Europese Commissie > EJN > Rechtsbijstand > Luxemburg

Laatste aanpassing: 23-03-2005
Printversie Voeg toe aan favorieten

Rechtsbijstand - Luxemburg

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen? 1.
2. Wat is rechtsbijstand? 2.
3. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand? 3.
4. Kan rechtsbijstand worden verkregen voor alle geschillen? 4.
5. Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen? 5.
6. Waar kan ik een aanvraagformulier voor rechtsbijstand verkrijgen? 6.
7. Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen? 7.
8. Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen? 8.
9. Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 9.
10. Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 10.
11. Wie kiest mijn advocaat als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 11.
12. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald? 12.
13. Wie betaalt de overige kosten als ik in aanmerking kom voor gedeeltelijke rechtsbijstand? 13.
14. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan ook de kosten vergoed van het beroep dat ik eventueel na het proces instel? 14.
15. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan worden ingetrokken in de loop van het proces (of zelfs na het proces)? 15.
16. Als ik niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan ik dan tegen die beslissing in beroep gaan? 16.

 

1. Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen?

Tot de proceskosten die in aanmerking kunnen komen voor rechtsbijstand, behoren:
 • zegel- en registratierechten;
 • griffierechten;
 • deurwaardersrechten en -kosten;
 • de kosten en het honorarium van deskundigen;
 • het honorarium van vertalers en tolken;
 • de kosten en het honorarium van notarissen;
 • getuigengeld;
 • reiskosten;
 • de kosten van publicatie in kranten;
 • het honorarium en de emolumenten van advocaten.

2. Wat is rechtsbijstand?

Een natuurlijke persoon die over onvoldoende financiële middelen beschikt, kan via rechtsbijstand de hulp van een advocaat voor een bepaalde zaak krijgen, ook als die persoon alleen maar juridisch advies wil hebben.

3. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

De volgende categorieën personen kunnen, wanneer hun financiële draagkracht ontoereikend is, in aanmerking komen voor rechtsbijstand om hun belangen te verdedigen:
 1. staatsburgers van Luxemburg;
 2. vreemdelingen die gerechtigd zijn zich in Luxemburg te vestigen;
 3. staatsburgers van een andere lidstaat van de Europese Unie;
 4. vreemdelingen die op het punt van rechtsbijstand krachtens een internationale overeenkomst gelijkgesteld zijn met Luxemburgse staatsburgers.
Rechtsbijstand kan ook worden verleend aan elke andere vreemdeling met onvoldoende financiële draagkracht wanneer het gaat om procedures in verband met het recht van vreemdelingen op asiel, binnenkomst, verblijf, vestiging en emigratie.

Het onderzoek naar de financiële draagkracht is gebaseerd op het totale bruto-inkomen en het vermogen van de verzoeker en van eventuele andere leden van zijn huishouden.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Iemand die een vordering instelt die a priori onredelijk lijkt te zijn of weinig kans van slagen lijkt te hebben, of waarbij de kosten onevenredig hoog lijken in verhouding tot het belang van de zaak, kan geen aanspraak maken op rechtsbijstand.

4. Kan rechtsbijstand worden verkregen voor alle geschillen?

Rechtsbijstand kan zowel aan de eiser als de gedaagde in contentieuze of niet-contentieuze zaken worden verleend, in of buiten rechte. Verzoeken om rechtsbijstand zijn mogelijk in alle zaken die aanhangig worden gemaakt bij de gewone rechter of bij administratieve gerechten. Rechtsbijstand kan eveneens worden verleend in het geval van voorzorgsmaatregelen en procedures voor de tenuitvoerlegging van beslissingen van de gerechten of andere autoriteiten.

Eigenaren van motorvoertuigen die zijn betrokken bij een geschil in verband met het gebruik daarvan, komen echter niet in aanmerking voor rechtsbijstand. Rechtsbijstand is evenmin beschikbaar voor handelaren, industriëlen, ambachtslui, of beroepsbeoefenaren die zijn betrokken bij een geschil over hun commerciële of beroepsactiviteit, behalve in goed gemotiveerde uitzonderingsgevallen. Ook is in het algemeen geen rechtsbijstand mogelijk bij geschillen in verband met speculatieve activiteiten van degene die om rechtsbijstand verzoekt.

5. Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen?

In alle spoedgevallen kan de deken van de lokale orde van advocaten of diens vertegenwoordiger zonder verdere formaliteiten tot voorlopige toekenning van rechtsbijstand beslissen.

6. Waar kan ik een aanvraagformulier voor rechtsbijstand verkrijgen?

Het nationale aanvraagformulier voor rechtsbijstand in Luxemburg is verkrijgbaar bij de Service Central d'Assistance Sociale (tel. +352 475821 1).

7. Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen?

Wie een aanvraag om rechtsbijstand indient, moet in elk geval de volgende documenten bijvoegen:
 • een kopie van zijn identiteitskaart;
 • een verklaring inzake de gezinssamenstelling, opgesteld door de gemeente van zijn woonplaats;
 • bewijsstukken van zijn persoonlijk maandinkomen van de laatste drie maanden (salaris, werkloosheidsuitkering, RMG [revenu minimum garanti: gegarandeerd minimuminkomen], pensioen, ouderdomsuitkering) of een door het Centre commun de la sécurité sociale (centrum voor sociale zekerheid) afgegeven certificaat waarin wordt verklaard dat de verzoeker geen vast werk heeft.
Zo nodig moeten ook kopieën worden bijgevoegd van de relevante documenten met betrekking tot de zaak waarvoor om rechtsbijstand wordt verzocht.

Afhankelijk van de situatie moet de aanvrager van rechtsbijstand daarnaast nog aanvullende verklaringen of documenten ter staving van zijn aanvraag bijvoegen, zoals:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • een eigendomsbewijs, afgegeven door de belastingdienst;
 • een verklaring betreffende de inkomsten van de overige leden van het huishouden;
 • een verklaring over de kinderbijslag of over tegemoetkoming in de studiekosten;
 • een verklaring over speciale toelagen voor ernstig gehandicapte personen;
 • een verklaring over bijstandsuitkeringen;
 • een verklaring over inkomsten uit roerende en onroerende zaken;
 • een verklaring betreffende andere inkomsten;
 • een verklaring inzake schulden;
 • een kopie van het huurcontract of een kopie van de overmaking/storting van de laatste huur;
 • een verklaring betreffende andere kosten.

8. Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen?

De deken van de orde van advocaten van het arrondissement van de verzoeker beslist over de aanvraag van rechtsbijstand. In het geval van niet-ingezetenen beslist de deken van de Luxemburgse Raad van de Orde.

9. Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

De beslissing van de deken wordt u per post toegezonden.

10. Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

De deken vermeldt in zijn beslissing welke advocaat is aangewezen om u terzijde te staan en verzoekt u contact op te nemen met die advocaat.

11. Wie kiest mijn advocaat als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

De verzoeker kan zelf een advocaat kiezen; deze wordt dan door deken van de orde van advocaten van het arrondissement van de verzoeker aangewezen voor de zaak. Als de verzoeker geen advocaat heeft gekozen of als de deken het niet eens is met de keuze, stelt laatstgenoemde zelf een raadsman aan. De raadsman mag de aanstelling niet weigeren, behalve om redenen van verhindering of belangenverstrengeling.

12. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald?

Rechtsbijstand dekt in beginsel alle kosten in verband met de gedingen, procedures of handelingen waarvoor de bijstand is toegekend (zie onder 1.)

13. Wie betaalt de overige kosten als ik in aanmerking kom voor gedeeltelijke rechtsbijstand?

In Luxemburg wordt altijd volledige rechtsbijstand verleend.

14. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan ook de kosten vergoed van het beroep dat ik eventueel na het proces instel?

Nee, daarvoor moet u een nieuw verzoek om rechtsbijstand indienen.

15. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan worden ingetrokken in de loop van het proces (of zelfs na het proces)?

De deken kan de aanspraak van de verzoeker op rechtsbijstand intrekken, zelfs na het proces of de maatregelen waarvoor die was toegekend, als blijkt dat die aanspraak op valse verklaringen of documenten was gebaseerd. Ook kan de aanspraak worden ingetrokken als de verzoekers die rechtsbijstand ontvangen in de loop van het proces of tijdens de uitvoering van de maatregelen of als gevolg van die maatregelen, middelen verkrijgen die tot weigering van rechtsbijstand zouden hebben geleid, wanneer ze bij de indiening van het verzoek beschikbaar zouden zijn geweest. De begunstigden van rechtsbijstand zijn verplicht de deken te informeren over dergelijke veranderingen in hun situatie.

De beslissing van de deken om de aanspraak in te trekken wordt onmiddellijk doorgegeven aan de dienst registratie en domeinen, die belast is met de terugvordering van de reeds uitbetaalde bedragen aan rechtsbijstand.

16. Als ik niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan ik dan tegen die beslissing in beroep gaan?

Verzoekers kunnen tegen de beslissing van de deken tot afwijzing of intrekking van rechtsbijstand beroep instellen bij de Tucht- en bestuursraad. Tegen de beslissing van deze raad is verder geen beroep meer mogelijk. Het beroep moet binnen tien dagen na ontvangst van de kennisgeving inzake afwijzing of intrekking door middel van een aangetekende brief worden ingesteld bij de voorzitter van de Tucht- en bestuursraad. De Raad kan de verzoekers uitnodigen voor een hoorzitting om de gronden van hun beroep toe te lichten.

Nadere inlichtingen

Iedereen kan zich, ongeacht zijn financiële draagkracht, voor nadere inlichtingen wenden tot een van de volgende Services d'accueil et d'information juridique:
 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk