Eiropas Komisija > ETST > Juridiskā palīdzība > Lietuva

Pēdējo reizi atjaunots: 29-06-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskā palīdzība - Lietuva

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kādi ir tiesas izdevumi un kam parasti tie ir jāmaksā? 1.
2. Kas ir juridiskā palīdzība? 2.
3. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību? 3.
4. Vai juridisko palīdzību var saņemt visos strīdus gadījumos? 4.
5. Vai ir īpaša procedūra ārkārtas gadījumos? 5.
6. Kur var saņemt iesnieguma veidlapu juridiskās palīdzības pieteikumam? 6.
7. Kādi dokumenti ir jāpievieno lūgumam pēc juridiskās palīdzības? 7.
8. Kur ir jāreģistrē lūgums pēc juridiskās palīdzības? 8.
9. Kādā veidā persona tiek informēta, vai tai juridiskā palīdzība pienākas vai ne? 9.
10. Ja persona atbilst juridiskās palīdzības sniegšanas nosacījumiem, kas ir jādara? 10.
11. Ja persona atbilst juridiskās palīdzības sniegšanas nosacījumiem, kas izvēlas tās advokātu? 11.
12. Ja persona atbilst juridiskās palīdzības sniegšanas nosacījumiem, vai tas sedz visus personas tiesas izdevumus? 12.
13. Ja persona atbilst daļējas juridiskās palīdzības sniegšanas nosacījumiem, kas maksās pārējos izdevumus? 13.
14. Ja persona atbilst juridiskās palīdzības sniegšanas nosacījumiem, vai tas sedz personas tiesas izdevumus par lēmuma pārsūdzību? 14.
15. Ja persona atbilst juridiskās palīdzības sniegšanas nosacījumiem, vai palīdzību var atsaukt pirms tiesas procesa beigām (vai pat pēc tiesas procesa)? 15.
16. Ja persona neatbilst juridiskās palīdzības sniegšanas nosacījumiem, vai šīs lēmums ir pārsūdzams? 16.

 

Pamatinformācija

Saskaņā ar likumu par Lietuvas Republikas Valsts garantēto juridisko palīdzību (2000. gada 28. marts) tiek nodrošināti sekojoši juridiskās palīdzības veidi:

 • primārā juridiskā palīdzība;
 • valsts juridiskā palīdzība;
 • sabiedrisko iestāžu juridiskā palīdzība.

1. Kādi ir tiesas izdevumi un kam parasti tie ir jāmaksā?

Juridiskās palīdzības izdevumus personām sedz valsts saskaņā ar personas īpašuma un ienākumu līmeni:

 • 1. līmenis: 100 procenti;
 • 2. līmenis: 95 procenti;
 • 3. līmenis: 80 procenti;
 • 4. līmenis: 65 procenti;
 • 5. līmenis: 50 procenti

2. Kas ir juridiskā palīdzība?

Valsts garantētajā juridiskajā palīdzībā ietilpst juridiska informācija, juridiskas konsultācijas, aizstāvība, kā arī pārstāvība tiesas procesā, kā to nosaka iepriekš minētais likums.

Primārajā juridiskajā palīdzībā ietilpst juridiska palīdzība un juridiskas konsultācijas, ko garantē vietējās pašvaldības izpildvaras iestādes.

Valsts juridiskajā palīdzībā ietilpst aizstāvība, kā arī pārstāvība tiesas procesā, ko garantē valsts.

Sabiedrisko iestāžu sniegtajā juridiskajā palīdzībā ietilpst juridiska informācija, juridiskas konsultācijas, kā arī pārstāvība tiesas procesā, ko nodrošina sabiedriskas iestādes, kā to ir noteikusi un apstiprinājusi Tieslietu ministrija.

3. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību?

Ja Lietuvas Republikas likumi un starptautiskie līgumi nenosaka citādi, juridiskā palīdzība nodrošina Lietuvas Republikas pilsoņiem, kā arī ārvalstu pilsoņiem un bezpavalstniekiem, kas pastāvīgi dzīvo Lietuvā, iespēju aizstāvēt savas tiesības vai intereses, ko aizsargā likums, kas sava īpašuma statusa dēļ nevar paši sevi pienācīgi aizstāvēt.

Lapas augšmalaLapas augšmala

4. Vai juridisko palīdzību var saņemt visos strīdus gadījumos?

Juridiskajā palīdzībā ietilpst juridiska informācija, juridiskas konsultācijas, aizstāvība, kā arī pārstāvība tiesas procesā civillietās, administratīvās un krimināllietās.

5. Vai ir īpaša procedūra ārkārtas gadījumos?

(Iepriekš minētajā likumā tas nav paredzēts).

6. Kur var saņemt iesnieguma veidlapu juridiskās palīdzības pieteikumam?

Katra persona, kam pienākas juridiskā palīdzība, var saņemt iesnieguma veidlapu no vietējās pašvaldības izpildvaras iestādes (municipalitātes).

Lēmumu par valsts juridisko palīdzību pieņem/apstiprina ierēdnis vai iestāde, kam piekrīt lietas jurisdikcija. Standarta lūguma veidlapas formu pēc valsts palīdzības apstiprina tieslietu ministrs.

7. Kādi dokumenti ir jāpievieno lūgumam pēc juridiskās palīdzības?

Iestādē, kas pieņem lēmumu par juridiskās palīdzības sniegšanu, personai ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • personas īpašuma un ienākumu deklarācijas veidlapas, aizpildītas pirms griešanās pēc valsts garantētās juridiskās palīdzības;
 • apliecinoši dokumenti, kas norāda, ka persona ir saņēmusi sociālus pabalstus, vai ka tā atrodas valsts pilna laika aprūpes iestādē;
 • citi rakstiski pierādījumi.

8. Kur ir jāreģistrē lūgums pēc juridiskās palīdzības?

Lūgums pēc primārās juridiskās palīdzības ir jāreģistrē vietējās pašvaldības izpildvaras iestādē.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Lūgums pēc valsts juridiskās palīdzības ir jāreģistrē iestādē, kam piekrīt jurisdikcija pār attiecīgo lietu.

9. Kādā veidā persona tiek informēta, vai tai juridiskā palīdzība pienākas vai ne?

Iestādei, kas pieņem lēmumu par juridiskās palīdzības sniegšanu, ir pienākums informēt personu par to, vai tai pienākas juridiskā palīdzība.

10. Ja persona atbilst juridiskās palīdzības sniegšanas nosacījumiem, kas ir jādara?

Vietējās pašvaldības izpildvaras iestādes pienākums ir sniegt informāciju un nosūtīt tās teritorijā dzīvojošas personas pie advokāta vai advokāta palīga primārās juridiskās palīdzības saņemšanai. Vietējās pašvaldības izpildvaras iestādes, kas atbildīgas par primārās juridiskās palīdzības sniegšanu, sasauc vienas stundas sēdi jautājuma izskatīšanai par primārās juridiskās palīdzības sniegšanu.

Ierēdnis vai iestāde, kam piekrīt jurisdikcija pār lietu, vai personai pienākas juridiskā palīdzība, nosūta personu pie advokāta, kas ir Advokātu kolēģijas sarakstā/reģistrā par valsts juridiskās palīdzības sniegšanu.

11. Ja persona atbilst juridiskās palīdzības sniegšanas nosacījumiem, kas izvēlas tās advokātu?

Vietējās pašvaldības izpildvaras iestādei ir tiesības izlemt, kuru advokātu nozīmēt primārās juridiskās palīdzības sniegšanai personai, kam tā pienākas.

Ierēdnim vai iestādei, kam piekrīt jurisdikcija pār attiecīgo lietu, ir tiesības nozīmēt advokātu no Advokātu kolēģijas reģistra juridiskās palīdzības sniegšanai personai, kam tā pienākas. Nozīmējumi ir jāapstiprina Lietuvas Advokātu asociācijas koordinatoram.

Lapas augšmalaLapas augšmala

12. Ja persona atbilst juridiskās palīdzības sniegšanas nosacījumiem, vai tas sedz visus personas tiesas izdevumus?

Primārā juridiskā palīdzība ir jāfinansē no vietējās pašvaldības budžeta, tātad visas tiesas izmaksas personai tiek segtas.

Valsts juridiskā palīdzība ir jāfinansē no valsts budžeta, tātad visas tiesas izmaksas personai tiek segtas (skat. jautājumu Nr. 1).

13. Ja persona atbilst daļējas juridiskās palīdzības sniegšanas nosacījumiem, kas maksās pārējos izdevumus?

Daļējas juridiskās palīdzības izdevumi ir proporcionāli jāsedz personai, kas saņem juridisko palīdzību (skat. jautājumu Nr. 1).

14. Ja persona atbilst juridiskās palīdzības sniegšanas nosacījumiem, vai tas sedz personas tiesas izdevumus par lēmuma pārsūdzību?

Valsts garantētā juridiskā palīdzība tiek nodrošināta personai, kam pienākas juridiskās palīdzības saņemšana, visās tiesu instancēs.

15. Ja persona atbilst juridiskās palīdzības sniegšanas nosacījumiem, vai palīdzību var atsaukt pirms tiesas procesa beigām (vai pat pēc tiesas procesa)?

Valsts garantētā juridiskā palīdzība ir pārtraucama, ja:

 • atklājas, ka personai, kas saņem juridisko palīdzību, tā nepienākas saskaņā ar šo Likumu;
 • persona nav samaksājusi valsts vai vietējā budžetā daļu tiesas nodevas par valsts juridisko palīdzību, kas tai ir jāmaksā;
 • persona ir iesniegusi apzināti maldinošu informāciju par lietas būtību, savu īpašumu vai ienākumiem.

16. Ja persona neatbilst juridiskās palīdzības sniegšanas nosacījumiem, vai šīs lēmums ir pārsūdzams?

Vietējās pašvaldības izpildvaras iestādes atteikumu sniegt primāro juridisko palīdzību var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā saskaņā ar likumā noteikto procedūru.

Ierēdņa vai iestādes pieņemto lēmumu par atteikumu sniegt valsts juridisko palīdzību var pārsūdzēt saskaņā ar likumā noteikto procedūru.

Cita informācija

Sīkāka informācija par juridiskās palīdzības sniegšanu Lietuvā ir atrodama likumā par Lietuvas Republikas Valsts garantēto juridisko palīdzību (2000. gada 28. marts).

« Juridiskā palīdzība - Vispārīgas ziņas | Lietuva - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 29-06-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste