Evropská komise > ESS > Právní pomoc > Lotyšsko

Poslední aktualizace: 15-02-2008
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právní pomoc - Lotyšsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co je právní pomoc? 1.
2. Jak mohu využít právní pomoci? 2.
3. Lze získat právní pomoc u všech sporů? 3.
4. Existuje zvláštní postup v naléhavých případech? 4.
5. Kde dostanu formulář žádosti o právní pomoc? 5.
6. Jaké podklady mám přiložit ke své žádosti o právní pomoc? 6.
7. Kde mám svou žádost o právní pomoc zaregistrovat? 7.
8. Jak se dozvím, zda mám nárok na získání právní pomoci? 8.
9. Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat? 9.
10. Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo vybere mého advokáta? 10.
11. Pokud mám nárok na právní pomoc, pokryje to všechny náklady na mé soudní řízení? 11.
12. Pokud mám nárok na částečnou právní pomoc, kdo uhradí zbývající náklady? 12.
13. Pokud mám nárok na právní pomoc, uhradí se z ní i náklady na opravné prostředky, pokud bych o ně po soudním řízení požádal? 13.
14. Pokud mám nárok na právní pomoc, může mi být odebrána před skončením soudního řízení (nebo po jeho skončení)? 14.
15. Pokud nemám nárok na právní pomoc, mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat? 15.

 

1. Co je právní pomoc?

Účelem zákona o státní právní pomoci je podpořit právo fyzických osob na spravedlivou právní ochranu poskytnutím státem zajištěné finanční podpory pro příjem právní pomoci. Právní pomoc se vyjadřuje v hodinách a určitých činnostech – konzultace, příprava písemností a zastoupení u soudu.

Postupy pro poskytnutí státní právní pomoci jsou stanoveny v zákoně o státní právní pomoci, v nařízení vlády č. 920 ze dne 6. listopadu 2006 o formách právní pomoci, maximálním počtu hodin, sazbách odměn a postupech a v nařízení vlády č. 558 ze dne 4. července 2006 o nároku osob na státní právní pomoc v závislosti na jejich osobní situaci, majetkových a příjmových poměrech.

Stát může poskytnout právní pomoc bezplatně v občanskoprávních, správních a trestních věcech.

2. Jak mohu využít právní pomoci?

Finanční pomoc zaručená státem pomáhá osobám plně využít svých práv v soudních sporech.

Stát může v jednotlivých případech poskytnout zaplacení výloh na právní pomoc na pokrytí:

 • až tří hodin konzultací,
 • přípravy až tří procesních listin,
 • zastoupení u soudu nepřekračující 40 hodin.

Stát nehradí soudní náklady, které má osoba platit podle rozhodnutí soudu.

3. Lze získat právní pomoc u všech sporů?

Správa právní pomoci přijímá rozhodnutí o poskytnutí právní pomoci v občanskoprávních a správních věcech – a v trestních věcech, pokud je žádost podána obětí – na základě žádosti o státní právní pomoc. Osoba podezřelá, obviněná nebo zajištěná v souvislosti s trestním řízením může žádat o právní zastoupení placené Správou právní pomoci prostřednictvím žádosti podané orgánu vedoucímu řízení (policie, soud nebo státní zástupce).

NahoruNahoru

4. Existuje zvláštní postup v naléhavých případech?

Kde to je možné, je rozhodnutí o poskytnutí nebo zamítnutí státní právní pomoci přijato do dvou týdnů od data obdržení žádosti o státní právní pomoc, přičemž se přihlíží ke všem naléhavým okolnostem uvedeným žadatelem. Na základě tohoto rozhodnutí Správa právní pomoci určí osobu, která poskytne právní pomoc.

5. Kde dostanu formulář žádosti o právní pomoc?

Formuláře žádosti o státní právní pomoc lze získat osobně v kanceláři Správy právní pomoci na adrese Brīvības gatve 214, Riga, nebo na internetových stránkách Správy právní pomoci www.jpa.gov.lv latviešu valoda, nebo v úřední místnosti obecního úřadu, v jehož správní oblasti žadatel žije nebo v níž má trvalé bydliště.

6. Jaké podklady mám přiložit ke své žádosti o právní pomoc?

Žadatel o právní pomoc musí předložit vyplněný formulář žádosti o právní pomoc společně s kopiemi podkladů potvrzujících informace uvedené ve formuláři (doklady potvrzující příjem žadatele a informace týkající se povahy sporu a jeho postupu).

7. Kde mám svou žádost o právní pomoc zaregistrovat?

Aby žadatel získal státní právní pomoc, musí vyplnit formulář žádosti o státní právní pomoc a předložit ji osobně nebo zaslat poštou Správě právní pomoci.

NahoruNahoru

8. Jak se dozvím, zda mám nárok na získání právní pomoci?

Správa právní pomoci rozhodne, zda poskytne státní právní pomoc, na základě posouzení žadatelovy žádosti o státní právní pomoc. Rozhodnutí se oznamuje dopisem zaslaným na adresu uvedenou žadatelem, nebo se žadateli předává osobně.

9. Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat?

Po rozhodnutí o poskytnutí státní právní pomoci je určen poskytovatel právní pomoci a žadateli je dopisem zasláno oznámení o přijetí rozhodnutí, ve kterém je uveden rozsah poskytnuté právní pomoci a celé jméno poskytovatele právní pomoci, adresa jeho kanceláře a čas a datum první schůzky. Aby žadatel právní pomoc získal, musí dodržet schůzku s přiděleným poskytovatelem právní pomoci, který je uveden v oznámení.

10. Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo vybere mého advokáta?

Pro zajištění poskytnutí právní pomoci Správa právní pomoci uzavře smlouvy s osobami oprávněnými poskytnout právní pomoc. Po přijetí rozhodnutí o poskytnutí právní pomoci úředníci Správy právní pomoci kontaktují poskytovatele právní pomoci a vyjednají poskytnutí právní pomoci v dotčeném případě.

11. Pokud mám nárok na právní pomoc, pokryje to všechny náklady na mé soudní řízení?

Forma a rozsah právní pomoci v Lotyšsku je stanovena v zákoně o státní právní pomoci a v nařízení vlády č. 920 ze dne 6. listopadu 2006 o formách právní pomoci, maximálním počtu hodin, platebních sazbách a postupech.

NahoruNahoru

V každém správním nebo občanskoprávním případě, nebo v trestním případě s ohledem na oběť stát zaplatí náklady na právní pomoc na pokrytí:

 1. až tří hodin konzultací,
 2. přípravy až tří procesních listin,
 3. zastoupení u soudu nepřekračující 40 hodin.

V přeshraničních občanskoprávních sporech má žadatel kromě výše uvedených výhod právo na služby tlumočníka a na překlady všech listin požadovaných pro rozhodnutí případu soudem nebo příslušným orgánem a předložených příjemcem právní pomoci. V těchto sporech právní pomoc zahrnuje náklady související s předstoupením před soud v případech, kdy přítomnost dané osoby u soudu vyžadují právní předpisy nebo kdy ji požaduje soud a kdy bylo rozhodnuto, že svědectví této osoby nelze vyslechnout jiným způsobem.

V trestních řízeních poskytuje stát právní pomoc na předběžná řízení a na řízení u soudu, pokud o to žádá orgán vedoucí případ.

Stát nehradí soudní náklady, které má osoba platit podle rozhodnutí soudu.

12. Pokud mám nárok na částečnou právní pomoc, kdo uhradí zbývající náklady?

Částečná právní pomoc není v Lotyšsku k dispozici. Právní pomoc se uděluje buď v plné výši, nebo se její poskytnutí zamítá.

13. Pokud mám nárok na právní pomoc, uhradí se z ní i náklady na opravné prostředky, pokud bych o ně po soudním řízení požádal?

Podle zákona o státní právní pomoci se právní pomoc poskytuje ve všech třech stupních soudů - u okresních (městských) soudů jako soudů prvního stupně, u krajských soudů jako odvolacích soudů a u nejvyššího soudu jako u kasačního soudu v rozsahu stanoveném v zákoně o státní právní pomoci a v nařízení vlády č. 920 ze dne 6. listopadu 2006 o formách právní pomoci, maximálním počtu hodin, platebních sazbách a postupech (viz otázku 2).

NahoruNahoru

Podle § 27 zákona o státní právní pomoci nemůže žadatel podat druhou žádost o právní pomoc v případě týkajícím se též věci a vycházejícím z téhož základu, pokud krajský správní soud předchozí žádost zamítnul. Opakovaná žádost o právní pomoc v případě týkajícím se též věci a vycházející ze stejného základu je přípustná, pokud došlo k podstatné změně v osobní situaci, majetkových poměrech nebo úrovni příjmů žadatele. Potvrdí-li se, že byla podána žádost o právní pomoc s ohledem na případ týkající se stejné věci a vycházející ze stejného základu, potom Správa právní pomoci žádost nebude posuzovat a vrátí ji zpět žadateli.

14. Pokud mám nárok na právní pomoc, může mi být odebrána před skončením soudního řízení (nebo po jeho skončení)?

Poskytování státní právní pomoci může být přerušeno, jestliže okolnosti případu, rozhodnutí v případu nebo jakákoli prohlášení poskytovatele právní pomoci naznačují, že již déle neexistují důvody pro pokračování případu a že poskytování právní pomoci neslouží žádnému účelu.

15. Pokud nemám nárok na právní pomoc, mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Odvolání proti rozhodnutí Správy právní pomoci o poskytnutí nebo zamítnutí státní právní pomoci může žadatel podat náměstkovi ministerstva spravedlnosti do jednoho měsíce od nabytí účinnosti. Proti rozhodnutí ministerstva spravedlnosti se lze odvolat do jednoho měsíce od nabytí účinnosti předložením žádosti krajskému správnímu soudu. Proti rozhodnutí krajského správního soudu se odvolat nelze.

« Právní pomoc - Obecné informace | Lotyšsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 15-02-2008

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království