Európska komisia > EJS > Právna pomoc > Malta

Posledná úprava: 07-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právna pomoc - Malta

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto by ich mal obvykle uhrádzať? 1.
2. Čo je to právna pomoc? 2.
3. Môžem využívať právnu pomoc? 3.
4. Je možné získať právnu pomoc v prípade všetkých sporov? 4.
5. Je zavedený špecifický postup pre naliehavé prípady? 5.
6. Kde môžem získať tlačivo žiadosti o právnu pomoc? 6.
7. Ktoré dokumenty by som mal priložiť ku svojej žiadosti o právnu pomoc? 7.
8. Kde by som mal zaevidovať moju žiadosť o právnu pomoc? 8.
9. Ako budem informovaný o tom, či som, alebo nie som oprávnený získať právnu pomoc? 9.
10. Ak som oprávnený na získanie právnej pomoci, čo by som mal robiť? 10.
11. Kto vyberie môjho právnika? 11.
12. Ak som oprávnený na získanie právnej pomoci, pokryje táto všetky trovy môjho súdneho konania? 12.
13. Ak som oprávnený na získanie čiastočnej právnej pomoci, kto zaplatí ostatné trovy? 13.
14. Ak som oprávnený na získanie právnej pomoci, pokryje akékoľvek preskúmanie, ktoré by som mohol uskutočniť po súdnom konaní? 14.
15. Ak som oprávnený na získanie právnej pomoci, je možné ju zrušiť pred ukončením súdneho konania (alebo dokonca po súdnom konaní)? 15.
16. Ak nie som oprávnený na získanie právnej pomoci, môžem sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať? 16.

 

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto by ich mal obvykle uhrádzať?

Poplatky za súdne konanie sú stanovené zákonom. Sú poplatky, ktoré sa musia platiť pri začatí súdneho konania, a iné poplatky, ktoré sa platia, keď sa súdne konanie končí. Tieto majú vo všeobecnosti pevne stanovené sadzby, sadzba by mala zahrnovať súdne služby. Súdne služby by mali pokrývať náklady súvisiace s podávaním príkazov na výsluch svedkov, zápisné, prepis a kópie, službu súdneho asistenta, prenos záznamov prípadu, zdanený účet súdnych výdavkov a kópiu rozsudku. V priebehu súdneho konania by sa mali platiť osobitné poplatky za oznamovanie súdnych aktov a poplatky znalcom alebo pomocným súdnym úradníkom, ktorých vymenuje súd. Okrem niektorých výnimiek, honoráre splatné právnikom sú stanovené zákonom a predstavujú percento sumy, ktorá je predmetom sporu, účastníci konania sa však môžu v písomnej forme dohodnúť inak.

Uvedené poplatky však nezahrnujú mimoriadne súdne poplatky, ktoré môže vymerať súd v prípade, že sú sporné.

Pokiaľ ide o to, kto má platiť trovy, akonáhle je vynesený rozsudok, súd určí stranu, ktorá má znášať trovy. Vo väčšine prípadov, strana, ktorá prehrá prípad, je tiež povinná zaplatiť trovy, súd však môže svoj rozsudok od prípadu k prípadu meniť.

2. Čo je to právna pomoc?

Právna pomoc je forma pomoci, ktorú poskytuje štát osobám, ktoré sú na požiadanie a po posúdení ich nároku a ich finančnej situácie advokátom pre právnu pomoc, prehlásené za osoby, ktoré nemajú prostriedky na to, aby mali prístup na súd. Právna pomoc sa poskytuje osobám, ktoré chcú začať konanie proti tretej strane alebo ktoré sa chcú brániť proti nárokom, ktoré proti nim vzniesla tretia strana.

HoreHore

3. Môžem využívať právnu pomoc?

Právna pomoc sa poskytuje osobám iba po splnení troch kritérií, a to skutkovej podstaty, majetkových pomerov a procedurálneho testu.

Skutková podstata

Aby bol navrhovateľ oprávnený na základe skutkovej podstaty, advokát pre právnu pomoc musí po preskúmaní charakteru prípadu dôjsť k záveru, že navrhovateľ má dostatočné dôvody na začatie konania alebo obhajobu v konaní na súde, to znamená, že navrhovateľ má vo svoj prospech probabilis causa litigandi. Každý prípad sa skúma podľa konkrétnej situácie. Hodnotenie, ktoré uskutoční advokát pre právnu pomoc, by malo zahrnovať preskúmanie podstaty veci, možný výsledok konania a nádej na úspech.  

Majetkové pomery

Aby bol navrhovateľ oprávnený podľa kritérií majetkových pomerov, nesmie vlastniť majetok žiadneho druhu, ktorého hodnota presahuje tritisíc maltských lír a príjem navrhovateľa by počas doby dvanástich mesiacov pred žiadosťou o výhodu právnej pomoci nemal presahovať vnútroštátnu minimálnu mzdu pre osoby staršie ako 18 rokov.

Z hodnotenia sú vylúčené veci každodennej potreby v domácnosti, ktorých používanie sa zo strany navrhovateľa a jeho rodiny javí ako nevyhnutné ako aj hlavné bydlisko navrhovateľa alebo akýkoľvek majetok (hnuteľný aj nehnuteľný), ktorý tvorí predmet súdneho konania, dokonca aj keď taký majetok nie je predmetom konania, v súvislosti s ktorým sa vyžaduje právna pomoc.

Postup

Navrhovateľ musí zložiť prísahu, ktorou potvrdí svoje majetkové pomery a to, že má probabilis causa litigandi.

HoreHore

Ak navrhovateľ splní kritériá, oznámenie o takej žiadosti sa zašle účastníkovi konania, voči ktorému bolo začaté konanie, ktorý má 4 dni na podanie námietky voči žiadosti. Námietka by mala mať formu záznamu zaprotokolovaného v podateľni súdu. Ak nie je vznesená žiadna námietka, advokát pre právnu pomoc pristúpi k rozhodovaniu o žiadosti, ktoré vedie k jej prijatiu alebo, v opačnom prípade, k zamietnutiu. Ak je vznesená námietka, advokát pre právnu pomoc námietku preskúma, vrátane vypočutia dôkazov, ak je to potrebné a predloží správu o tom, či by žiadosť mala byť prijatá alebo nie.

4. Je možné získať právnu pomoc v prípade všetkých sporov?

Právna pomoc sa poskytuje v zásade pre každý občiansky spor. Jednako, v prípade žaloby týkajúcej sa opravy alebo zrušenia akéhokoľvek záznamu alebo zápisu narodenia, sobáša alebo úmrtia sa nevyžaduje žiadny prieskum majetkových pomerov. Za tých okolností, že sa má žiadosť o opravu podať na odvolací súd pre notárske úkony, nie je potrebná žiadna formálna žiadosť a príslušnú žiadosť podáva na tento súd advokát pre právnu pomoc.

5. Je zavedený špecifický postup pre naliehavé prípady?

Zákon berie do úvahy naliehavé situácie (napríklad, vydanie súdneho príkazu), tým, že umožňuje advokátovi pre právnu pomoc získať predbežné oprávnenie od príslušného súdu, aby zaregistroval určité súdne akty v mene osoby, ktorá si nárokuje právnu pomoc a aby sa následne posúdili majetkové pomery, skutková podstata a postup tak, ako sú stanovené v otázke 3.

HoreHore

Ak by potom príslušný súd vylúčil výhodu právnej pomoci, súdne akty, ktoré zaregistroval advokát pre právnu pomoc sa nestanú neplatnými, avšak akákoľvek budúca výhoda zanikne a súd môže nariadiť, aby všetky výdavky vynaložené počas dočasného uznania uhradil navrhovateľ.

6. Kde môžem získať tlačivo žiadosti o právnu pomoc?

Nepoužívajú sa žiadne predtlačené tlačivá žiadostí. Žiadosť o právnu pomoc je možné uplatniť buď podaním žiadosti na občianskom súde alebo dokonca ústne u advokáta pre právnu pomoc.

7. Ktoré dokumenty by som mal priložiť ku svojej žiadosti o právnu pomoc?

Ako už bolo uvedené, o každom prípade sa rozhoduje podľa konkrétnej situácie. Z toho vyplýva, že dokumenty priložené k žiadosti by mali odrážať predmet žaloby. Napríklad, ak sa žaloba týka anulovania sobáša, mala by byť priložená kópia sobášneho listu. Akékoľvek dokumenty, ktoré by mohol potrebovať advokát pre právnu pomoc, aby dosiahol posúdenie prípustnosti alebo iného hľadiska, by sa mali na požiadanie predložiť advokátovi pre právnu pomoc.

8. Kde by som mal zaevidovať moju žiadosť o právnu pomoc?

Tak, ako je uvedené v odpovedi číslo 6.

9. Ako budem informovaný o tom, či som, alebo nie som oprávnený získať právnu pomoc?

Navrhovateľovi sa oficiálne neoznamuje výsledok žiadosti, musí sa obrátiť na podateľňu občianskeho súdu, aby získal informácie o výsledku.

HoreHore

10. Ak som oprávnený na získanie právnej pomoci, čo by som mal robiť?

Ak je navrhovateľ oprávnený získať právnu pomoc, musí sa obrátiť na podateľňu občianskeho súdu. Navrhovateľ na požiadanie dostane informáciu o mene právnika, ktorý mu bol pridelený, aby mu pomáhal počas konania. Navrhovateľ musí kvôli pomoci kontaktovať prideleného právnika.

11. Kto vyberie môjho právnika?

Akonáhle je žiadosť schválená, navrhovateľovi je pridelený právnik, ktorého meno sa objaví na zozname, ktorým disponuje súd a ktorý je na rade podľa rozpisu. Ak chce navrhovateľ na základe dostatočného dôvodu nahradiť advokáta iným advokátom z rozpisu, môže podať žiadosť na občiansky súd.

12. Ak som oprávnený na získanie právnej pomoci, pokryje táto všetky trovy môjho súdneho konania?

Právna pomoc pokrýva iba trovy, ktoré vznikli navrhovateľovi. Navrhovateľ by teda mal byť oslobodený od platenia všetkých jeho poplatkov a od zloženia zábezpeky na trovy.

Ak navrhovateľ uspeje v žalobe, zo získanej sumy alebo z výnosov zo súdnej dražby prostredníctvom aukcie hnuteľného alebo nehnuteľného majetku uskutočnenej pri výkone rozsudku zaplatí poplatky splatné v podateľni, advokátovi, právnemu zástupcovi a kurátorom a pomocným súdnym úradníkom (ak nejakí sú), pričom si zachová svoje právo na refundáciu ako voči strane, ktorej sa mohlo nariadiť, aby zaplatila také poplatky.

13. Ak som oprávnený na získanie čiastočnej právnej pomoci, kto zaplatí ostatné trovy?

Na Malte sa pojem čiastočnej právnej pomoci neuplatňuje, to znamená, navrhovateľovi sa buď poskytne alebo zamietne právna pomoc. Ak je účastník konania, ktorý má výhodu právnej pomoci, odsúdený na zaplatenie trov, tajomník občianskeho súdu nemôže od úspešnej strany vymáhať poplatky, ktorá sa majú zaplatiť do podateľne.

HoreHore

14. Ak som oprávnený na získanie právnej pomoci, pokryje akékoľvek preskúmanie, ktoré by som mohol uskutočniť po súdnom konaní?

Ak je navrhovateľ oprávnený na právnu pomoc, bude mať nárok na takú pomoc na všetkých úrovniach, vrátane pomoci na odvolacích súdoch.

15. Ak som oprávnený na získanie právnej pomoci, je možné ju zrušiť pred ukončením súdneho konania (alebo dokonca po súdnom konaní)?

Ak sa pred súdom preukáže, že

 1. v čase, keď bola poskytnutá výhoda právnej pomoci, navrhovateľ vedome vlastnil kapitál a príjem, ktorý presahoval príjem stanovený na poskytnutie právnej pomoci alebo
 2. v priebehu súdneho konania, navrhovateľ vedome dosiahol zlepšenie svojich finančných pomerov, ktoré prevýšili hranicu stanovenú na poskytnutie právnej pomoci a neoznámil to občianskemu súdu,

súd môže odsúdiť navrhovateľa za pohŕdanie súdom. Voči navrhovateľovi tiež môže byť začaté konanie za krivú prísahu.

V obidvoch prípadoch je navrhovateľ osobne zodpovedný za všetky trovy konania, za ktoré by zodpovedal, aby by mu nebola udelená výhoda právnej pomoci.

16. Ak nie som oprávnený na získanie právnej pomoci, môžem sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať?

Proti rozhodnutiu o zamietnutí právnej pomoci sa nedá odvolať. Jednako, ak správa, ktorú vypracoval advokát pre právnu pomoc, nie je v prospech navrhovateľa, občiansky súd správu preskúma a skôr, ako rozhodne, či nepriaznivú správu akceptuje, alebo či ju zamietne a žiadosť uzná, poskytne účastníkom konania príležitosť, aby podali návrhy.

Bližšie informácie

 • Vláda Malty English - Malti 

« Právna pomoc - Všeobecné informácie | Malta - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 07-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo