Europese Commissie > EJN > Rechtsbijstand > Litouwen

Laatste aanpassing: 29-06-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Rechtsbijstand - Litouwen

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen? 1.
2. Wat is rechtsbijstand? 2.
3. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand? 3.
4. Kan voor alle geschillen rechtsbijstand worden verkregen? 4.
5. Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen? 5.
6. Waar kan ik een aanvraagformulier voor rechtsbijstand verkrijgen? 6.
7. Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen? 7.
8. Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen? 8.
9. Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 9.
10. Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 10.
11. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, wie kiest dan mijn advocaat? 11.
12. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald? 12.
13. Als ik in aanmerking kom voor gedeeltelijke rechtsbijstand, wie betaalt dan de overige kosten? 13.
14. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan ook de kosten vergoed van het beroep dat ik eventueel na het proces instel? 14.
15. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan in de loop van het proces (of zelfs na het proces) worden ingetrokken? 15.
16. Als ik niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan ik dan tegen die beslissing beroep instellen? 16.

 

Basisinformatie

Overeenkomstig de Wet betreffende de door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand van de Republiek Litouwen (28 maart 2000) worden de volgende soorten rechtsbijstand verleend:

 • primaire rechtsbijstand;
 • rechtsbijstand door de staat;
 • rechtsbijstand door overheidsinstanties.

1. Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen?

De kosten van rechtsbijstand aan personen worden door de overheid betaald afhankelijk van het vermogen en het inkomen van de betrokkene:

 • eerste niveau: 100%;
 • tweede niveau: 95%;
 • derde niveau: 80%;
 • vierde niveau: 65%;
 • vijfde niveau: 50%.

2. Wat is rechtsbijstand?

Overeenkomstig de bovengenoemde wet omvat de door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand juridische informatie, juridisch advies alsmede verweer en vertegenwoordiging in procedures.

Bij primaire rechtsbijstand verstrekken lokale overheidsinstanties juridische hulp en juridisch advies.

Rechtsbijstand door de staat houdt in dat de staat zorgt voor verweer en vertegenwoordiging in procedures.

Bij rechtsbijstand door overheidsinstanties verstrekken door het ministerie van Justitie ingestelde en erkende overheidsinstanties juridische informatie en juridisch advies en zorgen zij voor verweer en vertegenwoordiging in procedures.

3. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

Tenzij anders is bepaald in de Litouwse wetgeving of in internationale overeenkomsten, biedt rechtsbijstand Litouwse burgers alsmede buitenlandse burgers en staatlozen met een permanente verblijfplaats in Litouwen de mogelijkheid om op te komen voor hun bij wet beschermde rechten of belangen wanneer zij zich als gevolg van hun financiële situatie niet op adequate wijze kunnen verdedigen.

4. Kan voor alle geschillen rechtsbijstand worden verkregen?

Rechtsbijstand omvat juridische informatie, juridisch advies alsmede verweer en vertegenwoordiging in civiel-, bestuurs- en strafrechtelijke procedures.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

5. Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen?

(De bovengenoemde wet bevat geen dergelijke procedure).

6. Waar kan ik een aanvraagformulier voor rechtsbijstand verkrijgen?

Aanvraagformulieren voor primaire rechtsbijstand zijn verkrijgbaar bij de lokale overheidsinstanties (gemeente/stad).

Beslissingen over het verstrekken van rechtsbijstand door de staat worden genomen door de ambtenaar of de instantie die terzake bevoegd is. Het standaardformulier voor de aanvraag van rechtsbijstand door de staat is vastgesteld door de minister van Justitie.

7. Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen?

Bij de instantie die beslist over het verstrekken van rechtsbijstand moeten de volgende documenten worden ingediend:

 • vermogens en inkomensaangiften die zijn opgesteld vóór de indiening van het rechtsbijstandsverzoek;
 • certificaten waaruit blijkt dat de betrokkene sociale uitkeringen ontvangt of permanent in een openbare zorginstelling is opgenomen;
 • andere schriftelijke bewijsstukken.

8. Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen?

Het verzoek om primaire rechtsbijstand moet worden ingediend bij de betrokken lokale overheidsinstantie.

Het verzoek om rechtsbijstand door de staat moet worden ingediend bij de instantie die terzake bevoegd is.

9. Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

De instantie die beslist over het verstrekken van rechtsbijstand moet de betrokkene meedelen of hij in aanmerking komt voor rechtsbijstand.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

10. Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

De lokale overheidsinstantie zal informatie verstrekken en de in haar rechtsgebied verblijvende personen met het oog op primaire rechtsbijstand doorverwijzen naar een advocaat of een advocaatstagiair. Deze primaire rechtsbijstand omvat een adviessessie van één uur.

De ambtenaar of de instantie die bevoegd is om te beslissen of een persoon in aanmerking komt voor rechtsbijstand, verwijst de persoon door naar een advocaat die is opgenomen in het door de orde van advocaten bijgehouden register voor rechtsbijstand door de staat.

11. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, wie kiest dan mijn advocaat?

De lokale overheidsinstantie heeft het recht te beslissen welke advocaat moet worden toegewezen aan een persoon die voor primaire rechtsbijstand in aanmerking komt.

De ambtenaar of de instantie die terzake bevoegd is, heeft het recht een in het register van de orde van advocaten opgenomen advocaat toe te wijzen aan een persoon die voor rechtsbijstand door de staat in aanmerking komt. Toewijzing van een advocaat moet worden goedgekeurd door de coördinator van de Raad van de Litouwse balie.

12. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald?

Primaire rechtsbijstand wordt gefinancierd uit de begroting van de lokale overheid en dekt alle proceskosten.

Rechtsbijstand door de staat wordt gefinancierd uit de algemene middelen en dekt alle proceskosten (zie ook vraag 1).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

13. Als ik in aanmerking kom voor gedeeltelijke rechtsbijstand, wie betaalt dan de overige kosten?

Wordt slechts gedeeltelijke rechtsbijstand verleend, dan worden de overige kosten gedragen door de ontvanger van rechtsbijstand (zie ook vraag 1).

14. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan ook de kosten vergoed van het beroep dat ik eventueel na het proces instel?

De door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand wordt in alle stadia van de gerechtelijke procedure verleend aan de personen die voor rechtsbijstand in aanmerking komen.

15. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan in de loop van het proces (of zelfs na het proces) worden ingetrokken?

Door de overheid verleende rechtsbijstand wordt stopgezet indien:

 • blijkt dat de ontvanger van rechtsbijstand krachtens de bovengenoemde wet niet in aanmerking komt voor rechtsbijstand;
 • de persoon aan de staat of de lokale overheid niet het te zijnen laste komende deel betaalt van de vergoeding voor rechtsbijstand door de staat;
 • de persoon op essentiële punten misleidende informatie verstrekt over zijn zaak, vermogen of inkomen.

16. Als ik niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan ik dan tegen die beslissing beroep instellen?

Tegen de weigering van de lokale overheidsinstantie om primaire rechtsbijstand te verstrekken, kan beroep worden ingesteld bij de administratieve districtsrechtbank volgens de bij wet vastgestelde procedure.

Tegen de weigering van een ambtenaar of een instantie om rechtsbijstand door de staat te verstrekken, kan beroep worden ingesteld volgens de bij wet vastgestelde procedure.

Nadere inlichtingen

Verdere informatie over rechtsbijstand in Litouwen is opgenomen in de Wet betreffende de door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand van de Republiek Litouwen (28 maart 2000).

« Rechtsbijstand - Algemene informatie | Litouwen - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 29-06-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk