Evropska komisija > EPM > Pravna pomoč > Latvija

Zadnja sprememba: 15-02-2008
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravna pomoč - Latvija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj je brezplačna pravna pomoč? 1.
2. Upravičenci do brezplačne pravne pomoči? 2.
3. Ali se lahko brezplačna pravna pomoč dodeli za vse spore? 3.
4. Ali obstaja za nujne primere posebni postopek? 4.
5. Kje je mogoče pridobiti obrazec prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 5.
6. Katere dokumente je treba predložiti k prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 6.
7. Kje se predloži prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 7.
8. Na kakšen način se prosilec seznani z odločitvijo pristojnega organa o njegovi prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 8.
9. Kaj naj stori prosilec za brezplačno pravno pomoč, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 9.
10. Kdo upravičencu do brezplačne pravne pomoči določi odvetnika? 10.
11. Ali se upravičencu do brezplačne pravne pomoči krijejo vsi stroški postopka? 11.
12. Kako se krijejo ostali stroški, kadar se upravičencu le delno dodeli brezplačna pravna pomoč? 12.
13. Ali brezplačna pravna pomoč obsega tudi vložitev pravnega sredstva? 13.
14. Ali se lahko izvajanje brezplačne pravne pomoči prekine pred koncem postopka (ali celo po končanem postopku)? 14.
15. Ali je mogoča pritožba zoper odločitev o neupravičenosti do brezplačne pravne pomoči? 15.

 

1. Kaj je brezplačna pravna pomoč?

Namen Zakona o brezplačni državni pravni pomoči je fizičnim osebam olajšati uveljavljanje pravic do pravičnega pravnega varstva z zagotavljanjem državne finančne podpore za brezplačno pravno pomoč. Brezplačna pravna pomoč se določi po številu ur in posameznih dejavnostih: svetovanje, priprava dokumentov in zastopanje na sodišču.

Postopke za odobritev brezplačne državne pomoči določajo Zakon o brezplačni državni pravni pomoči, vladna uredba št. 920 z dne 6. novembra 2006 o oblikah brezplačne pravne pomoči, največjem številu ur, višini plačil in postopkih ter vladna uredba št. 558 z dne 4. julija 2006 o upravičenosti oseb do brezplačne državne pravne pomoči glede na osebne okoliščine, premoženjsko stanje in raven dohodka.

Država lahko zagotovi brezplačno pravno pomoč za civilne, upravne in kazenske zadeve.

2. Upravičenci do brezplačne pravne pomoči?

Finančna pomoč, ki jo zagotovi država, pomaga osebam, da v celoti uveljavljajo svoje pravice v pravnih sporih.

Država lahko za vsak primer posebej zagotovi brezplačno pravno pomoč in plača stroške za takšno pomoč za:

 • največ tri ure svetovanja;
 • pripravo največ treh procesnih listin;
 • največ 40 ur zastopanja na sodišču.

Država ne krije sodnih stroškov, ki jih plača oseba na podlagi sodne odločbe.

3. Ali se lahko brezplačna pravna pomoč dodeli za vse spore?

Uprava za brezplačno pravno pomoč odloča o odobritvi brezplačne pravne pomoči v civilnih in upravnih zadevah ter za oškodovanca v kazenskih zadevah na podlagi prošnje za dodelitev brezplačne državne pravne pomoči. Osumljenec, obtoženec ali oseba, ki ji je bila odvzeta prostost, lahko v kazenskem postopku zahteva pravno zastopanje, ki ga plača uprava za brezplačno pravno pomoč, tako da vloži prošnjo pri organu, ki vodi postopek (policija, sodišče ali državni tožilec).

Na vrh straniNa vrh strani

4. Ali obstaja za nujne primere posebni postopek?

Odločitev o odobritvi ali zavrnitvi brezplačne državne pravne pomoči se, če je to mogoče, sprejme v dveh tednih od datuma prejema prošnje za dodelitev brezplačne državne pravne pomoči, pri čemer se upoštevajo vse nujne okoliščine, ki jih navede prosilec; na podlagi te odločitve uprava za brezplačno pravno pomoč določi izvajalca brezplačne pravne pomoči.

5. Kje je mogoče pridobiti obrazec prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Obrazci za dodelitev brezplačne državne pravne pomoči so na voljo v pisarnah uprave za brezplačno pravno pomoč na naslovu Brīvības gatve 214 v Rigi in na spletni strani uprave za brezplačno pravno pomoč www.jpa.gov.lv latviešu valoda ali v uradih lokalnega organa na upravnem območju, na katerem prosilec živi ali zakonito prebiva.

6. Katere dokumente je treba predložiti k prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Prosilec za brezplačno pravno pomoč mora predložiti izpolnjen obrazec za dodelitev brezplačne pravne pomoči skupaj s kopijami listin, ki potrjujejo podatke v obrazcu (listine, ki potrjujejo dohodek prosilca in podatke v zvezi z vrsto in potekom spora).

7. Kje se predloži prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Za dodelitev brezplačne državne pomoči mora prosilec izpolniti obrazec za dodelitev brezplačne državne pravne pomoči in ga osebno vložiti pri upravi za brezplačno pravno pomoč ali ga poslati po pošti.

Na vrh straniNa vrh strani

8. Na kakšen način se prosilec seznani z odločitvijo pristojnega organa o njegovi prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Uprava za brezplačno pravno pomoč odobri ali zavrne dodelitev brezplačne državne pravne pomoči na podlagi ocene prošnje za dodelitev brezplačne državne pravne pomoči. Obvestilo o sprejeti odločitvi se pisno pošlje na naslov, ki ga predloži prosilec, ali se prosilcu osebno vroči.

9. Kaj naj stori prosilec za brezplačno pravno pomoč, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Po sprejetju odločitve o odobritvi brezplačne državne pravne se določi izvajalec brezplačne pravne pomoči, prosilec pa je o sprejeti odločitvi obveščen s pismom, v katerem je naveden tudi obseg odobrene brezplačne pravne pomoči, polno ime izvajalca brezplačne pravne pomoči, njegov službeni naslov ter ura in datum prvega sestanka. Za prejem brezplačne pravne pomoči se mora prosilec udeležiti sestanka z dodeljenim izvajalcem brezplačne pravne pomoči, kot je navedeno v obvestilu.

10. Kdo upravičencu do brezplačne pravne pomoči določi odvetnika?

Za zagotovitev brezplačne pravne pomoči uprava za brezplačno pravno pomoč sklene pogodbe z osebami, ki so usposobljene za zagotavljanje brezplačne pravne pomoči. Po sprejetju odločitve o odobritvi brezplačne pravne pomoči uslužbenci uprave za brezplačno pravno pomoč stopijo v stik z izvajalcem brezplačne pravne pomoči in se dogovorijo za izvedbo brezplačne pravne pomoči v posamezni zadevi.

Na vrh straniNa vrh strani

11. Ali se upravičencu do brezplačne pravne pomoči krijejo vsi stroški postopka?

Obliko in obseg brezplačne pravne pomoči v Latviji določata Zakon o brezplačni državni pravni pomoči in vladna uredba št. 920 z dne 6. novembra 2006 o oblikah brezplačne pravne pomoči, največjem številu ur, višini plačil in postopkih.

Država zagotovi brezplačno pravno pomoč v posamezni upravni ali civilni zadevi ali oškodovancu v kazenski zadevi in plača za:

 1. največ tri ure svetovanja;
 2. pripravo največ treh procesnih listin;
 3. največ 40 ur zastopanja na sodišču.

V čezmejnih sporih je prosilec poleg navedenih ugodnosti upravičen tudi do storitev tolmačenja in prevodov listin, ki so potrebne za odločanje o zadevi ter jih zahteva sodišče ali pristojni organ in jih predloži upravičenec do brezplačne pravne pomoči; v takšnih sporih brezplačna pravna pomoč zajema tudi stroške, povezane z nastopom pred sodiščem, kadar je navzočnost osebe na sodišču obvezna v skladu z zakonom ali na zahtevo sodišča, kadar je bilo odločeno, da pričanja te osebe ni mogoče pridobiti na noben drug način.

V kazenskih zadevah država zagotovi brezplačno pravno pomoč za predhodni postopek in postopek na sodišču, kadar to zahteva organ, ki vodi zadevo.

Država ne krije sodnih stroškov, ki jih plača oseba na podlagi sodne odločbe.

12. Kako se krijejo ostali stroški, kadar se upravičencu le delno dodeli brezplačna pravna pomoč?

Delna dodelitev brezplačne pravne pomoči v Latviji ni na voljo. Brezplačna pravna pomoč se odobri v celoti ali se zavrne.

Na vrh straniNa vrh strani

13. Ali brezplačna pravna pomoč obsega tudi vložitev pravnega sredstva?

V skladu z Zakonom o brezplačni državni pravni pomoči je brezplačna pravna pomoč na voljo na sodiščih vseh treh stopenj - na okrožnih (mestnih) sodiščih kot sodiščih prve stopnje, na regionalnih sodiščih kot pritožbenih sodiščih in na vrhovnem sodišču kot kasacijskem sodišču - v obsegu, določenem z Zakonom o brezplačni državni pravni pomoči in vladno uredbo št. 920 z dne 6. novembra 2006 o oblikah brezplačne pravne pomoči, največjem številu ur, višini plačil in postopkih (glejte vprašanje 2).

V skladu s členom 27 Zakona o brezplačni državni pravni pomoči oseba ne more ponovno zaprositi za brezplačno pravno pomoč za zadevo, ki obravnava isto temo in ima isto podlago, če je regionalno sodišče zavrnilo prejšnji zahtevek. Ponovna prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči za zadevo, ki obravnava isto temo in ima isto podlago, je dopustna le, če so se osebne okoliščine, premoženjsko stanje ali raven dohodka prosilca znatno spremenili. Če se ugotovi, da je vložena prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči povezana z zadevo, ki obravnava isto temo in ima isto podlago, je uprava za brezplačno pravno pomoč ne oceni in jo vrne prosilcu.

14. Ali se lahko izvajanje brezplačne pravne pomoči prekine pred koncem postopka (ali celo po končanem postopku)?

Izvajanje brezplačne pravne pomoči se lahko prekine, če se na podlagi okoliščin zadeve, sodnih odločb o zadevi ali izjav izvajalca brezplačne pravne pomoči izkaže, da ni več razlogov za nadaljevanje zadeve in je izvajanje brezplačne pravne pomoči nepotrebno.

15. Ali je mogoča pritožba zoper odločitev o neupravičenosti do brezplačne pravne pomoči?

Pritožbo zoper odločitev uprave za brezplačno pravno pomoč o dodelitvi ali zavrnitvi brezplačne državne pravne pomoči lahko prosilec vloži pri državnem sekretarju Ministrstva za pravosodje v enem mesecu od začetka veljavnosti te odločitve tako, da vloži zahtevek pri Ministrstvu za pravosodje. Zoper odločitev Ministrstva za pravosodje se je mogoče pritožiti v enem mesecu od začetka njene veljavnosti s predložitvijo zahtevka pri upravnem regionalnem sodišču. Pritožba zoper odločitev upravnega regionalnega sodišča ni mogoča.

« Pravna pomoč - Splošne informacije | Latvija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 15-02-2008

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo