkům a státním zástupcům a další (nevyhnutelné) soudní náklady (soudního rejstříku) a náklady svědků, odborníků a soudních vykonavatelů (pokud se účastní řízení). Liší se podle rozsahu a druhu případu. Přesnou částku nelze předem stanovit. Zásadou je, že strana, která prohraje spor, dostane k úhradě náklady druhé strany.

Největší část nákladů tvoří honorář právního zástupce. Pro honorář právního zástupce neexistuje žádná pevná hodinová sazba. Soudní poplatky se liší nejen podle organizace, ale i podle výše pohledávky a výsledku soudního řízení.

2. Co je právní pomoc?

Obecná ustanovení

Každý se může v běžném životě setkat s právním problémem. Pak je možno požádat o právní radu u mnoha zdrojů poskytujících právní pomoc. Právní informace jsou rovněž potřebné, pokud je nutno učinit zásadní rozhodnutí.

Stranu sporu, která se účastní řízení u soudu (kromě řízení u kantonního soudu ve věcech do 5 000 EUR a ve správních věcech), odvolacího soudu nebo nejvyššího soudu, musí zastupovat právník. V opačném případě soud odmítne věc projednávat.

Dotovaná právní pomoc

Strany sporu s omezenými zdroji mohou požádat o právní pomoc dotovanou z veřejných fondů. To znamená, že veřejné orgány nesou část nákladů.

NahoruNahoru

V nizozemském systému se může strana sporu, která má omezené zdroje, obrátit na jedno ze 30 středisek poskytujících právní pomoc s žádostí o bezplatné právní informace (včetně informací o alternativních způsobech řešení sporů, jako je mediace), odkazy na další orgány, právní znalce nebo mediátory, analýzu právní situace a stručné právní rady.

Další právní pomoc je možno získat od právníků a uhradit podle finanční situace dotčené osoby. Právník může rovněž zastupovat stranu sporu a jednat jejím jménem (v právních i jiných věcech). V takovém případě musí právník požádat o jmenování v Kanceláři pro právní pomoc, která pak informuje právníka i stranu sporu o tom, jak v dané žádosti rozhodla. Kancelář pro právní pomoc je veřejným orgánem, který dohlíží na poskytování právní pomoci účastníků soudního řízení s omezenými zdroji. Existuje pět kanceláří, které mají na starosti různé regiony země.

Od 10. května 2005 získaly osoby, které mají nárok na právní pomoc, rovněž nárok žádat o finanční příspěvek na lékařskou prohlídku v případě zranění.

Pro další informace o odkazech středisek pro právní pomoc na další zdroje viz strana o Alternativních způsobech řešení sporů.

3. Kdo může právní pomoc získat?

Právní pomoc se poskytuje v případech, kdy právní zájmy mají v Nizozemsku hájit fyzické nebo právnické osoby, jejichž platební schopnosti nepřevyšují stanovený maximální čistý příjem. Aby stanovila, zda má dotčená osoba nárok na právní pomoc, přezkoumá Kancelář pro právní pomoc (rodinné) příjmy a majetek žadatele. Nárok mají svobodné osoby s čistým příjmem do výše 1 518 EUR a majetkem do výše 7 300 EUR, údaje pro manžele nebo druhy jsou 2 135 EUR v případě příjmů a 10 500 EUR v případě majetku. Od výše majetku se dále odečte 65 344 EUR na rodinný dům. Příjemci právní pomoci musí zaplatit poplatek odvozený od výše příjmu. Nejnižší poplatek v roce 2005 činil 90 EUR a nejvyšší 769 EUR. V některých trestních případech nemusí osoby s omezenými zdroji poplatek hradit.

NahoruNahoru

Příjmová hranice, která určuje nárok za získání právní pomoci, se stanoví zákonem a každoročně se přezkoumává.

Výše uvedené údaje platí pro rok 2005.

Další informace o příjmových hranicích a příspěvcích osob jsou k dispozici v brožurce „Inkomensgrenzen en eigne bedragen gesubsidieerde rechtsbijstand“ a na internetových stránkách Kanceláří pro právní pomoc Nederlands.

4. Lze získat právní pomoc u všech sporů?

Ne. Právní pomoc nelze poskytnout ve věcech s nižší hodnotou než 90 eur.

Právní pomoc ve formě zajištění právníka nelze poskytnout ve věcech s nižší hodnotou než 180 EUR.

Dotovaná právní pomoc je rovněž vyloučená, pokud:

 • je žádost zjevně neopodstatněná;
 • náklady na právní pomoc jsou v nepoměru k hodnotě projednávané věci;
 • se žádost týká trestní věci, v níž bude pravděpodobně udělena pouze nízká pokuta;
 • žádost podala právnická osoba, která byla zřízena za účelem podání soudní žaloby;
 • se věc týká výkonu zaměstnání nebo podnikání (nikoli formou právnické osoby), ledaže * další schopnost výkonu závisí na výsledku případu nebo ** zaměstnání nebo podnikání skončilo nejméně před rokem, žadatel vystupuje nebo vystupoval jako žalovaný v rámci řízení prvního stupně a náklady na právní pomoc nelze uhradit z jiných zdrojů;
 • má být věc postoupena mezinárodnímu soudu nebo podobnému orgánu, který má svůj vlastní systém poskytování právní pomoci; nebo
 • se věc týká zájmu, který může žadatel hájit sám bez právního zastoupení.

5. Jak se dozvím, zda mám nárok na získání právní pomoci, nebo ne?

Informace o nizozemském systému právní pomoci získáte od právníka, střediska pro právní informace nebo Kanceláře pro právní pomoc. Všichni poskytují informace o systému právní pomoci a podmínek pro její poskytnutí.

NahoruNahoru

6. Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo vybere mého právníka?

Svého právníka si můžete vybrat sami, ať máte nárok na právní pomoc, nebo ne. Pokud potřebujete pomoci s hledáním právníka, obraťte se na Raad voor Rechtsbijstand Nederlands nebo Svaz advokátů English - Nederlands.

Pokud nežijete v Nizozemsku, je nejlepším kontaktem Raad voor Rechtsbijstand Nederlands v Haagu, (adresa: Postbus 450, 2501 CL Den Haag. Tel. 070-3701414)). Pokud žijete v Nizozemsku, obraťte se na úřad pro právní pomoc v okrese, kde bydlíte.

7. Kde dostanu formulář žádosti o právní pomoc? Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat?

Žádost o jmenování právníka obvykle vyplní váš právník. Vyřídí rovněž všechny administrativní záležitosti.  Právníkovi je třeba uhradit honorář za právní pomoc.

8. Jaké doklady mám přiložit ke své žádosti o právní pomoc? Kde mám svou žádost o právní pomoc zaregistrovat?

Pokud požádáte o právní pomoc, musíte bez prodlení předložit písemné doklady o vašem příjmu a majetku a dokumenty týkající se soudního případu (viz otázka 4 ). Váš právník bude vědět, jaké dokumenty je třeba k žádosti přiložit. Jinak o formulář žádosti je možno požádat Kancelář pro právní pomoc. Kancelář registruje všechny žádosti. Další informace jsou k dispozici v brožurce „U wilt rechtsbijstand“ (Jak požádat o právní pomoc). V roce 2006 bude možno předložit žádost kanceláři na základě vašeho čísla sociálního zabezpečení a daňového identifikačního čísla, a pokud budou mít daňové úřady vaše finanční údaje a pokud tyto údaje budou zaregistrovány u místního úřadu, kancelář pak bude moci zhodnotit vaši finanční způsobilost.

NahoruNahoru

9. Pokud mám nárok na právní pomoc, pokryje to všechny náklady na mé soudní řízení?

Ne, právní pomoc pokrývá pouze honorář právního zástupce. Soudní a další poplatky zahrnuty nejsou. Pokud máte nárok na právní pomoc, můžete zažádat o snížení soudních poplatků. Pokud je možno ho uplatnit, váš právník vyplní potřebné formuláře. Uhrazení soudních nákladů je možno požadovat po druhé straně sporu.

Ale pokud svůj případ prohrajete a soud vám přikáže uhradit náklady druhé strany, budete je skutečně muset uhradit. Tyto náklady vám nebudou refundovány.

10. Pokud mám nárok na částečnou právní pomoc, kdo uhradí zbývající náklady?

V Nizozemsku neexistuje částečná právní pomoc.

11. Pokud mám nárok na právní pomoc, pokryje i odvolání, pokud bych ho po soudním řízení podal?

Pokud se chcete v dané věci nebo řízení odvolat k vyššímu soudu, musíte podat novou žádost o právní pomoc. Příjemce pomoci musí rovněž zaplatit nový poplatek za právní pomoc.

12. Pokud mám nárok na právní pomoc, může mi být odebrána před skončením soudního řízení?

Ano, právní pomoc lze odebrat, pokud bylo rozhodnutí učiněno na základě nepravdivých nebo neúplných informací, pokud příjemce pomoci nezaplatil poplatek za právní pomoc nebo jiné náklady, které je povinen uhradit, pokud se podstatně zlepšila platební situace příjemce nebo pokud stávající rozhodnutí o udělení právní pomoci již pokrývá právní zájem, který příjemce v dotčeném případě hájí.

13. Pokud nemám nárok na právní pomoc, mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Ano. Námitku proti tomuto rozhodnutí můžete nejprve zaslat Kanceláři pro právní pomoc pro vaši oblast. Proti rozhodnutí přijatému v reakci na vaši námitku se můžete odvolat ke správnímu soudu pro okres spadající pod dotčenou Kancelář pro právní pomoc. Možnosti odvolání a časové lhůty jsou uvedeny v samotném rozhodnutí nebo v průvodním dopise.

Bližší informace

Celou řadu brožurek o právní pomoci v Nizozemsku můžete získat od společné telefonní služby ministerstev Postbus 51 (www.postbus51.nl Nederlands), k dispozici jsou rovněž na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti (v oddíle „publikace“ English - Nederlands). Další informace o právní pomoci lze rovněž získat v Kancelářích pro právní pomoc a ve Stichting Juridisch Loket Nederlands (Nadace pro střediska právních informací).

« Právní pomoc - Obecné informace | Nizozemí - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 05-07-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království