Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομική συνδρομή > Λουξεµβούργο

Τελευταία ενημέρωση: 24-01-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Νομική συνδρομή - Λουξεµβούργο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιο είναι το κόστος μιας δίκης και ποιον επιβαρύνει υπό κανονικές συνθήκες το κόστος αυτό; 1.
2. Τι σημαίνει ο όρος «νομική συνδρομή»; 2.
3. Ποιος δικαιούται νομική συνδρομή; 3.
4. Παρέχεται νομική συνδρομή για όλα τα είδη νομικών διαφορών; 4.
5. Υπάρχει ειδική διαδικασία κατεπείγοντος; 5.
6. Πού μπορώ να προμηθευτώ το έντυπο αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής; 6.
7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής; 7.
8. Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής; 8.
9. Πώς μπορώ να ξέρω εάν δικαιούμαι ή όχι νομική συνδρομή; 9.
10. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, τι πρέπει να κάνω; 10.
11. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, ποιος θα επιλέξει τον δικηγόρο μου; 11.
12. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύψει αυτή όλα τα έξοδα που θα ανακύψουν στο πλαίσιο της δίκης; 12.
13. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι μερική νομική συνδρομή, ποιος θα καταβάλει τα υπόλοιπα έξοδα; 13.
14. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει αυτή τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως θα ασκήσω μετά τη δίκη; 14.
15. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορεί το ευεργέτημα αυτό να ανακληθεί πριν από το πέρας της δίκης (ή ακόμα και μετά τη δίκη); 15.
16. Εάν απορριφθεί η αίτηση που έχω υποβάλει για την παροχή νομικής συνδρομής, μπορώ να προσφύγω κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης; 16.

 

1. Ποιο είναι το κόστος μιας δίκης και ποιον επιβαρύνει υπό κανονικές συνθήκες το κόστος αυτό;

Τα έξοδα μιας δίκης που είναι δυνατό να υπαχθούν στο ευεργέτημα της νομικής συνδρομής είναι τα εξής:
 • τέλη χαρτοσήμου και πρωτοκόλλου
 • έξοδα γραμματείας
 • τέλη και έξοδα δικαστικών επιμελητών
 • έξοδα και αμοιβές εμπειρογνωμόνων
 • αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων
 • έξοδα και αμοιβές συμβολαιογράφων
 • αποζημιώσεις μαρτύρων
 • έξοδα μετακίνησης
 • έξοδα καταχωρήσεων σε εφημερίδες
 • αμοιβές και αποδοχές δικηγόρων.

2. Τι σημαίνει ο όρος «νομική συνδρομή»;

Χάρη στη νομική συνδρομή, ένα φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα μπορεί να εξασφαλίσει τη συνδρομή δικηγόρου για συγκεκριμένη υπόθεση, ακόμη κι αν απλώς ενδιαφέρεται να λάβει μια νομική συμβουλή.

3. Ποιος δικαιούται νομική συνδρομή;

Πρόσωπα με ανεπαρκή οικονομικά μέσα είναι επιλέξιμα για νομική συνδρομή με σκοπό την υπεράσπιση των συμφερόντων τους υπό την προϋπόθεση ότι είναι:

 1. υπήκοοι Λουξεμβούργου· ή
 2. αλλοδαποί που διαμένουν νομίμως στο Λουξεμβούργο· ή
 3. υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ή
 4. αλλοδαποί οι οποίοι βάσει διεθνούς συμφωνίας υπάγονται όσον αφορά την ομική συνδρομή σε καθεστώς ίδιο με αυτό που ισχύει για τους υπηκόους Λουξεμβούργου.

Νομική συνδρομή είναι επίσης δυνατό να χορηγηθεί σε κάθε άλλον αλλοδαπό ο οποίος δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα για διαδικασία που αφορά τα δικαιώματα ασύλου, εισόδου, διαμονής, εγκατάστασης και εκπατρισμού αλλοδαπών.

Ο έλεγχος των οικονομικών δυνατοτήτων βασίζεται στο συνολικό ακαθάριστο εισόδημα και κεφάλαιο του αιτούντος και οποιουδήποτε άλλου προσώπου που συγκατοικεί με τον αιτούντα.

Δεν δικαιούται νομική συνδρομή ένα πρόσωπο που καταθέτει αγωγή η οποία εκ προοιμίου φαίνεται να στερείται λογικής βάσεως ή να έχει ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας ή το αντικείμενο της οποίας κρίνεται δυσανάλογο σε σύγκριση με τις σχετικές δαπάνες.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

4. Παρέχεται νομική συνδρομή για όλα τα είδη νομικών διαφορών;

Νομική συνδρομή μπορεί να χορηγηθεί είτε στον ενάγοντα είτε στον εναγόμενο, για υποθέσεις με ή χωρίς αντιδικία και για διαδικασίες που διεξάγονται είτε εξωδίκως είτε ενδοδίκως. Η δυνατότητα υποβολής αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής παρέχεται για οποιαδήποτε υπόθεση η οποία υποβάλλεται στα τακτικά ή τα διοικητικά δικαστήρια. Ακόμη, είναι δυνατό να παρασχεθεί νομική συνδρομή σε σχέση με ασφαλιστικά μέτρα ή για διαδικασίες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή οποιουδήποτε άλλου εκτελεστού τίτλου.

Αντιθέτως, δεν δικαιούνται νομική συνδρομή οι ιδιοκτήτες αυτοκίνητων οχημάτων για νομικές διαφορές που σχετίζονται με τη χρήση των οχημάτων τους. Αντιστοίχως, δεν δικαιούνται νομική συνδρομή όσοι ασκούν εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα για νομικές διαφορές που σχετίζονται με την εμπορική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, παρά μόνο σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Το ίδιο ισχύει, καταρχήν, για τις νομικές διαφορές που σχετίζονται με κερδοσκοπική δραστηριότητα του προσώπου που ζητά τη νομική συνδρομή.

5. Υπάρχει ειδική διαδικασία κατεπείγοντος;

Σε όλες τις περιπτώσεις που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα, η προσωρινή υπαγωγή στο ευεργέτημα της νομικής συνδρομής μπορεί να αποφασισθεί από τον πρόεδρο του οικείου δικηγορικού συλλόγου (Batonnier de l'Ordre des Avocats) ή από πρόσωπο που αυτός έχει εξουσιοδοτήσει, χωρίς άλλες διατυπώσεις.

6. Πού μπορώ να προμηθευτώ το έντυπο αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής;

Το εθνικό έντυπο αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής στο Λουξεμβούργο διατίθεται στα γραφεία της «Κεντρικής υπηρεσίας κοινωνικής πρόνοιας» (Service Central d'Assistance Sociale, τηλ. +352.475821-1).

7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής;

Το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση παροχής νομικής συνδρομής οφείλει να επισυνάψει οπωσδήποτε στην αίτηση:
 • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς του·
 • πιστοποιητικό της σύνθεσης του νοικοκυριού του, χορηγηθέν από τη δημοτική αρχή του τόπου κατοικίας του·
 • έγγραφο που να πιστοποιεί το προσωπικό μηνιαίο εισόδημά του κατά το τελευταίο τρίμηνο (μισθός, επίδομα ανεργίας, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, σύνταξη, διατροφή) ή πιστοποιητικό έλλειψης τακτικής απασχόλησης, χορηγηθέν από το «Κοινό κέντρο κοινωνικής ασφάλισης» (Centre commun de la securite sociale).
Επιπλέον, εάν είναι απαραίτητο, επισυνάπτει αντίγραφα των κρίσιμων εγγράφων που αναφέρονται στην υπόθεση για την οποία ζητείται νομική συνδρομή.

Ανάλογα με την περίπτωση, το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση παροχής νομικής συνδρομής οφείλει να επισυνάψει επίσης στην αίτηση ορισμένα άλλα πιστοποιητικά ή έγγραφα προς επίρρωση της αίτησής του:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • πιστοποιητικό κυριότητας, χορηγηθέν από την εφορία·
 • πιστοποιητικό σχετικά με τα εισοδήματα των λοιπών μελών του νοικοκυριού·
 • πιστοποιητικό χορήγησης οικογενειακού επιδόματος ή επιδόματος εκπαίδευσης·
 • πιστοποιητικό ειδικού επιδόματος για σοβαρή αναπηρία·
 • πιστοποιητικό πενίας·
 • πιστοποιητικό εισοδημάτων από κινητή και ακίνητη περιουσία·
 • πιστοποιητικό για λοιπά εισοδήματα·
 • πιστοποιητικό σχετικά με τα χρέη·
 • αντίγραφο της σύμβασης μίσθωσης ή καταβολής/μεταφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό του τελευταίου ενοικίου·
 • πιστοποιητικών λοιπών δαπανών.

8. Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής;

Αρμόδιος να αποφασίσει για τη χορήγηση ή μη νομικής συνδρομής είναι ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου της περιοχής στην οποία διαμένει ο αιτών. Εάν πρόκειται για κάτοικο εξωτερικού, αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο πρόεδρος του συμβουλίου δικηγορικών συλλόγων του Λουξεμβούργου.

9. Πώς μπορώ να ξέρω εάν δικαιούμαι ή όχι νομική συνδρομή;

Η απόφαση του προέδρου του δικηγορικού συλλόγου σας αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

10. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, τι πρέπει να κάνω;

Στην απόφαση του προέδρου του δικηγορικού συλλόγου θα διευκρινίζεται το ονοματεπώνυμο του δικηγόρου που αναλαμβάνει να σας βοηθήσει και θα καλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί του.

11. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, ποιος θα επιλέξει τον δικηγόρο μου;

Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου της περιοχής στην οποία διαμένει ο αιτών διορίζει τον δικηγόρο που έχει επιλέξει ελεύθερα ο αιτών. Εάν ο αιτών δεν έχει επιλέξει δικηγόρο ή εάν ο πρόεδρος θεωρεί ακατάλληλη την επιλογή συγκεκριμένου δικηγόρου, διορίζεται δικηγόρος από τον πρόεδρο. Ένας δικηγόρος δεν δύναται να αρνηθεί τον διορισμό του, εκτός αν υπάρχει κώλυμα ή σύγκρουση συμφερόντων.

12. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύψει αυτή όλα τα έξοδα που θα ανακύψουν στο πλαίσιο της δίκης;

Η νομική συνδρομή καλύπτει καταρχήν όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τα όργανα, τις διαδικασίες ή τις πράξεις για τα οποία χορηγείται (βλ. το σημείο 1.)

13. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι μερική νομική συνδρομή, ποιος θα καταβάλει τα υπόλοιπα έξοδα;

Η νομική συνδρομή που χορηγείται στο Λουξεμβούργο είναι πάντα ολική.

14. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει αυτή τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως θα ασκήσω μετά τη δίκη;

Όχι. Θα χρειαστεί να υποβάλετε νέα αίτηση παροχής νομικής συνδρομής για τον σκοπό αυτό.

15. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορεί το ευεργέτημα αυτό να ανακληθεί πριν από το πέρας της δίκης (ή ακόμα και μετά τη δίκη);

Ο πρόεδρος δύναται να ανακαλέσει το ευεργέτημα της νομικής συνδρομής, ακόμη και μετά τη διαδικασία ή τα μέτρα για τα οποία αυτό χορηγήθηκε, εάν διαπιστωθεί ότι η χορήγηση του ευεργετήματος βασίστηκε σε ανακριβείς δηλώσεις ή έγγραφα. Το ευεργέτημα μπορεί επίσης να ανακληθεί εάν, κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας ή κατά την εφαρμογή των μέτρων ή συνεπεία των μέτρων αυτών, ένας αιτών ο οποίος λαμβάνει νομική συνδρομή αποκτήσει οικονομικά μέσα τα οποία, αν υπήρχαν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, θα είχαν οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης. Οι δικαιούχοι νομικής συνδρομής υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον πρόεδρο κάθε τέτοια μεταβολή της οικονομικής τους κατάστασης.

Η απόφαση του προέδρου για την ανάκληση του ευεργετήματος κοινοποιείται πάραυτα στην υπηρεσία πρωτοκόλλου και εθνικού κτηματολογίου, η οποία φέρει και την ευθύνη για την ανάκτηση των ποσών που έχουν ενδεχομένως ήδη καταβληθεί υπό μορφή νομικής συνδρομής.

16. Εάν απορριφθεί η αίτηση που έχω υποβάλει για την παροχή νομικής συνδρομής, μπορώ να προσφύγω κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης;

Ο αιτών μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης του προέδρου για την απόρριψη ή την ανάκληση του ευεργετήματος της νομικής συνδρομής στο Πειθαρχικό και Διοικητικό Συμβούλιο, η απόφαση του οποίου είναι τελεσίδικη. Οι προσφυγές πρέπει να κατατίθενται με συστημένη επιστολή στο πρόεδρο του Πειθαρχικού και Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης της απόφασης για την απόρριψη ή την ανάκληση. Το Συμβούλιο δύναται να καλέσει τον αιτούντα να μετάσχει σε ακρόαση προκειμένου να εξηγήσει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή του.

Πρόσθετες πληροφορίες

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, ανεξαρτήτως οικονομικών δυνατοτήτων, να αποταθεί στις υπηρεσίες υποδοχής και νομικών πληροφοριών οι οποίες λειτουργούν στα εξής μέρη:
 • πόλη του Λουξεμβούργου (τηλ. +352.221846)·
 • Diekirch (τηλ. +352.802315)· και
 • Esch-Alzette (τηλ. +352.541552).

« Νομική συνδρομή - Γενικές Πληροφορίες | Λουξεµβούργο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 24-01-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο