Europa-Kommissionen > ERN > Retshjælp > Luxembourg

Seneste opdatering : 24-01-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Retshjælp - Luxembourg

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke omkostninger er der forbundet med en retssag, og hvem skal normalt betale dem? 1.
2. Hvad er retshjælp? 2.
3. Hvem kan få retshjælp? 3.
4. Bevilges der retshjælp til alle tvister? 4.
5. Findes der en særlig procedure i hastesager? 5.
6. Hvor fås ansøgningsskemaet? 6.
7. Hvilke dokumenter skal du vedlægge ansøgningen? 7.
8. Hvor skal ansøgningen sendes hen? 8.
9. Hvordan får du at vide, om du har fået bevilget retshjælp? 9.
10. Hvad skal du gøre, hvis du får bevilget retshjælp? 10.
11. Hvem vælger din advokat, hvis du får bevilget retshjælp? 11.
12. Dækker retshjælpen alle sagsomkostninger? 12.
13. Hvem betaler de øvrige omkostninger, hvis der bevilges delvis gratis retshjælp? 13.
14. Dækker retshjælpen en eventuel anke af dommen? 14.
15. Kan retshjælpen trækkes tilbage inden eller efter sagens afslutning? 15.
16. Er der mulighed for at klage over et afslag på retshjælp? 16.

 

1. Hvilke omkostninger er der forbundet med en retssag, og hvem skal normalt betale dem?

Følgende omkostninger kan dækkes over retshjælpen:
 • stempelafgifter og registreringsgebyrer
 • gebyrer til dommerkontoret
 • gebyrer og omkostninger til stævningsmænd/fogeder
 • udgifter og honorarer til eksperter
 • honorarer til oversættere og tolke
 • udgifter og honorarer til notarer
 • udgifter til vidneførsel
 • rejseudgifter
 • publikationsudgifter
 • advokatsalærer.

2. Hvad er retshjælp?

Via retshjælpen kan en ubemidlet, fysisk person få bistand af en advokat til en bestemt sag, også når personen blot ønsker at få juridisk rådgivning.

3. Hvem kan få retshjælp?

Ubemidlede personer kan få retshjælp til at forsvare deres interesser, forudsat at de er:
  1. luxembourgske statsborgere eller
  2. udlændinge med lovligt ophold i Luxembourg eller
  3. statsborgere i et EU-land eller
  4. udlændinge, der som følge af en international aftale i forbindelse med retshjælp opnår samme status som luxembourgske statsborgere.
Der kan desuden bevilges retshjælp til ubemidlede udlændinge i forbindelse med retssager vedrørende deres asylret, indrejse, ophold, etablering og udsendelse.

Vurderingen foretages på grundlag af ansøgerens og andre husstandsmedlemmers samlede bruttoindkomst og -formue.

En person, der anlægger en sag, der på forhånd synes ubegrundet eller sandsynligvis ikke vil kunne vindes, eller hvor sagsgenstandens værdi ikke synes at stå i forhold til omkostningerne ved retssagen, er ikke berettiget til retshjælp.

TopTop

4. Bevilges der retshjælp til alle tvister?

Der kan bevilges retshjælp til enten sagsøger eller sagsøgte i forbindelse med retssager eller klagesager, uanset om de behandles ved retten eller udenfor. I forbindelse med alle sager, der indbringes for en almindelig eller en forvaltningsret, er der mulighed for at ansøge om retshjælp. Der kan desuden bevilges retshjælp i forbindelse med forebyggende foranstaltninger og procedurer for at fuldbyrde retsafgørelser eller andre afgørelser.

Ejere af motorkøretøjer, der involveres i tvister i forbindelse med brugen af køretøjerne, er ikke berettiget til retshjælp. Heller ikke forretningsdrivende, producenter, håndværkere eller andre fagfolk, der er involveret i en tvist vedrørende deres erhvervsaktivitet, kan få retshjælp undtagen i behørigt begrundede særtilfælde. Der bevilges generelt heller ikke retshjælp i forbindelse med tvister som følge af retshjælpsansøgerens spekulation.

5. Findes der en særlig procedure i hastesager?

I alle hastesager kan den pågældende advokatrådsformand eller dennes delegerede uden yderligere formaliteter midlertidigt bevilge retshjælp.

6. Hvor fås ansøgningsskemaet?

Det nationale skema til ansøgning om retshjælp i Luxembourg fås hos Service Central d'Assistance Sociale (tlf. +352.47.58.21-1).

7. Hvilke dokumenter skal du vedlægge ansøgningen?

Ansøgeren skal i alle tilfælde vedlægge ansøgningen følgende dokumenter:
 • en kopi af identitetskortet
 • en erklæring vedrørende husstandens sammensætning fra de kommunale myndigheder på ansøgerens bopæl
 • et dokument, der viser ansøgerens personlige indkomst de seneste tre måneder (løn, arbejdsløshedsunderstøttelse, RMG ("kontanthjælp") eller pension) eller dokumentation fra det kommunale socialsikringskontor for, at ansøgeren ikke har fast arbejde.
Det kan endvidere være hensigtsmæssigt at vedlægge kopier af dokumenter vedrørende den sag, hvortil ansøgeren ansøger om retshjælp.

En retshjælpsansøger kan eventuelt også være nødt til at vedlægge andre dokumenter til støtte for ansøgningen:

TopTop

 • et ejerbevis fra skatteforvaltningen
 • dokumentation for husstandens øvrige medlemmers indtægter
 • dokumentation for familieydelser eller uddannelsesydelser
 • dokumentation for ydelser til alvorligt handicappede
 • dokumentation for, at ansøgeren er dårligt stillet
 • dokumentation for indtægter fra løsøre og fast ejendom
 • dokumentation for andre former for indtægter
 • dokumentation for gæld
 • en kopi af lejekontrakten eller en kopi af overførslen/betalingen af den senest opkrævede husleje
 • dokumentation for andre former for udgifter.

8. Hvor skal ansøgningen sendes hen?

Det er formanden for advokatstanden i ansøgerens retskreds, der træffer beslutning om, hvorvidt der skal bevilges retshjælp. Hvis ansøgeren er valutaudlænding, er det formanden for det luxembourgske advokatråd, der træffer beslutning.

9. Hvordan får du at vide, om du har fået bevilget retshjælp?

Advokatrådsformandens beslutning sendes med posten.

10. Hvad skal du gøre, hvis du får bevilget retshjælp?

Advokatrådsformanden anfører i sin beslutning navnet på den advokat, ansøgeren har fået beskikket, og opfordrer denne til at tage kontakt med advokaten.

11. Hvem vælger din advokat, hvis du får bevilget retshjælp?

Formanden for advokatkredsen i ansøgerens retskreds beskikker den advokat, som ansøgeren selv har valgt. Hvis ansøgeren ikke har valgt en advokat, eller hvis formanden anser valget for uhensigtsmæssigt, beskikker formanden den advokat, han selv har valgt. Medmindre advokaten er forhindret i at tage sagen, eller der består en interessekonflikt, kan denne ikke nægte at lade sig beskikke.

12. Dækker retshjælpen alle sagsomkostninger?

Retshjælpen dækker principielt alle udgifter til de retter, procedurer og retshandlinger, hvortil den er blevet bevilget (se punkt 1).

13. Hvem betaler de øvrige omkostninger, hvis der bevilges delvis gratis retshjælp?

Retshjælpen i Luxembourg dækker altid alle udgifter.

14. Dækker retshjælpen en eventuel anke af dommen?

Nej, så skal der indsendes en ny ansøgning om retshjælp.

15. Kan retshjælpen trækkes tilbage inden eller efter sagens afslutning?

Formanden kan trække retshjælpen tilbage selv efter retssagen eller de foranstaltninger, hvortil den blev bevilget, hvis bevillingen skete på grundlag af falske erklæringer eller dokumenter. Retshjælpen kan også trækkes tilbage, hvis retshjælpsmodtageren under retssagen, eller mens foranstaltningerne gennemføres, eller som følge af disse foranstaltninger får så mange midler til sin rådighed, at hvis han eller hun havde haft dem, da ansøgningen om retshjælp blev indsendt, ikke ville have fået bevilget retshjælp. Retshjælpsmodtagere har pligt til at informere formanden om eventuelle ændringer i deres situation.

Formandens beslutning om trække retshjælpen tilbage meddeles straks til Administration de l'Enregistrement et des Domaines (myndighederne for tinglysning og ejendom), der har ansvaret for at geninddrive beløb, der allerede er udbetalt i retshjælp.

16. Er der mulighed for at klage over et afslag på retshjælp?

Ansøgere kan klage over formandens beslutning om afslag på eller tilbagetrækning af retshjælp til "Conseil disciplinaire et administratif", hvis afgørelse er endelig. Klager kan indgives til formanden for "Conseil disciplinaire et administratif" med anbefalet post inden ti dage fra meddelelsen om afslaget eller tilbagetrækningen. "Conseil disciplinaire et administratif" kan indkalde ansøgerne til en høring, så de kan forklare årsagerne til deres klage.

Yderligere oplysninger

Alle kan uafhængig af deres økonomiske situation henvende sig til de retlige informationstjenester (Services d'accueil et d'information juridique):
 • Luxembourg (tlf. +352 22 18 46)
 • Diekirch (tlf. +352 80 23 15)
 • Esch-Alzette (tlf. +352 54 15 52).

« Retshjælp - Generelle oplysninger | Luxembourg - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 24-01-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige