Evropská komise > ESS > Právní pomoc > Malta

Poslední aktualizace: 07-07-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právní pomoc - Malta

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou náklady na soudní řízení a kdo je obvykle hradí? 1.
2. Co je právní pomoc? 2.
3. Může mi být poskytnuta právní pomoc? 3.
4. Lze získat právní pomoc u všech sporů? 4.
5. Existuje zvláštní postup v naléhavých případech? 5.
6. Kde dostanu formulář žádosti o právní pomoc? 6.
7. Jaké doklady mám přiložit ke své žádosti o právní pomoc? 7.
8. Kde mám svou žádost o právní pomoc zaregistrovat? 8.
9. Jak se dozvím, zda mám nárok na získání právní pomoci, nebo ne? 9.
10. Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat? 10.
11. Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo vybere mého právníka? 11.
12. Pokud mám nárok na právní pomoc, pokryje to všechny náklady na mé soudní řízení? 12.
13. Pokud mám nárok na částečnou právní pomoc, kdo uhradí zbývající náklady? 13.
14. Pokud mám nárok na právní pomoc, uhradí se z ní i přezkum, pokud bych o něj po soudním řízení požádal? 14.
15. Pokud mám nárok na právní pomoc, může mi být odebrána před skončením soudního řízení (nebo po jeho skončení)? 15.
16. Pokud nemám nárok na právní pomoc, mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat? 16.

 

1. Jaké jsou náklady na soudní řízení a kdo je obvykle hradí?

Poplatky za soudní řízení jsou stanoveny zákonem. Některé poplatky musejí být uhrazeny při zahájení soudního řízení a některé po jeho ukončení. Obvykle se jedná o pevně stanovené sazby, které zahrnují i služby soudu. Služby soudu pokrývají náklady související se zasláním obsílek pro výslech svědků, s poplatky za vedení evidence, za přepisy a kopie, službu soudního asistenta, převod zápisů případu, vyúčtování záloh a kopii rozsudku. V průběhu řízení se musejí hradit samostatné poplatky za oznámení soudních úkonů a poplatky za odborníky a rozhodčí jmenované soudem. Až na některé výjimky je honorář právníka stanoven zákonem jako podíl v procentech částky, o niž se spor vede, strany se však mohou písemně dohodnout jinak.

Výše uvedené poplatky však nezahrnují zvláštní soudní poplatky, které může soud vyměřit.

Po vynesení rozsudku soud rozhodne, která strana uhradí náklady. Obecně platí, že strana, která spor prohraje, také musí zaplatit náklady, soud se však v jednotlivých případech může rozhodnout jinak.

2. Co je právní pomoc?

Právní pomoc je forma pomoci, kterou stát poskytuje osobám, u nichž na vyžádání advokát právní pomoci posoudí jejich nárok a finanční situaci a o nichž je poté prohlášeno, že nemají dostatečné prostředky na soudní řízení. Právní pomoc je přiznána osobám, které chtějí zahájit řízení proti třetí straně, nebo které se chtějí obhajovat proti nárokům vzneseným třetí stranou proti nim.

NahoruNahoru

3. Může mi být poskytnuta právní pomoc?

Právní pomoc je přiznána pouze osobám, které splnily všechna tři kritéria, jmenovitě test skutkové podstaty, prostředků a procesní test.

Skutková podstata

Aby žadatel splnil kritérium skutkové podstaty, musí advokát právní pomoci, který zkoumá povahu případu, dojít k závěru, že žadatel má dostatečný důvod, aby zahájil soudní řízení nebo aby se v soudním řízení hájil, tj. že probabilis causa litigandi je ve prospěch žadatele. Skutková podstata je zkoumána u každého případu zvlášť. Hodnocení advokáta právní pomoci zahrnuje prozkoumání podstaty případu a zvážení možného výsledku řízení a naděje na úspěch.

Prostředky

Aby žadatel uspěl v kritériu prostředků, nesmí vlastnit žádný druh majetku, jehož čistá hodnota přesahuje tři tisíce maltských lir, a jeho příjem nesmí po dobu dvanácti měsíců předcházejících podání žádosti o právní pomoc přesahovat vnitrostátní minimální mzdu pro osoby nad 18 let.

Z hodnocení jsou vyjmuty předměty každodenní osobní potřeby, jejichž užívání je považováno za nutné pro žadatele a jeho rodinu, stejně jako místo trvalého bydliště žadatele nebo jakýkoli majetek (movitý či nemovitý), který je předmětem soudního řízení, a to i když není předmětem toho soudního řízení, pro které je právní pomoc požadována.

Proces

Žadatel musí přísahat, že o svých prostředcích vypověděl pravdivě a že probabilis causa litigandi je v jeho prospěch.

NahoruNahoru

Pokud žadatel kritériím vyhoví, je oznámení o žádosti zasláno straně, proti níž má být řízení zahájeno a která má lhůtu 4 dnů, aby vyjádřila své námitky k žádosti. Námitky by měly mít formu sdělení podaného v kanceláři občanskoprávního soudu. Pokud žádné námitky vzneseny nejsou, přistoupí advokát právní pomoci k rozhodnutí o přípustnosti žádosti. Pokud jsou vzneseny námitky, advokát právní pomoci je přezkoumá, případně vyslechne svědky a předá zprávu o tom, zda má být žádost schválena.

4. Lze získat právní pomoc u všech sporů?

Právní pomoc je v zásadě přiznávána u všech občanskoprávních sporů. V případech žaloby ve věci opravy nebo zrušení registrace nebo kvůli nahlášení narození, sňatku nebo úmrtí se nepožaduje test prostředků. Pokud se má požadovat oprava u soudu pro přezkum notářských úkonů (Court of Review of Notarial Acts), není formální žádost zapotřebí a advokát právní pomoci podá žádost u tohoto soudu.

5. Existuje zvláštní postup v naléhavých případech?

Zákon v naléhavé situaci (například při vydání soudního příkazu) dovoluje, aby advokát právní pomoci získal od příslušného soudu prozatímní zmocnění, a mohl tak za osobu žádající o právní pomoc učinit určité právní kroky a poté provést test prostředků, skutkové podstaty a procesní test, jak je uvedeno v otázce 3.

Pokud příslušný soud následně právní pomoc žadateli nepřizná, právní akty provedené advokátem právní pomoci nebudou prohlášeny za neplatné, bude však ukončeno poskytování pomoci a soud může nařídit, aby žadatel uhradil veškeré náklady, které soudu vznikly během předběžného poskytnutí pomoci.

NahoruNahoru

6. Kde dostanu formulář žádosti o právní pomoc?

Nepoužívají se žádné předtištěné formuláře. Žádost o právní pomoc lze podat u občanskoprávního soudu nebo ústně přednést advokátovi právní pomoci.

7. Jaké doklady mám přiložit ke své žádosti o právní pomoc?

Jak bylo řečeno výše, skutková podstata je zkoumána u každého případu zvlášť. Proto by se doklady připojené k žádosti měly týkat předmětu žaloby. Pokud se žádost týká například zrušení manželství, měla by být přiložena kopie oddacího listu. Advokátovi právní pomoci musí být na vyžádání poskytnut jakýkoli doklad, který bude potřebovat pro stanovení přípustnosti žádosti.

8. Kde mám svou žádost o právní pomoc zaregistrovat?

Viz odpověď číslo 6.

9. Jak se dozvím, zda mám nárok na získání právní pomoci, nebo ne?

Výsledek žádosti není žadateli formálně sdělen, musí se o něm informovat v kanceláři občanskoprávního soudu.

10. Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat?

Pokud má žadatel nárok na právní pomoc, musí se obrátit na kancelář občanskoprávního soudu. Žadatel je na vyžádání informován o jménu právníka, který mu byl přidělen, aby mu byl během řízení nápomocen. Pro poskytnutí pomoci musí žadatel přiděleného právníka kontaktovat.

NahoruNahoru

11. Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo vybere mého právníka?

Když je žádost schválena, přidělí se žadateli právník, jehož jméno figuruje na seznamu, který má soud k dispozici, a který je podle rozpisu právě na řadě. Pokud si žadatel z opodstatněného důvodu přeje nahradit advokáta jiným advokátem ze seznamu, může podat žádost u občanskoprávního soudu.

12. Pokud mám nárok na právní pomoc, pokryje to všechny náklady na mé soudní řízení?

Právní pomoc kryje pouze náklady žadatele. Žadatel je tak osvobozen od úhrady všech poplatků a nemusí za náklady skládat jistinu.

Pokud žadatel s žalobou uspěje, ze získané částky nebo z výnosu soudní aukce movitého či nemovitého majetku provedené na základě rozsudku uhradí poplatky kanceláři soudu, advokátovi, zástupci, kurátorům a rozhodcům (pokud se řízení účastnili) a ponechává si právo získat náhradu nákladů od strany, které mohlo být nařízeno tyto poplatky uhradit.

13. Pokud mám nárok na částečnou právní pomoc, kdo uhradí zbývající náklady?

Na Maltě neexistuje koncepce částečné právní pomoci, tj. žadateli je právní pomoc buď poskytnuta, nebo zamítnuta. Pokud má strana požívající právní pomoc uhradit náklady na řízení, nemůže úředník kanceláře občanskoprávního soudu vymáhat dlužné poplatky od vítězné strany sporu.

14. Pokud mám nárok na právní pomoc, uhradí se z ní i přezkum, pokud bych o něj po soudním řízení požádal?

Pokud je žadatel způsobilý pro právní pomoc, má na takovou pomoc nárok na všech úrovních, včetně pomoci u odvolacích soudů.

15. Pokud mám nárok na právní pomoc, může mi být odebrána před skončením soudního řízení (nebo po jeho skončení)?

Pokud se u soudu prokáže, že

 1. v době požívání právní pomoci žadatel vědomě vlastnil kapitál nebo měl příjem přesahující stanovenou výši pro poskytnutí právní pomoci, nebo
 2. žadatel během řízení věděl o tom, že se jeho finanční situace zlepšila a přesáhla hodnotu stanovenou pro poskytnutí právní pomoci, a neoznámil to občanskoprávnímu soudu

může soud žadatele odsoudit za pohrdání soudem. Proti žadateli může být také zahájeno řízení pro křivou přísahu.

V obou případech žadatel osobně odpovídá za úhradu veškerých nákladů řízení, za které by odpovídal, kdyby mu nebyla právní pomoc přiznána.

16. Pokud nemám nárok na právní pomoc, mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Proti rozhodnutí o odmítnutí právní pomoci se nelze odvolat. Pokud však zpráva vypracovaná advokátem právní pomoci nezní ve prospěch žadatele, občanskoprávní soud ji přezkoumá a dá stranám příležitost, aby se k věci vyjádřily, než se rozhodne, zda zprávu o zamítnutí žádosti přijme, nebo zda ji zamítne a přijme žádost.

Bližší informace

 • Maltská vláda English - Malti

« Právní pomoc - Obecné informace | Malta - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 07-07-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království