Europos Komisija > ETIT > Teisinė pagalba > Liuksemburgas

Naujausia redakcija: 13-03-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisinė pagalba - Liuksemburgas

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kas sudaro bylinėjimosi išlaidas ir kas paprastai jas apmoka? 1.
2. Kas yra teisinė pagalba? 2.
3. Ar galima gauti naudos iš teisinės pagalbos? 3.
4. Ar teisinę pagalbą galima gauti nagrinėjant visus teisinius ginčus? 4.
5. Ar yra konkreti procedūra būtiniausiais atvejais? 5.
6. Kur galima gauti teisinės pagalbos prašymo formą? 6.
7. Kokius dokumentus reikia pridėti prie teisinės pagalbos prašymo? 7.
8. Kur reikia užregistruoti teisinės pagalbos prašymą? 8.
9. Kaip sužinoti, asmuo gali gauti teisinę pagalbą ar negali? 9.
10. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ką tokiu atveju man reikėtų daryti? 10.
11. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, kas parinks man advokatą? 11.
12. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji padengs visas mano bylinėjimosi išlaidas? 12.
13. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, kas apmokės kitas išlaidas? 13.
14. Jeigu teisinė pagalba suteikiama, ar tai padengs bet kokio bylos peržiūrėjimo, kurio galiu pareikalauti po teismo, išlaidas? 14.
15. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji gali būti panaikinta prieš baigiant nagrinėti bylą (arba netgi baigus nagrinėti bylą)? 15.
16. Ar galima apskųsti sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti teisinę pagalbą? 16.

 

1. Kas sudaro bylinėjimosi išlaidas ir kas paprastai jas apmoka?

Teikiant teisinę pagalbą yra apmokamos šios bylinėjimosi išlaidos:

 • žyminis ir registracijos mokesčiai;
 • teismo sekretoriaus patirtos išlaidos;
 • antstolių mokesčiai ir išlaidos;
 • ekspertų mokesčiai ir išlaidos;
 • vertėjų raštu ir žodžiu mokesčiai;
 • notarų išlaidos ir mokesčiai;
 • liudytojų išlaidos;
 • kelionių išlaidos;
 • viešo paskelbimo išlaidos;
 • advokatų mokesčiai ir atlyginimas.

2. Kas yra teisinė pagalba?

Fizinis asmuo, neturintis pakankamai lėšų, konkrečioje byloje gali gauti teisinę konsultaciją arba teisinį patarimą.

3. Ar galima gauti naudos iš teisinės pagalbos?

Asmenys, siekiantys apginti savo interesus ir neturintys pakankamai lėšų, gali gauti teisinę pagalbą, jeigu jie:

 1. yra Liuksemburgo piliečiai arba
 2. užsieniečiai, turintys teisę gyventi Liuksemburge, arba
 3. Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, arba
 4. užsieniečiai, kurie, remiantis tarptautine sutartimi, turi tokią pat teisę gauti teisinę pagalbą kaip ir Liuksemburgo piliečiai.

Teisinė pagalba taip pat gali būti suteikta bet kuriam kitam pakankamai pajamų neturinčiam užsieniečiui, kai yra nagrinėjama byla dėl užsieniečio teisės gauti prieglobstį, dėl atvykimo į šalį, gyvenimo šalyje, įsikūrimo ir ekspatrijavimo.

Lėšos nustatomos pagal pareiškėjo ir bet kurio jo šeimos nario grynąsias bendras pajamas ir turtą.

viršųviršų

Kai asmuo pateikia ieškinį, kuris yra a priori nepagrįstas arba tikėtina, kad ieškinys nebus patenkintas, arba jo dalykas yra neproporcingas išlaidoms, kurios bus patirtos, toks asmuo negali gauti teisinės pagalbos.

4. Ar teisinę pagalbą galima gauti nagrinėjant visus teisinius ginčus?

Bylą nagrinėjant ginčo ar ypatingąja teisena teisme arba neteisminėse institucijose, teisinę pagalbą gali gauti tiek ieškovas, tiek atsakovas. Kreiptis dėl teisinės pagalbos suteikimo galima nagrinėjant visas bylas bendrosios kompetencijos ar administraciniuose teismuose. Teisinė pagalba taip pat gali būti suteikiama nagrinėjant bylas dėl apsaugos priemonių ir teismo ar kitos institucijos sprendimų vykdymo.

Tačiau teisinės pagalbos negali gauti variklinių transporto priemonių savininkai, kai ginčas yra susijęs su tokios transporto priemonės naudojimu. Teisinė pagalba taip pat nesuteikiama prekybininkams, pramonininkams, amatininkams arba profesionalams, kai ginčai yra susiję su jų komercine arba profesine veikla, išskyrus tinkamai pagrįstus išimtinius atvejus. Paprastai teisinė pagalba neteikiama nagrinėjant ginčus, kylančius dėl asmens, prašančio suteikti teisinę pagalbą, spekuliacinės veiklos.

5. Ar yra konkreti procedūra būtiniausiais atvejais?

Būtiniausiais atvejais Advokatų tarybos pirmininkas arba jo pavaduotojas, nesilaikydamas papildomų oficialių reikalavimų, gali suteikti laikiną teisinę pagalbą.

6. Kur galima gauti teisinės pagalbos prašymo formą?

Nacionalinę teisinės pagalbos prašymo formą Liuksemburge galima gauti Centrinėje socialinės pagalbos tarnyboje (tel. 00 352 475821-1).

viršųviršų

7. Kokius dokumentus reikia pridėti prie teisinės pagalbos prašymo?

Pateikdami prašymą suteikti teisinę pagalbą visada turite pridėti:

 • savo tapatybės kortelės kopiją,
 • jūsų gyvenamosios vietos savivaldybės institucijos išduotą pažymą apie šeimos narius,
 • dokumentą, kuriame nurodytos asmeninės mėnesinės pastarųjų trijų mėnesių pajamos (atlyginimas, bedarbio pašalpa, grynosios mėnesinės pajamos, pensija, pajamos iš investicijų), arba Socialinės apsaugos centro išduotą pažymą, kad neturite nuolatinio darbo.

Taip pat turite pridėti su byla, kurioje suteikiama teisinė pagalba, susijusių atitinkamų dokumentų kopijas.

Jeigu reikia, taip pat turite pridėti kitas pažymas arba dokumentus, pagrindžiančius jūsų prašymą:

 • mokestinių institucijų išduotas turto nuosavybės pažymas,
 • pažymą apie kitų jūsų šeimos narių pajamas,
 • pažymą apie šeimos arba mokymosi pašalpas,
 • pažymą apie konkrečias pašalpas, susijusias su asmens neįgalumu,
 • pažymą apie paramą,
 • pažymą apie iš kilnojamojo ar nekilnojamojo turto gaunamas pajamas,
 • pažymą apie kitas pajamas,
 • pažymą apie skolas,
 • nuomos sutarties arba paskutinio nuomos mokesčio pervedimo ir (arba) sumokėjimo kopiją,
 • pažymą apie kitas išlaidas.

8. Kur reikia užregistruoti teisinės pagalbos prašymą?

Sprendimą suteikti teisinę pagalbą priima pareiškėjo gyvenamosios vietos apygardos advokatų asociacijos pirmininkas. Kai pareiškėjas nėra Liuksemburgo gyventojas, šį klausimą sprendžia Liuksemburgo advokatų tarybos pirmininkas.

viršųviršų

9. Kaip sužinoti, asmuo gali gauti teisinę pagalbą ar negali?

Advokatų tarybos pirmininko sprendimas paštu išsiunčiamas pareiškėjui.

10. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ką tokiu atveju man reikėtų daryti?

Savo sprendime Advokatų tarybos pirmininkas nurodys advokato, kuris suteiks teisinę pagalbą, vardą ir pavardę ir paprašys susisiekti su šiuo advokatu.

11. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, kas parinks man advokatą?

Pareiškėjo gyvenamosios vietos apygardos advokatų asociacijos pirmininkas paskiria advokatą, kurį pareiškėjas pasirenka savo nuožiūra. Jeigu pareiškėjas nepasirenka advokato arba jeigu pirmininkas mano, kad pasirinkimas yra netinkamas, advokatą paskiria pirmininkas. Advokatas negali prieštarauti paskyrimui, išskyrus atvejus, kai tam yra rimtų kliūčių arba atsiranda interesų konfliktas.

12. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji padengs visas mano bylinėjimosi išlaidas?

Paprastai teikiant teisinę pagalbą yra padengiamos visos išlaidos, susijusios su teismais, teismo procesu ir teismo priimtais dokumentais (žr. 1 klausimą).

13. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, kas apmokės kitas išlaidas?

Suteikiant teisinę pagalbą Liuksemburge, visuomet yra padengiamos visos išlaidos.

14. Jeigu teisinė pagalba suteikiama, ar tai padengs bet kokio bylos peržiūrėjimo, kurio galiu pareikalauti po teismo, išlaidas?

Ne, tam turėsite pateikti kitą prašymą suteikti teisinę pagalbą.

viršųviršų

15. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji gali būti panaikinta prieš baigiant nagrinėti bylą (arba netgi baigus nagrinėti bylą)?

Pirmininkas gali panaikinti pareiškėjo teisę gauti teisinę pagalbą netgi prasidėjus procesui arba pritaikius priemones, dėl kurių ji buvo suteikta, jeigu nustatoma, kad teisė į teisinę pagalbą pagrįsta klaidingais pareiškimais arba dokumentais. Teisė gauti teisinę pagalbą taip pat gali būti panaikinta, jeigu proceso metu arba vykdant priemones, arba dėl tokių priemonių taikymo teisinės pagalbos gavėjai įgyja lėšų, kurių turėjimas prašymo pateikimo metu lemtų prašymo atmetimą. Teisinės pagalbos gavėjai turi pareigą informuoti pirmininką apie tokius jų padėties pasikeitimus.

Pirmininko sprendimas panaikinti teisinės pagalbos teikimą nedelsiant yra perduodamas teismo kanceliarijai ir valstybinės nuosavybės institucijai, kuri yra atsakinga už teisinei pagalbai išmokėtų sumų atgavimą.

16. Ar galima apskųsti sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti teisinę pagalbą?

Pareiškėjai pirmininko sprendimą atsisakyti suteikti teisinę pagalbą arba panaikinti jos teikimą gali apskųsti Drausmės ir administracijos tarybai. Šios institucijos priimtas sprendimas yra galutinis. Skundai Drausmės ir administracijos tarybos pirmininkui turi būti siunčiami registruotu paštu per dešimt dienų nuo pranešimo apie atsisakymą suteikti teisinę pagalbą arba ją panaikinti gavimo. Taryba gali iškviesti pareiškėją dalyvauti nagrinėjant skundą ir pateikti savo paaiškinimus dėl skundo.

Papildoma informacija

Visos suinteresuotosios šalys gali, nepaisant jų finansinės padėties, kreiptis į Teisinės paslaugų tarnybos registratūrą:

 • Liuksemburgo miestas (tel. +352.221846),
 • Dykirchas (tel. +352.802315) ir
 • Ešas prie Alzeto (tel. +352.541552).

« Teisinė pagalba - Bendro pobūdžio informacija | Liuksemburgas - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 13-03-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė