Európska komisia > EJS > Právna pomoc > Luxembursko

Posledná úprava: 24-01-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právna pomoc - Luxembursko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto by ich mal obvykle zaplatiť? 1.
2. Čo je právna pomoc? 2.
3. Môžem využiť právnu pomoc? 3.
4. Je možné získať právnu pomoc v prípade všetkých sporov? 4.
5. Existuje osobitný postup v prípade naliehavej potreby? 5.
6. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc? 6.
7. Ktoré dokumenty by som mal pripojiť k svojej žiadosti o právnu pomoc? 7.
8. Kde mám zaregistrovať svoju žiadosť o právnu pomoc? 8.
9. Akým spôsobom ma budú informovať o tom, či som alebo nie som oprávnený získať právnu pomoc? 9.
10. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, čo by som mal urobiť? 10.
11. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, kto vyberie môjho právnika? 11.
12. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, pokryje táto pomoc všetky trovy môjho súdneho konania? 12.
13. Ak som oprávnený získať čiastočnú právnu pomoc, kto zaplatí ostatné trovy? 13.
14. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, bude sa táto pomoc vzťahovať na akékoľvek preskúmanie, o ktoré by som mohol požiadať po súdnom konaní? 14.
15. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, je možné túto pomoc odvolať pred skončením súdneho konania (alebo dokonca po súdnom konaní)? 15.
16. Ak nie som oprávnený získať právnu pomoc, môžem sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu? 16.

 

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto by ich mal obvykle zaplatiť?

Medzi trovy súdneho konania, ktoré sa môžu zaplatiť prostredníctvom právnej pomoci, patria:

 • Kolky a registračná povinnosť
 • Náklady, ktoré vznikli kancelárii úradníka
 • Poplatky a náklady účtované súdnymi úradníkmi
 • Náklady a poplatky znalcov
 • Odmeny pre prekladateľov a tlmočníkov
 • Notárske náklady a poplatky
 • Príspevky pre svedkov
 • Cestovné výdavky
 • Publikačné náklady
 • Poplatky a príjmy právnikov.

2. Čo je právna pomoc?

Fyzická osoba s nedostatočnými finančnými prostriedkami môže v osobitnom prípade získať právnu pomoc alebo právne poradenstvo od právnika.

3. Môžem využiť právnu pomoc?

Osoby s nedostatočnými finančnými prostriedkami sú oprávnené získať právnu pomoc na obranu svojich záujmov za predpokladu, že sú:

 1. štátnymi príslušníkmi Luxemburska, alebo
 2. cudzincami, ktorí majú povolenie zdržiavať sa v Luxembursku, alebo
 3. štátnymi príslušníkmi členského štátu Európskej únie, alebo
 4. cudzincami, ktorí majú na účely právnej pomoci založenej na medzinárodnej dohode rovnaké postavenie ako štátni príslušníci Luxemburska.

Právnu pomoc možno poskytnúť akémukoľvek inému cudzincovi s nedostatočnými finančnými prostriedkami, ktorý je účastníkom konania, ktoré sa týka práv cudzinca na azyl, vstup, pobyt, usadenie a zrieknutie sa štátneho občianstva.

HoreHore

Kontrola finančných prostriedkov je založená na celkovom hrubom príjme a majetku žiadateľa a akýchkoľvek ďalších členov domácnosti.

Osoba podávajúca žalobu, v prípade ktorej sa zdá, že je a priori bezdôvodná alebo je nepravdepodobné, že s touto žalobou osoba uspeje, alebo ktorej predmet sa javí ako neprimeraný k príslušným nákladom, nie je oprávnená získať právnu pomoc.

4. Je možné získať právnu pomoc v prípade všetkých sporov?

Právnu pomoc možno poskytnúť buď žalujúcej strane alebo odporcovi v sporových alebo nesporových prípadoch prejednávaných na súde alebo mimosúdne. Požiadať o právnu pomoc je možné vo všetkých prípadoch predkladaných na všeobecných alebo administratívnych súdoch. Právna pomoc sa môže poskytnúť aj v prípade predbežných opatrení a postupov na vymáhanie výkonu rozhodnutia súdu alebo akéhokoľvek iného orgánu.

Vlastníci motorových vozidiel, ktorí sú účastníkmi sporov, ktoré vyplývajú z použitia takýchto vozidiel, však nie sú oprávnení získať právnu pomoc. Táto pomoc nie je rovnako k dispozícii obchodníkom, priemyselníkom, remeselníkom ani odborníkom, ktorí sú účastníkmi sporov, ktoré súvisia s ich obchodnou alebo odbornou činnosťou, okrem riadne zdôvodnených výnimočných prípadov, a spravidla ani v prípadoch, ktoré vyplývajú zo špekulatívnej činnosti žiadateľa o právnu pomoc.

5. Existuje osobitný postup v prípade naliehavej potreby?

V prípade naliehavej potreby môže predseda advokátskej komory (Bar Council) alebo jeho zástupca poskytnúť právnu pomoc dočasne bez ďalších formalít.

HoreHore

6. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc?

V Luxembursku možno získať formulár žiadosti o právnu pomoc od ústredného útvaru sociálnej pomoci (tel. 00 352 475821-1).

7. Ktoré dokumenty by som mal pripojiť k svojej žiadosti o právnu pomoc?

K svojej žiadosti o právnu pomoc musíte vždy pripojiť tieto dokumenty:

 • kópiu svojho preukazu totožnosti,
 • potvrdenie, ktoré pre členov vašej domácnosti vydali miestne orgány v mieste vášho bydliska,
 • dokument potvrdzujúci osobný mesačný príjem za posledné tri mesiace (plat, podpora v nezamestnanosti, GMI, dôchodok, investičné príjmy) alebo potvrdenie preukazujúce, že nemáte pravidelnú prácu, vydané spoločným centrom pre sociálne zabezpečenie.

Mali by ste tiež pripojiť kópie príslušných dokumentov týkajúce sa prípadu, na ktorý sa žiada právna pomoc.

V prípade potreby by ste mali pripojiť aj ďalšie potvrdenia alebo dokumenty, ktoré podporia vašu žiadosť:

 • potvrdenie o vlastníctve majetku vydané daňovým úradom,
 • potvrdenie o príjmoch ostatných členov vašej domácnosti,
 • potvrdenie o rodinných prídavkoch alebo príspevkoch na vzdelanie,
 • potvrdenie o osobitných príspevkoch pre vážne postihnuté osoby,
 • potvrdenie o pomoci,
 • potvrdenie o príjmoch z hnuteľného alebo nehnuteľného majetku,
 • potvrdenie o inom príjme,
 • potvrdenie o dlhoch,
 • kópiu nájomnej zmluvy alebo kópiu prevodu/platby posledného nájomného,
 • potvrdenie týkajúce sa ďalších výdavkov.

8. Kde mám zaregistrovať svoju žiadosť o právnu pomoc?

Rozhodnutie o poskytnutí alebo neposkytnutí právnej pomoci, je na predsedovi advokátskej komory v okrese bydliska žiadateľa. V prípade osôb bez trvalého bydliska rozhoduje predseda luxemburskej advokátskej komory(Bar Council).

HoreHore

9. Akým spôsobom ma budú informovať o tom, či som alebo nie som oprávnený získať právnu pomoc?

Rozhodnutie predsedu advokátskej komory vám bude zaslané poštou.

10. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, čo by som mal urobiť?

Predseda advokátskej komory vo svojom rozhodnutí uvedie meno právnika, ktorý vám poskytne právnu pomoc, a požiada vás, aby ste sa spojili s uvedeným právnikom.

11. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, kto vyberie môjho právnika?

Predseda advokátskej komory v okrese bydliska žiadateľa vymenúva právnika, ktorého si žiadateľ slobodne vybral. V prípade, že si žiadateľ právnika nevybral, alebo ak sa predseda domnieva, že výber nebol vhodný, právneho zástupcu určí predseda advokátskej komory. Právny poradca môže odmietnuť vymenovanie iba z dôvodu prekážky alebo konfliktu záujmov.

12. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, pokryje táto pomoc všetky trovy môjho súdneho konania?

Právna pomoc spravidla pokrýva všetky náklady týkajúce sa súdov, konaní alebo úkonoví, na ktoré bola poskytnutá (pozri bod 1).

13. Ak som oprávnený získať čiastočnú právnu pomoc, kto zaplatí ostatné trovy?

Právna pomoc poskytnutá v Luxembursku pokrýva vždy všetky trovy.

14. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, bude sa táto pomoc vzťahovať na akékoľvek preskúmanie, o ktoré by som mohol požiadať po súdnom konaní?

Nie, na uvedený účel budete musieť predložiť ďalšiu žiadosť o právnu pomoc.

HoreHore

15. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, je možné túto pomoc odvolať pred skončením súdneho konania (alebo dokonca po súdnom konaní)?

Predseda môže odvolať nárok žiadateľa na právnu pomoc, dokonca aj po skončení konania alebo opatrení, na ktoré bola poskytnutá, ak sa zistí, že nárok bol založený na nepravdivých vyhláseniach alebo dokumentoch. Nárok možno odvolať aj vtedy, ak počas konania alebo výkonu opatrení, alebo v dôsledku takýchto opatrení, žiadatelia prijímajúci právnu pomoc získajú finančné prostriedky, ktoré by, ak by boli k dispozícii, keď bola podaná žiadosť, viedli k jej zamietnutiu. Príjemcovia právnej pomoci sú povinní informovať predsedu o akýchkoľvek takýchto zmenách svojej situácie.

Rozhodnutie predsedu o odvolaní nároku sa okamžite oznamuje orgánu pre registráciu a správu štátneho majetku, ktorý je zodpovedný za vymáhanie súm, ktoré už boli vyplatené na právnu pomoc.

16. Ak nie som oprávnený získať právnu pomoc, môžem sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu?

Žiadatelia sa môžu odvolať proti rozhodnutiu predsedu o zamietnutí alebo odvolaní právnej pomoci na disciplinárnej a správnej rade, ktorej rozhodnutie je konečné. Odvolania sa musia predložiť predsedovi disciplinárnej a správnej rady doporučenou poštou do desiatich dní od prijatia oznámenia o zamietnutí alebo odvolaní právnej pomoci. Rada môže vyzvať žiadateľov, aby sa zúčastnili vypočutia a vysvetlili dôvody svojho odvolania.

Bližšie informácie

Akákoľvek zainteresovaná strana sa môže bez ohľadu na svoje finančné zdroje obrátiť na útvary pre prijímanie a právne informácie v:

 • Luxembourg-Ville ( tel. +352.221846),
 • Diekirch (tel. +352.802315) a
 • Esch-Alzette (tel. +352.541552)

« Právna pomoc - Všeobecné informácie | Luxembursko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 24-01-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo