Komisja Europejska > EJN > Pomoc sądowa > Malta

Ostatnia aktualizacja: 07-07-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Pomoc sądowa - Malta

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Jakie są koszty rozprawy sądowej i kto zwykle powinien je ponieść? 1.
2. Czym jest pomoc prawna? 2.
3. Czy mogę skorzystać z pomocy prawnej? 3.
4. Czy pomoc prawną można uzyskać dla wszystkich sporów? 4.
5. Czy istnieje specjalna procedura w nagłych przypadkach? 5.
6. Gdzie mogę uzyskać formularz wniosku o pomoc prawną? 6.
7. Jakie dokumenty powinienem załączyć do mojego wniosku o pomoc prawną? 7.
8. Gdzie powinienem zarejestrować mój wniosek o pomoc prawną? 8.
9. Jak zostanę poinformowany o tym, czy kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej? 9.
10. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, co powinienem zrobić? 10.
11. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, kto wybiera mojego prawnika? 11.
12. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona całość kosztów mojej rozprawy sądowej? 12.
13. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania częściowej pomocy prawnej, kto pokryje pozostałe koszty? 13.
14. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona odwołania, które ewentualnie zdecyduję się wnieść po rozprawie? 14.
15. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy pomoc ta może zostać cofnięta przed zakończeniem rozprawy (lub nawet po jej zakończeniu)? 15.
16. Jeśli nie kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy mogę odwołać się od tej decyzji? 16.

 

1. Jakie są koszty rozprawy sądowej i kto zwykle powinien je ponieść?

Opłaty za postępowanie sądowe ustala prawo. Istnieją opłaty, które należy wnieść w momencie wszczynania postępowania sądowego oraz opłaty, których należy dokonać po zakończeniu postępowania. Generalnie istnieją one w formie stałych taryf, przy czym taryfa obejmuje usługi sądowe. Usługi sądowe obejmują koszty związane z wnoszeniem nakazów dotyczących przesłuchania świadków, opłat z tytułu zapisu, transkrypcji i kopii, usług asystenta sądowego, przekazania akt sprawy, opodatkowanych rachunków za poniesione koszty oraz kopii orzeczenia. W trakcie rozprawy istnieje konieczność poniesienia oddzielnych kosztów z tytułu zawiadamiania o aktach sądowych oraz z tytułu wynagrodzenia ekspertów lub arbitrów powołanych przez sąd. Z pewnymi wyjątkami, wysokość wynagrodzenia prawników określa prawo i stanowi ono procent kwoty będącej przedmiotem sporu, jednakże strony mogą dokonać odmiennych uzgodnień w formie pisemnej.

Wspomniane wyżej opłaty nie obejmują dodatkowych opłat sądowych, które mogą jednakże, w przypadku zakwestionowania, zostać naliczone przez sąd.

Jeżeli chodzi o to, kto zostanie obciążony kosztami, po wydaniu orzeczenia sąd wskaże stronę, która ma ponieść koszty. Zasadniczo, strona przegrywająca sprawę jest również zobowiązana do zapłaty kosztów, jednakże sąd może zmienić swoje orzeczenie, w zależności od danego przypadku.

2. Czym jest pomoc prawna?

Pomoc prawna to forma wsparcia udzielanego przez państwo osobom, które na ich własny wniosek, po dokonaniu oceny ich roszczenia i ich sytuacji finansowej przez adwokata ds. pomocy prawnej, uznane zostaną za nieposiadające wystarczających środków zapewniających im dostęp do sądów. Pomoc prawną przyznaje się osobom pragnącym wszcząć postępowanie przeciwko stronie trzeciej lub pragnącym bronić się przeciwko roszczeniom wnoszonym w stosunku do nich przez stronę trzecią.

Do góryDo góry

3. Czy mogę skorzystać z pomocy prawnej?

Pomoc prawną otrzymują jedynie osoby, które spełniają trzy kryteria, a mianowicie kryterium merytoryczne, kryterium środków oraz test proceduralny.

Kryterium merytoryczne

Aby wnioskodawca został zakwalifikowany do otrzymania pomocy na podstawie kryterium merytorycznego, adwokat ds. pomocy prawnej badający istotę sprawy musi stwierdzić, że wnioskodawca posiada zasadne podstawy dla wszczęcia postępowania lub obrony przed sądem, tj. wnioskodawca ma po swojej stronie probabilis causa litigandi. Każdą sprawę rozpatruje się w jej własnym kontekście merytorycznym. Ocena, której dokonuje adwokat ds. pomocy prawnej obejmuje istotę sprawy, możliwy wynik postępowania oraz szanse na powodzenie.

Kryterium środków

Aby wnioskodawca zakwalifikował się na podstawie kryterium środków, nie może posiadać żadnego majątku, którego wartość netto nie przekracza trzech tysięcy Lm, a jego dochód nie powinien, przez okres dwunastu miesięcy poprzedzających wniosek o skorzystanie z pomocy prawnej, przekraczać minimalnej płacy krajowej dla osób powyżej 18 roku życia.

Z oceny wyłącza się artykuły codziennego użytku domowego, które uznaje się za niezbędnie wykorzystywane przez wnioskodawcę i jego rodzinę, oraz główne miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub majątek (ruchomy lub nieruchomy) stanowiący podstawę postępowania sądowego, nawet jeśli majątek ten nie jest przedmiotem postępowania, w stosunku do którego wnioskodawca ubiega się o pomoc prawną.  

Do góryDo góry

Procedure

Wnioskodawca musi złożyć przysięgę potwierdzającą posiadane przez niego środki oraz fakt, że posiada on probabilis causa litigandi.

Jeżeli wnioskodawca spełnia powyższe kryteria, zawiadomienie o tego typu wniosku przesyła się stronie, przeciwko której wszczęte zostanie postępowanie, która może zgłosić sprzeciw w stosunku do wniosku w terminie 4 dni. Sprzeciw należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia w sekretariacie sądu cywilnego. W przypadku niezgłoszenia sprzeciwu, adwokat ds. pomocy prawnej podejmie decyzję w sprawie wniosku, prowadzącą do zaakceptowania wniosku lub jego odrzucenia. W przypadku wniesienia sprzeciwu, adwokat ds. pomocy prawnej analizuje sprzeciw, w koniecznych przypadkach łącznie z przesłuchaniem stron i przekazuje sprawozdanie stwierdzające, czy wniosek powinien zostać przyjęty czy nie.

4. Czy pomoc prawną można uzyskać dla wszystkich sporów?

Zasadniczo, pomoc prawną przyznaje się w przypadku wszelkich sporów prawnych. Jednakże w przypadku spraw dotyczących zmiany lub anulowania rejestracji, lub dotyczących rejestracji aktów urodzenia, małżeństwa lub zgonu nie istnieje wymóg testu środków. W sytuacji kiedy prośbę o zmianę składa się w sądzie rewizyjnym aktów notarialnych, nie jest wymagany wniosek formalny, a adwokat ds. pomocy prawnej wniesie odpowiedni wniosek do tego sądu.

5. Czy istnieje specjalna procedura w nagłych przypadkach?

Prawo stanowi o nagłych sytuacjach (na przykład wydanie nakazu), pozwalając adwokatowi ds. pomocy prawnej uzyskać tymczasowe upoważnienie od właściwego sądu na dokonanie w mieniu osoby dochodzącej pomocy prawnej konkretnych czynności sądowych, a następnie dokonanie oceny w zakresie środków, kryterium merytorycznego i procedury zgodnie z opisem w pytaniu 3.

Do góryDo góry

W przypadku jeśli właściwy sąd wykluczy następnie skorzystanie z pomocy prawnej, czynności sądowe dokonane przez adwokata ds. pomocy prawnej nie zostaną uznane za nieważne, aczkolwiek wszelkie przyszłe korzyści ulegną zakończeniu, a sąd może polecić, aby koszty poniesione w trakcie tymczasowego przyjęcia pokrył wnioskodawca.

6. Gdzie mogę uzyskać formularz wniosku o pomoc prawną?

Nie stosuje się żadnych gotowych formularzy wniosków. O pomoc prawną można zwrócić się, składając wniosek w sądzie cywilnym lub nawet zwracając się ustnie do adwokata ds. pomocy prawnej.

7. Jakie dokumenty powinienem załączyć do mojego wniosku o pomoc prawną?

Jak już wspomniano powyżej, każdą sprawę rozpatruje się w jej własnym kontekście. W związku z tym dokumenty załączone do wniosku powinny odzwierciedlać przedmiot roszczenia. Na przykład, jeśli roszczenie dotyczy unieważnienia małżeństwa, należy załączyć kopię aktu małżeństwa. Na żądanie, adwokatowi ds. pomocy prawnej należy przedłożyć wszelkie dokumenty, których może on potrzebować w celu dokonania oceny dopuszczalności lub niedopuszczalności wniosku.  

8. Gdzie powinienem zarejestrować mój wniosek o pomoc prawną?

Patrz odpowiedź na pytanie numer 6.

9. Jak zostanę poinformowany o tym, czy kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej?

Wnioskodawca nie zostanie formalnie zawiadomiony o wyniku rozpatrywania jego wniosku – musi zwrócić się do sekretariatu sądu cywilnego celem zasięgnięcia informacji o wyniku.

Do góryDo góry

10. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, co powinienem zrobić?

Jeżeli wnioskodawca kwalifikuje się do otrzymania pomocy prawnej, musi zwrócić się do sekretariatu sądów cywilnych. Na żądanie, wnioskodawcy zostanie przekazane nazwisko prawnika, który został wyznaczony, aby pomagać mu w trakcie postępowania. Wnioskodawca ma następnie zwrócić się do wyznaczonego prawnika o pomoc.

11. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, kto wybiera mojego prawnika?

Po zatwierdzeniu wniosku, wnioskodawcy przypisany zostanie prawnik, którego nazwisko figuruje na wykazie będącym w posiadaniu sądu i na którego przypada kolej, zgodnie z grafikiem. Jeśli wnioskodawca, mając ku temu poważny powód, pragnie zastąpić adwokata innym adwokatem z grafiku, może wnieść odpowiedni wniosek do sądu cywilnego.

12. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona całość kosztów mojej rozprawy sądowej?

Pomoc prawna obejmuje jedynie koszty poniesione przez wnioskodawcę. W związku z tym wnioskodawca zostanie zwolniony z płatności całości swoich opłat oraz z wnoszenia zabezpieczenia dla kosztów.

Jeżeli sprawa zostanie rozstrzygnięta na korzyść wnioskodawcy, zapłaci on z kwoty uzyskanej, lub z przychodów ze sprzedaży sądowej w drodze aukcji majątku ruchomego lub nieruchomego dokonanej z mocy orzeczenia, opłaty należne na rzecz rejestru, adwokata, pełnomocnika i kuratora oraz arbitrów (jeśli takowi istnieją), zachowując prawo do zwrotu kosztów w stosunku do strony, która mogła zostać zobowiązana do poniesienia tych opłat.

Do góryDo góry

13. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania częściowej pomocy prawnej, kto pokryje pozostałe koszty?

Na Malcie koncepcja częściowej pomocy prawnej nie znajduje zastosowania, tj. wnioskodawca albo otrzymuje pomoc prawną albo mu się jej odmawia. Jeśli strona prowadząca sprawę z wykorzystaniem pomocy prawnej zostanie obciążona kosztami sprawy, sekretarz sądu cywilnego nie może żądać od strony wygrywającej opłat należnych na rzecz sekretariatu.

14. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona odwołania, które ewentualnie zdecyduję się wnieść po rozprawie?

Jeżeli wnioskodawca kwalifikuje się do otrzymania pomocy prawnej, będzie upoważniony do takiej pomocy na wszystkich poziomach, łącznie z pomocą w postępowaniu przed sądami apelacyjnymi.

15. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy pomoc ta może zostać cofnięta przed zakończeniem rozprawy (lub nawet po jej zakończeniu)?

Jeżeli zostanie udowodnione sądowi, że

 1. w momencie przyznania pomocy prawnej wnioskodawca świadomie posiadał kapitał i dochody o wartości przekraczającej wartość ustaloną dla przyznawania pomocy prawnej, lub
 2. w trakcie rozprawy u wnioskodawcy nastąpiła świadoma poprawa sytuacji finansowej w stosunku do stanu ustalonego dla celów przyznania pomocy prawnej i nie poinformował on o tym sądu cywilnego,

sąd może oskarżyć wnioskodawcę o obrazę sądu. Przeciwko wnioskodawcy może również zostać wszczęta sprawa o krzywoprzysięstwo.

W obu przypadkach wnioskodawca ponosi osobistą odpowiedzialność za wszelkie koszty postępowania, które musiałby ponieść, jeśli nie zostałaby przyznana mu pomoc prawna.

16. Jeśli nie kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy mogę odwołać się od tej decyzji?

Nie istnieje możliwość odwołania od decyzji odmownej w zakresie przyznania pomocy prawnej. Jednakże, jeżeli sprawozdanie sporządzone przez adwokata ds. pomocy prawnej nie jest korzystne dla wnioskodawcy, sąd cywilny może zbadać sprawozdanie i stworzyć stronom możliwość złożenia oświadczeń przed podjęciem decyzji o ewentualnym przyjęciu negatywnego sprawozdania lub odrzuceniu sprawozdania i przyjęciu wniosku.

Dalsze informacje

 • Rząd maltański English - Malti 

« Pomoc sądowa - Informacje ogólne | Malta - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 07-07-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania