Euroopa Komisjon > EGV > Õigusabi > Leedu

Viimati muudetud: 29-06-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Õigusabi - Leedu

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Millised on menetluskulud ja kes peab need tavaliselt tasuma? 1.
2. Mis on menetlusabi? 2.
3. Kas mulle antakse menetlusabi? 3.
4. Kas menetlusabi on võimalik saada igasuguste kohtuvaidluste puhul? 4.
5. Kas kiireloomuliste asjade lahendamiseks on olemas erimenetlus? 5.
6. Kuhu ma pean pöörduma, et saada menetlusabi taotlemise vorm? 6.
7. Millised dokumendid tuleb lisada menetlusabitaotlusele? 7.
8. Kus ma peaksin oma menetlusabitaotluse registreerima? 8.
9. Kuidas ma saan teada, kas mul on õigus menetlusabi saada või mitte? 9.
10. Kui mul on õigus saada menetlusabi, mida ma peaksin tegema? 10.
11. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kes valib mulle advokaadi? 11.
12. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kas see katab kõik mu kohtukulud? 12.
13. Kui mul on õigus saada osalist menetlusabi, kes tasub ülejäänud kulud? 13.
14. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kas see katab apellatsioonkaebuse või määruskaebuse esitamisega kaasnevad kulud pärast asja läbivaatamist esimese astme kohtus? 14.
15. Kui mulle otsustatakse anda menetlusabi, kas see võidakse ka enne kohtumenetluse lõppu tagasi võtta (või isegi pärast seda)? 15.
16. Kui mulle ei anta menetlusabi, kas ma saan selle otsuse edasi kaevata? 16.

 

Üldine teave

Vastavalt Leedu Vabariigi 28. märtsi 2000. aasta riigipoolse menetlusabi seadusele on võimalikud järgmised menetlusabi liigid:

 • esmane menetlusabi;
 • riigi õigusabi;
 • avalike asutuste antav menetlusabi.

1. Millised on menetluskulud ja kes peab need tavaliselt tasuma?

Isiku menetlusabi kulud katab riik vastavalt isiku vara ja sissetulekut kajastavatele astmetele:

 • 1. aste: 100%;
 • 2. aste: 95%;
 • 3. aste: 80%;
 • 4. aste: 65%;
 • 5. aste: 50%.

2. Mis on menetlusabi?

Riigi õigusabi hõlmab eespool nimetatud seaduse kohaselt õigusalase teabe andmist, õigusnõustamist, menetlustes kaitsja ja esindaja määramist.

Esmane menetlusabi hõlmab kohalike omavalitsuste rakendusasutuste antavat menetlusabi ja õigusnõustamist.

Riigi õigusabi hõlmab menetlustes kaitsja ja esindaja määramist.

Avalike asutuste antav õigusabi hõlmab avalike asutuste poolt õigusalase teabe andmist ja õigusnõustamist ning esindamist menetlustes vastavalt justiitsministri kehtestatud korrale.

3. Kas mulle antakse menetlusabi?

Kui Leedu Vabariigi seadustes ja välislepingutes ei ole teisiti sätestatud, annab menetlusabi nii Leedu Vabariigi kodanikele kui alaliselt Leedu Vabariigis elavatele välisriigi kodanikele ja kodakondsuseta isikutele võimaluse oma seadusega kaitstud õigusi ja huvisid kaitsta, kui nad oma majandusliku seisundi tõttu ei saa seda ise teha.

4. Kas menetlusabi on võimalik saada igasuguste kohtuvaidluste puhul?

Menetlusabi hõlmab õigusalase teabe andmist ja õigusnõustamist, kaitsja ja esindaja määramist tsiviil-, haldus- ja kriminaalasjades.

5. Kas kiireloomuliste asjade lahendamiseks on olemas erimenetlus?

(Eespool nimetatud seaduses ei ole seda ette nähtud).

ÜlesÜles

6. Kuhu ma pean pöörduma, et saada menetlusabi taotlemise vorm?

Kõigile isikutele, kellel on õigus saada esmast menetlusabi, väljastab kohaliku omavalitsuse täitevasutus (vald) selleks taotlusvormi.

Riigi menetlusabi andmise otsuse teeb selleks pädev ametnik või asutus. Riigi menetlusabi taotlusvormi on kinnitanud justiitsminister.

7. Millised dokumendid tuleb lisada menetlusabitaotlusele?

Asutusele, kes teeb otsuse menetlusabi andmise kohta, tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • vara- ja tuludeklaratsioon, mis tuleb täita enne menetlusabi taotlemist riigilt;
 • tõendid, et isik sai sotsiaaltoetusi või elab sotsiaalhoolekandeasutuses riigi ülalpidamisel;
 • muud kirjalikud tõendid.

8. Kus ma peaksin oma menetlusabitaotluse registreerima?

Esmase menetlusabi taotlus tuleb registreerida kohaliku omavalitsuse täitevasutuses.

Riigi menetlusabi taotlus tuleb registreerida asutuses, mille pädevusse kohtuasi kuulub.

9. Kuidas ma saan teada, kas mul on õigus menetlusabi saada või mitte?

Asutus, kes teeb otsuse menetlusabi andmise kohta, teavitab isikut sellest, kas tal on õigus menetlusabi saada või mitte

10. Kui mul on õigus saada menetlusabi, mida ma peaksin tegema?

Kohaliku omavalitsuse täitevasutus annab teavet esmase menetlusabi kohta ning saadab oma piirkonnas elavad isikud esmase õigusabi saamiseks advokaadi või advokaadi abi juurde. Esmase menetlusabiga tegelev kohaliku omavalitsuse täitevasutus suunab isiku ühetunnilisele esmasele õigusnõustamisele.

ÜlesÜles

Menetlusabi andmiseks pädev ametnik või asutus saadab isikud määratud õigusabi osutavate advokaatide registris/ nimekirjas nimetatud advokaadi juurde.

11. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kes valib mulle advokaadi?

Isikule, kellel on õigus saada esmast menetlusabi, määrab advokaadi kohaliku omavalitsuse täitevasutus.

Isikule, kellel on õigus saada riigi õigusabi, määrab advokaadi määratud õigusabi osutavate advokaatide nimekirjast selleks pädev ametnik või asutus. Määramise peab heaks kiitma ka Leedu advokatuuri nõukogu koordinaator.

12. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kas see katab kõik mu kohtukulud?

Esmast menetlusabi rahastatakse kohaliku omavalitsuse eelarvest, mis tähendab, et see katab kõik kohtukulud.

Riigi menetlusabi rahastatakse riigieelarvest, mis tähendab, et see katab kõik kohtukulud (vaata küsimust nr 1).

13. Kui mul on õigus saada osalist menetlusabi, kes tasub ülejäänud kulud?

Osalise menetlusabi korral jäävad ülejäänud kulud menetlusabi saava isiku kanda. (vaata küsimust nr 1).

14. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kas see katab apellatsioonkaebuse või määruskaebuse esitamisega kaasnevad kulud pärast asja läbivaatamist esimese astme kohtus?

Riigi menetlusabi antakse isikutele, kellel on õigus menetlusabi saada, kõigi astmete kohtutes.

15. Kui mulle otsustatakse anda menetlusabi, kas see võidakse ka enne kohtumenetluse lõppu tagasi võtta (või isegi pärast seda)?

Riigi menetlusabi andmine lõpetatakse, kui:

 • selgub, et menetlusabi saaval isikul ei ole kõnealuse seaduse kohaselt õigust menetlusabi saada;
 • isik jätab riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvesse tasumata oma osa menetluskuludest;
 • isik esitab tahtlikult eksitavat teavet oma kohtuasja sisu, vara või sissetuleku kohta.

16. Kui mulle ei anta menetlusabi, kas ma saan selle otsuse edasi kaevata?

Kohaliku omavalitsuse rakendusasutuse esmase menetlusabi andmisest keeldumise otsuse saab seaduses sätestatud korras edasi kaevata ringkonna halduskohtusse.

Ametniku või asutuse poolt tehtud riigi menetlusabi andmisest keeldumise otsuse peale saab kaebuse esitada seaduses sätestatud korras.

Täiendav informatsioon

Üksikasjalikku teavet menetlusabi kohta Leedus leiab Leedu Vabariigi riigipoolse menetlusabi seadusest (28. märts 2000).

« Õigusabi - Üldteave | Leedu - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 29-06-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik