Evropská komise > ESS > Právní pomoc > Lucembursko

Poslední aktualizace: 24-01-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právní pomoc - Lucembursko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou náklady na soudní řízení a kdo je obvykle hradí? 1.
2. Co je právní pomoc? 2.
3. Mám nárok na právní pomoc? 3.
4. Lze získat právní pomoc u všech sporů? 4.
5. Existuje zvláštní postup v naléhavých případech? 5.
6. Kde dostanu formulář žádosti o právní pomoc? 6.
7. Jaké doklady mám přiložit ke své žádosti o právní pomoc? 7.
8. Kde mám svou žádost o právní pomoc zaregistrovat? 8.
9. Jak se dozvím, zda mám nárok na získání právní pomoci, nebo ne? 9.
10. Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat? 10.
11. Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo vybere mého právníka? 11.
12. Pokud mám nárok na právní pomoc, pokryje to všechny náklady na mé soudní řízení? 12.
13. Pokud mám nárok na částečnou právní pomoc, kdo uhradí zbývající náklady? 13.
14. Pokud mám nárok na právní pomoc, uhradí se z ní i přezkum, pokud bych o něj po soudním řízení požádal? 14.
15. Pokud mám nárok na právní pomoc, může mi být odebrána před skončením soudního řízení (nebo po jeho skončení)? 15.
16. Pokud nemám nárok na právní pomoc, mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat? 16.

 

1. Jaké jsou náklady na soudní řízení a kdo je obvykle hradí?

Prostřednictvím právní pomoci lze hradit následující náklady na soudní řízení:

 • kolek a registrační poplatek
 • náklady vynaložené úřední kanceláří
 • poplatky a náklady účtované soudním úředníkem
 • náklady a poplatky na znalce
 • poplatky na překladatele a tlumočníky
 • náklady a poplatky na notáře
 • příspěvky pro svědky
 • cestovní výdaje
 • náklady na zveřejnění
 • poplatky a odměny pro právníky.

2. Co je právní pomoc?

Právní pomoc nebo právní radu právníka ve věci konkrétního případu může získat nemajetná fyzická osoba.

3. Mám nárok na právní pomoc?

Nemajetné osoby mají nárok na právní pomoc na ochranu svých zájmů za předpokladu, že jsou:

 1. občany Lucemburska
 2. cizí státní příslušníci oprávnění usídlit se v Lucembursku
 3. státní příslušníci členského státu Evropské unie
 4. cizí státní příslušníci se stejnými právy na právní pomoc jako státní příslušníci Lucemburska v důsledku mezinárodní dohody.

Právní pomoc lze také udělit kterémukoli jinému nemajetnému cizímu státnímu příslušníkovi v řízení týkajícím se práv cizího právního příslušníka na azyl, vstup, pobyt, usazení se a expatriaci.

Prokázání nemajetnosti je založeno na celkovém hrubém příjmu a jmění žadatele a ostatních členů domácnosti.

NahoruNahoru

Osoba, která podává žalobu, která se jeví a priori jako bezdůvodná nebo bez velkých šancí na úspěch, nebo jejíž předmět se jeví jako nepoměrný k souvisejícím nákladům, nemá právo na právní pomoc.

4. Lze získat právní pomoc u všech sporů?

Právní pomoc lze poskytnout buď žalobci nebo obžalovanému ve sporných nebo nesporných případech řešených před soudem nebo mimo soud. Možnost požádat o právní pomoc existuje u všech případů předložených obecným nebo správním soudům. Právní pomoc lze také udělit v případě preventivních opatření a řízení na prosazení rozhodnutí soudu nebo jakéhokoli jiného orgánu.

Majitelé motorových vozidel účastnící se sporů plynoucích z použití těchto vozidel však na právní pomoc nárok nemají. Stejně tak není právní pomoc k dispozici obchodníkům, podnikatelům, řemeslníkům nebo specialistům v případě sporů souvisejících s jejich obchodní nebo profesní činností, s výjimkou řádně odůvodněných výjimečných případů, ani žadatelům o právní pomoc ve sporech plynoucích z jejich spekulačních činností.

5. Existuje zvláštní postup v naléhavých případech?

V naléhavých případech může dočasně, bez předchozích formalit, udělit právní pomoc předseda Advokátní komory nebo jeho zástupce.

6. Kde dostanu formulář žádosti o právní pomoc?

V Lucembursku lze národní formulář žádosti o právní pomoc získat od Ústřední služby sociální pomoci (tel. 00 352 475821-1).

NahoruNahoru

7. Jaké doklady mám přiložit ke své žádosti o právní pomoc?

K žádosti o právní pomoc musíte vždy přiložit:

 • kopii vašeho průkazu totožnosti,
 • potvrzení vydané obecním úřadem v místě vašeho bydliště a uvádějící členy vaší domácnosti,
 • doklad prokazující osobní měsíční příjem za poslední tři měsíce (plat, dávky v nezaměstnanosti, hrubý měsíční plat, důchod, investiční příjem) nebo potvrzení vydané obecným střediskem pro sociální pojištění a potvrzující, že nemáte stálé zaměstnání.

Měli byste přiložit také kopie příslušných listin týkajících se případu, v jehož souvislosti žádáte o právní pomoc.

Na podporu vaší žádosti byste měli případně přiložit také další potvrzení nebo doklady:

 • potvrzení o vlastnictví majetku vydané finančním úřadem,
 • potvrzení o příjmu ostatních členů vaší domácnosti,
 • potvrzení o rodinných příspěvcích nebo příspěvcích na vzdělání,
 • potvrzení o zvláštních příspěvcích pro vážně postižené osoby,
 • potvrzení o podpoře,
 • potvrzení o příjmech z movitého nebo nemovitého majetku,
 • potvrzení o jiných příjmech,
 • potvrzení o dluzích,
 • kopii smlouvy o podnájmu nebo kopii dokladu o převodu platby/platbě posledního nájemného,
 • potvrzení o jiných výdajích.

8. Kde mám svou žádost o právní pomoc zaregistrovat?

O tom, zda bude právní pomoc poskytnuta, rozhoduje předseda Advokátní komory v okrese, kde má žadatel bydliště. V případě osob bez trvalého bydliště v Lucembursku rozhoduje o poskytnutí právní pomoci předseda Advokátní komory Lucemburska.

NahoruNahoru

9. Jak se dozvím, zda mám nárok na získání právní pomoci, nebo ne?

Rozhodnutí předsedy Advokátní komory vám bude zasláno poštou.

10. Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat?

Předseda Advokátní komory ve svém rozhodnutí uvede jméno právníka, který poskytne právní radu, a požádá vás, abyste ho kontaktovali.

11. Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo vybere mého právníka?

Předseda Advokátní komory v okrese bydliště žadatele jmenuje právníka, kterého si žadatel svobodně zvolí. V případě, že si žadatel nezvolil právníka, nebo v případě, že má předseda za to, že volba právníka není vhodná, určí právního poradce předseda Advokátní komory. S výjimkou zákonných překážek nebo střetu zájmů nesmí právní poradce jmenování odmítnout.

12. Pokud mám nárok na právní pomoc, pokryje to všechny náklady na mé soudní řízení?

Právní pomoc obvykle kryje veškeré náklady na soudy, řízením nebo akty, s ohledem na které byla poskytnuta (viz bod 1 výše).

13. Pokud mám nárok na částečnou právní pomoc, kdo uhradí zbývající náklady?

Právní pomoc udělená v Lucembursku kryje vždy veškeré náklady.

14. Pokud mám nárok na právní pomoc, uhradí se z ní i přezkum, pokud bych o něj po soudním řízení požádal?

Ne, budete muset podat další žádost na právní pomoc pro tento účel.

15. Pokud mám nárok na právní pomoc, může mi být odebrána před skončením soudního řízení (nebo po jeho skončení)?

Předseda smí odebrat právo žadatele na právní pomoc dokonce i po řízení nebo po přijetí opatření, na která byla právní pomoc udělena, a to v případě, že se zjistí, že žádost byla založena na lživých prohlášeních nebo dokladech. Právo lze také odebrat, jestliže během řízení nebo během provádění opatření žadatel, kterému byla právní pomoc poskytnuta, získá prostředky, které, kdyby je měl k dispozici při podání žádosti, by vedly k jejímu zamítnutí. Příjemci právní pomoci mají povinnost oznámit předsedovi veškeré změny týkající se jejich situace.

Rozhodnutí předsedy o odebrání práva je okamžitě sděleno úřadu pro registraci a národní majetek, který odpovídá za zpětné získání částek již vyplacených jako právní pomoc.

16. Pokud nemám nárok na právní pomoc, mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Žadatel se smí odvolat proti rozhodnutí předsedy o zamítnutí nebo odebrání právní pomoci u Disciplinární a správní rady, jejíž rozhodnutí je konečné. Odvolání se musí podat předsedovi Disciplinární a správní rady doporučenou poštou do deseti dnů od obdržení oznámení o zamítnutí nebo odebrání. Rada může žadatele vyzvat, aby se zúčastnil slyšení, na kterém vysvětlí důvody svého odvolání.

Bližší informace

Každý účastník řízení, bez ohledu na své finanční zdroje, může kontaktovat Službu pro příjem a poskytování právních informací v:

 • Luxembourg-Ville ( tel. +352.221846) ,
 • Diekirch (tel. +352.802315) a
 • Esch-Alzette (tel. +352.541552).

« Právní pomoc - Obecné informace | Lucembursko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 24-01-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království