Európai Bizottság > EIH > Jogsegély > Málta

Utolsó frissítés: 07-07-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Jogsegély - Málta

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Melyek egy tárgyalás költségei, és általában ki fizeti meg ezeket? 1.
2. Mi a költségmentesség? 2.
3. Ki kaphat költségmentességet? 3.
4. Valamennyi jogvita esetén megítélhető-e költségmentesség? 4.
5. Van-e egyedi gyorsított eljárás? 5.
6. Hol szerezhető be a költségmentességhez a formanyomtatvány? 6.
7. Milyen dokumentumot kell a költségmentesség iránti kérelemhez csatolni? 7.
8. Hol kell benyújtani a költségmentesség iránti kérelmet? 8.
9. Hogyan lehet tájékozódni a költségmentességre való jogosultságról? 9.
10. Ha valaki jogosult költségmentességre, mi a teendő? 10.
11. Ha valaki jogosult költségmentességre, ki választ ügyvédet? 11.
12. Ha valaki jogosult költségmentességre, ez fedezi-e a tárgyalás valamennyi költségét? 12.
13. Ha valaki jogosult részleges költségmentességre, hogyan kerül megfizetésre a többi költség? 13.
14. Ha valaki jogosult költségmentességre, fedezi-e ez a tárgyalás után a fellebbezés költségeit? 14.
15. Ha valaki jogosult költségmentességre, ez visszavonható-e a tárgyalás végét megelőzően (vagy akár azt követően)? 15.
16. Ha valaki nem jogosult költségmentességre, lehet-e fellebbezni e döntés ellen? 16.

 

1. Melyek egy tárgyalás költségei, és általában ki fizeti meg ezeket?

A bírósági perek díjait törvény határozza meg. Vannak bizonyos díjak, amelyeket a bírósági per kezdetén kell megfizetni, más díjakat pedig azok végén. Ezek általában rögzített tételek, és a díj magában foglalja a bírósági szolgáltatásokat. A bírósági szolgáltatások része a tanúk kihallgatására vonatkozó végzések iktatásának költségei, a jegyzőkönyv költségei, átiratok és másolatok, a bírósági asszisztens szolgálatai, a jogvitáról készült jegyzőkönyv továbbításának, a költséglistának, illetve az ítélet egy példányának költségei. A tárgyalás során különdíjakat kell fizetni a bírósági eljárásról szóló értesítésért, illetve a bíróság által kijelölt szakértőknek. Bizonyos kivételek mellett az ügyvédi díjakat törvény írja elő és a perérték százalékos arányában számítják ki, azonban a felek írásban ettől eltérő módon is megállapodhatnak.

A fent említett díjak nem foglalják magukban a külön bírósági díjakat, melyeket a bíróság kifogások esetén kivethet.

A költségviselő személyét illetően az ítélet meghozatalát követően a bíróság megállapítja, hogy melyik fél viseli a költségeket. Főszabályként a pervesztes felet kötelezik a költségek megfizetésére, azonban a bíróság ítélete esetről esetre változhat.

2. Mi a költségmentesség?

A költségmentesség az állam által az erre rászoruló személyeknek nyújtott támogatás egy formája, akikről kérelmük és anyagi helyzetük költségmentességgel foglalkozó jogász által történő értékelését követően megállapítják, hogy nem rendelkeznek az igazságszolgáltatás igénybe vételéhez szükséges eszközökkel. A költségmentességet olyan személyeknek nyújtják, akik harmadik féllel szemben indítanak pert, vagy akik harmadik személy által ellenük benyújtott kereset vonatkozásában kívánják magukat megvédeni.

Lap tetejeLap teteje

3. Ki kaphat költségmentességet?

Költségmentességet csak olyan személyek kaphatnak, akik három feltételnek, vagyis az érdem, a rászorultság és az eljárás feltételének eleget tesznek.

Érdem

Ahhoz, hogy a kérelmező eleget tegyen az érdem feltételének, az ügyet vizsgáló költségmentességgel foglalkozó jogász arra a megállapításra kell, hogy jusson, hogy a kérelmező megalapozottan indított pert vagy védi saját érdekeit a bíróságon, vagyis hogy a kérelmező indokai megalapozottak. Minden egyes esetet saját megalapozottsága szerint vizsgálnak. A költségmentességgel foglalkozó jogász által végzett értékelés része az eset tartalmának, a per lehetséges kimenetelének és a siker esélyének vizsgálata.

Rászorultság

Ahhoz, hogy a kérelmező eleget tegyen a rászorultság feltételének, nem lehet birtokában semmiféle, nettó háromezer máltai lírát meghaladó értékű vagyontárgy, jövedelme pedig a költségmentesség iránti kérelmet megelőző tizenkét hónapban nem haladhatja meg a 18 éven felüli személyek számára megállapított országos minimálbért.

A vizsgálatból kizárják a kérelmező és családja általi használatra szükségesnek ítélt mindennapi háztartási tárgyakat, továbbá a kérelmező fő lakóhelyét vagy bármely olyan vagyontárgyat (ingóságot és ingatlant), mely bírósági eljárás tárgyát képezi, még ha az ilyen vagyontárgy nem is tárgya annak a pernek, melynek vonatkozásában költségmentességet kértek.

Eljárás

A felperesnek esküt kell tennie vagyona vonatkozásában, illetve arról, hogy indokai megalapozottak.

Lap tetejeLap teteje

Ha a felperes eleget tesz a feltételeknek, az ilyen értelmű kérelemről értesítik az alperest, akinek 4 napja van a kérelem elleni kifogás benyújtására. A kifogást az elsőfokú bíróság hivatalához benyújtott feljegyzés formájában kell megtenni. Ha nem emelnek kifogást, a költségmentességgel foglalkozó jogász elbírálja a kérelmet, melynek eredményeként azt vagy elfogadják vagy nem. Ha kifogást emelnek, a költségmentességgel foglalkozó jogász ezt megvizsgálja, ideértve szükség esetén bizonyítékok vizsgálatát is, és jelentést tesz arról, hogy a kérelem elfogadható-e vagy sem.

4. Valamennyi jogvita esetén megítélhető-e költségmentesség?

A költségmentesség alapvetően bármilyen polgári jogvitában megítélhető. Azonban valamilyen bejegyzés helyesbítésére vagy törlésére, vagy születés, házasság vagy haláleset nyilvántartásba vételére vonatkozó perben nincs szükség a rászorultság vizsgálatára. Amennyiben közjegyzői fellebbviteli bírósághoz nyújtanak be helyesbítési kérelmet, nincs szükség formális kérelemre, és a költségmentességgel foglalkozó jogász nyújtja be e bíróság előtt a megfelelő kérelmet.

5. Van-e egyedi gyorsított eljárás?

A jog sürgős helyzetekről is rendelkezik (például végzés kiadásáról) azáltal, hogy felhatalmazza a költségmentességgel foglalkozó jogászt, hogy az illetékes bíróságtól ideiglenes felhatalmazást szerezzen be az egyedi bírósági kérelemnek a költségmentességet kérő személy nevében történő benyújtásához, majd a 3. kérdés szerint a rászorultság, az érdem és az eljárás megvizsgálásáról.

Lap tetejeLap teteje

Amennyiben az illetékes bíróság ezt követően kizárja a költségmentesség lehetőségét, a költségmentességgel foglalkozó jogász által benyújtott bírósági kérelmek nem semmisek, bár további kedvezményekre nincs mód, és a bíróság úgy rendelkezhet, hogy a költségmentesség ideiglenes megítélése alatt felmerült költségeket a felperesnek meg kell fizetnie.

6. Hol szerezhető be a költségmentességhez a formanyomtatvány?

Nincsenek formanyomtatványok. A költségmentesség iránti kérelmet be lehet nyújtani az elsőfokú bíróságnál vagy akár szóban is megteheti a költségmentességgel foglalkozó jogász.

7. Milyen dokumentumot kell a költségmentesség iránti kérelemhez csatolni?

A fentiek alapján minden egyes esetet saját megalapozottsága szerint vizsgálnak. Ebből következően a kérelemhez csatolt dokumentumoknak a kérelem tárgyát alá kell támasztaniuk. Például ha a kereset házasság semmissé nyilvánítására vonatkozik, csatolni kell a házassági anyakönyvi kivonatot. Bármely olyan dokumentum, amelyet a költségmentességgel foglalkozó jogász kérhet az elfogadhatóság értékelésére, kérésre benyújtandó a költségmentességgel foglalkozó jogász részére.

8. Hol kell benyújtani a költségmentesség iránti kérelmet?

Lásd a 6. kérdésre adott választ.

9. Hogyan lehet tájékozódni a költségmentességre való jogosultságról?

A kérelmezőt formálisan nem értesítik kérelme elbírálásáról, hanem erről az elsőfokú bíróság hivatalánál kell érdeklődnie.

Lap tetejeLap teteje

10. Ha valaki jogosult költségmentességre, mi a teendő?

Ha a kérelmező jogosult költségmentességre, az elsőfokú bíróság hivatalához kell fordulnia. A kérelmezőt kérésre tájékoztatják a számára a perben kirendelt ügyvéd nevéről. A kérelmezőnek fel kell vennie a kapcsolatot a kirendelt ügyvéddel.

11. Ha valaki jogosult költségmentességre, ki választ ügyvédet?

Amennyiben a kérelmet jóváhagyják, a kérelmező számára kirendelik a bíróság rendelkezésére álló listán soron következő ügyvédet. Amennyiben a kérelmező megalapozottan másik ügyvédet kíván a listáról választani, erre vonatkozóan kérelmet kell benyújtania az elsőfokú bíróságon.

12. Ha valaki jogosult költségmentességre, ez fedezi-e a tárgyalás valamennyi költségét?

A költségmentesség csak a kérelmező számára felmerült költségekre vonatkozik. A kérelmező így mentesül saját költségei, illetve az azokra vonatkozó biztosíték nyújtása alól.

Ha a kérelmező pernyertes, a számára megítélt összegből vagy az ingóság és ingatlan ítélet szerinti bírósági árveréséből származó bevételből megfizeti a hivatalnak, az ügyvédnek, az ügyésznek, továbbá a gondnokoknak és szakértőknek (ha vannak ilyenek) járó díjakat, az esetleg ilyen díjak megfizetésére ítélt féllel szemben ezek visszatérítésére vonatkozó jogára figyelemmel.

13. Ha valaki jogosult részleges költségmentességre, hogyan kerül megfizetésre a többi költség?

Máltán nem alkalmazzák a részleges költségmentességet, mivel a kérelmezőnek vagy megítélik a költségmentességet vagy elutasítják kérelmét. Ha a költségmentességet kérelmező felet kötelezik az eljárási költségek megtérítésére, az elsőfokú bíróság hivatala nem követelheti a pernyertes féltől a hivatal számára esedékes díjakat.

Lap tetejeLap teteje

14. Ha valaki jogosult költségmentességre, fedezi-e ez a tárgyalás után a fellebbezés költségeit?

Ha a kérelmező jogosult költségmentességre, valamennyi szinten jogosult erre, ideértve a fellebbviteli bíróság előtti támogatást is.

15. Ha valaki jogosult költségmentességre, ez visszavonható-e a tárgyalás végét megelőzően (vagy akár azt követően)?

Ha a bíróság számára bizonyítják, hogy

 1. a költségmentesség megítélésének időpontjában a kérelmezőről ismeretes, hogy a költségmentesség megítélésekor megállapítottnál nagyobb tőkével és jövedelemmel rendelkezik, vagy
 2. a tárgyalás során a kérelmezőről ismeretessé válik, hogy anyagi körülményei a költségmentesség megítélésekor megállapítottakat meghaladóan javulnak, és erről elmulasztja értesíteni az elsőfokú bíróságot,

a bíróság a kérelmezőt a bírósággal szembeni engedetlenséggel vádolhatja. Hamis tanúvallomás miatti eljárást is indíthatnak a kérelmező ellen.

A kérelmező mindkét esetben személyesen felelős az eljárás valamennyi olyan költsége tekintetében, amelyet meg kellett volna fizetnie, ha nem ítélnek meg számára költségmentességet.

16. Ha valaki nem jogosult költségmentességre, lehet-e fellebbezni e döntés ellen?

A költségmentesség megítélését elutasító határozat ellen nem lehet fellebbezni. Azonban ha a költségmentességgel foglalkozó jogász által készített jelentés nem támogatja a felperest, az elsőfokú bíróság megvizsgálja a jelentést, és lehetőséget biztosít a feleknek arra, hogy beadványokat készítsenek, mielőtt határoz a kedvezőtlen jelentés elfogadásáról vagy annak elutasításáról és a kérelem elfogadásáról.

További információk

 • A máltai kormány English - Malti

« Jogsegély - Általános információk | Málta - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 07-07-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság