Euroopa Komisjon > EGV > Õigusabi > Luksemburg

Viimati muudetud: 24-01-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Õigusabi - Luksemburg

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Mis on kohtumenetlusega kaasnevad kulud ja kes peab need üldjuhul kandma? 1.
2. Mis on menetlusabi? 2.
3. Kas mul on õigus menetlusabile? 3.
4. Kas menetlusabi antakse kõikide menetlusliikide korral? 4.
5. Kas erakorraliste olukordade jaoks on olemas erimenetlus? 5.
6. Kust on mul võimalik saada menetlusabi taotlusvormi? 6.
7. Millised dokumendid pean ma menetlusabi taotlusele lisama? 7.
8. Kuhu ma esitan menetlusabi taotluse? 8.
9. Kuidas ma teada saan, kas mul on õigus menetlusabile? 9.
10. Mida ma pean tegema, kui mul on õigus saada menetlusabi? 10.
11. Kes valib mulle advokaadi, kui mul on õigus saada menetlusabi? 11.
12. Kui mul on õigus saada menetlusabi, siis kas see katab kõik menetluskulud? 12.
13. Kui mul on õigus saada vaid osalist menetlusabi, siis kes maksab muud kulud? 13.
14. Kui mul on õigus saada menetlusabi, siis kas see laieneb ka edasikaebamisele? 14.
15. Kui mul on õigus saada menetlusabi, siis kas selle võib tühistada enne menetluse lõppu (või isegi tagasiulatuvalt pärast asja menetluse lõpetamist)? 15.
16. Kas ma võin vaidlustada menetlusabi andmisest keeldumise? 16.

 

1. Mis on kohtumenetlusega kaasnevad kulud ja kes peab need üldjuhul kandma?

Menetlusabi kaudu võib tasuda järgmisi kohtumenetlusega seotud kulusid:

 • tempelmaks ja registreerimislõiv;
 • kohtukantselei kulud;
 • kohtutäiturite lõivud ja tasud;
 • ekspertide kulud ja tasud;
 • tõlkijate ja tõlkide tasud;
 • notarite kulud ja tasud;
 • tunnistajate tasud;
 • sõidukulud;
 • avaldamiskulud;
 • advokaatide tasud.

2. Mis on menetlusabi?

Ebapiisavate rahaliste vahenditega füüsiline isik võib saada konkreetse juhtumi puhul advokaadilt tasuta õigusabi ehk õigusalast nõustamist.

3. Kas mul on õigus menetlusabile?

Ebapiisavate rahaliste vahenditega isikud võivad saada menetlusabi oma huvide kaitsmiseks, eeldusel et nad on:

 1. Luksemburgi kodanikud või
 2. välismaalased, kellel on lubatud asuda elama Luksemburgi, või
 3. Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud või
 4. välismaalased, kes saavad menetlusabi samadel alustel Luksemburgi kodanikega tänu rahvusvahelisele kokkuleppele.

Menetlusabi võidakse anda ka mis tahes muule ebapiisavate rahaliste vahenditega välismaalasele menetluste korral, mis on seotud välismaalaste õigustega varjupaigale, riiki sisenemisele, resideerimisele, asutamisele ja kodumaalt lahkumisele.

Vahendite piisavust hinnatakse taotleja ja leibkonna muude liikmete kogusissetuleku ja kogukapitali põhjal.

Menetlusabi ei ole õigust saada isikul, kes algatab kohtumenetluse, mis näib olevat a priori põhjendamatu, mille puhul edu ei ole tõenäoline või mis näib olevat ebavõrdelises seoses sellega kaasnevate kuludega.

ÜlesÜles

4. Kas menetlusabi antakse kõikide menetlusliikide korral?

Menetlusabi võidakse anda kas tsiviilhagejale või -kostjale hagiga või hagita asjade korral, mis lahendatakse kohtus või kohtuväliselt. Menetlusabi taotlemise võimalus on olemas kõikide hariliku kohtu või halduskohtu ette toodavate asjade korral. Menetlusabi võidakse anda ka hagi tagamise ning kohtuotsuste täitmisele pööramise või mis tahes muu õiguse teostamise korral.

Menetlusabi ei anta siiski mootorsõidukite omanikele kohtumenetluste korral, mis tulenevad niisuguste sõidukite kasutamisest. Samuti ei ole õigust saada menetlusabi ettevõtjatel, töösturitel, käsitöölistel ega professionaalidel, kes osalevad kohtumenetlustes, mis on seotud nende äri- või ametialase tegevusega, välja arvatud nõuetele vastavalt põhjendatud erandjuhtudel, ega reeglina kohtumenetlustes, mis tulenevad menetlusabi taotleja spekulatiivsest tegevusest.

5. Kas erakorraliste olukordade jaoks on olemas erimenetlus?

Erakorralistes olukordades võib advokatuuri nõukogu esimees või aseesimees määrata menetlusabi ajutisel alusel ilma täiendavate formaalsusteta.

6. Kust on mul võimalik saada menetlusabi taotlusvormi?

Luksemburgis saab menetlusabi riikliku taotlusvormi sotsiaalabi keskteenistusest (tel 00 352 475821-1).

7. Millised dokumendid pean ma menetlusabi taotlusele lisama?

Menetlusabi taotlusele tuleb alati lisada:

 • isikutunnistuse koopia;
 • elukohajärgsete omavalitsusasutuste poolt väljastatud tõendid leibkonna liikmete kohta;
 • viimase kolme kuu isiklikku igakuist sissetulekut tõendav dokument (palk, töötu abiraha, igakuine brutotulu, pension, investeerimistulu) või üldise sotsiaalkindlustuskeskuse poolt välja antud tõend alalise töökoha puudumise kohta.

Peaksite lisama ka asjakohaste dokumentide koopiad asja kohta, mille jaoks menetlusabi taotlete.

ÜlesÜles

Vajadusel lisage taotluse toetuseks ka teisi tõendeid või dokumente:

 • maksuhalduri poolt väljastatud kinnisvaraomandi tõend;
 • leibkonna teiste liikmete sissetulekute tõend;
 • pere- või õppetoetuste tõend;
 • tõsiste puuetega isikute eritoetuste tõend;
 • toetuse tõend;
 • vallas- või kinnisvaralt saadud tulu tõend;
 • muude sissetulekute tõend;
 • tõend võlgade kohta;
 • üürilepingu koopia või viimase üürimakse ülekande/maksedokumendi koopia;
 • muude kulude tõend.

8. Kuhu ma esitan menetlusabi taotluse?

Otsuse menetlusabiandmise või selle andmisest keeldumise kohta teeb taotleja elukohajärgse advokatuuri esimees. Mitteresidentide puhul teeb otsuse Luksemburgi Advokatuuri nõukogu esimees.

9. Kuidas ma teada saan, kas mul on õigus menetlusabile?

Advokatuuri nõukogu esimehe otsus saadetakse teile postiga.

10. Mida ma pean tegema, kui mul on õigus saada menetlusabi?

Oma otsuses nimetab advokatuuri nõukogu esimees teile menetlusabi andva advokaadi nime ning palub teil temaga ühendust võtta.

11. Kes valib mulle advokaadi, kui mul on õigus saada menetlusabi?

Taotleja elukohajärgse advokatuuri esimees määrab taotleja poolt vabalt valitud advokaadi. Kui taotleja ei ole advokaati valinud või peab advokatuuri esimees valikut sobimatuks, määrab kaitsja viimati nimetatu. Kaitsja ei või keelduda talle määratud ülesandest, kui põhjuseks ei ole takistavad asjaolud või huvide konflikt.

ÜlesÜles

12. Kui mul on õigus saada menetlusabi, siis kas see katab kõik menetluskulud?

Reeglina katab menetlusabi kõik kohtute, menetluste ja toimingutega seotud kulud juhtumi korral, mille jaoks seda taotleti (vt 1 ülal).

13. Kui mul on õigus saada vaid osalist menetlusabi, siis kes maksab muud kulud?

Luksemburgis antav menetlusabi katab alati kõik kulud.

14. Kui mul on õigus saada menetlusabi, siis kas see laieneb ka edasikaebamisele?

Ei, peate selleks esitama uue menetlusabi taotluse.

15. Kui mul on õigus saada menetlusabi, siis kas selle võib tühistada enne menetluse lõppu (või isegi tagasiulatuvalt pärast asja menetluse lõpetamist)?

Kui leitakse, et õigus saada menetlusabi põhines valeandmetel või -dokumentidel, siis võib esimees tühistada taotleja õiguse saada menetlusabi isegi pärast menetlust, mille jaoks menetlusabi anti. Õigus saada menetlusabi võidakse tühistada ka siis, kui menetluse ajal või meetmete rakendamisel või selliste meetmete tulemusena saab menetlusabi taotleja rahalisi vahendeid, mille olemasolu korral taotluse esitamise ajal oleks taotlus tagasi lükatud. Menetlusabi saajad on kohustatud teatama advokatuuri esimehele igast sellisest muutusest oma olukorras.

Advokatuuri esimehe otsus tühistada õigus menetlusabile tehakse viivitamata teatavaks registreerimis- ja riigivara asutusele, kes vastutab ka menetlusabiks väljamakstud summade sissenõudmise eest.

16. Kas ma võin vaidlustada menetlusabi andmisest keeldumise?

Taotlejad võivad esitada distsiplinaar- ja haldusnõukogule kaebuse advokatuuri esimehe menetlusabi andmisest keeldumise otsuse või menetlusabi saamise õiguse tühistamisotsuse peale. Distsiplinaar- ja haldusnõukogu otsus on lõplik. Apellatsioonkaebused tuleb esitada distsiplinaar- ja haldusnõukogu esimehele tähitud kirjaga kümne päeva jooksul pärast teatise saamist menetlusabi andmisest keeldumise või menetlusabi saamise õiguse tühistamise kohta.

Nõukogu võib kutsuda taotlejad istungil osalema, et kuulata ära apellatsioonkaebuse esitamise põhjused.

Täiendav informatsioon

Iga huvitatud isik võib oma rahalistest vahenditest hoolimata pöörduda vastuvõtu ja õigusteabe teenistusse:

 • Luxembourg-Ville (tel +352 221846),
 • Diekirch (tel +352 802315) ja
 • Esch-Alzette (tel +352 541552).

« Õigusabi - Üldteave | Luksemburg - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 24-01-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik