Европейска комисия > ЕСМ > Правна помощ > Латвия

Последна актуализация: 15-02-2008
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Правна помощ - Латвия

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Какво представлява правната помощ? 1.
2. Как мога да се възползвам от правната помощ? 2.
3. Може ли да се получи правна помощ за всички спорове? 3.
4. Има ли отделна процедура за спешни случаи? 4.
5. Къде мога да получа формуляр на молба за предоставяне на правна помощ? 5.
6. Какви документи трябва да приложа към молбата си за правна помощ? 6.
7. Къде трябва да регистрирам молбата си за правна помощ? 7.
8. Как ще бъда информиран дали имам право на правна помощ? 8.
9. Какво трябва да направя, ако получа право на правна помощ? 9.
10. Ако получа право на правна помощ, кой ще избере адвоката ми? 10.
11. Ако получа право на правна помощ, това ще покрие ли всички разноски по моя съдебен процес? 11.
12. Ако получа право на частична правна помощ, кой ще плати останалите разходи? 12.
13. Ако получа право на правна помощ, дали тя ще покрие разходите за всяко преразглеждане, което мога да направя след процеса? 13.
14. Ако получа право на правна помощ, може ли тя да бъде оттеглена преди края на съдебния процес (или дори след процеса)? 14.
15. Ако не получа право на правна помощ, мога ли да обжалвам това решение? 15.

 

1. Какво представлява правната помощ?

Целта на Закона за правната помощ от страна на държавата е да улесни правото на физическите лица на справедлива правна защита като осигури гарантирано от държавата финансово подпомагане за получаване на правна помощ. Правната помощ се изразява количествено в часове и конкретни действия - консултации, подготовка на документи и представителство в съда.

Процедурите за отпускане на правна помощ от страна на държавата са описани в Закона за правната помощ от държавата, Регламент Nº 920 от 6 ноември 2006 г. на Министерския съвет относно формите на правна помощ, максималния брой часове, тарифиге и процедурите и в Регламент Nº 558 от 4 юли 2006 г. на Министерския съвет относно допустимостта на лицата до правото за получаване на правна помощ от държавата с оглед на техните лични обстоятелства, материално положение и доходи.

Държавата осигурява безплатна правна помощ по граждански, административни и наказателни дела.

НагореНагоре

2. Как мога да се възползвам от правната помощ?

Финансовото подпомагане, гарантирано от държавата, помага на лицата да се възползват в пълна степен от правата си в правни спорове.

Държавата може да осигури и да заплати разноските за правна помощ в зависимост от делото, като може да покрие следния тип разходи:

 • до три часа консултации;
 • изготвянето на не повече от три процедурни документа;
 • представяне в съда, за не повече от 40 часа.

Държавата не покрива съдебните разноски, платими от лицето по силата на съдебно постановление.

3. Може ли да се получи правна помощ за всички спорове?

Администрацията за правна помощ взема решения за отпускане на правна помощ по граждански и административни дела, както и по наказателни дела по отношение на жертвата, въз основа на подадена от лицето молба за правна помощ от държавата. Лице, което е заподозряно, обвинено или арестувано като част от наказателно дело може да поиска правно представителство, платимо от Администрацията за правна помощ, като подаде молба до органа, който води производството (полицията, съда или прокурора).

НагореНагоре

4. Има ли отделна процедура за спешни случаи?

По възможност, решение за отпускане или отказване на правна помощ от страна на държавата се взема в срок от две седмици от датата на получаване на молбата за правна помощ, като се взема предвид всяко спешно обстоятелство, посочено от молителя, на основание на което Администрацията за правна помощ назначава лице, което да предостави правната помощ.

5. Къде мога да получа формуляр на молба за предоставяне на правна помощ?

Формуляри на молба за предоставяне на правна помощ от страна на държавата може да се получи лично в офисите на Администрацията за правна помощ на адрес Brīvības gatve 214, Рига, или чрез интернет страницата на Администрацията за правна помощ www.jpa.gov.lv latviešu valoda, или в офисите на местната управа, на чиято административна територия живее или законно пребивава молителят.

НагореНагоре

6. Какви документи трябва да приложа към молбата си за правна помощ?

Лице, което подава молба за правна помощ, трябва да представи попълнен формуляр на молба за предоставяне на правна помощ заедно с копия на документи, удостоверяващи информацията, изложена във формуляра (документи, потвърждаващи доходите на молителя и информация относно вида на съдебния спор и неговия напредък).

7. Къде трябва да регистрирам молбата си за правна помощ?

За да получи правна помощ от държавата молителят попълва формуляр на молба за предоставяне на правна помощ и го подава в Администрацията за правна помощ лично или по пощата.

8. Как ще бъда информиран дали имам право на правна помощ?

Администрацията за правна помощ взема решение да предостави или не правна помощ от страна на държавата въз основа на оценка на подадената от лицето молба за правна помощ от държавата. Решенията се съобщават с писма, изпратени до адреса, посочен от молителя или писма, връчени лично на молителя.

НагореНагоре

9. Какво трябва да направя, ако получа право на правна помощ?

Вследствие на решението за предоставяне на правна помощ от държавата, се назначава лице, което предоставя правната помощ, а на молителя се изпраща писмо, с което се уведомява за факта, че е бил взето решение, описва се обхвата на отпуснатата правна помощ и се дава пълното име на лицето, предоставящо правната помощ, неговия служебен адрес, както и времето и датата на първата среща. За да получи правна помощ молителят трябва да се яви точно на срещата с назначения доставчик на правна помощ, както е посочено в уведомителното писмо.

10. Ако получа право на правна помощ, кой ще избере адвоката ми?

За да гарантира предоставянето на правна помощ Администрацията за правна помощ сключва договори с лица, които отговарят на изискванията за предоставяне на правна помощ. Вследствие на решение за предоставяне на правна помощ длъжностните лица от Администрацията за правна помощ се обръщат към доставчик на правна помощ и уговарят предоставянето на правна помощ за конкретното дело.

НагореНагоре

11. Ако получа право на правна помощ, това ще покрие ли всички разноски по моя съдебен процес?

Формите и размерът на правната помощ в Латвия се съдържат в Закона за предоставяне на правна помощ от страна на държавата, Регламент Nº 920 от 6 ноември 2006 г. на Министерския съвет относно формите на правна помощ, максималния брой часове, тарифите и процедурите.

Държавата осигурява и заплаща разходите за правна помощ с цел да покрие следното във всяко административно или гражданско дело, или в криминално дело по отношение на жертвата:

 1. до три часа консултации;
 2. изготвянето на не повече от три процедурни документа;
 3. представителство в съда за не повече от 40 часа.

При трансгранични граждански спорове в допълнение към горните услуги молителят има право да ползва услугите на устен преводач и да получи преводи на всички документи, необходими за разглеждане на делото, изисквани от съда или компетентен орган, и подадени от получателя на правната помощ; в такива спорове правната помощ покрива и разноските, свързани с явяването пред съда, когато явяването на лицето пред съда се изисква по закон или е поискано от съда, когато е взето решение, че свидетелските показания на лицето не могат да бъда изслушани по никакъв друг начин.

НагореНагоре

При наказателни производства държавата осигурява правна помощ за досъдебното производство и в съда, когато е поискана от органа, водещ делото.

Държавата не покрива съдебните разноски, платими от лицето по силата на съдебно постановление.

12. Ако получа право на частична правна помощ, кой ще плати останалите разходи?

Частична правна помощ не се предоставя в Латвия. Правната помощ се предоставя или в пълен размер, или се отказва.

13. Ако получа право на правна помощ, дали тя ще покрие разходите за всяко преразглеждане, което мога да направя след процеса?

Съгласно Закона за правната помощ от държавата правна помощ се предоставя и в трите съдебни инстанции - в районните (градски) съдилища като съдилища от първа инстанция, в окръжните съдилища като апелативни съдилища и във Върховния съд като касационен съд до степента, предвидена в рамките на Закона за правната помощ от страна на държавата и Регламент Nº 920 от 6 ноември 2006 г. на Министерски съвет за формите на правна помощ, максималния брой часове, тарифите и процедурите (вижте въпрос 2).

НагореНагоре

Съгласно раздел 27 на Закона за правната помощ едно лице не може да подаде втора молба за правна помощ по дело, касаещо същия предмет и на същото основание, ако Окръжният административен съд е отхвърлил предишния иск. Повторно подаване на молба за правна помощ по дело, касаещо същия предмет и на същото основание се разрешава единствено когато личните обстоятелства, материалното положение или доходите на ищеца са се променили в значителна степен. Ако е потвърдено, че една молба за предоставяне на правна помощ е подадена по дело, касаещо същия предмет и на същото основание, Администрацията за правна помощ не разглежда молбата и я връща на молителя.

14. Ако получа право на правна помощ, може ли тя да бъде оттеглена преди края на съдебния процес (или дори след процеса)?

Предоставянето на правна помощ от държавата може да бъде прекратено, ако обстоятелствата по делото, решения по делото или заявление от доставчика на правна помощ покажат, че липсват по-нататъшни основания за продължаване на делото и предоставянето на правна помощ е безполезно.

15. Ако не получа право на правна помощ, мога ли да обжалвам това решение?

Молителят може да обжалва решение на Администрацията за правна помощ за предоставяне или отказване на правна помощ от държавата пред държавния секретар на Министерството на правосъдието в срок от един месец от влизането му в сила като подаде иск в Министерството на правосъдието. Решението на Министерството на правосъдието може да се обжалва в срок от един месец от влизането му в сила като се подаде иск до Окръжния административен съд. Решение на Окръжния административен съд не се обжалва.

« Правна помощ - Обща информация | Латвия - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 15-02-2008

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство