Evropska komisija > EPM > Pravna pomoč > Malta

Zadnja sprememba: 12-07-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravna pomoč - Malta

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj so stroški sojenja in kdo jih običajno nosi? 1.
2. Kaj je pravna pomoč? 2.
3. Kdo je upravičen do pravne pomoči? 3.
4. Ali se lahko pravna pomoč uveljavlja v vseh sporih? 4.
5. Ali obstajajo posebni postopki za nujne primere? 5.
6. Kje je mogoče dobiti obrazec za vlogo za pravno pomoč? 6.
7. Katere dokumente je treba priložiti k vlogi za pravno pomoč? 7.
8. Kje se vloži vloga za pravno pomoč? 8.
9. Na kakšen način se prosilca seznani o tem, ali izpolnjuje pogoje za pravno pomoč? 9.
10. Kaj stori prosilec, ki izpolnjuje pogoje za pravno pomoč? 10.
11. Kdo določi odvetnika upravičencu do pravne pomoči? 11.
12. Ali se upravičencu do pravne pomoči krijejo vsi stroški sojenja? 12.
13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar upravičenec izpolnjuje pogoje za delno pravno pomoč? 13.
14. Ali pravna pomoč obsega tudi vložitev pritožbe? 14.
15. Ali se lahko izvajanje pravne pomoči prekine pred koncem sojenja (ali celo po njem)? 15.
16. Ali je mogoča pritožba zoper odločbo o neupravičenosti do pravne pomoči? 16.

 

1. Kaj so stroški sojenja in kdo jih običajno nosi?

Takse za sodni postopek so zakonsko določene. Nekatere takse je treba plačati na začetku sodnega postopka, nekatere pa takrat, ko se postopek konča. Za te so običajno določene stalne tarife, tarifa pa vključuje sodne storitve. Sodne storitve vključujejo stroške, povezane z vložitvijo nalogov za zaslišanje prič, plačila za vpisovanje v zapisnik, stroške prepisa in izvodov, storitev sodnega pomočnika, pošiljanja pravdnih listin, odmerjene stroške in izvod sodne odločbe. Med postopkom je treba ločeno plačati tudi takse za obveščanje o sodnih listinah in honorarje za strokovnjake ali izvedence, ki jih imenuje sodišče. Razen nekaj izjem so honorarji za odvetnike zakonsko določeni in so opredeljeni kot odstotek zneska, ki je predmet spora, vendar se lahko stranke o tem drugače dogovorijo v pisni obliki.

Zgoraj navedene takse in honorarji ne vključujejo taks in honorarjev za zunajsodne postopke, ki jih lahko v primeru spora odmeri sodišče.

V zvezi s tem, kdo mora plačati stroške po izdaji sodne odločbe, sodišče določi stranko, ki mora plačati stroške. V skladu s splošnim pravilom mora plačati stroške stranka, ki izgubi, vendar se lahko odločitev sodišča razlikuje glede na posamezen primer.

2. Kaj je pravna pomoč?

Pravna pomoč je oblika pomoči, ki jo država zagotovi osebam, za katere je po vložitvi vloge ter po oceni njihovega tožbenega zahtevka in finančnega stanja s strani odvetnika za pravno pomoč ugotovljeno, da nimajo dovolj sredstev za dostop do sodišč. Pravna pomoč se dodeli osebam, ki želijo začeti postopek zoper tretjo stranko ali se želijo braniti zoper tožbene zahtevke, ki jih zoper njih vloži tretja stranka.

Na vrh straniNa vrh strani

3. Kdo je upravičen do pravne pomoči?

Pravna pomoč se odobri osebam, potem ko je ugotovljeno, da izpolnjujejo tri merila, in sicer preverjanje utemeljenosti zahtevka, premoženjskega stanja in postopka.

Utemeljenost zahtevka

Prosilec izpolnjuje pogoje glede na merila v zvezi z utemeljenostjo zahtevka, če odvetnik za pravno pomoč pri preučitvi narave zadeve ugotovi, da ima prosilec utemeljene razloge za začetek postopka na sodišču ali odgovor, tj. da ima prosilec probabilis causa litigandi. Utemeljenost zahtevka se preuči za posamezno zadevo. Pri oceni odvetnik za pravno pomoč preuči vsebino zadeve, možen rezultat postopka in možnost za uspeh.

Premoženjsko stanje

Prosilec izpolnjuje pogoje glede na merila v zvezi s premoženjskim stanjem, če nima premoženja, katerega neto vrednost presega tri tisoč malteških lir, in če dohodek prosilca v obdobju dvanajstih mesecev pred vložitvijo vloge za pravno pomoč ne presega najnižje nacionalne plače za osebe, ki so starejše od 18 let.

Iz ocene so izključeni običajni gospodinjski predmeti, ki jih potrebujeta prosilec in njegova družina, ter glavno prebivališče prosilca ali kakršno koli premoženje (premično ali nepremično), ki je predmet sodnega postopka, čeprav to premoženje ni predmet postopka, v zvezi s katerim je vložena vloga za pravno pomoč.

Postopek

Prosilec mora zapriseči, s čimer potrdi svoje premoženjsko stanje in probabilis causa litigandi.

Če prosilec izpolnjuje merila, se obvestilo o takšni vlogi pošlje stranki, zoper katero je treba začeti postopek, ta pa lahko v 4 dneh vloži ugovor zoper vlogo. Ugovor mora biti v obliki obvestila, ki se vloži pri sodni pisarni civilnega sodišča. Če ugovor ni vložen, odvetnik za pravno pomoč odloči o zahtevku, pri čemer odloči o tem, ali je vloga za pravno pomoč dopustna ali ne. Če je ugovor vložen, odvetnik za pravno pomoč preuči ugovor, vključno z obravnavo dokazov, če je to potrebno, in pošlje poročilo o tem, ali je treba vlogo odobriti ali ne.

Na vrh straniNa vrh strani

4. Ali se lahko pravna pomoč uveljavlja v vseh sporih?

Pravna pomoč se odobri pravzaprav za kakršen koli civilni spor. Vseeno v zadevah, povezanih s popravkom ali preklicem kakršnega koli vpisa v register ali vpisom rojstnega, poročnega ali mrliškega lista v register, preverjanje premoženjskega stanja ni potrebno. Če je treba vložiti vlogo za popravek pri sodišču za pregled notarskih listin, ni treba vložiti formalnega zahtevka in odvetnik za pravno pomoč pri tem sodišču vloži ustrezen zahtevek.

5. Ali obstajajo posebni postopki za nujne primere?

Zakon predvideva določbe, ki se uporabljajo v nujnih okoliščinah (na primer izdaja naloga), ko določa, da lahko odvetnik za pravno pomoč pri pristojnem sodišču dobi začasno dovoljenje za vložitev nekaterih sodnih listin v imenu osebe, ki zahteva pravno pomoč, pri čemer mora biti opravljena ocena premoženjskega stanja, utemeljenosti zahtevka in postopka, navedena v vprašanju 3.

Če pristojno sodišče potem prekliče pravno pomoč, sodne listine, ki jih je vložil odvetnik za pravno pomoč, ne postanejo neveljavne, prekine pa se kakršna koli nadaljnja pomoč in sodišče lahko odredi, da vse stroške, ki so nastali med začasno odobritvijo, plača prosilec.

6. Kje je mogoče dobiti obrazec za vlogo za pravno pomoč?

Ne uporabljajo se nobeni predhodno natisnjeni obrazci. Vloga za pravno pomoč se lahko vloži ali z vložitvijo zahtevka pri civilnem sodišču ali celo v ustni obliki pri odvetniku za pravno pomoč.

Na vrh straniNa vrh strani

7. Katere dokumente je treba priložiti k vlogi za pravno pomoč?

Kot je že navedeno zgoraj, se utemeljenost zahtevka preuči za posamezno zadevo. Zato morajo listine, ki so priložene vlogi, izražati vsebino tožbenega zahtevka. Če je tožbeni zahtevek na primer povezan z razveljavitvijo zakonske zveze, je treba priložiti izvod poročnega lista. Vse listine, ki jih morda potrebuje odvetnik za pravno pomoč pri oceni dopustnosti, se na zahtevo predložijo odvetniku za pravno pomoč.

8. Kje se vloži vloga za pravno pomoč?

Enako kot pri odgovoru 6.

9. Na kakšen način se prosilca seznani o tem, ali izpolnjuje pogoje za pravno pomoč?

Prosilec ni formalno obveščen o rezultatu zahtevka, ampak mora za informacije o rezultatu vprašati v sodni pisarni civilnega sodišča.

10. Kaj stori prosilec, ki izpolnjuje pogoje za pravno pomoč?

Če prosilec izpolnjuje pogoje za pravno pomoč, se mora obrniti na sodno pisarno civilnih sodišč. Prosilec je na zahtevo obveščen o imenu odvetnika, ki mu je bil dodeljen za pomoč v postopku. Prosilec mora navezati stik z dodeljenim odvetnikom.

11. Kdo določi odvetnika upravičencu do pravne pomoči?

Po potrditvi vloge je prosilcu dodeljen odvetnik, naveden na seznamu, ki je na voljo sodišču, in ki je na vrsti glede na vrstni red na seznamu. Če prosilec želi iz utemeljenih razlogov zamenjati dodeljenega odvetnika z drugim odvetnikom na seznamu, lahko vloži vlogo pri civilnem sodišču.

Na vrh straniNa vrh strani

12. Ali se upravičencu do pravne pomoči krijejo vsi stroški sojenja?

Pravna pomoč zajema le stroške prosilca. Prosilec je zato oproščen plačila vseh taks in honorarjev ter jamstva za stroške.

Če prosilec uspe v tožbi, plača dolgovane takse in honorarje iz dobljenega zneska ali iztržka od sodne prodaje premičnega ali nepremičnega premoženja na dražbi, ki je bila opravljena v skladu z sodno odločbo, sodni pisarni, odvetniku, pravnemu zastopniku ter skrbnikom in izvedencem (če so sodelovali), pri tem pa ohrani pravico do povračila do stranke, ki ji je sodišče morda odredilo plačilo teh taks in honorarjev.

13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar upravičenec izpolnjuje pogoje za delno pravno pomoč?

Na Malti se ne uporablja delna pravna pomoč, tj. prosilcu se pravna pomoč odobri ali zavrne. Če se plačilo stroškov v zadevi odredi stranki, ki je prejela pravno pomoč, sodni tajnik ne more terjati taks, ki jih je treba plačati sodni pisarni, od stranke, ki uspe.

14. Ali pravna pomoč obsega tudi vložitev pritožbe?

Če prosilec izpolnjuje pogoje za pravno pomoč, ima pravico do takšne pomoči na vseh stopnjah, vključno s pomočjo pred pritožbenimi sodišči.

15. Ali se lahko izvajanje pravne pomoči prekine pred koncem sojenja (ali celo po njem)?

Če se sodišču dokaže, da:

 1. je v času dodelitve pravne pomoči prosilec vedel, da ima kapital in dohodek, ki presegata kapital in dohodek, določen za dodelitev pravne pomoči, ali
 2. je med sojenjem prosilec vedel, da se mu je izboljšal finančni položaj, povečanje pa presega tisto, ki je določeno za dodelitev pravne pomoči, in o tem ni obvestil civilnega sodišča,

lahko sodišče obsodi prosilca zaradi nespoštovanja sodišča. Zoper prosilca se lahko začne tudi postopek zaradi krive izpovedbe.

V obeh primerih je prosilec osebno odgovoren za vse stroške postopka, za katere bi bil odgovoren, če mu pravna pomoč ne bi bila dodeljena.

16. Ali je mogoča pritožba zoper odločbo o neupravičenosti do pravne pomoči?

Zoper odločbo, s katero je odobritev pravne pomoči zavrnjena, se ni mogoče pritožiti. Če poročilo odvetnika za pravno pomoč ni v prid prosilca, civilno sodišče vseeno preuči poročilo in strankam omogoči, da preložijo pripombe, preden odloči, ali bo sprejelo neugodno poročilo ali pa bo poročilo zavrnilo in ugodilo zahtevi.

Nadaljnje informacije

 • Vlada Malte English - Malti 

« Pravna pomoč - Splošne informacije | Malta - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 12-07-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo