Evropská komise > ESS > Právní pomoc > Litva

Poslední aktualizace: 29-06-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právní pomoc - Litva

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou náklady na soudní řízení a kdo je obvykle hradí? 1.
2. Co je právní pomoc? 2.
3. Může mi být poskytnuta právní pomoc? 3.
4. Lze získat právní pomoc u všech sporů? 4.
5. Existuje zvláštní postup v naléhavých případech? 5.
6. Kde dostanu formulář žádosti o právní pomoc? 6.
7. Jaké doklady mám přiložit ke své žádosti o právní pomoc? 7.
8. Kde mám svou žádost o právní pomoc zaregistrovat? 8.
9. Jak se dozvím, zda mám nárok na získání právní pomoci, nebo ne? 9.
10. Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat? 10.
11. Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo vybere mého právníka? 11.
12. Pokud mám nárok na právní pomoc, pokryje to všechny náklady na mé soudní řízení? 12.
13. Pokud mám nárok na částečnou právní pomoc, kdo uhradí zbývající náklady? 13.
14. Pokud mám nárok na právní pomoc, uhradí se z ní i přezkum, pokud bych o něj po soudním řízení požádal? 14.
15. Pokud mám nárok na právní pomoc, může mi být odebrána před skončením soudního řízení (nebo po jeho skončení)? 15.
16. Pokud nemám nárok na právní pomoc, mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat? 16.

 

Základní informace

Podle zákona o státem zaručené právní pomoci Litevské republiky (ze dne 28. března 2000) se poskytují tyto typy právní pomoci:

 • primární právní pomoc;
 • státní právní pomoc;
 • právní pomoc od veřejných orgánů.

1. Jaké jsou náklady na soudní řízení a kdo je obvykle hradí?

Výdaje osob na právní pomoc hradí stát podle úrovně majetku a příjmu osob takto:

 • 1. úroveň: 100 procent;
 • 2. úroveň: 95 procent;
 • 3. úroveň: 80 procent;
 • 4. úroveň: 65 procent;
 • 5. úroveň: 50 procent.

2. Co je právní pomoc?

Státem zaručená právní pomoc zahrnuje právní informace, právní poradenství, obhajobu a zastupování v řízení, jak je uvedeno ve výše zmíněném zákoně.

Primární právní pomoc zahrnuje právní pomoc a právní poradenství od výkonných orgánů místní správy.

Státní právní pomoc zahrnuje státem zaručenou obhajobu a zastupování v řízení.

Právní pomoc od veřejných orgánů zahrnuje právní informace, právní poradenství a zastupování v řízení, které poskytují veřejné orgány v souladu s pokyny Ministerstva spravedlnosti.

3. Může mi být poskytnuta právní pomoc?

Nestanoví-li zákony Litevské republiky nebo mezinárodní smlouvy jinak, poskytuje právní pomoc možnost hájit svá práva nebo zájmy chráněné zákonem občanům Litevské republiky, stejně jako občanům jiných států i osobám bez státní příslušnosti, kteří mají v Litvě trvalý pobyt a kteří se kvůli svým majetkovým poměrům nemohou sami přiměřeně bránit.

4. Lze získat právní pomoc u všech sporů?

Právní pomoc zahrnuje právní informace, právní poradenství, obhajobu a zastupování v občanskoprávních, správních a trestních případech.

NahoruNahoru

5. Existuje zvláštní postup v naléhavých případech?

(Výše zmíněný zákon toto neupravuje.)

6. Kde dostanu formulář žádosti o právní pomoc?

Každé osobě způsobilé pro primární právní pomoc poskytne formulář žádosti výkonný orgán místní správy (městský úřad).

Rozhodnutí o poskytnutí státní právní pomoci činí / přijímá úředník nebo orgán, který je pro daný případ příslušný. Standardní formulář žádosti o státní právní pomoc schvaluje ministr spravedlnosti.

7. Jaké doklady mám přiložit ke své žádosti o právní pomoc?

Orgánu, který přijímá rozhodnutí o poskytnutí právní pomoci, by měly být poskytnuty tyto dokumenty:

 • formulář prohlášení o majetku a příjmu vyplněný před podáním žádosti o státem zaručenou právní pomoc;
 • potvrzení, že žádající osoba pobírá sociální přídavky nebo se nachází v celodenním státním pečovatelském zařízení;
 • další písemné důkazy.

8. Kde mám svou žádost o právní pomoc zaregistrovat?

Žádost o právní pomoc musí být zaregistrována u výkonného orgánu místní správy.

Žádost o právní pomoc musí být zaregistrována u orgánu, který je pro daný případ příslušný.

9. Jak se dozvím, zda mám nárok na získání právní pomoci, nebo ne?

Orgán, který přijímá rozhodnutí o poskytnutí právní pomoci, musí danou osobu uvědomit, zda je, či není pro právní pomoc způsobilá.

NahoruNahoru

10. Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat?

Informace o primární právní pomoci poskytuje osobám výkonný orgán místní správy v místě jejich bydliště a odkáže je na právníky nebo koncipienty právníků. Výkonný orgán místní samosprávy pro právní pomoc poskytuje primární právní poradenství v délce jedné hodiny.

Úředník nebo orgán, který je příslušný pro rozhodnutí o způsobilosti osoby pro právní pomoc, odkazuje osoby na právníka uvedeného v seznamu či registru Advokátní komory pro státní právní pomoc.

11. Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo vybere mého právníka?

Výkonný orgán místní správy má právo rozhodnout, který právník by měl být osobě způsobilé pro právní pomoc přidělen.

Úředník nebo orgán, který je příslušný pro daný případ, má právo přidělit osobě způsobilé pro státní právní pomoc právníka z registru Advokátní komory. Přidělení musí schválit koordinátor litevské Advokátní komory.

12. Pokud mám nárok na právní pomoc, pokryje to všechny náklady na mé soudní řízení?

Primární právní pomoc se financuje z rozpočtu místní správy, všechny náklady řízení jsou tedy hrazeny.

Státní právní pomoc se financuje ze státního rozpočtu, všechny náklady řízení jsou tedy hrazeny (viz otázka č. 1).

13. Pokud mám nárok na částečnou právní pomoc, kdo uhradí zbývající náklady?

Výdaje na částečnou právní pomoc by měla úměrně hradit osoba, které je právní pomoc poskytována (viz otázka č. 1).

14. Pokud mám nárok na právní pomoc, uhradí se z ní i přezkum, pokud bych o něj po soudním řízení požádal?

Státem zaručená právní pomoc se osobám způsobilým pro její poskytnutí poskytuje na soudech všech stupňů

15. Pokud mám nárok na právní pomoc, může mi být odebrána před skončením soudního řízení (nebo po jeho skončení)?

Státem zaručená právní pomoc je ukončena, pokud:

 • vyjde najevo, že osoba, které byla právní pomoc poskytnuta, není pro právní pomoc podle zákona způsobilá;
 • osoba nezaplatí státnímu nebo místnímu orgánu část poplatku za státní právní pomoc, kterou je povinna zaplatit;
 • osoba úmyslně předloží zavádějící informace o podstatě případu nebo o svém majetku či příjmu.

16. Pokud nemám nárok na právní pomoc, mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Jestliže výkonný orgán místní správy odmítne poskytnout primární právní pomoc, lze se proti jeho rozhodnutí odvolat k okresnímu správnímu soudu postupem, který je stanoven v zákoně.

Jestliže o odmítnutí poskytnutí státní právní pomoci rozhodne úředník nebo orgán, lze se proti jeho rozhodnutí odvolat postupem, který je stanoven v zákoně.

Bližší informace

Podrobné informace o právní pomoci v Litvě se nacházejí v zákoně o státem zaručené právní pomoci Litevské republiky (ze dne 28. března 2000).

« Právní pomoc - Obecné informace | Litva - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 29-06-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království