Komisja Europejska > EJN > Pomoc sądowa > Litwa

Ostatnia aktualizacja: 29-06-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Pomoc sądowa - Litwa

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Jakie są koszty rozprawy sądowej i kto zwykle powinien je ponieść? 1.
2. Czym jest pomoc prawna? 2.
3. Czy mogę skorzystać z pomocy prawnej? 3.
4. Czy pomoc prawną można uzyskać dla wszystkich sporów? 4.
5. Czy istnieje specjalna procedura w nagłych przypadkach? 5.
6. Gdzie mogę uzyskać formularz wniosku o pomoc prawną? 6.
7. Jakie dokumenty powinienem załączyć do mojego wniosku o pomoc prawną? 7.
8. Gdzie powinienem zarejestrować mój wniosek o pomoc prawną? 8.
9. Jak zostanę poinformowany o tym, czy kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej? 9.
10. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, co powinienem zrobić? 10.
11. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, kto wybiera mojego prawnika? 11.
12. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona całość kosztów mojej rozprawy sądowej? 12.
13. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania częściowej pomocy prawnej, kto pokryje pozostałe koszty? 13.
14. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona odwołania, które ewentualnie zdecyduję się wnieść po rozprawie? 14.
15. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy pomoc ta może zostać cofnięta przed zakończeniem rozprawy (lub nawet po jej zakończeniu)? 15.
16. Jeśli nie kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy mogę odwołać się od tej decyzji? 16.

 

Podstawowe informacje

Zgodnie z Ustawą Republiki Litewskiej o pomocy prawnej gwarantowanej przez państwo (z dnia 28 marca 2000 r.) udziela się następujących rodzajów pomocy prawnej:

 • podstawowa pomoc prawna;
 • państwowa pomoc prawna;
 • pomoc prawna ze strony instytucji publicznych.

1. Jakie są koszty rozprawy sądowej i kto zwykle powinien je ponieść?

Państwo pokrywa koszty pomocy prawnej osób według wartości majątku i poziomu dochodu danej osoby:

 • poziom 1: 100 procent;
 • poziom 2: 95 procent;
 • poziom 3: 80 procent;
 • poziom 4: 65 procent;
 • poziom 5: 50 procent.

2. Czym jest pomoc prawna?

Pomoc prawna gwarantowana przez państwo obejmuje informacje prawne, porady prawne, obronę oraz zastępstwo w postępowaniu zgodnie z przepisami wspomnianej wyżej ustawy.

Podstawowa pomoc prawna obejmuje pomoc prawną oraz poradę prawną gwarantowane przez lokalne rządowe organy wykonawcze.

Państwowa pomoc prawna obejmuje obronę oraz zastępstwo w postępowaniu, gwarantowane przez państwo.

Pomoc prawna świadczona przez instytucje publiczne obejmuje informacje prawne, porady prawne oraz zastępstwo w postępowaniu zapewniane przez instytucje publiczne ustanowione i zatwierdzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

3. Czy mogę skorzystać z pomocy prawnej?

Jeżeli prawo Republiki Litewskiej oraz umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, pomoc prawna zapewnia obywatelom Republiki Litewskiej oraz cudzoziemcom i bezpaństwowcom na stałe zamieszkującym na Litwie, którzy w związku ze swoim statusem majątkowym nie mogą sami obronić się w sposób odpowiedni, możliwość obrony ich praw i interesów chronionych prawem.

4. Czy pomoc prawną można uzyskać dla wszystkich sporów?

Pomoc prawna obejmuje informacje prawne, porady prawne, obronę oraz zastępstwo w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych.

Do góryDo góry

5. Czy istnieje specjalna procedura w nagłych przypadkach?

(Wspomniana wyżej ustawa nie przewiduje takiej procedury).

6. Gdzie mogę uzyskać formularz wniosku o pomoc prawną?

Każda osoba kwalifikująca się do podstawowej pomocy prawnej otrzymuje formularz wniosku od lokalnego rządowego organu wykonawczego (władze samorządowe miasta).

Decyzję dotyczącą udzielenia państwowej pomocy prawnej podejmuje urzędnik lub instytucja sprawująca jurysdykcję w danej sprawie. Standardowy formularz wniosku o państwową pomoc prawną zatwierdza Minister sprawiedliwości.

7. Jakie dokumenty powinienem załączyć do mojego wniosku o pomoc prawną?

Do instytucji, która podejmuje decyzję dotyczącą udzielenia pomocy prawnej, należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • formularze oświadczenia majątkowego i dochodowego wypełnione przed złożeniem wniosku o pomoc prawną gwarantowaną przez państwo;
 • oświadczenia stwierdzające, że osoba otrzymuje świadczenia socjalne lub też przebywa w całodobowej instytucji opieki wspieranej przez państwo;
 • inne dowody pisemne.

8. Gdzie powinienem zarejestrować mój wniosek o pomoc prawną?

Wniosek o podstawową pomoc prawną należy zarejestrować w lokalnym rządowym organie wykonawczym.

Wniosek o państwową pomoc prawną należy zarejestrować w instytucji sprawującej jurysdykcję w danej sprawie.

9. Jak zostanę poinformowany o tym, czy kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej?

Instytucja, która podejmuje decyzję odnośnie do udzielenia pomocy prawnej musi poinformować osobę, czy kwalifikuje się ona do otrzymania pomocy prawnej.

Do góryDo góry

10. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, co powinienem zrobić?

Lokalny rządowy organ wykonawczy zapewnia informacje i kieruje osoby, zamieszkujące na jego terytorium, do prawnika lub praktykanta prawnika w celu uzyskania podstawowej pomocy prawnej. Lokalne rządowe organy wykonawcze ds. podstawowej pomocy prawnej kierują na jednogodzinne sesje podstawowej pomocy prawnej.

Urzędnik lub instytucja sprawująca jurysdykcję nad sprawą w zakresie kwalifikowalności danej osoby do pomocy prawnej kieruje osoby do prawnika, którego nazwisko znajduje się na liście Rady Prawniczej / w rejestrze dla celów państwowej pomocy prawnej.

11. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, kto wybiera mojego prawnika?

Lokalny rządowy organ wykonawczy ma prawo zadecydować, którego prawnika przeznaczyć dla osoby kwalifikującej się do otrzymania podstawowej pomocy prawnej.

Urzędnik lub instytucja sprawująca jurysdykcję nad sprawą ma prawo przydzielić prawnika, wpisanego do rejestru Rady Prawniczej, do osoby kwalifikującej się do państwowej pomocy prawnej. Przydział taki musi zatwierdzić koordynator Rady Litewskiego Stowarzyszenia Adwokackiego.

12. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona całość kosztów mojej rozprawy sądowej?

Podstawowa pomoc prawna finansowana jest z budżetu rządu lokalnego, co oznacza, że pokryte zostaną wszystkie koszty rozprawy.

Państwowa pomoc prawna finansowana jest z budżetu państwa, co oznacza że pokryte zostaną wszystkie koszty rozprawy (patrz: pytanie nr 1).

Do góryDo góry

13. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania częściowej pomocy prawnej, kto pokryje pozostałe koszty?

Koszty częściowej pomocy prawnej powinny zostać pokryte proporcjonalnie przez osobę otrzymującą pomoc prawną (patrz: pytanie nr 1).

14. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona odwołania, które ewentualnie zdecyduję się wnieść po rozprawie?

Pomocy prawnej gwarantowanej przez państwo udziela się osobom kwalifikującym się do otrzymania pomocy prawnej we wszystkich instancjach sądu.

15. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy pomoc ta może zostać cofnięta przed zakończeniem rozprawy (lub nawet po jej zakończeniu)?

Pomoc prawna gwarantowana przez państwo zostanie wstrzymana, jeśli:

 • okaże się, że osoba otrzymująca pomoc prawną nie kwalifikuje się do otrzymania pomocy prawnej zgodnie z tą ustawą;
 • osoba nie uiściła, na rzecz budżetu państwa lub budżetu lokalnego, części opłaty za państwową pomoc prawną, którą jest zobowiązana ponieść;
 • osoba świadomie dostarcza mylących informacji dotyczących istoty sprawy, swojego majątku lub dochodów.

16. Jeśli nie kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy mogę odwołać się od tej decyzji?

Odmowa lokalnego rządowego organu wykonawczego dotycząca skierowania do udzielenia podstawowej pomocy prawnej podlega odwołaniu do rejonowego sądu administracyjnego, zgodnie z procedurą ustanowioną prawem.

Decyzja podjęta przez urzędnika lub instytucję o odmowie udzielenia państwowej pomocy prawnej podlega odwołaniu zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo.

Dalsze informacje

Szczegółowe informacje na temat pomocy prawnej na Litwie zawiera Ustawa Republiki Litewskiej o pomocy prawnej gwarantowanej przez państwo (z dnia 28 marca 2000 r.).

« Pomoc sądowa - Informacje ogólne | Litwa - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 29-06-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania