Európai Bizottság > EIH > Jogsegély > Luxembourg

Utolsó frissítés: 24-01-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Jogsegély - Luxembourg

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Melyek a tárgyalás költségei, és általában kinek kell azokat viselni? 1.
2. Mi a jogsegély? 2.
3. Részesülhetek-e jogsegélyben? 3.
4. Valamennyi jogvita esetében igénybe vehető-e a jogsegély? 4.
5. Sürgős esetben létezik-e külön eljárás? 5.
6. Hol szerezhetem be a jogsegély igényléséhez szükséges formanyomtatványt? 6.
7. Milyen iratokat kell csatolnom a jogsegélyt igénylő kérelemhez? 7.
8. Hol kell nyilvántartásba vetetnem a jogsegély iránti kérelmemet? 8.
9. Hogyan tájékozódhatom arról, hogy megítélték-e számomra a jogsegélyt? 9.
10. Ha jogsegélyben részesülök, mit kell tennem? 10.
11. Ha jogsegélyben részesülök, ki fogja kiválasztani az ügyvédemet? 11.
12. Ha jogsegélyben részesülök, a jogsegély a tárgyalás összes költségét fedezni fogja?  12.
13. Ha részleges jogsegélyben részesülök, ki viseli a többi költséget? 13.
14. Ha jogsegélyben részesülök, a jogsegély a tárgyalást követően esetlegesen általam benyújtandó felülvizsgálati kérelmekre is vonatkozik? 14.
15. Ha jogsegélyben részesülök, visszavonható-e a részemre megítélt jogsegély a tárgyalás lezárása előtt (vagy akár a tárgyalást követően)? 15.
16. Ha nem részesülök jogsegélyben, fellebbezhetek-e e döntés ellen? 16.

 

1. Melyek a tárgyalás költségei, és általában kinek kell azokat viselni?

A tárgyalás alábbi költségei egyenlíthetők ki jogsegély útján:

 • Bélyeg- és lajstromba vételi illeték
 • Bírósági irodai költségek
 • A bírósági végrehajtó által kirótt díjak és költségek
 • Szakértői díjak és költségek
 • Fordítói és tolmácsdíjak
 • Közjegyzői díjak és költségek
 • Tanúk részére járó térítési díjak
 • Utazási költségek
 • Közzétételi díjak
 • Ügyvédi díjak.

2. Mi a jogsegély?

A rossz anyagi helyzetben lévő természetes személy egy adott ügyben jogi segítséget vagy jogi tanácsot vehet igénybe ügyvédtől.

3. Részesülhetek-e jogsegélyben? 

A nem megfelelő anyagi helyzetben lévő személyek érdekeik védelmében jogsegélyre jogosultak, amennyiben:

 1. luxemburgi állampolgárok vagy
 2. Luxemburgban tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárok, vagy
 3. az Európai Unió valamelyik tagállamának állampolgárai, vagy
 4. nemzetközi egyezmény erejénél fogva a jogsegély szempontjából a luxemburgi állampolgárokkal azonos elbánásban részesülő külföldiek.

Jogsegélyben részesülhetnek továbbá a nem megfelelő anyagi helyzetben lévő külföldiek a külföldiek menedékjogával, belépési, tartózkodási és letelepedési jogával, valamint kivándorlási jogával kapcsolatos eljárásban.

Lap tetejeLap teteje

Az anyagi helyzet vizsgálatánál a kérelmező és a vele közös háztartásban élők teljes bruttó jövedelmét és tőkéjét veszik figyelembe.

A már előzetesen túlzottnak vagy valószínűsíthetően nem megítélhetőnek tűnő követelést támasztó személy, valamint akinek ügye a keletkező költségekhez képest aránytalannak tűnik, nem jogosult jogsegélyre.

4. Valamennyi jogvita esetében igénybe vehető-e a jogsegély? 

A felperes és az alperes is részesülhet jogsegélyben peres és nem peres, bíróságon, illetőleg bíróságon kívül zajló ügyben egyaránt. A jogsegély igénylésének lehetősége a rendes és a közigazgatási bíróságon indított valamennyi ügyben fennáll. Jogsegély megítélhető továbbá megelőző intézkedés, valamint bírósági vagy más hatósági határozat végrehajtásával kapcsolatos eljárás esetében.

Gépjármű használata miatt keletkezett jogvitákban azonban a gépjármű-tulajdonos nem jogosult jogsegélyre. Ugyanígy nem ítélhető meg jogsegély kereskedők, iparosok, mesteremberek vagy más szakemberek számára, akik kereskedelmi vagy szakmai tevékenységükkel kapcsolatban állnak jogvitában (az igen indokolt kivételes esetek kivételével), valamint – főszabályként – a jogsegélyt kérelmező fél spekulációs tevékenységéből fakadó jogvitákban.

5. Sürgős esetben létezik-e külön eljárás? 

Sürgős esetben a Bírói Tanács elnöke vagy elnökhelyettese biztosíthat ideiglenes jogsegélyt a formaságok mellőzésével.

Lap tetejeLap teteje

6. Hol szerezhetem be a jogsegély igényléséhez szükséges formanyomtatványt? 

Luxemburgban a jogsegély-kérelem nemzeti formanyomtatványa a Központi Szociális Segélyszolgálatnál szerezhető be (tel.: 00 352 475821-1).

7. Milyen iratokat kell csatolnom a jogsegélyt igénylő kérelemhez? 

Jogsegély-igényléshez mindenkor csatolni kell az alábbiakat:

 • az Ön személyi igazolványának másolata,
 • az Ön lakóhelye szerinti önkormányzat által kiállított igazolás az Önnel egy háztartásban élő személyekről,
 • kimutatás az utolsó három havi személyi jövedelemről (fizetés, munkanélküli segély, bruttó havi jövedelem, nyugdíj, befektetésből származó jövedelem), vagy az Állami Társadalombiztosítási Központ által kiadott igazolás az állandó munkahely hiányáról.

Csatolni kell továbbá az üggyel kapcsolatos iratok másolatát, amelyre a jogsegély-igénylés vonatkozik.

Szükség esetén csatolni kell továbbá a kérelmet alátámasztó egyéb igazolásokat és iratokat:

 • az adóhatóság által kiadott vagyonigazolás,
 • az Önnel egy háztartásban élők jövedelemigazolása,
 • a családi és oktatási juttatásokról szóló igazolás,
 • a súlyos fogyatékkal élő személyek külön juttatásáról szóló igazolás,
 • segélyről szóló igazolás,
 • az ingó és ingatlan vagyonból származó jövedelemről szóló igazolás,
 • egyéb jövedelemről szóló igazolás,
 • tartozásról szóló igazolás,
 • a bérleti szerződés másolata vagy az utolsó havi bérleti díj átutalásáról/kifizetéséről szóló elismervény másolata,
 • egyéb kiadásokról szóló igazolást.

8. Hol kell nyilvántartásba vetetnem a jogsegély iránti kérelmemet?

A jogsegély odaítélésére irányuló határozat meghozatala a kérelmező lakóhelye szerinti kerületben működő Bírói Tanács elnökének hatásköre. Állandó lakóhellyel nem rendelkező személy esetében a Luxemburgi Bírói Tanács elnöke dönt az ügyben.

Lap tetejeLap teteje

9. Hogyan tájékozódhatom arról, hogy megítélték-e számomra a jogsegélyt? 

A Bírói Tanács elnökének határozatát postai úton küldik meg az Ön részére.

10. Ha jogsegélyben részesülök, mit kell tennem? 

A Bírói Tanács elnöke határozatában megadja a jogsegélyt biztosító ügyvéd nevét, és felkéri Önt, hogy lépjen kapcsolatba ezzel az ügyvéddel.

11. Ha jogsegélyben részesülök, ki fogja kiválasztani az ügyvédemet? 

A kérelmező lakóhelye szerinti kerületben működő Bírói Tanács elnöke jelöli ki a kérelmező által szabadon választott ügyvédet. Ha a kérelmező nem választott ügyvédet vagy az elnök nem találja választását megfelelőnek, ő jelöli ki az ügyvédet. Az akadályoztatás vagy érdekellentét esetét kivéve az ügyvéd nem utasíthatja vissza a kijelölést.

12. Ha jogsegélyben részesülök, a jogsegély a tárgyalás összes költségét fedezni fogja?  

Főszabályként a jogsegély valamennyi bírósági és eljárási költséget, továbbá a jogcselekmények összes költségét magában foglalja azon ügy tekintetében, amellyel kapcsolatban azt nyújtják (ld. 1. pont fentebb).

13. Ha részleges jogsegélyben részesülök, ki viseli a többi költséget? 

A Luxemburgban nyújtott jogsegély mindig az összes költségre vonatkozik.

Lap tetejeLap teteje

14. Ha jogsegélyben részesülök, a jogsegély a tárgyalást követően esetlegesen általam benyújtandó felülvizsgálati kérelmekre is vonatkozik? 

Nem, erre a célra újabb jogsegély-kérelmet kell benyújtania.

15. Ha jogsegélyben részesülök, visszavonható-e a részemre megítélt jogsegély a tárgyalás lezárása előtt (vagy akár a tárgyalást követően)?

Amennyiben bebizonyosodik, hogy a jogosultságot hamis nyilatkozatra vagy okiratra alapították, az elnök akár az eljárás lezárulását illetve azon intézkedések meghozatalát követően is visszavonhatja a kérelmező részére megítélt jogsegélyt, amely intézkedésekre a jogsegélyt biztosították. A jogosultság akkor is visszavonható, ha az eljárás vagy az intézkedések végrehajtása során, illetőleg az intézkedések következtében a jogsegélyben részesülő kérelmező olyan vagyont szerez, amely miatt – ha a kérelem benyújtásakor tulajdonában állt volna – a kérelmet el kellett volna utasítani. A jogsegély kedvezményezettjei a helyzetükben bekövetkező ilyen irányú változásokról kötelesek tájékoztatni az elnököt.

Az elnöknek a jogosultság visszavonásáról szóló határozatát haladéktalanul közölni kell a nyilvántartó és állami vagyonhatósággal, amelynek feladata a jogsegély keretében folyósított összegek visszakövetelése.

16. Ha nem részesülök jogsegélyben, fellebbezhetek-e e döntés ellen? 

A kérelmező a Fegyelmi és Igazgatási Tanácshoz fellebbezhet az elnöknek a jogsegély-kérelmet elutasító vagy visszavonó határozata ellen; a Tanács döntése végleges. A fellebbezést az elutasításról vagy visszavonásról szóló határozat kézhezvételétől számított tíz napon belül a Fegyelmi és Igazgatási Tanács elnökéhez kell benyújtani ajánlott levélben. A Tanács behívhatja a kérelmezőt meghallgatásra, ahol a kérelmező előadhatja a kérelem indoklását.

További információk

Bármelyik érdekelt fél – anyagi helyzetétől függetlenül – megkeresheti a Felvételi és Jogi Tájékoztató Szolgálatot az alábbi telefonszámokon:

 • Luxembourg-Ville (tel.:+352.221846),
 • Diekirch (tel.: +352.802315) és
 • Esch-Alzette (tel.: +352.541552).

« Jogsegély - Általános információk | Luxembourg - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 24-01-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság