comisia europeană > RJE > Asistenţă juridică > Letonia

Ultima actualizare: 15-02-2008
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Asistenţă juridică - Letonia

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Ce este asistenţa juridică? 1.
2. Cum pot beneficia de asistenţă juridică? 2.
3. Poate fi obţinută asistenţă juridică pentru toate tipurile de litigii? 3.
4. Există o procedură specifică pentru urgenţe? 4.
5. De unde pot să obţin un formular de cerere de asistenţă juridică? 5.
6. Ce documente ar trebui să ataşez la cererea mea de asistenţă juridică? 6.
7. Unde ar trebui să înregistrez cererea mea de asistenţă juridică? 7.
8. Cum voi fi informat dacă sunt sau nu eligibil pentru asistenţă juridică? 8.
9. În cazul în care îndeplinesc condiţiile pentru a primi asistenţă juridică, ce ar trebui să fac? 9.
10. În cazul în care îndeplinesc condiţiile pentru a primi asistenţă juridică, cine îmi va alege avocatul? 10.
11. În cazul în care îndeplinesc condiţiile pentru a primi asistenţă juridică, aceasta va acoperi în întregime costurile procesului meu? 11.
12. În cazul în care îndeplinesc condiţiile pentru a primi asistenţă juridică parţială, cine va suporta celelalte costuri? 12.
13. Dacă mă calific pentru asistenţă juridică, va acoperi aceasta orice cale de atac pe care aş putea să o folosesc după faza iniţială a procesului? 13.
14. Dacă mă calific pentru asistenţă juridică, aceasta poate fi retrasă înainte de sfârşitul procesului (sau chiar după proces)? 14.
15. Dacă nu mă calific pentru asistenţă juridică, pot contesta această decizie? 15.

 

1. Ce este asistenţa juridică?

Scopul Legii privind asistenţa juridică de stat este de a facilita drepturile persoanelor fizice la apărare echitabilă în justiţie prin acordarea de către stat a unui sprijin financiar garantat pentru ca acestea să poată beneficia de asistenţă juridică. Asistenţa juridică este cuantificată în ore şi activităţi specifice – consultanţă, pregătirea documentelor şi reprezentarea în instanţă.

Procedurile pentru acordarea asistenţei juridice de stat sunt stabilite în Legea privind asistenţa juridică de stat, în Regulamentul nr. 920 al Cabinetului din 6 noiembrie 2006 privind formele de asistenţă juridică, numărul maxim de ore, nivelul şi procedurile de remunerare, precum în Regulamentul nr. 558 al Cabinetului din 4 iulie 2006 privind eligibilitatea persoanelor pentru acordarea de asistenţă juridică de stat în funcţie de situaţia personală, statutul de proprietar şi nivelul veniturilor acestora.

Statul poate acorda asistenţă juridică gratuită în cauzele civile, administrative şi penale.

2. Cum pot beneficia de asistenţă juridică?

Sprijinul financiar garantat de stat ajută persoanele în cauză să-şi folosească pe deplin drepturile în litigii.

Statul poate asigura şi plăti cheltuielile referitoare la asistenţa juridică în funcţie de fiecare caz în parte pentru a acoperi următoarele servicii:

 • acordarea de consultanţă, maxim trei ore;
 • pregătirea unui număr maxim de trei documente procedurale;
 • reprezentarea în instanţă pentru un număr maxim de 40 de ore.

Statul nu acoperă costurile de judecată care trebuie plătite de o persoană în baza unei hotărâri a instanţei.

SusSus

3. Poate fi obţinută asistenţă juridică pentru toate tipurile de litigii?

Administraţia pentru asistenţă juridică adoptă decizii privind acordarea de asistenţă juridică în cauze civile şi administrative – şi în cauze penale în legătură cu victima– în baza cererii înaintate de către o persoană pentru obţinerea de asistenţă juridică din partea statului. O persoană suspectată, acuzată sau arestată ca parte într-o cauză penală poate solicita reprezentare juridică suportată financiar de către Administraţia pentru asistenţă juridică, prin cerere înaintată autorităţii care conduce acţiunea (poliţia, instanţa sau procurorul public).

4. Există o procedură specifică pentru urgenţe?

În cazurile în care este posibil, hotărârea de a acorda sau de a refuza acordarea asistenţei juridice de stat este pronunţată în termen de două săptămâni de la data la care a fost primită cererea de acordare a asistenţei juridice de stat, luându-se în considerare eventualele situaţii de urgenţă invocate de către solicitant, pe baza cărora Administraţia pentru asistenţă juridică desemnează o persoană care să acorde asistenţă juridică.

5. De unde pot să obţin un formular de cerere de asistenţă juridică?

Formularele de cerere pentru obţinerea de asistenţă juridică de stat pot fi ridicate personal de la biroul Administraţiei pentru asistenţă juridică, aflat la adresa Brīvības gatve 214, Riga, prin intermediul sitului internet al Administraţiei pentru asistenţă juridică www.jpa.gov.lv latviešu valoda sau de la biroul autorităţii locale din regiunea administrativă în care locuieşte sau are reşedinţa legală solicitantul.

SusSus

6. Ce documente ar trebui să ataşez la cererea mea de asistenţă juridică?

Persoana care solicită asistenţă juridică trebuie să depună un formular completat de cerere de asistenţă juridică şi copii ale documentelor care atestă informaţiile furnizate în cerere (documente care arată veniturile solicitantului şi informaţii referitoare la natura litigiului şi evoluţia sa).

7. Unde ar trebui să înregistrez cererea mea de asistenţă juridică?

Pentru a primi asistenţă juridică din partea statului, solicitantul trebuie să completeze formularul de cerere pentru obţinerea de asistenţă juridică de stat şi să-l depună personal sau să-l trimit prin poştă la Administraţia pentru asistenţă juridică.

8. Cum voi fi informat dacă sunt sau nu eligibil pentru asistenţă juridică?

Administraţia pentru asistenţă juridică hotărăşte dacă să acorde sau nu asistenţă juridică de stat în urma analizării cererii pentru obţinerea de asistenţă juridică de stat depuse de o persoană. Deciziile se notifică printr-o scrisoare trimisă la adresa oferită de către solicitant ori se predau personal solicitantului.

9. În cazul în care îndeplinesc condiţiile pentru a primi asistenţă juridică, ce ar trebui să fac?

În urma deciziei de acordare a asistenţei juridice de stat, se desemnează un furnizor de asistenţă juridică, iar solicitantului i se trimite o scrisoare prin care este notificat cu privire la faptul că s-a ajuns la o hotărâre, stabilind sfera asistenţei juridice şi precizând numele complet al furnizorului de asistenţă juridică, adresa completă a biroului acestuia, precum şi data şi ora primei întâlniri. Pentru a primi asistenţă juridică, solicitantul trebuie să se prezinte la întâlnirea cu furnizorul de asistenţă juridică desemnat, astfel cum se menţionează în scrisoarea de notificare.

SusSus

10. În cazul în care îndeplinesc condiţiile pentru a primi asistenţă juridică, cine îmi va alege avocatul?

Pentru a asigura furnizarea asistenţei juridice, Administraţia pentru asistenţă juridică încheie contracte cu persoane calificate să acorde asistenţă juridică. În urma deciziei de a acorda asistenţă juridică, funcţionarii din cadrul Administraţiei pentru asistenţă juridică contactează un furnizor de asistenţă juridică şi stabilesc acordarea asistenţei juridice pentru cauza respectivă.

11. În cazul în care îndeplinesc condiţiile pentru a primi asistenţă juridică, aceasta va acoperi în întregime costurile procesului meu?

Forma şi întinderea asistenţei juridice în Letonia sunt stabilite prin Legea privind asistenţa juridică de stat şi prin Regulamentul nr. 920 al Cabinetului din 6 noiembrie 2006 privind formele de asistenţă juridică, numărul maxim de ore, nivelul de remunerare şi procedurile necesare.

Statul asigură şi acoperă costurile asistenţei juridice care, în toate cauzele administrative sau civile şi în cauzele penale cu privire la victimă, constă în:

 1. consultanţă, maxim trei ore;
 2. pregătirea unui număr maxim de trei documente de procedură;
 3. reprezentarea în instanţă pentru un număr maxim de 40 de ore.

În litigiile transfrontaliere, pe lângă beneficiile menţionate, solicitantul are de asemenea dreptul la serviciile unui interpret şi de a primi traduceri ale documentelor necesare pentru judecarea cauzei solicitate de instanţă sau de administraţia competentă şi prezentate de către beneficiarul asistenţei juridice; în astfel de litigii, asistenţa juridică acoperă de asemenea costurile necesare pentru prezentarea în faţa instanţei, în cazul în care aceasta este prevăzută prin lege sau este solicitată de către instanţă, care a hotărât că nu există nici o altă modalitate pentru a audia mărturia persoanei în cauză.

SusSus

În acţiunile penale, statul oferă asistenţă juridică pentru procedurile premergătoare procesului şi în instanţă, în situaţiile specificate de către autoritatea care conduce acţiunea.

Statul nu acoperă cheltuielile de judecate care trebuie plătite de către o persoană în baza unei hotărâri a instanţei.

12. În cazul în care îndeplinesc condiţiile pentru a primi asistenţă juridică parţială, cine va suporta celelalte costuri?

Asistenţa juridică parţială nu este disponibilă în Letonia. Asistenţa juridică este fie acordată integral, fie refuzată.

13. Dacă mă calific pentru asistenţă juridică, va acoperi aceasta orice cale de atac pe care aş putea să o folosesc după faza iniţială a procesului?

Conform legii privind asistenţa juridică de stat, asistenţa juridică este furnizată în toate cele trei instanţe - în instanţele districtuale (municipale) în calitate de curţi de primă instanţă, în instanţele regionale în calitate de curţi de apel şi la Curtea Supremă în calitate de curte de casaţie, în măsura prevăzută de Legea privind asistenţa juridică de stat şi de Regulamentul nr. 920 al Cabinetului din 6 noiembrie 2006 privind formele de asistenţă juridică, numărul maxim de ore, nivelul de remunerare şi procedurile necesare (a se vedea întrebarea nr.2).

Conform secţiunii 27 din Legea privind asistenţa juridică de stat, o persoană nu poate să depună o a doua cerere de asistenţă juridică pentru o cauză cu acelaşi subiect şi pe aceeaşi bază dacă Instanţa administrativă regională a respins acţiunea anterioară. O a doua cerere de asistenţă juridică pentru o cauză cu acelaşi subiect şi pe aceeaşi bază poate fi permisă doar în cazul în care situaţia personală a solicitantului, statutul de proprietar sau nivelul său de venituri s-au modificat considerabil. Dacă se dovedeşte că o cerere de asistenţă juridică se referă la o cauză cu acelaşi subiect şi pe aceeaşi bază, Administraţia pentru asistenţă juridică nu va analiza cererea şi i-o va restitui solicitantului.

14. Dacă mă calific pentru asistenţă juridică, aceasta poate fi retrasă înainte de sfârşitul procesului (sau chiar după proces)?

Acordarea de asistenţă juridică poate fi întreruptă dacă circumstanţele cauzei, hotărârile pronunţate sau furnizorul de asistenţă juridică arată că nu mai există motive pentru continuarea cauzei şi deci acordarea de asistenţă juridică nu mai este utilă.

15. Dacă nu mă calific pentru asistenţă juridică, pot contesta această decizie?

O hotărâre a Administraţiei pentru asistenţă juridică privind aprobarea sau respingerea unei cereri pentru obţinerea de asistenţă juridică de stat poate fi contestată de către solicitant în faţa secretarului de stat pe lângă Ministerul Justiţiei în termen de o lună de la intrarea sa în vigoare prin înaintarea unei cereri Ministerului Justiţiei. Hotărârea Ministerului Justiţiei poate fi contestată în termen de o lună de la intrarea sa în vigoare prin înaintarea unei cereri Instanţei administrative regionale. Nu este posibilă contestarea unei hotărâri a Instanţei administrative regionale.

« Asistenţă juridică - Informaţii generale | Letonia - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 15-02-2008

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit