Komisja Europejska > EJN > Pomoc sądowa > Łotwa

Ostatnia aktualizacja: 20-02-2008
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Pomoc sądowa - Łotwa

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Czym jest pomoc prawna? 1.
2. Jakie są korzyści z pomocy prawnej? 2.
3. Czy pomoc prawną można uzyskać we wszystkich sporach? 3.
4. Czy istnieje szczególna procedura w nadzwyczajnych przypadkach? 4.
5. Gdzie można otrzymać formularz wniosku o pomoc prawną? 5.
6. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o pomoc prawną? 6.
7. Gdzie należy złożyć wniosek o pomoc prawną? 7.
8. W jaki sposób uzyskuje się informację o zakwalifikowaniu się do uzyskania pomocy prawnej? 8.
9. Co należy zrobić w przypadku zakwalifikowania się do uzyskania pomocy prawnej? 9.
10. Kto wybiera prawnika w przypadku zakwalifikowania się do uzyskania pomocy prawnej? 10.
11. Czy w przypadku zakwalifikowania się do uzyskania pomocy prawnej, pokryte zostają wszystkie koszty procesu? 11.
12. Kto w przypadku zakwalifikowania się do uzyskania częściowej pomocy prawnej, ponosi pozostałe koszty? 12.
13. Czy w przypadku zakwalifikowania się do uzyskania pomocy prawnej, pokryte zostają również koszty ewentualnego odwołania po zakończeniu procesu? 13.
14. Czy w przypadku zakwalifikowania się do uzyskania pomocy prawnej, może ona zostać cofnięta przed zakończeniem procesu (lub nawet po procesie)? 14.
15. Czy w przypadku niezakwalifikowania się do uzyskania pomocy prawnej, przysługuje możliwość odwołania się od takiej decyzji? 15.

 

1. Czym jest pomoc prawna?

Celem ustawy o pomocy prawnej państwa jest umożliwienie osobom fizycznym korzystania z prawa do równoprawnej obrony przed sądem poprzez zapewnie pomocy prawnej ze środków publicznych. Pomoc prawna mierzona jest w godzinach i określonych czynnościach – takich jak konsultacje, sporządzanie dokumentów i reprezentacja w sądzie.

Procedury przyznawania pomocy prawnej państwa określa ustawa o pomocy prawnej państwa, rozporządzenie rządowe nr 920 z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie form pomocy prawnej, maksymalnej liczby godzin, stawek i procedur, oraz rozporządzenie rządowe nr 558 z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie kwalifikowalności do uzyskania pomocy prawnej państwa ze względu na sytuacje osobistą, status majątkowy i wysokość dochodu.

Państwo może zapewniać nieodpłatną pomoc prawną w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych.

2. Jakie są korzyści z pomocy prawnej?

Pomoc finansowa zapewniana przez państwo ułatwia osobom fizycznym pełne wykorzystanie praw przysługujących im w sporach prawnych.

Państwo może zapewnić i opłacić pomoc prawną obejmującą w poszczególnych sprawach:

 • do trzech godzin konsultacji;
 • sporządzenie do trzech dokumentów proceduralnych;
 • reprezentację w sądzie w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin.

Państwo nie pokrywa kosztów sądowych, do których opłacenia dana osoba została zobowiązana wyrokiem sądu.

3. Czy pomoc prawną można uzyskać we wszystkich sporach?

Administracja Pomocy Prawnej podejmuje decyzje o przyznaniu pomocy prawnej w sprawach cywilnych i administracyjnych – oraz w sprawach karnych na rzecz ofiary – w oparciu o wniosek zainteresowanej osoby o udzielenie pomocy prawnej państwa. Osoba podejrzana, oskarżona lub zatrzymana w sprawie karnej może wystąpić o zastępstwo prawne ze środków Administracji Pomocy Prawnej, kierując wniosek do organu prowadzącego postępowanie (policji, sądu lub prokuratury).

Do góryDo góry

4. Czy istnieje szczególna procedura w nadzwyczajnych przypadkach?

W miarę możliwości decyzja o przyznaniu pomocy prawnej państwa wydana zostaje w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku o pomoc prawną państwa, z uwzględnieniem wszelkich nadzwyczajnych okoliczności wskazanych przez wnioskodawcę. Na tej podstawie Administracja Pomocy Prawnej wyznacza osobę mającą świadczyć pomoc prawną.

5. Gdzie można otrzymać formularz wniosku o pomoc prawną?

Formularze wniosku o pomoc prawną państwa można pobrać osobiscie w biurze Administracji Pomocy Prawnej przy Brīvības gatve 214 w Rydze, ze strony internetowej urzędu: www.jpa.gov.lv latviešu valoda, bądź w biurze organu samorządowego jednostki administracyjnej kraju, w której wnioskodawca mieszka lub legalnie przebywa.

6. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o pomoc prawną?

Osoba ubiegająca się o pomoc prawną składa wypełniony formularz wniosku o pomoc prawną wraz z kopiami dokumentów poświadczających informacje podane we wniosku (dokumenty poświadczające wysokość dochodu wnioskodawcy oraz informacje dotyczące charakteru sporu i jego przebiegu).

7. Gdzie należy złożyć wniosek o pomoc prawną?

W celu otrzymania pomocy prawnej wnioskodawca wypełnia formularz wniosku i dostarcza go do Administracji Pomocy Prawnej osobiście lub pocztą.

Do góryDo góry

8. W jaki sposób uzyskuje się informację o zakwalifikowaniu się do uzyskania pomocy prawnej?

Administracja Pomocy Prawnej podejmuje decyzję w sprawie przyznania państwowej pomocy prawnej w oparciu o własną ocenę wniosku osoby ubiegającej się o pomoc prawną. O decyzji wnioskodawca zostaje powiadomiony listem przesyłanym na podany przez niego adres lub doręczanym wnioskodawcy osobiscie.

9. Co należy zrobić w przypadku zakwalifikowania się do uzyskania pomocy prawnej?

Po wydaniu decyzji przyznającej pomoc prawną państwa wyznaczona zostaje osoba świadcząca pomoc prawną, a wnioskodawca otrzymuje listowne powiadomienie o wydanej decyzji, z podaniem: zakresu przyznanej pomocy prawnej, imienia i nazwiska osoby świadczącej pomoc prawną, jej adresu służbowego oraz terminu pierwszego spotkania. W celu uzyskania pomocy prawnej wnioskodawca powinien stawić się na spotkanie z osobą wyznaczoną do świadczenia pomocy prawnej zgodnie z listownym powiadomieniem.

10. Kto wybiera prawnika w przypadku zakwalifikowania się do uzyskania pomocy prawnej?

W celu zapewnienia świadczenia pomocy prawnej Administracja Pomocy Prawnej zawiera umowy z osobami posiadającymi kwalifikacje do świadczenia pomocy prawnej. Po wydaniu decyzji przyznającej pomoc prawną pracownicy Administracji Pomocy Prawnej kontaktują się z osobą świadczącą pomoc prawną w celu organizacji świadczenia pomocy prawnej w przedmiotowej sprawie.

11. Czy w przypadku zakwalifikowania się do uzyskania pomocy prawnej, pokryte zostają wszystkie koszty procesu?

Formę i zakres pomocy prawnej na Łotwie okresla ustawa o pomocy prawnej i rozporządzenie rządowe nr 920 z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie form pomocy prawnej, maksymalnej liczby godzin, stawek i procedur.

Do góryDo góry

Państwo zapewnia i opłaca pomoc prawną we wszystkich sprawach administracyjnych i cywilnych lub karnych (na rzecz ofiary) w następującym zakresie:

 1. do trzech godzin konsultacji;
 2. sporządzenie do trzech dokumentów proceduralnych;
 3. reprezentacja w sądzie w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin.

W przypadku transgranicznych sporów cywilnych, poza swiadczeniami opisanymi powyżej wnioskodawcy przysługują również usługi tłumaczenia ustnego i możliwosć otrzymywania tłumaczeń wszelkich dokumentów koniecznych do rozstrzygnięcia sprawy, które są wymagane przez sąd lub własciwy organ i składane przez beneficjenta pomocy prawnej. W przypadku takich sporów pomoc prawna obejmuje również koszty związane ze stawiennictwem w sądzie osób, których obecnosć jest wymagana przez prawo lub przez sąd w sytuacji, gdy uznaje się, że zeznanie takiej osoby nie może zostać złożone w żaden inny sposób.

W przypadku postępowania karnego państwo zapewnia pomoc prawną w trakcie postępowania przedprocesowego i w sądzie, o ile występuje o to organ prowadzący sprawę.

Państwo nie pokrywa kosztów sądowych, do których opłacenia dana osoba została zobowiązana wyrokiem sądu.

12. Kto w przypadku zakwalifikowania się do uzyskania częściowej pomocy prawnej, ponosi pozostałe koszty?

Na Łotwie częściowa pomoc prawna nie jest świadczona. Pomoc jest przyznawana w całości lub wcale.

13. Czy w przypadku zakwalifikowania się do uzyskania pomocy prawnej, pokryte zostają również koszty ewentualnego odwołania po zakończeniu procesu?

Zgodnie z ustawą o pomocy prawnej pomoc prawna swiadczona jest we wszystkich trzech instancjach - w sądach rejonowych (miejskich) jako sądach pierwszej instancji, w sądach okręgowych jako sądach apelacyjnych i w Sądzie Najwyższym jako sądzie kasacyjnym, w zakresie przewidzianym w ustawie o pomocy prawnej i rozporządzeniu rządowym nr 920 z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie form pomocy prawnej, maksymalnej liczby godzin, stawek i procedur (zob. pytanie nr 2).

Do góryDo góry

Zgodnie z art. 27 ustawy o pomocy prawnej nie można występować po raz drugi z wnioskiem o pomoc prawną w sprawie dotyczącej tego samego przedmiotu i na tej samej podstawie w przypadku, gdy poprzednie powództwo zostało oddalone przez okręgowy sąd administracyjny. Powtórny wniosek o pomoc prawną składany w sprawie dotyczącej tego samego przedmiotu i na tej samej podstawie jest dopuszczalny jedynie w przypadku, gdy sytuacja osobista, status majątkowy lub wysokosć dochodu powoda uległy istotnej zmianie. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o pomoc prawną składany jest w sprawie dotyczącej tego samego przedmiotu i na tej samej podstawie, Administracja Pomocy Prawnej nie przeprowadza oceny wniosku i zwraca go wnioskodawcy.

14. Czy w przypadku zakwalifikowania się do uzyskania pomocy prawnej, może ona zostać cofnięta przed zakończeniem procesu (lub nawet po procesie)?

Świadczenie pomocy prawnej państwa może zostać wstrzymane w przypadku, gdy okoliczności sprawy, wyrok wydany w sprawie lub oświadczenia składane przez osobę świadczącą pomoc prawną wskazują, że nie ma podstaw do kontynuacji sprawy, a świadczenie pomocy prawnej jest bezużyteczne.

15. Czy w przypadku niezakwalifikowania się do uzyskania pomocy prawnej, przysługuje możliwość odwołania się od takiej decyzji?

Wnioskodawca może wnieść odwołanie od decyzji Administracji Pomocy Prawnej w sprawie przyznania lub odmowy przyznania pomocy prawnej państwa do sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w terminie miesiąca od wejścia decyzji w życie, kierując skargę do Ministerstwa Sprawiedliwości. Decyzja Ministerstwa Sprawiedliwości może zostać zaskarżona do okręgowego sądu administracyjnego w terminie miesiąca od wejścia w życie. Od decyzji okręgowego sądu administracyjnego nie przysługuje możliwość odwołania.

« Pomoc sądowa - Informacje ogólne | Łotwa - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 20-02-2008

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania