Európska komisia > EJS > Právna pomoc > Litva

Posledná úprava: 29-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právna pomoc - Litva

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto ich obvykle znáša? 1.
2. Čo je to právna pomoc? 2.
3. Môžem využívať právnu pomoc? 3.
4. Možno získať právnu pomoc pre všetky spory? 4.
5. Existuje osobitný postup pre mimoriadne prípady? 5.
6. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc? 6.
7. Aké dokumenty mám pripojiť k žiadosti o právnu pomoc? 7.
8. Kde mám zaregistrovať žiadosť o právnu pomoc? 8.
9. Ako budem informovaný o tom, či mám, alebo nemám nárok na právnu pomoc? 9.
10. Ako mám postupovať, ak mám nárok na právnu pomoc? 10.
11. Kto vyberie môjho právneho zástupcu, ak mám nárok na právnu pomoc? 11.
12. Ak mám nárok na právnu pomoc, pokryje to všetky trovy môjho súdneho konania? 12.
13. Ak mám nárok na čiastočnú právnu pomoc, kto uhradí ostatné trovy? 13.
14. Ak mám nárok na právnu pomoc, bude sa táto pomoc vzťahovať na akékoľvek preskúmanie, ktoré by som mohol uskutočniť po súdnom konaní? 14.
15. Ak mám nárok na právnu pomoc, je možné zrušiť ju pred ukončením súdneho konania (alebo dokonca po súdnom konaní)? 15.
16. Ak nemám nárok na právnu pomoc, môžem sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať? 16.

 

Základné informácie

Podľa zákona o štátom garantovanej právnej pomoci Litovskej republiky (28. marec 2000) sa poskytujú tieto typy právnej pomoci:

 • základná právna pomoc;
 • štátna právna pomoc;
 • právna pomoc verejných inštitúcií.

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto ich obvykle znáša?

Výdavky na právnu pomoc osobám hradí štát podľa úrovne osobného majetku a príjmu:

 • 1. úroveň: 100 percent;
 • 2. úroveň: 95 percent;
 • 3. úroveň: 80 percent;
 • 4. úroveň: 65 percent;
 • 5. úroveň: 50 percent.

2. Čo je to právna pomoc?

Štátom garantovaná právna pomoc zahrnuje právne informácie, právne poradenstvo, obhajobu a zastúpenie v konaní tak, ako je to stanovené v uvedenom zákone.

Základná právna pomoc zahrnuje právnu pomoc a právne poradenstvo, ktoré garantujú výkonné inštitúcie miestnej samosprávy.

Štátna právna pomoc zahrnuje obhajobu a zastupovanie v konaní, ktoré garantuje štát.

Právna pomoc, ktorú poskytujú verejné inštitúcie, zahrnuje právne informácie, právne poradenstvo a zastúpenie v konaní, ktoré poskytujú verejné inštitúcie tak, ako to stanovilo a schválilo ministerstvo spravodlivosti.

3. Môžem využívať právnu pomoc?

Ak zákony Litovskej republiky a medzinárodné dohody nestanovujú inak, právna pomoc poskytuje občanom Litovskej republiky, ako aj cudzím štátnym príslušníkom a osobám bez štátnej príslušnosti s trvalým bydliskom v Litve, ktoré sa v dôsledku svojho majetkového stavu nemôžu primeraným spôsobom obhajovať samy, príležitosť obhajovať svoje práva alebo záujmy chránené zákonom.

4. Možno získať právnu pomoc pre všetky spory?

Právna pomoc zahrnuje právne informácie, právne poradenstvo, obhajobu a zastúpenie v občianskych, správnych a trestných veciach.

HoreHore

5. Existuje osobitný postup pre mimoriadne prípady?

(V uvedenom zákone sa s tým nepočíta).

6. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc?

Každej osobe, ktorá je oprávnená na získanie právnej pomoci, poskytne formulár žiadosti výkonná inštitúcia miestnej samosprávy (obec).

Rozhodnutie o poskytnutí štátnej pomoci robí/prijíma úradník alebo inštitúcia, ktorá má súdnu právomoc v danej veci. Vzorový formulár žiadosti o štátnu pomoc schvaľuje minister spravodlivosti.

7. Aké dokumenty mám pripojiť k žiadosti o právnu pomoc?

Inštitúcii, ktorá prijíma rozhodnutie o poskytnutí právnej pomoci, by sa mali poskytnúť tieto dokumenty:

 • tlačivá vyhlásení o majetku a príjme vyplnené pred požiadaním o štátom garantovanú právnu pomoc;
 • osvedčenia potvrdzujúce, že osoba poberá sociálne dávky alebo sa nachádza v štátom financovanej inštitúcii s celodennou starostlivosťou;
 • iné písomné dôkazy.

8. Kde mám zaregistrovať žiadosť o právnu pomoc?

Žiadosť o základnú právnu pomoc je potrebné zaevidovať vo výkonnej inštitúcii miestnej samosprávy.

Žiadosť o štátnu právnu pomoc sa musí zaevidovať v inštitúcii, ktorá má súdnu právomoc v danej veci.

9. Ako budem informovaný o tom, či mám, alebo nemám nárok na právnu pomoc?

Inštitúcia, ktorá prijíma rozhodnutie o poskytnutí právnej pomoci, musí informovať osobu, či je oprávnená na získanie právnej pomoci.

HoreHore

10. Ako mám postupovať, ak mám nárok na právnu pomoc?

Čo sa týka základnej právnej pomoci, výkonná inštitúcia miestnej samosprávy poskytne informácie a odkáže osoby s bydliskom v jej oblasti na právnika alebo študenta v odbore práva. Výkonné inštitúcie miestnej samosprávy, čo sa týka základnej právnej pomoci, poskytujú hodinové základné právne konzultácie.

Úradník alebo inštitúcia, ktorá má súdnu právomoc vo veci, pokiaľ ide o oprávnenosť osoby na získanie právnej pomoci, nasmeruje osobu na právnika uvedeného v zozname/registri Rady právnikov, aby jej bola poskytnutá štátna právna pomoc.

11. Kto vyberie môjho právneho zástupcu, ak mám nárok na právnu pomoc?

Právo rozhodovať o tom, ktorý právnik by mal byť pridelený osobe oprávnenej na získanie základnej právnej pomoci, má výkonná inštitúcia miestnej samosprávy.

Právo prideliť právnika z registra Rady právnikov osobe oprávnenej na získanie štátnej právnej pomoci má úradník alebo inštitúcia, ktorá má súdnu právomoc vo veci. Pridelenie musí schváliť koordinátor Rady litovského združenia advokátov.

12. Ak mám nárok na právnu pomoc, pokryje to všetky trovy môjho súdneho konania?

Základná právna pomoc sa financuje z rozpočtu miestnej samosprávy, čo znamená, že budú uhradené všetky trovy súdneho konania .

Štátna právna pomoc sa financuje zo štátneho rozpočtu, čo znamená, že budú uhradené všetky trovy súdneho konania (pozri otázku č. 1).

HoreHore

13. Ak mám nárok na čiastočnú právnu pomoc, kto uhradí ostatné trovy?

Pomernú časť výdavkov na čiastočnú právnu pomoc by mala uhradiť osoba, ktorá dostáva právnu pomoc (pozri otázku č. 1).

14. Ak mám nárok na právnu pomoc, bude sa táto pomoc vzťahovať na akékoľvek preskúmanie, ktoré by som mohol uskutočniť po súdnom konaní?

Štátom garantovaná právna pomoc sa poskytuje osobám oprávneným na získanie právnej pomoci na súdoch všetkých stupňov.

15. Ak mám nárok na právnu pomoc, je možné zrušiť ju pred ukončením súdneho konania (alebo dokonca po súdnom konaní)?

Štátom garantovaná právna pomoc sa zastavuje, ak:

 • ak sa ukáže, že osoba, ktorá dostáva právnu pomoc, nie je oprávnená získať právnu pomoc v súlade s týmto zákonom;
 • osoba nezaplatí do štátneho alebo miestneho rozpočtu časť poplatku za štátnu pomoc, ktorú je povinná zaplatiť;
 • osoba svojvoľne predloží zavádzajúce informácie o podstate veci, majetku alebo o príjme.

16. Ak nemám nárok na právnu pomoc, môžem sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať?

Voči odmietnutiu výkonnej inštitúcie miestnej samosprávy poskytnúť základnú právnu pomoc sa je možné odvolať na okresnom správnom súde podľa postupu ustanoveného zákonom.

Voči rozhodnutiu o zamietnutí štátnej právnej pomoci, ktoré prijal úradník alebo inštitúcia, sa treba odvolať podľa postupu, ktorý stanovuje zákon

Bližšie informácie

Podrobné informácie o právnej pomoci v Litve sú uvedené v zákone o štátom garantovanej právnej pomoci Litovskej republiky (28. marec 2000).

« Právna pomoc - Všeobecné informácie | Litva - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 29-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo