Komisja Europejska > EJN > Pomoc sądowa > Luksemburg

Ostatnia aktualizacja: 24-01-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Pomoc sądowa - Luksemburg

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Jakie są koszty rozprawy sądowej i kto zwykle powinien je ponieść? 1.
2. Czym jest pomoc prawna? 2.
3. Czy mogę skorzystać z pomocy prawnej? 3.
4. Czy pomoc prawną można uzyskać dla wszystkich sporów? 4.
5. Czy istnieje specjalna procedura w nagłych przypadkach? 5.
6. Gdzie mogę uzyskać formularz wniosku o pomoc prawną? 6.
7. Jakie dokumenty powinienem załączyć do mojego wniosku o pomoc prawną? 7.
8. Gdzie powinienem zarejestrować mój wniosek o pomoc prawną? 8.
9. Jak zostanę poinformowany o tym, czy kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej? 9.
10. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, co powinienem zrobić? 10.
11. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, kto wybiera mojego prawnika? 11.
12. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona całość kosztów mojej rozprawy sądowej? 12.
13. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania częściowej pomocy prawnej, kto pokryje pozostałe koszty? 13.
14. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona odwołania, które ewentualnie zdecyduję się wnieść po rozprawie? 14.
15. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy pomoc ta może zostać cofnięta przed zakończeniem rozprawy (lub nawet po jej zakończeniu)? 15.
16. Jeśli nie kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy mogę odwołać się od tej decyzji? 16.

 

1. Jakie są koszty rozprawy sądowej i kto zwykle powinien je ponieść?

Pomoc prawna może pokryć następujące koszty rozprawy sądowej:

 • Opłatę skarbową i rejestracyjną
 • Koszty ponoszone przez sekretariat sądu
 • Opłaty i koszty urzędnika sądowego
 • Koszty i opłaty biegłych
 • Wynagrodzenie tłumaczy pisemnych i ustnych
 • Koszty i wynagrodzenie notariuszy
 • Diety świadków
 • Koszty podróży
 • Koszty publikacji
 • Wynagrodzenia i honoraria prawników.

2. Czym jest pomoc prawna?

Osoba fizyczna niedysponująca wystarczającymi środkami może w określonej sprawie uzyskać pomoc prawną lub poradę prawną od prawnika.

3. Czy mogę skorzystać z pomocy prawnej?

Osoby niedysponujące wystarczającymi środkami kwalifikują się do uzyskania pomocy prawnej w celu obrony swoich interesów, pod warunkiem że:

 1. są obywatelami Luksemburga, lub
 2. cudzoziemcami upoważnionymi do podjęcia zamieszkania w Luksemburgu, lub
 3. obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub
 4. cudzoziemcami traktowanymi dla celów pomocy prawnej na równi z obywatelami Luksemburga z mocy porozumień międzynarodowych.

Pomoc prawną można przyznać również innemu cudzoziemcowi niedysponującemu wystarczającymi środkami w postępowaniu dotyczącym prawa cudzoziemca do azylu, wjazdu, zamieszkania, założenia działalności lub ekspatriacji.

Do góryDo góry

Podstawą dla sprawdzania środków jest łączny dochód brutto i kapitał wnioskodawcy i innych członków jego gospodarstwa domowego.

Osoba wszczynająca postępowanie, które z góry wydaje się bezzasadne lub skazane na niepowodzenie, lub którego przedmiot wydaje się nieproporcjonalny do związanych z nim kosztów nie jest uprawniona do otrzymania pomocy prawnej.

4. Czy pomoc prawną można uzyskać dla wszystkich sporów?

Pomoc prawną może uzyskać powód lub pozwany w sprawach spornych lub bezspornych, prowadzonych w sądzie lub poza sądem. Możliwość ubiegania się o pomoc prawną istnieje we wszystkich sprawach wnoszonych do sądów zwykłych lub administracyjnych. Pomoc prawną można uzyskać również w przypadku środków zapobiegawczych lub procedur mających na celu wykonanie orzeczenia sądowego lub nadanie innego uprawnienia do wykonania.

Do uzyskania pomocy prawnej nie kwalifikują się jednakże właściciele pojazdów zaangażowani w spory wynikające z korzystania z takich pojazdów. Podobnie, pomoc prawna nie jest dostępna dla przedsiębiorców, przemysłowców, rzemieślników lub specjalistów zaangażowanych w spory dotyczące prowadzonej przez nich działalności handlowej lub zawodowej, z wyjątkiem odpowiednio uzasadnionych wyjątkowych przypadków lub zasadniczo sporów wynikających ze spekulatywnego działania osoby ubiegającej się o pomoc prawną.

5. Czy istnieje specjalna procedura w nagłych przypadkach?

W nagłych przypadkach Prezes Rady Adwokackiej lub jego zastępca mogą przyznać pomoc prawną na zasadach tymczasowych, bez dalszych formalności.

Do góryDo góry

6. Gdzie mogę uzyskać formularz wniosku o pomoc prawną?

W Luksemburgu krajowy formularz wniosku o pomoc prawną można uzyskać z Centralnego Biura Pomocy Społecznej (tel. 00 352 475821-1).

7. Jakie dokumenty powinienem załączyć do mojego wniosku o pomoc prawną?

Wnioskowi o pomoc prawną muszą towarzyszyć następujące dokumenty:

 • kopia dowodu tożsamości,
 • świadectwo wymieniające członków gospodarstwa domowego wydane przez władze lokalne w miejscu zamieszkania
 • dokument wykazujący osobisty miesięczny dochód za okres ostatnich trzech miesięcy (pensja, zasiłek dla bezrobotnych, minimum socjalne, emerytura, dochód z inwestycji) lub świadectwo potwierdzające brak stałego zatrudnienia wydane przez Powszechne Centrum Ubezpieczeń Społecznych.

Należy załączyć również kopie odpowiednich dokumentów dotyczących sprawy, dla której ubiegamy się o pomoc prawną.

W stosownych przypadkach należy załączyć również inne świadectwa lub dokumenty na poparcie naszego wniosku:

 • świadectwo własności majątku wydane przez władze podatkowe,
 • świadectwo dotyczące dochodów pozostałych członków gospodarstwa domowego,
 • świadectwo dotyczące dodatków rodzinnych lub na kształcenie,
 • świadectwo dotyczące dodatków specjalnych dla osób poważnie niepełnosprawnych,
 • świadectwo wsparcia,
 • świadectwo dotyczące dochodów z ruchomości lub nieruchomości,
 • świadectwo dotyczące innych dochodów,
 • świadectwo dotyczące zadłużenia,
 • kopię umowy dzierżawy lub kopię przelewu / płatności ostatniego czynszu,
 • świadectwo dotyczące innych wydatków.

8. Gdzie powinienem zarejestrować mój wniosek o pomoc prawną?

Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy prawnej podejmuje Prezes Rady Adwokackiej w rejonie zamieszkania wnioskodawcy. W przypadku osób niebędących rezydentami, decyzję podejmuje Prezes Rady Adwokackiej Luksemburga.

Do góryDo góry

9. Jak zostanę poinformowany o tym, czy kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej?

Decyzję Prezesa Rady Adwokackiej otrzymamy pocztą.

10. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, co powinienem zrobić?

W ramach swojej decyzji Prezes Rady Adwokackiej wskaże nazwisko prawnika, który udzieli nam pomocy prawnej i poprosi nas o kontakt z tym prawnikiem.

11. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, kto wybiera mojego prawnika?

Prezes Rady Adwokackiej w rejonie zamieszkania wnioskodawcy mianuje prawnika według wyboru wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca nie dokona wyboru prawnika lub jeśli prezes uzna jego wybór za nieodpowiedni, radcę wskazuje prezes. Radca nie może nie przyjąć nominacji, chyba że z powodu utrudnienia lub konfliktu interesów.

12. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona całość kosztów mojej rozprawy sądowej?

Z zasady, pomoc prawna obejmuje wszystkie koszty dotyczące sądu, procedur i czynności, w odniesieniu do których została przyznana (patrz 1 powyżej).

13. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania częściowej pomocy prawnej, kto pokryje pozostałe koszty?

Pomoc prawna przyznawana w Luksemburgu zawsze obejmuje wszystkie koszty.

14. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona odwołania, które ewentualnie zdecyduję się wnieść po rozprawie?

Nie, w tym celu konieczne jest wniesienie kolejnego wniosku o pomoc prawną.

Do góryDo góry

15. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy pomoc ta może zostać cofnięta przed zakończeniem rozprawy (lub nawet po jej zakończeniu)?

Prezes może cofnąć uprawnienie wnioskodawcy do pomocy prawnej, nawet po zakończeniu postępowania lub środków, dla których została przyznana, w przypadku uznania, że podstawą dla uprawnienia były fałszywe oświadczenia lub dokumenty. Uprawnienie może zostać wycofane również w sytuacji, kiedy w trakcie postępowania lub wykonywania środków lub w wyniku takich środków wnioskodawca otrzymujący pomoc prawną uzyska fundusze, które spowodowałyby odrzucenie wniosku o pomoc prawną gdyby były dostępne w momencie jego składania. Beneficjenci pomocy prawnej mają obowiązek zawiadomienia prezesa o tego typu zmianach w ich sytuacji.

O decyzji prezesa o wycofaniu uprawnienia niezwłocznie zawiadamia się władze rejestracyjne i państwowe władze majątkowe, odpowiedzialne za odzyskanie kwot wypłaconych już w charakterze pomocy prawnej.

16. Jeśli nie kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy mogę odwołać się od tej decyzji?

Wnioskodawcy mogą odwołać się od decyzji prezesa odmawiającej pomocy prawnej lub cofającej taką pomoc do Rady Dyscyplinarnej i Administracyjnej, której decyzja jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść do Prezesa Rady Dyscyplinarnej i Administracyjnej listem poleconym w terminie dziesięciu dni od otrzymania zawiadomienia o odmowie lub wycofaniu. Rada może wezwać wnioskodawców na przesłuchanie celem wyjaśnienia powodów ich odwołania.

Dalsze informacje

Każda strona zainteresowana, bez względu na jej zasoby finansowe, może skontaktować się z Recepcją i Biurem Informacji Prawnej pod następującym numerem:

 • Luxembourg-Ville (tel. +352.221846)
 • Diekirch (tel. +352.802315) oraz
 • Esch-Alzette (tel. +352.541552)

« Pomoc sądowa - Informacje ogólne | Luksemburg - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 24-01-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania