Europeiska Kommissionen > ERN > Rättshjälp > Malta

Senaste uppdatering: 12-07-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättshjälp - Malta

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den? 1.
2. Vilka former av rättshjälp finns det? 2.
3. Vem kan få rättshjälp? 3.
4. Beviljas rättshjälp för alla tvister? 4.
5. Finns det ett särskilt förfarande för brådskande ärenden? 5.
6. Var finns ansökningsblanketter för rättshjälp? 6.
7. Vilka handlingar ska bifogas rättshjälpsansökan? 7.
8. Var ansöker jag om rättshjälp? 8.
9. Hur vet jag om min rättshjälpsansökan har beviljats? 9.
10. Hur ska jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp? 10.
11. Vem utser min advokat om jag har beviljats rättshjälp? 11.
12. Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader? 12.
13. Vem betalar övriga kostnader om jag har beviljats partiell rättshjälp? 13.
14. Täcker rättshjälpen överklaganden? 14.
15. Kan rättshjälpen dras in före eller efter rättegången? 15.
16. Kan jag överklaga avslag på min rättshjälpsansökan? 16.

 

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den?

Avgifter för rättegångar är fastställda i lag. Vissa avgifter ska betalas i början av rättegången och andra i slutet. Avgifterna är i allmänhet fasta och inkluderar domstolens tjänster. Domstolen täcker kostnaderna för att utfärda order för att kalla vittnen, registreringsavgifter, utskrifter och kopior, juridiskt biträde, överföring av handlingar i ärendet, preliminär faktura över kostnaderna samt en kopia av domen. Under rättegången tillkommer särskilda avgifter för delgivning av rättsliga beslut samt avgifter för sakkunniga eller skiljedomare som utsetts av domstolen. Advokatkostnaderna är i regel fastställda i lag och uppgår till en viss procentandel av det belopp som tvisten handlar om. Parterna kan dock skriftligen komma överens om ett annat belopp.

Ovannämnda avgifter omfattar inte extra avgifter som domstolen kan ta ut.

När domen har avkunnats avgör domstolen vilken part som ska bära kostnaderna. Huvudregeln är att den part som förlorar målet också ska stå för kostnaderna, men domstolen kan fatta olika beslut från fall till fall.

2. Vilka former av rättshjälp finns det?

Staten beviljar rättshjälp till sökande som konstateras sakna tillräckliga medel för att ta upp sin sak i domstol. Bedömningen av ansökan och av sökandens ekonomiska situation görs av en rättshjälpsadvokat. Rättshjälp beviljas personer som vill väcka talan eller gå i svaromål.

3. Vem kan få rättshjälp?

Rättshjälp kan endast beviljas personer som uppfyller följande tre kriterier rörande skälighet, tillgångar och förfarande.

Till börjanTill början

Skälighet

För att detta kriterium ska vara uppfyllt måste rättshjälpsadvokaten dra slutsatsen att sökanden har rimliga grunder för att väcka talan eller föra sin talan i domstol, dvs. att sökanden har rimliga möjligheter att vinna tvisten. Varje ärende bedöms utifrån sina egna förutsättningar. Rättshjälpsadvokaten bedömer sakförhållandena i ärendet, den möjliga utgången av rättegången och möjligheten att vinna målet.

Tillgångar

För att sökanden ska uppfylla detta kriterium får han eller hon inte äga egendom vars nettovärde överskrider 3 000 maltesiska lira. Sökandens inkomst får inte heller ha överstigit den nationella minimilönen för personer över 18 år under de tolv månader som föregick rättshjälpsansökan.

I bedömningen ingår inte hushållsföremål som anses nödvändiga för sökanden och hans familj i deras dagliga liv eller sökandens fasta bostad eller egendom (både fast och lös) som är föremål för rättegång (även om denna egendom inte är föremål för den rättegång som sökanden begär rättshjälp för).

Förfarande

Sökanden måste avlägga ed när han eller hon uppger sina ekonomiska tillgångar och försäkra att det finns skälig grund för att väcka talan eller gå i svaromål.

Om sökanden uppfyller kriteriet, skickas ett meddelande om ansökan till den part som sökanden vill väcka talan mot. Denne har fyra dagar på sig att komma med invändningar mot ansökan. Invändningen ska göras i form av en skrivelse som registreras hos tvistemålsdomstolen. Om inga invändningar görs fattar rättshjälpsadvokaten beslut om huruvida ansökan ska beviljas eller inte. Om invändningar görs undersöker rättshjälpsadvokaten invändningen (häri ingår även bevisupptagning om nödvändigt) och överlämnar en rapport om huruvida ansökan ska beviljas eller inte.

Till börjanTill början

4. Beviljas rättshjälp för alla tvister?

Rättshjälp beviljas för i stort sett alla typer av tvistemål. Om talan väcks angående en korrigering eller annullering av en registrering eller angående en registrering av födelseattest, äktenskapsbevis eller dödsattest behövs ingen tillgångsprövning. Det behövs ingen formell rättshjälpsansökan för att begära en korrigering hos Court of Review of Notarial Acts (domstol för översyn av notariehandlingar), utan det räcker med att rättshjälpsadvokaten lämnar in bevis för att rättshjälp redan har beviljats.

5. Finns det ett särskilt förfarande för brådskande ärenden?

I lagen ingår bestämmelser för brådskande situationer (till exempel utmätningsbeslut). Den behöriga domstolen kan ge rättshjälpsadvokaten tillfälligt tillstånd att lämna in särskilda juridiska handlingar för en person som ansökt om rättshjälp tillsammans med en bedömning av tillgångar, skälighet och förfarande (se fråga 3).

Även om den behöriga domstolen kommer fram till att rättshjälp inte ska utgå, är de juridiska handlingar som lämnats in av rättshjälpsadvokaten fortfarande giltiga. Rättshjälpen ska dock upphöra och domstolen kan besluta att kostnader som uppstått under det tillfälliga tillståndet ska betalas av sökanden.

6. Var finns ansökningsblanketter för rättshjälp?

Det finns inga förtryckta ansökningsblanketter. Man kan antingen lämna in en skriftlig ansökan hos tvistemålsdomstolen eller ansöka muntligen hos rättshjälpsadvokaten.

Till börjanTill början

7. Vilka handlingar ska bifogas rättshjälpsansökan?

Som framgår av ovanstående bedöms varje ärende utifrån sina egna förutsättningar. De handlingar som bifogas ansökan ska därför vara av relevans för den rättsliga sak som ansökan gäller. Om ansökan till exempel gäller upplösning av äktenskap ska en kopia av äktenskapsbeviset bifogas. Alla handlingar som rättshjälpsadvokaten kan behöva för att bedöma om ansökan uppfyller de formella kraven ska på begäran lämnas till denne.

8. Var ansöker jag om rättshjälp?

Se fråga 6.

9. Hur vet jag om min rättshjälpsansökan har beviljats?

Sökanden delges inte formellt resultatet av ansökan. Han eller hon måste gå till tvistemålsdomstolens register för att få reda på resultatet.

10. Hur ska jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp?

De som har beviljats rättshjälp måste gå till tvistemålsdomstolens register. Sökanden kan begära att få veta namnet på den advokat som har utsetts att bistå honom eller henne under rättegången. Sökanden måste sedan kontakta den utsedde advokaten för att få hjälp.

11. Vem utser min advokat om jag har beviljats rättshjälp?

När ansökan har godkänts ska en advokat utses för att bistå sökanden. Domstolen har en förteckning över advokater som utses enligt en tjänstgöringslista. Om sökanden har goda skäl för att byta ut den utsedda advokaten mot en annan från tjänsgöringslistan kan han eller hon ansöka om detta hos tvistemålsdomstolen.

Till börjanTill början

12. Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader?

Rättshjälpen täcker endast de kostnader som sökanden ådragit sig. Sökanden är alltså befriad från alla sina avgifter och behöver inte heller lämna någon säkerhet för kostnaderna.

Om sökanden vinner målet ska han eller hon, med hjälp av den summa som erhållits eller behållningen av den exekutiva försäljning av fast eller lös egendom som hållits till följd av domen, stå för de avgifter som ska betalas till kansliet, advokaten, det juridiska ombudet och eventuella förvaltare och skiljedomare. Sökanden har rätt att begära återbetalning av den part som eventuellt ålades att betala dessa avgifter i första hand.

13. Vem betalar övriga kostnader om jag har beviljats partiell rättshjälp?

Partiell rättshjälp förekommer inte på Malta. Antingen beviljas man rättshjälp eller inte. Om den part som beviljats rättshjälp åläggs att stå för kostnaderna i målet kan tvistemålsdomstolens kansli inte kräva att den part som vinner målet ska stå för de avgifter som ska betalas till kansliet.

14. Täcker rättshjälpen överklaganden?

Rätten till rättshjälp gäller på alla nivåer, inklusive vid appellationsdomstolar.

15. Kan rättshjälpen dras in före eller efter rättegången?

Om det inför domstolen kan bevisas att

 1. sökanden vid tiden för beviljandet av rättshjälp hade tillgångar och inkomster som överskred den nivå som fastställts för att kunna få rättshjälp eller
 2. sökandens ekonomiska situation förändras under rättegången, så att inkomsterna och tillgångarna överskrider den nivå som fastställts för beviljande av rättshjälp och denne underlåter att rapportera förändringen till tvistemålsdomstolen

kan domstolen döma sökanden för rättegångsförseelse. Sökanden kan också åtalas för mened.

I båda fallen ska sökanden vara personligen ansvarig för alla rättegångskostnader som han skulle ha varit ansvarig för om han inte hade beviljats rättshjälp.

16. Kan jag överklaga avslag på min rättshjälpsansökan?

Det går inte att överklaga ett avslag på en rättshjälpsansökan. Om rättshjälpsadvokatens rapport inte är till sökandens fördel kan dock tvistemålsdomstolen granska rapporten och ge parterna möjlighet att lämna synpunkter innan den beslutar huruvida den ska godta rapporten som talar till sökandens nackdel eller avvisa den och godkänna ansökan.

Ytterligare information

 •  Maltas regering  English - Malti

« Rättshjälp - Allmän information | Malta - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 12-07-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket