Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομική συνδρομή > Λιθουανία

Τελευταία ενημέρωση: 24-05-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Νομική συνδρομή - Λιθουανία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι είναι τα δικαστικά έξοδα και ποιός είναι κατά κανόνα υπόχρεος για την καταβολή τους; 1.
2. Τι είναι το ευεργέτημα πενίας; 2.
3. Ποιος δικαιούται ευεργετήματος πενίας; 3.
4. Το ευεργέτημα πενίας παρέχεται για όλες τις διαφορές; 4.
5. Υπάρχει ειδική διαδικασία για επείγουσες περιπτώσεις; 5.
6. Πού διατίθεται το έντυπο της αίτησης για παροχή ευεργετήματος πενίας; 6.
7. Ποιά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου για παροχή ευεργετήματος πενίας; 7.
8. Πού πρέπει να καταθέσω την αίτηση ευεργετήματος πενίας; 8.
9. Πώς θα ενημερωθώ αν δικαιούμαι ευεργετήματος πενίας; 9.
10. Εάν έχω τις προϋποθέσεις παροχής ευεργετήματος πενίας, τι πρέπει να κάνω; 10.
11. Εάν έχω τις προϋποθέσεις παροχής ευεργετήματος πενίας, ποιός θα επιλέξει τον δικηγόρο μου; 11.
12. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις χορήγησης ευεργετήματος πενίας, θα καλύπτει όλα τα δικαστικά μου έξοδα; 12.
13. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις για μερική παροχή ευεργετήματος πενίας, ποιός θα πληρώσει τα υπόλοιπα έξοδα; 13.
14. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις χορήγησης ευεργετήματος πενίας, θα καλύπτει κάθε ένδικο μέσο που μπορεί να ασκήσω μετά τη δίκη; 14.
15. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις ευεργετήματος πενίας, μπορεί να ανακληθεί πριν από το τέλος της δίκης (ή ακόμη και μετά τη δίκη) ; 15.
16. Εάν κριθεί ότι δεν πληρώ τις προϋποθέσεις του ευεργετήματος πενίας, μπορώ να ασκήσω προσφυγή κατά της απόφασης αυτής; 16.

 

Βασικές πληροφορίες

Σύμφωνα με το νόμο για την κατοχυρωμένη από το κράτος νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας) της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (28 Μαρτίου 2000) , είναι δυνατή η παροχή των ακόλουθων ειδών νομικής συνδρομής:

- πρωτοβάθμια νομική συνδρομή·

- κρατική νομική συνδρομή·

- νομική συνδρομή από κρατικούς φορείς.

1. Τι είναι τα δικαστικά έξοδα και ποιός είναι κατά κανόνα υπόχρεος για την καταβολή τους;

Τα έξοδα για την παροχή νομικής συνδρομής σε πρόσωπα καλύπτονται από το κράτος ανάλογα με το μέγεθος της περιουσίας και του εισοδήματος του εκάστοτε προσώπου:

 • 1η βαθμίδα: 100%·
 • 2η βαθμίδα: 95%·
 • 3η βαθμίδα: 80%·
 • 4η βαθμίδα: 65%·
 • 5η βαθμίδα: 50%.

2. Τι είναι το ευεργέτημα πενίας;

Η κατοχυρωμένη από το κράτος νομική συνδρομή περιλαμβάνει την παροχή νομικών πληροφοριών και συμβουλών, την υπεράσπιση και την εκπροσώπηση σε διαδικασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου.

Η πρωτοβάθμια νομική συνδρομή περιλαμβάνει τη νομική συνδρομή και την παροχή νομικών συμβουλών, τις οποίες διασφαλίζουν εκτελεστικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η κρατική νομική συνδρομή περιλαμβάνει την υπεράσπιση και την εκπροσώπηση σε διαδικασίες υπό την εγγύηση του κράτους.

Η παρεχόμενη από δημόσιους φορείς νομική συνδρομή περιλαμβάνει την παροχή νομικών πληροφοριών και συμβουλών και την εκπροσώπηση σε διαδικασίες από δημόσιους φορείς, υπό όρους τους οποίους καθορίζει και εγκρίνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

3. Ποιος δικαιούται ευεργετήματος πενίας;

Εφόσον η νομοθεσία της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και οι διεθνείς συμφωνίες δεν ορίζουν κάτι διαφορετικό, το ευεργέτημα πενίας παρέχει τη δυνατότητα σε πολίτες της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, καθώς και σε αλλοδαπούς πολίτες και απάτριδες οι οποίοι διαμένουν μονίμως στη Λιθουανία να υπερασπισθούν τα δικαιώματα ή τα συμφέροντά τους τα οποία είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένα εάν, λόγω της περιουσιακής τους κατάστασης, αδυνατούν να τα υπερασπισθούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

4. Το ευεργέτημα πενίας παρέχεται για όλες τις διαφορές;

Το ευεργέτημα πενίας (νομική συνδρομή) περιλαμβάνει την παροχή νομικών πληροφοριών και συμβουλών, την υπεράσπιση και την εκπροσώπηση σε αστικές, διοικητικές και ποινικές διαδικασίες.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

5. Υπάρχει ειδική διαδικασία για επείγουσες περιπτώσεις;

(Δεν προβλέπεται ειδική διαδικασία στον προαναφερθέντα νόμο).

6. Πού διατίθεται το έντυπο της αίτησης για παροχή ευεργετήματος πενίας;

Κάθε πρόσωπο το οποίο δικαιούται πρωτοβάθμια νομική συνδρομή λαμβάνει το σχετικό έντυπο αίτησης από το οικείο εκτελεστικό όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης (δημοτική αρχή).

Η απόφαση για την παροχή ή μη κρατικής νομικής συνδρομής λαμβάνεται/εκδίδεται από κρατικό υπάλληλο ή όργανο που διαθέτει σχετική αρμοδιότητα. Το ομοιόμορφο έντυπο αίτησης για την παροχή κρατικής νομικής συνδρομής εγκρίνεται από τον υπουργό Δικαιοσύνης.

7. Ποιά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου για παροχή ευεργετήματος πενίας;

P>Τα ακόλουθα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο όργανο που εκδίδει την απόφαση για την παροχή νομικής συνδρομής:

 • δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και εισοδήματος, οι οποίες συμπληρώνονται πριν από την υποβολή αίτησης για την παροχή κατοχυρωμένης από το κράτος νομικής συνδρομής·
 • βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι το οικείο πρόσωπο λαμβάνει κοινωνικές παροχές ή φιλοξενείται επί μονίμου βάσεως σε κρατικά χρηματοδοτούμενο ίδρυμα·
 • άλλα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία.

8. Πού πρέπει να καταθέσω την αίτηση ευεργετήματος πενίας;

Η αίτηση για την παροχή πρωτοβάθμιας νομικής συνδρομής υποβάλλεται στο αρμόδιο εκτελεστικό όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η αίτηση για την παροχή κρατικής νομικής συνδρομής υποβάλλεται στο εκάστοτε αρμόδιο κρατικό όργανο.

9. Πώς θα ενημερωθώ αν δικαιούμαι ευεργετήματος πενίας;

Το όργανο που αποφασίζει σχετικά με την παροχή ή μη του ευεργετήματος πενίας οφείλει να ενημερώσει τον αιτούντα για το εάν δικαιούται το ευεργέτημα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

10. Εάν έχω τις προϋποθέσεις παροχής ευεργετήματος πενίας, τι πρέπει να κάνω;

Το αρμόδιο εκτελεστικό όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης παρέχει πληροφορίες και παραπέμπει πρόσωπα τα οποία διαμένουν εντός των γεωγραφικών ορίων της αρμοδιότητάς του σε δικηγόρο ή ασκούμενο δικηγόρο για την παροχή πρωτοβάθμιας νομικής συνδρομής. Η παραπομπή πολιτών από εκτελεστικό όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης για την παροχή πρωτοβάθμιας νομικής συνδρομής αφορά συνεδρία διάρκειας μιας ώρας με το πρόσωπο που θα παράσχει τις νομικές συμβουλές.

Ο κρατικός υπάλληλος ή το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίσει για το κατά πόσον ένα άτομο δικαιούται το ευεργέτημα πενίας παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους σε κάποιον από τους δικηγόρους που περιλαμβάνονται σε σχετικό κατάλογο/μητρώο του Δικηγορικού Συλλόγου για την παροχή κρατικής νομικής συνδρομής.

11. Εάν έχω τις προϋποθέσεις παροχής ευεργετήματος πενίας, ποιός θα επιλέξει τον δικηγόρο μου;

Το αρμόδιο εκτελεστικό όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει την ευχέρεια να αποφασίσει ποιος δικηγόρος πρέπει να ορισθεί προκειμένου να παράσχει πρωτοβάθμια νομική συνδρομή στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο.

Ο κρατικός υπάλληλος ή το όργανο που είναι αρμόδιο για την εκάστοτε υπόθεση δύναται να διορίσει κάποιον από τους δικηγόρους που περιλαμβάνονται σε σχετικό μητρώο του Δικηγορικού Συλλόγου για την παροχή κρατικής νομικής συνδρομής σε πρόσωπο που τη δικαιούται. Οι διορισμοί αυτού του είδους εγκρίνονται υποχρεωτικά από τον συντονιστή του «Συμβουλίου των δικηγορικών συλλόγων της Λιθουανίας».

12. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις χορήγησης ευεργετήματος πενίας, θα καλύπτει όλα τα δικαστικά μου έξοδα;

Η πρωτοβάθμια νομική συνδρομή χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, πράγμα που σημαίνει ότι καλύπτεται το σύνολο των εξόδων της δίκης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η κρατική νομική συνδρομή χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, πράγμα που σημαίνει ότι καλύπτεται το σύνολο των εξόδων της δίκης (βλ. το ερώτημα υπ’ αριθ. 1).

13. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις για μερική παροχή ευεργετήματος πενίας, ποιός θα πληρώσει τα υπόλοιπα έξοδα;

Τα έξοδα για τη μερική παροχή νομικής συνδρομής καταβάλλονται κατ’ αναλογία από το πρόσωπο που τη λαμβάνει (βλ. το ερώτημα υπ’ αριθ. 1).

14. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις χορήγησης ευεργετήματος πενίας, θα καλύπτει κάθε ένδικο μέσο που μπορεί να ασκήσω μετά τη δίκη;

Η κατοχυρωμένη από το κράτος νομική συνδρομή παρέχεται σε πρόσωπα που δικαιούνται να λάβουν νομική συνδρομή για τις διαδικασίες ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, ανεξαρτήτως βαθμού.

15. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις ευεργετήματος πενίας, μπορεί να ανακληθεί πριν από το τέλος της δίκης (ή ακόμη και μετά τη δίκη) ;

Η κατοχυρωμένη από το κράτος νομική συνδρομή διακόπτεται εφόσον:

 • αποδειχθεί ότι το πρόσωπο που λαμβάνει νομική συνδρομή δεν τη δικαιούται βάσει της λιθουανικής νομοθεσίας·
 • ο δικαιούχος δεν καταβάλει στον προϋπολογισμό της κεντρικής κυβέρνησης ή της τοπικής αυτοδιοίκησης το μέρος της δαπάνης για την παροχή κρατικής νομικής συνδρομής που του αναλογεί·
 • ο δικαιούχος υποβάλει σκοπίμως παραπλανητικά στοιχεία σχετικά με την ουσία της διαφοράς, την περιουσιακή του κατάσταση ή τα εισοδήματά του.

16. Εάν κριθεί ότι δεν πληρώ τις προϋποθέσεις του ευεργετήματος πενίας, μπορώ να ασκήσω προσφυγή κατά της απόφασης αυτής;

Κατά της απόφασης του αρμόδιου εκτελεστικού οργάνου της τοπικής αυτοδιοίκησης με την οποία απορρίπτεται αίτηση για την παροχή πρωτοβάθμιας νομικής συνδρομής χωρεί προσφυγή ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος.

Κατά της απόφασης κρατικού υπαλλήλου ή οργάνου με την οποία απορρίπτεται αίτηση για την παροχή κρατικής νομικής συνδρομής χωρεί προσφυγή με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος.

Πρόσθετες πληροφορίες

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στη Δημοκρατία της Λιθουανίας περιλαμβάνει ο λιθουανικός νόμος σχετικά με την κατοχυρωμένη από το κράτος νομική συνδρομή, της 28ης Μαρτίου 2000.« Νομική συνδρομή - Γενικές Πληροφορίες | Λιθουανία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 24-05-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο