Eiropas Komisija > ETST > Juridiskā palīdzība > Latvija

Pēdējo reizi atjaunots: 17-04-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskā palīdzība - Latvija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kas ir juridiskā palīdzība? 1.
2. Ko persona iegūst no juridiskās palīdzības? 2.
3. Vai juridiskā palīdzība ir iegūstama visos strīdos? 3.
4. Vai pastāv īpaša procedūra steidzamības gadījumos? 4.
5. Kur var iegūt pieteikuma veidlapu par juridiskās palīdzības pieprasīšanu? 5.
6. Kādus dokumentus ir nepieciešams pievienot lūgumam par juridiskās palīdzības pieprasīšanu? 6.
7. Kur ir jāreģistrē lūgums par juridiskās palīdzības pieprasīšanu? 7.
8. Kā persona tiek informēta par juridiskās palīdzības piešķiršanu/nepiešķiršanu? 8.
9. Ja personai tiek piešķirta juridiskā palīdzība, kas tai jādara? 9.
10. Ja personai tiek piešķirta juridiskā palīdzība, kas izvēlas šai personai advokātu? 10.
11. Ja personai tiek piešķirta juridiskā palīdzība, vai juridiskā palīdzība tiek piešķirta visām izmaksām, kas saistītas ar šīs lietas izskatīšanu? 11.
12. Ja personai piešķirta daļēja juridiskā palīdzība, kas sedz pārējo daļu? 12.
13. Ja personai tiek piešķirta juridiskā palīdzība, vai juridiskā palīdzība segs izdevumus arī par otrreizēju lietas izskatīšanu, kas izriet no tās pašas lietas? 13.
14. Ja personai tiek piešķirta juridiskā palīdzība, vai tā viņai var tikt anulēta pirms lietas izskatīšanas beigām ( vai arī pēc lietas izskatīšanas)? 14.
15. Ja personai netiek piešķirta juridiskā palīdzība, vai tā var pārsūdzēt lēmumu par juridiskās palīdzības nepiešķiršanu? 15.

 

1. Kas ir juridiskā palīdzība?

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma mērķis ir veicināt fiziskās personas tiesības uz taisnīgu tiesas aizsardzību, nodrošinot valsts garantētu finansiālu atbalstu juridiskās palīdzības saņemšanai. Juridiskās palīdzības apjoms noteikts stundās un konkrētu darbību veidā - konsultācija, dokumentu sagatavošana un pārstāvība tiesā.

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanas kārtību nosaka Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums, Ministru kabineta 2006.gada 06.novembra noteikumi Nr.920 „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidiem, maksimālo stundu skaitu, samaksas apmēru un kārtību”, Ministru kabineta 2006.gada 04.jūlija noteikumi Nr.558 „Noteikumi par personas īpašās situācijas, īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai”.

Valsts apmaksātu juridisko palīdzību nodrošina civillietās, administratīvās lietās un krimināllietās.

2. Ko persona iegūst no juridiskās palīdzības?

Ar valsts garantētu finansiālu atbalstu tiek sekmēta pilnvērtīga personas tiesību realizēšana juridiska rakstura strīdos.

Valsts nodrošina un sedz izdevumus par juridisko palīdzību vienas lietas ietvaros šādā apjomā:

 • konsultāciju līdz trīs stundām;
 • procesuālu dokumentu sagatavošanu līdz trīs dokumentiem;
 • pārstāvību tiesā ne vairāk kā 40 stundas.

Valsts nesedz tiesas izdevumus, kas personai jāmaksā saskaņā ar tiesas nolēmumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

3. Vai juridiskā palīdzība ir iegūstama visos strīdos?

Juridiskās palīdzības administrācija lemj par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu civillietās, administratīvajā lietās un krimināllietās (cietušajiem), pamatojoties uz personas iesniegumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam. Aizstāvības nodrošināšanai kriminālprocesā personas (aizdomās turētās, apsūdzētās, aizturētās) vēršas pie procesa virzītāja (policijā, tiesā vai prokuratūrā), par ko Juridiskās palīdzības administrācija veic samaksu.

4. Vai pastāv īpaša procedūra steidzamības gadījumos?

Lēmums par valsts nodrošinātās juridiskā palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt tiek pieņemts divu nedēļu laikā no iesnieguma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam saņemšanas dienas, iespēju robežās - ņemot vērā personas norādītos steidzamos apstākļus, pēc kā Juridiskās palīdzības administrācija norīko juridiskās palīdzības sniedzēju juridiskās palīdzības sniegšanai.

5. Kur var iegūt pieteikuma veidlapu par juridiskās palīdzības pieprasīšanu?

Iesnieguma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam veidlapas var iegūt ierodoties personīgi Juridiskās palīdzības administrācijā Brīvības gatvē 214, Rīgā vai Juridiskās palīdzības administrācijas mājas lapā - www.jpa.gov.lv, vai pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā ir šīs personas dzīvesvieta vai kurā tā tiesiski uzturas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

6. Kādus dokumentus ir nepieciešams pievienot lūgumam par juridiskās palīdzības pieprasīšanu?

Persona, kas vēlas saņemt juridisko palīdzību, iesniedz iesniegumu - aizpildītu juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapu, pievienojot tajā minētās ziņas apliecinošo dokumentu kopijas (ienākumus apliecinošus dokumentus un informāciju par strīda būtību, virzību).

7. Kur ir jāreģistrē lūgums par juridiskās palīdzības pieprasīšanu?

Lai saņemtu valsts nodrošināto juridisko palīdzību personai nepieciešams aizpildīt iesniegumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam un iesniegt to Juridiskās palīdzības administrācijā personīgi vai nosūtīt pa pastu.

8. Kā persona tiek informēta par juridiskās palīdzības piešķiršanu/nepiešķiršanu?

Juridiskās palīdzības administrācija, izvērtējot personas iesniegumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam, pieņem lēmumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Lēmumu paziņo rakstveidā, nosūtot to uz personas norādīto adresi vai nododot personiski iesniedzējam.

9. Ja personai tiek piešķirta juridiskā palīdzība, kas tai jādara?

Pēc lēmuma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu pieņemšanas tiek norīkots juridiskās palīdzības sniedzējs un personai tiek nosūtīta informatīva vēstule, ar kuru iesniedzēju informē par pieņemto lēmumu, norādot piešķirtās juridiskās palīdzības apjomu, norīkotā juridiskās palīdzības sniedzēja vārdu, uzvārdu un prakses vietu, kā arī pirmās tikšanās laiku. Lai saņemtu juridisko palīdzību, personai informatīvajā vēstulē norādītajā laikā jāierodas pie juridiskās palīdzības sniedzēja.

Lapas augšmalaLapas augšmala

10. Ja personai tiek piešķirta juridiskā palīdzība, kas izvēlas šai personai advokātu?

Lai nodrošinātu juridiskās palīdzības sniegšanu, Juridiskās palīdzības administrācija slēdz līgumus ar juridiskās palīdzības sniedzējiem. Pēc lēmuma pieņemšanas par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu, Juridiskās palīdzības administrācijas darbinieki, sazinoties ar juridiskās palīdzības sniedzēju, vienojas par juridiskās palīdzības sniegšanu konkrētajā lietā.

11. Ja personai tiek piešķirta juridiskā palīdzība, vai juridiskā palīdzība tiek piešķirta visām izmaksām, kas saistītas ar šīs lietas izskatīšanu?

Juridiskās palīdzības veids un apjoms Latvijas Republikā noteikts Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā un Ministru kabineta 2006.gada 06.novembra noteikumos Nr.920 „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidiem, maksimālo stundu skaitu, samaksas apmēru un kārtību”.

Valsts nodrošina un sedz izdevumus par juridisko palīdzību vienas administratīvās lietas, civillietas un krimināllietas (cietušajiem) ietvaros šādā apjomā:

 1. konsultāciju līdz trīs stundām;
 2. procesuālu dokumentu sagatavošanu līdz trīs dokumentiem;
 3. pārstāvību tiesā ne vairāk kā 40 stundas.

Pārrobežu strīdos civillietās personai papildus augstāk minētajam ir tiesības saņemt arī tulka pakalpojumus, tādu tiesas vai kompetentās iestādes pieprasītu un juridiskās palīdzības saņēmēja iesniegtu dokumentu tulkojumu, kuri ir nepieciešami lietas izšķiršanai, kā arī to izdevumu samaksu, kas saistīti ar ierašanos uz tiesas sēdēm, ja personas klātbūtne tiesā ir paredzēta likumā vai to pieprasa tiesa, nolemjot, ka attiecīgo personu nevar uzklausīt citādā veidā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Savukārt kriminālprocesā valsts nodrošina juridisko palīdzību pēc procesa virzītāja uzaicinājuma pirmstiesas kriminālprocesā un tiesā.

Valsts nesedz tiesas izdevumus, kas personai jāmaksā saskaņā ar tiesas nolēmumu.

12. Ja personai piešķirta daļēja juridiskā palīdzība, kas sedz pārējo daļu?

Latvijas Republikā nav paredzēts sniegt daļēju juridisko palīdzību. Juridisko palīdzību piešķir pilnā apmērā vai atsaka to piešķirt.

13. Ja personai tiek piešķirta juridiskā palīdzība, vai juridiskā palīdzība segs izdevumus arī par otrreizēju lietas izskatīšanu, kas izriet no tās pašas lietas?

Saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu, juridiskā palīdzība tiek sniegta visās trijās tiesu instancēs - rajona/pilsētas tiesā, kā pirmās instances tiesā, apgabaltiesā, kā apelācijas instances tiesā un augstākajā tiesā kā kasācijas instances tiesā Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma un Ministru kabineta 2006.gada 06.novembra noteikumos Nr.920 „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidiem, maksimālo stundu skaitu, samaksas apmēru un kārtību” noteiktā apjoma ietvaros (skatīt 2.punktu).

Saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 27.pantu persona nevar atkārtoti iesniegt iesniegumu par juridisko palīdzību lietā par to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata, ja rajona administratīvā tiesa to ir noraidījusi. Atkārtots iesniegums par juridisko palīdzību lietā par to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata ir pieļaujams tikai tādā gadījumā, ja ir notikušas būtiskas izmaiņas personas īpašajā situācijā, īpašuma stāvoklī un ienākumu līmenī. Konstatējot, ka iesniegums par juridisko palīdzību lietā ir par to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata, Juridiskās palīdzības administrācija to neizskata, bet atdod atpakaļ personai.

14. Ja personai tiek piešķirta juridiskā palīdzība, vai tā viņai var tikt anulēta pirms lietas izskatīšanas beigām ( vai arī pēc lietas izskatīšanas)?

Personai var tikt atteikts turpmāk piešķirt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, ja no lietas apstākļiem, lietā pieņemtajiem nolēmumiem un juridiskās palīdzības sniedzēja atzinuma secināms, ka lietas tālākai virzībai nav pamata un juridiskās palīdzības sniegšana nav lietderīga.

15. Ja personai netiek piešķirta juridiskā palīdzība, vai tā var pārsūdzēt lēmumu par juridiskās palīdzības nepiešķiršanu?

Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt persona viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Tieslietu ministrijas valsts sekretāram, sūdzību iesniedzot Tieslietu ministrijā. Savukārt Tieslietu ministrijas lēmumu personai viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas ir tiesības pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā. Administratīvās rajona tiesas lēmums nav pārsūdzams.

« Juridiskā palīdzība - Vispārīgas ziņas | Latvija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 17-04-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste