Europeiska Kommissionen > ERN > Rättshjälp > Luxemburg

Senaste uppdatering: 23-03-2005
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättshjälp - Luxemburg

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den? 1.
2. Vad är rättshjälp? 2.
3. Vem kan få rättshjälp? 3.
4. Beviljas rättshjälp för alla tvister? 4.
5. Finns det ett särskilt förfarande för brådskande ärenden? 5.
6. Var finns ansökningsblanketter för rättshjälp? 6.
7. Vilka handlingar ska bifogas rättshjälpsansökan? 7.
8. Var ansöker jag om rättshjälp? 8.
9. Hur vet jag om min rättshjälpsansökan har beviljats? 9.
10. Hur ska jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp? 10.
11. Vem utser min advokat? 11.
12. Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader? 12.
13. Vem betalar övriga kostnader om jag har beviljats partiell rättshjälp? 13.
14. Täcker rättshjälpen överklaganden? 14.
15. Kan rättshjälpen dras in före eller efter rättegången? 15.
16. Kan jag överklaga avslag på min rättshjälpsansökan? 16.

 

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den?

Rättshjälp kan beviljas för rättegångskostnader, bl.a.
 • stämpel- och registreringsavgifter,
 • domstolskostnader,
 • kostnader för att verkställa domen,
 • arvoden till sakkunniga,
 • arvoden till översättare och tolkar,
 • arvoden till notarier,
 • vittnesersättning,
 • resekostnader,
 • kostnader för att kungöra domen i tidningen,
 • advokatarvoden.

2. Vad är rättshjälp?

Rättshjälp innebär att en privatperson som saknar tillräckliga medel kan få kostnaderna för att ta råd och hjälp av en advokat i ett visst ärende betalda.

3. Vem kan få rättshjälp?

Personer som saknar tillräckliga medel kan få rättshjälp för att kunna ta till vara sina intressen, om de är
 1. luxemburgska medborgare,
 2. utlänningar med uppehållstillstånd i Luxemburg,
 3. EU-medborgare,
 4. utlänningar som med stöd av ett internationellt avtal har samma status som luxemburgska medborgare när det gäller rätten till rättshjälp.
Rättshjälp kan också beviljas andra utlänningar som saknar tillräckliga medel i ärenden om asyl, inresa, vistelse, bosättning och utvisning.

Vid tillgångsprövningen tar man hänsyn till hushållets sammanlagda bruttoinkomst och förmögenhet.

Rättshjälp beviljas inte om målet på förhand bedöms vara orimligt eller ha små utsikter att lyckas eller om tvisteföremålet inte står i proportion till kostnaderna.

Till börjanTill början

4. Beviljas rättshjälp för alla tvister?

Rättshjälp kan beviljas kärande och svarande i tvistemål eller andra ärenden som behandlas i eller utanför domstol. Det gäller både vid allmän domstol och vid förvaltningsdomstolar. Rättshjälp kan också beviljas för säkerhetsåtgärder och verkställighet av domstols- eller myndighetsbeslut.

En bilägare som är inblandad i en tvist till följd av bilens användning kan dock inte beviljas rättshjälp. Näringsidkare kan endast i undantagsfall beviljas rättshjälp för tvister som rör deras affärsverksamhet. Rättshjälp beviljas i allmänhet inte i tvister om spekulationsverksamhet som sökanden bedrivit.

5. Finns det ett särskilt förfarande för brådskande ärenden?

I brådskande ärenden kan ordföranden i det lokala advokatsamfundet (Ordre des Avocats) eller dennes ställföreträdare utan formaliteter fatta ett preliminärt beslut om att bevilja rättshjälp.

6. Var finns ansökningsblanketter för rättshjälp?

Ansökningsblanketten för rättshjälp kan du få från den centrala socialtjänstmyndigheten (Service Central d'Assistance Sociale) (tfn (352) 47 58 21-1).

7. Vilka handlingar ska bifogas rättshjälpsansökan?

Du ska alltid skicka in
 • en kopia av ditt ID-kort,
 • ett intyg om hushållets sammansättning utfärdat av din hemkommun,
 • en handling som visar månadsinkomsten för de tre senaste månaderna - lön, arbetslöshetsunderstöd, garanterad minimiinkomst (RMG), pension, ränteinkomster - eller ett intyg om att du saknar regelbunden anställning, utfärdat av försäkringskassan (Centre commun de la sécurité sociale).
Vid behov ska dessutom kopior av handlingar om det mål eller ärende som ansökan gäller bifogas.

Du ska också vid behov bifoga andra intyg och handlingar:

Till börjanTill början

 • Lagfartsintyg från skattemyndigheten.
 • Intyg som visar övriga hushållsmedlemmars inkomster.
 • Intyg om familjeförmåner eller utbildningsbidrag.
 • Intyg om särskilda förmåner för gravt handikappade.
 • Intyg om understöd.
 • Intyg om inkomster från fast och lös egendom.
 • Intyg om andra inkomster.
 • Skuldintyg.
 • En kopia av hyreskontraktet eller den senaste hyresavin.
 • Ett intyg för övriga utgifter.

8. Var ansöker jag om rättshjälp?

Beslutet om rättshjälp fattas av ordföranden för advokatsamfundet i det distrikt där du är bosatt. Om du inte är luxemburgsk medborgare fattas beslutet av ordföranden för Luxemburgs advokatsamfund.

9. Hur vet jag om min rättshjälpsansökan har beviljats?

Beslutet skickas per post.

10. Hur ska jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp?

I beslutet anger ordföranden vilken advokat som har utsetts till ditt ombud, och du uppmanas att kontakta denne.

11. Vem utser min advokat?

Ordföranden för advokatsamfundet i det distrikt där du är bosatt förordnar den advokat som du själv har valt. Om du inte har valt någon advokat eller om ordföranden anser att valet är olämpligt, förordnar ordföranden ombudet. Den advokat som har utsetts har inte rätt att avböja, utom vid förhinder eller jäv.

12. Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader?

Rättshjälpen täcker i princip alla kostnader i samband med rättegången eller ärendet (se fråga 1).

13. Vem betalar övriga kostnader om jag har beviljats partiell rättshjälp?

Den rättshjälp som beviljas i Luxemburg är alltid fullständig.

14. Täcker rättshjälpen överklaganden?

Nej, i så fall måste du göra en ny ansökan om rättshjälp.

15. Kan rättshjälpen dras in före eller efter rättegången?

Rättshjälpen kan dras in, även efter det att rättegången eller ärendet har avslutats, om det konstateras att rättshjälpen har beviljats på grundval av oriktiga uppgifter eller handlingar. Rättshjälpen kan också dras in om du under handläggningen eller som en följd av denna får tillgångar som, om de hade varit tillgängliga när ansökan gjordes, skulle ha lett till ett avslag på ansökan. Du är skyldig att anmäla ändrade inkomster och tillgångar till advokatsamfundets ordförande.

Ordförandens beslut att dra in rättshjälp översänds omedelbart till myndigheterna, som kräver tillbaka de belopp som redan har betalats ut.

16. Kan jag överklaga avslag på min rättshjälpsansökan?

Du kan överklaga ordförandens beslut att vägra eller dra in rättshjälp till disciplin- och förvaltningsnämnden, vars beslut inte kan överklagas. Överklagandet ska sändas till ordföranden för disciplin- och förvaltningsnämnden med rekommenderad post inom tio dagar efter det att du mottog beslutet om avslag eller indragande. Nämnden kan ge dig möjlighet att redogöra för dina skäl att överklaga.

Ytterligare information

Du kan alltid, oavsett ekonomiska tillgångar, vända dig till någon av byråerna för juridisk information (Service d'accueil et d'information juridique):
 • Luxembourg-Ville: tfn (352) 22 18 46
 • Diekirch: tfn (352) 80 23 15
 • Esch-Alzette: tfn (352) 54 15 52

« Rättshjälp - Allmän information | Luxemburg - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 23-03-2005

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket