Europeiska Kommissionen > ERN > Rättshjälp > Litauen

Senaste uppdatering: 24-05-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättshjälp - Litauen

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den? 1.
2. Vilka former av rättshjälp finns det? 2.
3. Vem kan få rättshjälp? 3.
4. Beviljas rättshjälp för alla tvister? 4.
5. Finns det ett särskilt förfarande för brådskande ärenden? 5.
6. Var finns ansökningsblanketter för rättshjälp? 6.
7. Vilka handlingar ska bifogas rättshjälpsansökan? 7.
8. Var ansöker jag om rättshjälp? 8.
9. Hur vet jag om min rättshjälpsansökan har beviljats? 9.
10. Hur ska jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp? 10.
11. Vem utser min advokat om jag har beviljats rättshjälp? 11.
12. Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader? 12.
13. Vem betalar övriga kostnader om jag har beviljats partiell rättshjälp? 13.
14. Täcker rättshjälpen överklaganden? 14.
15. Kan rättshjälpen dras in före eller efter rättegången? 15.
16. Kan jag överklaga avslag på min rättshjälpsansökan? 16.

 

Grundläggande information

Enligt lagen om statligt garanterad rättshjälp i Republiken Litauen av den 28 mars 2000 kan följande typer av rättshjälp beviljas:

- Primär rättshjälp.

- Statlig rättshjälp.

- Rättshjälp från offentliga institutioner.

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den?

Kostnaderna för rättshjälp till enskilda betalas av staten. Rättshjälpens storlek beräknas utifrån personens egendom och inkomst.

 • Nivå 1: 100 procent
 • Nivå 2: 95 procent
 • Nivå 3: 80 procent
 • Nivå 4: 65 procent
 • Nivå 5: 50 procent

2. Vilka former av rättshjälp finns det?

Den statligt garanterade rättshjälpen omfattar juridisk information och juridisk rådgivning samt försvar och biträde vid rättegångar enligt den lag som nämns ovan.

Primär rättshjälp omfattar rättshjälp och juridisk rådgivning som tillhandahålls via den lokala förvaltningen.

Statlig rättshjälp omfattar försvar och biträde vid rättegångar. Hjälpen tillhandahålls via staten.

Rättshjälp som beviljas av offentliga institutioner omfattar juridisk information, juridisk rådgivning och biträde vid rättegångar. Hjälpen tillhandahålls av offentliga institutioner enligt beslut av justitieministeriet.

3. Vem kan få rättshjälp?

Om inte annat anges i litauisk lagstiftning eller internationella avtal kan rättshjälp beviljas såväl litauiska medborgare som utländska medborgare och statslösa personer som stadigvarande bor i Litauen. De som på grund av sina ekonomiska förhållanden inte har rimliga möjligheter att lägga fram sin sak får genom rättshjälpen möjlighet att försvara sina lagskyddade rättigheter och intressen.

4. Beviljas rättshjälp för alla tvister?

Rättshjälpen omfattar juridisk information, juridisk rådgivning, försvar och biträde i tvistemål, förvaltningsmål och brottmål.

Till börjanTill början

5. Finns det ett särskilt förfarande för brådskande ärenden?

Något sådant förfarande finns inte i den lag som nämns ovan.

6. Var finns ansökningsblanketter för rättshjälp?

Alla som har rätt till primär rättshjälp får en ansökningsblankett från den lokala förvaltningen (kommunen).

Beslut om huruvida statlig rättshjälp ska beviljas eller inte fattas av den tjänsteman eller institution som har beslutanderätt i det enskilda fallet. Standardblanketten för att ansöka om statlig rättshjälp har godkänts av justitieministern.

7. Vilka handlingar ska bifogas rättshjälpsansökan?

Den institution som fattar beslut om rättshjälp behöver följande handlingar:

 • Blanketter för deklaration av egendom och inkomst. Dessa ska fyllas i före ansökan om statligt garanterad rättshjälp.
 • Eventuella intyg om att personen tagit emot sociala förmåner eller vistas på en statlig vårdinrättning på heltid.
 • Andra styrkande, skriftliga handlingar.

8. Var ansöker jag om rättshjälp?

Ansökan om primär rättshjälp ska registreras vid den lokala förvaltningen.

Ansökan om statlig rättshjälp ska registreras vid den institution som har beslutanderätt i ärendet.

9. Hur vet jag om min rättshjälpsansökan har beviljats?

Den institution som fattar beslut om rättshjälp måste underrätta den sökande om huruvida denne har beviljats rättshjälp eller inte.

Till börjanTill början

10. Hur ska jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp?

Den lokala förvaltningen ska ge information och hänvisa personer som bor inom dess geografiska område till en advokat eller biträdande jurist för primär rättshjälp. Den lokala förvaltning som beviljar primär rättshjälp ska se till att personer som funnits vara berättigade till rättshjälp får en timmes grundläggande juridisk rådgivning.

Den tjänsteman eller institution som har behörighet att bevilja rättshjälp ska hänvisa personen till en advokat som finns upptagen i advokatsamfundets förteckning eller registret över rättshjälp.

11. Vem utser min advokat om jag har beviljats rättshjälp?

Den lokala förvaltningen har rätt att utse advokat till personer som har beviljats primär rättshjälp.

Den tjänsteman eller institution som har behörighet i ärendet har rätt att utse en advokat från advokatsamfundets förteckning för en person som har beviljats statlig rättshjälp. Valet av advokat måste godkännas av samordnaren för det litauiska advokatsamfundets råd.

12. Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader?

Primär rättshjälp finansieras via den lokala förvaltningens budget. Alla rättegångskostnader täcks.

Statlig rättshjälp finansieras via statsbudgeten. Alla rättegångskostnader täcks (se fråga nr 1).

13. Vem betalar övriga kostnader om jag har beviljats partiell rättshjälp?

Kostnader för partiell rättshjälp ska betalas proportionellt i förhållande till egendom och inkomst av den person som tar emot rättshjälp (se fråga nr 1).

14. Täcker rättshjälpen överklaganden?

Statligt garanterad rättshjälp utgår till personer som har beviljats rättshjälp. Denna princip gäller i alla instanser.

15. Kan rättshjälpen dras in före eller efter rättegången?

Statligt garanterad rättshjälp kan dras in om

 • det visar sig att den person som får rättshjälp inte har rätt till rättshjälp enligt lagen,
 • personen inte betalar den obligatoriska avgift för statlig rättshjälp som han eller hon är skyldig att betala,
 • personen avsiktligt lämnar vilseledande uppgifter om sakfrågan eller om sin egendom eller inkomst.

16. Kan jag överklaga avslag på min rättshjälpsansökan?

Den lokala förvaltningens beslut att avslå en ansökan om primär rättshjälp kan överklagas hos den lokala förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen.

En tjänstemans eller institutions beslut att avslå en ansökan om statlig rättshjälp kan överklagas enligt det lagstadgade förfarandet.

Ytterligare information

Detaljerad information om rättshjälp i Litauen finns i lagen om statligt garanterad rättshjälp i Republiken Litauen av den 28 mars 2000.« Rättshjälp - Allmän information | Litauen - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 24-05-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket