Europos Komisija > ETIT > Teisinė pagalba > Lietuva

Naujausia redakcija: 17-12-2008
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisinė pagalba - Lietuva

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kas sudaro bylinėjimosi išlaidas ir kas paprastai jas apmoka? 1.
2. Kas yra teisinė pagalba? 2.
3. Ar galima gauti naudos iš teisinės pagalbos? 3.
4. Ar teisinę pagalbą galima gauti nagrinėjant visus teisinius ginčus? 4.
5. Ar yra konkreti procedūra būtiniausiais atvejais? 5.
6. Kur galima gauti teisinės pagalbos prašymo formą? 6.
7. Kokius dokumentus reikia pridėti prie teisinės pagalbos prašymo? 7.
8. Kur reikia užregistruoti teisinės pagalbos prašymą? 8.
9. Kaip sužinoti, asmuo gali gauti teisinę pagalbą ar negali? 9.
10. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ką tokiu atveju man reikėtų daryti? 10.
11. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, kas parinks man advokatą? 11.
12. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji padengs visas mano bylinėjimosi išlaidas? 12.
13. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, kas apmokės kitas išlaidas? 13.
14. Jeigu teisinė pagalba suteikiama, ar jos metu padengiamos visos išlaidos, susijusios su sprendimo peržiūrėjimu baigus nagrinėti bylą? 14.
15. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji gali būti panaikinta prieš baigiant nagrinėti bylą (arba netgi baigus nagrinėti bylą)? 15.
16. Ar galima apskųsti sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti teisinę pagalbą? 16.

 

Pagrindinė informacija

Remiantis 2000 m. kovo 28 d. Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu, yra teikiama tokių rūšių teisinė pagalba:

 • pirminė teisinė pagalba;
 • valstybės garantuojama teisinė pagalba;
 • viešųjų institucijų teikiama teisinė pagalba.

1. Kas sudaro bylinėjimosi išlaidas ir kas paprastai jas apmoka?

Asmenų teisinės pagalbos išlaidas apmoka valstybė, atsižvelgdama į asmens turtą ir pajamas:

 • 1 lygis: 100 procentų;
 • 2 lygis: 95 procentai;
 • 3 lygis: 80 procentų;
 • 4 lygis: 65 procentai;
 • 5 lygis: 50 procentų.

2. Kas yra teisinė pagalba?

Valstybės garantuojama teisinė pagalba yra teisinė informacija, teisinės konsultacijos, gynimas ir atstovavimas teisme pirmiau minėto įstatymo nustatyta tvarka.

Pirminė teisinė pagalba yra teisinė informacija ir teisinės konsultacijos, kurių teikimą užtikrina vietos valdžios vykdomosios institucijos.

Valstybės garantuojama teisinė pagalba yra gynimas ir atstovavimas teismuose.

Teisinė pagalba, kurią teikia viešosios institucijos, apima teisinę informaciją, teisines konsultacijas ir atstovavimą teismuose, kurį užtikrina Teisingumo ministerijos nustatytos ir patvirtintos viešosios institucijos.

3. Ar galima gauti naudos iš teisinės pagalbos?

Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ir tarptautinės sutartys nenustato kitaip, teisinė pagalba suteikia Lietuvos Respublikos piliečiams, užsienio piliečiams ir asmenims be pilietybės, nuolat gyvenantiems Lietuvoje, galimybę ginti savo teises ar įstatymų saugomus interesus lygiais pagrindais, jeigu šie asmenys, atsižvelgiant į jų turtinę padėtį, negali tinkamai gintis.

4. Ar teisinę pagalbą galima gauti nagrinėjant visus teisinius ginčus?

Teisinė pagalba yra teisinė informacija, teisinės konsultacijos, gynimas ir atstovavimas teismuose nagrinėjant civilines, administracines ir baudžiamąsias bylas.

viršųviršų

5. Ar yra konkreti procedūra būtiniausiais atvejais?

(Tokia procedūra pirmiau minėtame įstatyme nenumatyta.)

6. Kur galima gauti teisinės pagalbos prašymo formą?

Kiekvienam asmeniui, turinčiam teisę gauti pirminę teisinę pagalbą, prašymo formą išduoda vietos valdžios vykdomoji institucija (savivaldybė).

Sprendimą dėl teisinės pagalbos suteikimo priima ir (arba) patvirtina pareigūnas arba institucija, kompetentingas (-a) nagrinėti bylą. Tipinę prašymo suteikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą formą patvirtina teisingumo ministras.

7. Kokius dokumentus reikia pridėti prie teisinės pagalbos prašymo?

Sprendimą dėl teisinės pagalbos suteikimo priimančiai institucijai turi būti pateikiami šie dokumentai:

 • turto ir pajamų deklaracijos formos, kurios užpildomos prieš pateikiant prašymą suteikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą;
 • pažymėjimai, kad asmuo gavo socialines pašalpas arba yra visiškai valstybės išlaikomas globos įstaigoje;
 • kiti rašytiniai įrodymai.

8. Kur reikia užregistruoti teisinės pagalbos prašymą?

Prašymas suteikti pirminę teisinę pagalbą turi būti užregistruojamas vietos valdžios vykdomojoje institucijoje.

Prašymas suteikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą turi būti užregistruojamas institucijoje, kuri kompetentinga nagrinėti bylą.

9. Kaip sužinoti, asmuo gali gauti teisinę pagalbą ar negali?

Sprendimą dėl teisinės pagalbos suteikimo priimanti institucija turi asmenį informuoti, ar jis gali gauti teisinę pagalbą, ar negali.

viršųviršų

10. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ką tokiu atveju man reikėtų daryti?

Vietos valdžios vykdomoji institucija asmenims, gyvenantiems atitinkamos savivaldybės teritorijoje, turi suteikti informaciją ir nurodyti pirminę teisinę pagalbą teikiančius advokatus ar advokatų padėjėjus. Vietos valdžios vykdomosios institucijos, atsakingos už pirminės teisinės pagalbos teikimą, turi suteikti vienos valandos trukmės pirminę teisinę konsultaciją.

Pareigūnas arba institucija, kompetentingas (-a) nustatyti, ar asmuo gali gauti teisinę pagalbą, ar negali, paskiria šiems asmenims vieną iš valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiančių advokatų, kurių sąrašą sudaro Advokatų taryba.

11. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, kas parinks man advokatą?

Vietos valdžios vykdomoji institucija turi teisę nuspręsti, kuris advokatas turi būti paskirtas asmeniui, galinčiam gauti teisinę pagalbą.

Pareigūnas arba institucija, kompetentingas (-a) nustatyti, ar asmuo gali gauti teisinę pagalbą, ar negali, turi teisę paskirti asmeniui, galinčiam gauti teisinę pagalbą, advokatą iš Advokatų tarybos sudaryto sąrašo. Paskyrimus turi patvirtinti Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos koordinatorius.

12. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji padengs visas mano bylinėjimosi išlaidas?

Pirminės teisinės pagalbos suteikimas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto, o tai reiškia, kad visos bylos nagrinėjimo išlaidos bus apmokėtos.

viršųviršų

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto, o tai reiškia, kad visos bylos nagrinėjimo išlaidos bus apmokėtos (žr. 1 klausimą).

13. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, kas apmokės kitas išlaidas?

Dalinės teisinės pagalbos išlaidas proporcingai apmoka teisinę pagalbą gaunantis asmuo (žr. 1 klausimą).

14. Jeigu teisinė pagalba suteikiama, ar jos metu padengiamos visos išlaidos, susijusios su sprendimo peržiūrėjimu baigus nagrinėti bylą?

Valstybės garantuojama teisinė pagalba asmenims, turintiems teisę gauti šią pagalbą, suteikiama visose teismo instancijose.

15. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji gali būti panaikinta prieš baigiant nagrinėti bylą (arba netgi baigus nagrinėti bylą)?

Valstybės garantuojama teisinė pagalba nutraukiama, jei:

 • paaiškėja, kad asmuo, kuriam teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba, pagal šį įstatymą neturi teisės į šią pagalbą;
 • asmuo nesumoka į valstybės arba savivaldybės biudžetą jam priklausančios užmokesčio už valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą dalies;
 • asmuo sąmoningai pateikia neteisingą informaciją apie ginčo ar bylos esmę, savo turtą ar pajamas.

16. Ar galima apskųsti sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti teisinę pagalbą?

Vietos valdžios vykdomosios institucijos atsisakymas suteikti pirminę teisinę pagalbą įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas apygardos administraciniam teismui.

Pareigūno arba institucijos priimtas sprendimas, kuriuo atsisakoma suteikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas.

Papildoma informacija

Išsamesnę informaciją apie Lietuvoje teikiamą teisinę pagalbą galima rasti 2000 m. kovo 28 d. Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme.

« Teisinė pagalba - Bendro pobūdžio informacija | Lietuva - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 17-12-2008

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė