Evropska komisija > EPM > Pravna pomoč > Luksemburg

Zadnja sprememba: 19-02-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravna pomoč - Luksemburg

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kateri so stroški postopka in kdo jih običajno nosi? 1.
2. Kaj je brezplačna pravna pomoč? 2.
3. Upravičenci do brezplačne pravne pomoči 3.
4. Ali se lahko brezplačna pravna pomoč dodeli za vse spore? 4.
5. Ali obstaja za nujne primere posebni postopek? 5.
6. Kje je mogoče pridobiti obrazec prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 6.
7. Katere dokumente je treba predložiti k prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 7.
8. Kje se predloži prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 8.
9. Na kakšen način se prosilec seznani z odločitvijo pristojnega organa o njegovi prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 9.
10. Kaj naj stori prosilec za brezplačno pravno pomoč, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 10.
11. Kdo upravičencu do brezplačne pravne pomoči določi odvetnika? 11.
12. Ali se upravičencu do brezplačne pravne pomoči krijejo vsi stroški postopka? 12.
13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar se upravičencu le delno dodeli brezplačna pravna pomoč? 13.
14. Ali brezplačna pravna pomoč obsega tudi vložitev pravnega sredstva? 14.
15. Ali se lahko izvajanje brezplačne pravne pomoči prekine pred koncem postopka (ali celo po končanem postopku)? 15.
16. Ali je mogoča pritožba zoper odločitev o neupravičenosti do brezplačne pravne pomoči? 16.

 

1. Kateri so stroški postopka in kdo jih običajno nosi?

Naslednji stroški sodne obravnave se lahko plačajo iz pravne pomoči:

 • koleki in pristojbina za registracijo
 • uradniški stroški
 • pristojbine in stroški sodnih izvršiteljev
 • pristojbine in stroški izvedencev
 • honorar prevajalcev in tolmačev
 • pristojbine in stroški notarjev
 • nadomestila za priče
 • potni stroški
 • stroški objave
 • pristojbine in honorarji odvetnikov

2. Kaj je brezplačna pravna pomoč?

Fizična oseba z nezadostnimi sredstvi lahko dobi pravno pomoč ali pravni nasvet odvetnika za določeno zadevo.

3. Upravičenci do brezplačne pravne pomoči

Osebe z nezadostnimi sredstvi so upravičene do pravne pomoči za zagovarjanje svojega interesa, če so:

 1. državljani Luksemburga ali
 2. tujci s prebivališčem v Luksemburgu ali
 3. državljani države članice Evropske Unije ali
 4. tujci z enakimi pravicami za pravno pomoč kot državljani Luksemburga na podlagi mednarodnega sporazuma.

Do pravne pomoči so lahko upravičeni tudi tujci z nezadostnimi sredstvi v postopkih za pravice azila, vstopa, prebivališča, ustanovitve in izselitve.

Višina sredstev se preveri na podlagi celotnega bruto prihodka in kapitala prosilca ter vseh ostalih članov gospodinjstva.

Oseba, ki vloži na prvi pogled neupravičeno tožbo, tožbo, ki verjetno ne bo uspešna, ali tožbo, katere predmet se zdi nesorazmeren z zadevnimi stroški, ni upravičena do brezplačne pravne pomoči.

Na vrh straniNa vrh strani

4. Ali se lahko brezplačna pravna pomoč dodeli za vse spore?

Pravno pomoč lahko pridobi tožnik ali toženec v pravdnih ali nepravdnih zadevah, obravnavanih sodno ali izvensodno. Za pravno pomoč je mogoče zaprositi v vseh zadevah na rednih ali upravnih sodiščih. Pravna pomoč se lahko dodeli tudi za previdnostne ukrepe in postopke za izvršitev sodnih odločb ali katerega koli drugega pooblastila.

Lastniki motornih vozil v sporih zaradi uporabe teh vozil niso upravičeni do pravne pomoči. Ugodnosti pravne pomoči ne morejo izkoristiti trgovci, industrijalci, obrtniki ali strokovnjaki v sporih zaradi svoje komercialne ali poklicne dejavnosti, razen v ustrezno utemeljenih izjemnih zadevah, niti v sporih zaradi špekulativne dejavnosti prosilca za pravno pomoč.

5. Ali obstaja za nujne primere posebni postopek?

V nujnih primerih lahko predsednik odvetniškega razsodišča ali njegov namestnik dodeli začasno pravno pomoč brez nadaljnjih uradnih postopkov.

6. Kje je mogoče pridobiti obrazec prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

V Luksemburgu je mogoče pridobiti državni obrazec prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči pri Osrednji socialni službi (tel.: 00 352 475821-1).

7. Katere dokumente je treba predložiti k prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

K prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči je treba priložiti:

 • kopijo osebne izkaznice,
 • potrdilo o članih gospodinjstva, ki ga izdajo občinski organi v kraju stalnega prebivališča,
 • potrdilo o osebnem dohodku za zadnje tri mesece (plača, nadomestilo za brezposelnost, zajamčena plača, pokojnina, prihodek od naložb) ali potrdilo o nezaposlenosti, ki ga izda Center za socialno varnost.

Priložiti je treba tudi kopije ustreznih dokumentov v zvezi z zadevo, za katero se zahteva pravna pomoč.

Na vrh straniNa vrh strani

Kadar je to primerno, je treba k prošnji priložiti tudi druga potrdila ali dokumente:

 • potrdilo o lastninskih razmerjih, ki ga izdajo davčni organi,
 • potrdilo o prihodkih drugih članov gospodinjstva,
 • potrdilo o družinskih dodatkih in dodatkih za izobraževanje,
 • potrdilo o posebnih dodatkih za težje invalide,
 • potrdilo o pomoči,
 • potrdilo o prihodku od premičnin ali nepremičnin,
 • potrdilo o drugih prihodkih,
 • potrdilo o dolgovih,
 • potrdilo o najemu ali potrdilo o plačilu zadnje najemnine,
 • potrdilo o drugih stroških.

8. Kje se predloži prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

O dodelitvi pravne pomoči odloči predsednik odvetniškega razsodišča v okrožju prebivališča prosilca. O dodelitvi pravne pomoči nerezidentom odloča predsednik odvetniškega razsodišča Luksemburga.

9. Na kakšen način se prosilec seznani z odločitvijo pristojnega organa o njegovi prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Odločitev predsednika odvetniškega razsodišča se pošlje po pošti.

10. Kaj naj stori prosilec za brezplačno pravno pomoč, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

V svoji odločitvi predsednik odvetniškega razsodišča navede ime odvetnika, ki bo zagotovil pravno pomoč, in prosilca napoti k odvetniku.

11. Kdo upravičencu do brezplačne pravne pomoči določi odvetnika?

Predsednik odvetniškega razsodišča v okrožju prebivališča prosilca dodeli odvetnika, ki ga je prosilec svobodno izbral. Če prosilec ni izbral odvetnika, ali če je predsednik mnenja, da je izbira neustrezna, sam določi zastopnika. Zastopnik ne sme zavrniti imenovanja, razen zaradi zadržkov ali navzkrižja interesov.

Na vrh straniNa vrh strani

12. Ali se upravičencu do brezplačne pravne pomoči krijejo vsi stroški postopka?

Praviloma pravna pomoč krije vse stroške sodišč, postopkov ali dejanj, za katere je bila odobrena (glej 1 zgoraj).

13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar se upravičencu le delno dodeli brezplačna pravna pomoč?

Pravna pomoč, dodeljena v Luksemburgu, vedno krije vse stroške.

14. Ali brezplačna pravna pomoč obsega tudi vložitev pravnega sredstva?

Ne, za pravno pomoč za vložitev pravnega sredstva je treba vložiti drugo prošnjo.

15. Ali se lahko izvajanje brezplačne pravne pomoči prekine pred koncem postopka (ali celo po končanem postopku)?

Predsednik lahko prosilcu odvzame pravico do pravne pomoči tudi po koncu postopka ali ukrepov, za katere je bila pomoč dodeljena, če se ugotovi, da je bila pravica dodeljena na podlagi lažnih izjav ali ponarejenih dokumentov. Pravica se lahko odvzame tudi, če med postopkom ali izvajanjem ukrepov ali kot posledica teh ukrepov, prosilec, ki je prejel pravno pomoč, pridobi sredstva, zaradi katerih bi bila prošnja, če bi ta bila na voljo v času predložitve prošnje, zavrnjena. Upravičenci do pravne pomoči morajo predsednika obvestiti o vseh takšnih spremembah stanja.

Predsednikova odločitev, da se pravica odvzame, se nemudoma posreduje organu za registracijo in državno premoženje, ki je odgovoren za povračilo že plačanih zneskov za pravno pomoč.

16. Ali je mogoča pritožba zoper odločitev o neupravičenosti do brezplačne pravne pomoči?

Prosilci se lahko pritožijo na predsednikovo odločitev o zavrnitvi ali odvzemu pravne pomoči na Disciplinski in upravni svet, katerega odločitev je dokončna. Pritožbe je treba poslati predsedniku Disciplinskega in upravnega sveta s priporočeno pošto v desetih dneh od prejema obvestila o zavrnitvi ali odvzemu. Svet lahko prosilce pozove na zaslišanje, da pojasnijo razloge za svojo pritožbo.

Nadaljnje informacije

Vse zainteresirane stranke lahko ne glede na finančno stanje pokličejo Službo za sprejem in pravne informacije:

 • Luxembourg-Ville ( tel.: +352.221846),
 • Diekirch (tel.: +352.802315) in
 • Esch-Alzette (tel.: +352.541552).

« Pravna pomoč - Splošne informacije | Luksemburg - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 19-02-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo