Europa-Kommissionen > ERN > Retshjælp > Litauen

Seneste opdatering : 24-05-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Retshjælp - Litauen

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke omkostninger er forbundet med en retssag, og hvem skal normalt betale dem? 1.
2. Hvad er retshjælp? 2.
3. Kan jeg få retshjælp? 3.
4. Ydes der retshjælp i alle sager? 4.
5. Findes der en særlig procedure i hastesager? 5.
6. Hvor fås ansøgningsskemaet? 6.
7. Hvilke dokumenter skal der vedlægges? 7.
8. Hvor skal jeg indlevere ansøgningen? 8.
9. Hvordan får jeg at vide, om jeg er berettiget til retshjælp? 9.
10. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har fået bevilget retshjælp? 10.
11. Hvem vælger min advokat, hvis jeg har fået bevilget retshjælp? 11.
12. Dækker retshjælpen alle sagsomkostninger? 12.
13. Hvem dækker de øvrige omkostninger, hvis de kun bevilges delvis retshjælp? 13.
14. Dækker retshjælpen omkostningerne ved en eventuel appel? 14.
15. Kan retshjælpen trækkes tilbage inden eller efter sagens afslutning? 15.
16. Kan jeg klage, hvis jeg ikke får bevilget retshjælp? 16.

 

Basisinformation

I henhold til Litauens lov om statsgaranteret retshjælp af 28. marts 2000 ydes der følgende typer retshjælp:

- primær retshjælp

- statens retshjælp

- offentlige institutioners retshjælp.

1. Hvilke omkostninger er forbundet med en retssag, og hvem skal normalt betale dem?

Omkostningerne til ydelse af retshjælp afholdes af staten i forhold til retshjælpsmodtagerens formue og indtægt:

 • 1. grad: 100 %
 • 2. grad: 95 %
 • 3. grad: 80 %
 • 4. grad: 65 %
 • 5. grad: 50 %.

2. Hvad er retshjælp?

Den statsgaranterede retshjælp omfatter juridisk information, juridisk rådgivning, forsvar og repræsentation under retsforhandlingerne som fastsat i ovennævnte lov.

Den primære retshjælp, der omfatter retshjælp og juridisk rådgivning, ydes af de lokale myndigheder.

Statens retshjælp, der omfatter forsvar og repræsentation under retsforhandlingerne, ydes af staten.

De offentlige institutioners retshjælp, der omfatter juridisk information, juridisk rådgivning og repræsentation under retsforhandlingerne, ydes af offentlige institutioner som fastsat og godkendt af justitsministeriet.

3. Kan jeg få retshjælp?

Hvis ikke andet fremgår af Litauens lovgivning eller eventuelle internationale aftaler, ydes der retshjælp til litauiske statsborgere og udenlandske statsborgere og statsløse personer, der har fast bopæl i Litauen, således at de har mulighed for at varetage deres rettigheder og interesser som fastsat i loven, selv om de på grund af deres formueforhold under normale omstændigheder ikke er i stand til på passende vis at forsvare sig selv.

4. Ydes der retshjælp i alle sager?

Retshjælp omfatter juridisk information, juridisk rådgivning, forsvar og repræsentation i civile sager og forvaltningssager samt straffesager.

TopTop

5. Findes der en særlig procedure i hastesager?

(Der findes ingen bestemmelser om dette i ovennævnte lov).

6. Hvor fås ansøgningsskemaet?

Enhver, der er berettiget til at modtage primær retshjælp, kan få udleveret et ansøgningsskema hos de lokale myndigheder (kommune).

Beslutningen om ydelse af statens retshjælp træffes af den embedsmand eller institution, der har kompetence i den pågældende sag. Det standardiserede skema til ansøgning om statens retshjælp godkendes af justitsministeriet.

7. Hvilke dokumenter skal der vedlægges?

Følgende dokumenter skal indsendes til den institution, der træffer afgørelse om ydelse af retshjælp:

 • formue- og indkomsterklæring, der er udfyldt forud for ansøgningen om statsgaranteret retshjælp
 • attester, hvoraf det fremgår, at ansøgeren har modtaget sociale sikringsydelser eller bor på en offentlig døgninstitution
 • anden skriftlig dokumentation.

8. Hvor skal jeg indlevere ansøgningen?

Ansøgningen om primær retshjælp skal indleveres til de lokale myndigheder.

Ansøgningen om statens retshjælp skal indleveres til den institution, der har kompetence i den pågældende sag.

9. Hvordan får jeg at vide, om jeg er berettiget til retshjælp?

Den institution, der træffer afgørelse om ydelse af retshjælp, skal underrette ansøgeren om, hvorvidt han er berettiget til retshjælp.

TopTop

10. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har fået bevilget retshjælp?

De lokale myndigheder skal informere de personer, der bor i deres område, og henvise dem til en advokat eller advokatfuldmægtig med henblik på primær retshjælp. De lokale myndigheder skal tilbyde 1 times advokatrådgivning som primær retshjælp.

Den embedsmand eller institution, der har kompetence til at bevilge retshjælp, henviser den pågældende til en advokat, der er opført i advokatsamfundets liste eller registret for statens retshjælp.

11. Hvem vælger min advokat, hvis jeg har fået bevilget retshjælp?

De lokale myndigheder har ret til at udpege den advokat, der skal yde primær retshjælp.

Den embedsmand eller institution, der har kompetence i den pågældende sag, har ret til at udpege en advokat fra advokatstandens liste med henblik på at yde statens retshjælp. Valget af advokat skal godkendes af koordinatoren for Litauens advokatstand.

12. Dækker retshjælpen alle sagsomkostninger?

Primær retshjælp finansieres over de lokale myndigheders budget, hvilket betyder, at alle sagsomkostninger vil blive dækket.

Statens retshjælp finansieres over statens budget, hvilket betyder, at alle sagsomkostninger vil blive dækket (jf. punkt 1).

13. Hvem dækker de øvrige omkostninger, hvis de kun bevilges delvis retshjælp?

Omkostningerne i forbindelse med delvis retshjælp dækkes forholdsmæssigt af retshjælpsmodtageren (jf. punkt 1).

14. Dækker retshjælpen omkostningerne ved en eventuel appel?

Der gives statsgaranteret retshjælp ved alle retsinstanser til personer, der er berettiget til retshjælp.

15. Kan retshjælpen trækkes tilbage inden eller efter sagens afslutning?

Den statsgaranterede retshjælp ophører, hvis

- det viser sig, at retshjælpsmodtageren ikke er berettiget til at modtage retshjælp i henhold til loven

- retshjælpsmodtageren ikke til staten eller de lokale myndigheder betaler den del af gebyret for statens retshjælp, som den pågældende er forpligtet til at betale

- retshjælpsmodtageren forsætligt giver vildledende oplysninger om sagens omstændigheder eller sin formue eller indkomst.

16. Kan jeg klage, hvis jeg ikke får bevilget retshjælp?

Hvis de lokale myndigheder ikke bevilger primær retshjælp, kan der indgives klage til den lokale forvaltningsdomstol i henhold til den i loven fastsatte procedure.

Hvis en embedsmand eller en institution ikke bevilger statens retshjælp, kan der indgives klage i henhold til den i loven fastsatte procedure.

Yderligere oplysninger

For mere detaljerede oplysninger om retshjælp i Litauen henvises til lov af 28. marts 2000 om statsgaranteret retshjælp i Litauen.« Retshjælp - Generelle oplysninger | Litauen - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 24-05-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige