Eiropas Komisija > ETST > Juridiskā palīdzība > Luksemburga

Pēdējo reizi atjaunots: 19-02-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskā palīdzība - Luksemburga

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kādas ir tiesas procesa izmaksas un kas tās parasti sedz? 1.
2. Kas ir juridiskā palīdzība? 2.
3. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību? 3.
4. Vai juridisko palīdzību var saņemt visos juridiskajos strīdos? 4.
5. Vai ir īpaša procedūra ārkārtas gadījumiem? 5.
6. Kur es varu saņemt juridiskās palīdzības iesnieguma veidlapu? 6.
7. Kādi dokumenti ir jāpievieno juridiskās palīdzības pieteikumam? 7.
8. Kur reģistrēt juridiskās palīdzības pieprasījumu? 8.
9. Kā man paziņos, vai esmu tiesīgs (-a) saņemt juridisko palīdzību? 9.
10. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas man ir jādara? 10.
11. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kā notiks mana jurista izvēle? 11.
12. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers visas mana tiesas procesa izmaksas? 12.
13. Ja man piešķirs daļēju juridisko palīdzību, kas segs pārējās izmaksas? 13.
14. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers jebkādu pārskatīšanu pēc tiesas procesa? 14.
15. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai to var atsaukt pirms tiesas procesa beigām (vai pat pēc tiesas procesa)? 15.
16. Ja man nepiešķirs juridisko palīdzību, vai es varu pārsūdzēt šādu lēmumu? 16.

 

1. Kādas ir tiesas procesa izmaksas un kas tās parasti sedz?

Juridiskā palīdzība var segt šādas tiesas procesa izmaksas.

 • Valsts un reģistrācijas nodevu
 • Sekretāra biroja izmaksas
 • Tiesu izpildītāju noteiktās nodevas un izmaksas
 • Ekspertu izmaksas un honorārus
 • Tulkotāju un tulku honorārus
 • Notāru izmaksas un honorārus
 • Liecinieku izmaksas
 • Ceļa izdevumi
 • Publicēšanas izmaksas
 • Juristu nodevas un ienākumus

2. Kas ir juridiskā palīdzība?

Ja fiziskai personai trūkst līdzekļu, tā īpašā gadījumā no jurista var saņemt juridisko palīdzību vai juridisko konsultāciju.

3. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību?

Personas, kuru līdzekļi ir nepietiekami, ir tiesīgas saņemt juridisko palīdzību, lai aizstāvētu savas intereses, ja tās ir:

 1. Luksemburgas pilsoņi vai
 2. nepilsoņi, kuriem ir atļauja uzturēties Luksemburgā, vai
 3. Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņi, vai
 4. nepilsoņi, uz kuriem attiecas tāds pats pamatojums saņemt juridisko palīdzību kā Luksemburgas pilsoņiem, pamatojoties uz starptautisku nolīgumu.

Juridisko palīdzību arī var piešķirt visiem citiem nepilsoņiem, kuru līdzekļi ir nepietiekami, tiesas procesā par nepilsoņu tiesībām prasīt patvērumu, iebraukt, dzīvot, iekārtoties un emigrēt.

Līdzekļus pārbauda, pamatojoties uz iesniedzēja un jebkuru citu mājsaimniecības locekļu kopējiem bruto ieņēmumiem un kapitālu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Persona, kas iesniedz prasību, kura šķiet a priori nepamatota vai, iespējams, netiks apmierināta, vai kuras būtība ir nesamērīga salīdzinājumā ar saistītajām izmaksām, juridisko palīdzību saņemt nav tiesīga.

4. Vai juridisko palīdzību var saņemt visos juridiskajos strīdos?

Juridisko palīdzību var piešķirt vai nu prasītājam vai atbildētājam strīda un bezstrīda lietās neatkarīgi no tā, vai tās izskata tiesā vai ārpus tās. Iespēja pieteikties uz juridiskās palīdzības saņemšanu attiecas uz visām lietām, kas ir iesniegtas parastajā vai administratīvajā tiesā. Juridisko palīdzību var arī piešķirt lietā par piesardzības pasākumu noteikšanu un procedūrām, lai izpildītu tiesas vai jebkuras citas iestādes lēmumus. Tomēr transportlīdzekļu īpašnieki, kas ir iesaistīti strīdos, kuri izriet no šādu transportlīdzekļu izmantošanas, juridisko palīdzību saņemt nav tiesīgi. To nevar saņemt arī tādos strīdos iesaistītie tirgotāji, rūpnieki, amatnieki vai profesionāļi, kas attiecas uz viņu komerciālo vai profesionālo darbību, izņemot pienācīgi motivētās ārkārtas lietās, kā arī parasti strīdos, kas izriet no juridiskās palīdzības prasītāja spekulatīvas darbības.

5. Vai ir īpaša procedūra ārkārtas gadījumiem?

Ārkārtas gadījumos Advokātu padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks var piešķirt juridisko palīdzību uz īslaicīga pamata bez tālāku formalitāšu ievērošanas.

6. Kur es varu saņemt juridiskās palīdzības iesnieguma veidlapu?

Luksemburgā valsts pieteikuma veidlapu juridiskās palīdzības piešķiršanai var saņemt Centrālajā sociālās palīdzības dienestā (tālr.nr. 00 352 475821-1).

Lapas augšmalaLapas augšmala

7. Kādi dokumenti ir jāpievieno juridiskās palīdzības pieteikumam?

Iesniedzot pieteikumu par juridisko palīdzību, vienmēr ir jāpievieno:

 • jūsu personas apliecības kopija,
 • jūsu dzīvesvietas pašvaldības iestāžu izdota izziņa, kurā norādīti jūsu mājsaimniecības locekļi,
 • dokuments, kurā ir norādīti personas pēdējo trīs mēnešu ikmēneša ienākumi (darba alga, bezdarbnieka pabalsts, garantētais iztikas minimums, pensija, ieguldījumu peļņa), vai Kopējā sociālā apdrošināšanas centra izdota izziņa, kurā norādīts, ka personai nav pastāvīga darba.

Jums ir arī jāpievieno attiecīgo dokumentu kopijas attiecībā uz lietu, par kuru juridiskā palīdzība tiek prasīta.

Ja vajadzīgs, jums ir jāpievieno arī citas izziņas vai dokumenti, kas pamato jūsu pieteikumu:

 • nodokļu dienestu izdota īpašumtiesību apliecība,
 • izziņa par citu jūsu mājsaimniecības locekļu ienākumiem,
 • izziņa par ģimenes vai izglītības pabalstiem,
 • izziņa par īpašiem pabalstiem invalīdiem,
 • palīdzības izziņa,
 • izziņa, kas apliecina ienākumus no kustamā vai nekustamā īpašuma,
 • izziņa par cita veida ienākumiem,
 • izziņa par parādu esību/neesību,
 • nomas līguma kopija vai pārskaitījuma/samaksas kopija par pēdējo īres maksājumu,
 • izziņa par cita veida izdevumiem.

8. Kur reģistrēt juridiskās palīdzības pieprasījumu?

Lēmumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu vai nepiešķiršanu pieņem Advokātu padomes priekšsēdētājs iesniedzēja dzīvesvietas rajonā. Par nerezidentiem lēmumu pieņem Luksemburgas Advokātu padome.

Lapas augšmalaLapas augšmala

9. Kā man paziņos, vai esmu tiesīgs (-a) saņemt juridisko palīdzību?

Advokātu padomes priekšsēdētājs lēmumu jums nosūtīs pa pastu.

10. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas man ir jādara?

Savā lēmumā Advokātu padomes priekšsēdētājs nosauks tā jurista vārdu, kas jums sniegs juridisko palīdzību, un liks jums sazināties ar minēto juristu.

11. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kā notiks mana jurista izvēle?

Iesniedzēja dzīvesvietas rajona Advokātu padomes priekšsēdētājs ieceļ juristu, ko brīvi izvēlas iesniedzējs. Ja iesniedzējs juristu neizvēlas vai ja priekšsēdētājs uzskata izvēli par neatbilstošu, priekšsēdētājs nozīmē juristu. Jurists var atteikties no iecelšanas tikai šķēršļu vai interešu konflikta gadījumā.

12. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers visas mana tiesas procesa izmaksas?

Parasti juridiskā palīdzība ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tiesu, procedūrām vai aktiem attiecībā uz lietu, kam tā piešķirta (skatīt 1. punktu iepriekš).

13. Ja man piešķirs daļēju juridisko palīdzību, kas segs pārējās izmaksas?

Luksemburgā piešķirtā juridiskā palīdzība vienmēr sedz visas izmaksas.

14. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers jebkādu pārskatīšanu pēc tiesas procesa?

Nē, jums būs jāiesniedz cits pieteikums par juridisko palīdzību šim mērķim.

Lapas augšmalaLapas augšmala

15. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai to var atsaukt pirms tiesas procesa beigām (vai pat pēc tiesas procesa)?

Priekšsēdētājs drīkst atsaukt iesniedzējam piešķirto juridisko palīdzību pat pēc tiesas procesa vai pasākumiem, kam tā piešķirta, ja atklājas, ka palīdzības saņemšanai ir iesniegtas viltotas deklarācijas vai dokumenti. Piešķiršanu var arī atsaukt, ja tiesas procesa vai pasākumu veikšanas laikā vai saistībā ar šādiem pasākumiem iesniedzēji, saņemot juridisko palīdzību, iegūst līdzekļus, kas nedotu tiesības saņemt juridisko palīdzību, ja tie būtu bijuši pieejami pieteikuma iesniegšanas brīdī. Juridiskās palīdzības saņēmējiem ir pienākums paziņot priekšsēdētājam, ja apstākļos ir jebkādas šādas izmaiņas.

Priekšsēdētāja lēmumu atsaukt piešķiršanu nekavējoties paziņo reģistrācijas un valsts īpašuma iestādei, kas ir atbildīga par jau izmaksāto juridiskās palīdzības summu atgūšanu.

16. Ja man nepiešķirs juridisko palīdzību, vai es varu pārsūdzēt šādu lēmumu?

Iesniedzēji drīkst pārsūdzēt priekšsēdētāja lēmumu noraidīt vai atsaukt juridisko palīdzību Disciplinārajā un administratīvajā padomē, kuras lēmums ir galīgs. Apelācijas sūdzības ir jāiesniedz Disciplināras un administratīvās padomes priekšsēdētājam ar ierakstītu vēstuli desmit dienu laikā no paziņojuma par noraidīšanu vai atsaukšanu saņemšanas. Padome drīkst uzaicināt iesniedzējus apmeklēt noklausīšanos, lai viņi paskaidrotu savas apelācijas iemeslus.

Cita informācija

Jebkura ieinteresētā persona neatkarīgi no tās finansiālā stāvokļa var sazināties ar Pieņemšanas un juridiskās informācijas dienestiem:

 • Luxembourg-Ville (tālr.nr. +352.221846),
 • Diekirch (tālr.nr. +352.802315) un
 • Esch-Alzette (tālr.nr. +352.541552).

« Juridiskā palīdzība - Vispārīgas ziņas | Luksemburga - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 19-02-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste