Euroopan komissio > EOV > Oikeusapu > Italia

Uusin päivitys: 23-03-2005
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusapu - Italia

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä oikeudenkäyntikustannuksiin kuuluu ja kuka ne yleensä maksaa? 1.
2. Mitä on oikeusapu? 2.
3. Kuka voi saada oikeusapua eli Italiassa valtion kustantamaa apua? 3.
4. Millaisiin asioihin oikeusapua voi saada? 4.
5. Onko kiireellisiä tilanteita varten erityisiä hakumenettelyjä? 5.
6. Mistä saa oikeusapua koskevan hakulomakkeen? 6.
7. Mitä asiakirjoja liitetään oikeusapuhakemukseen? 7.
8. Mihin oikeusapuhakemus jätetään? 8.
9. Miten oikeusavun myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle? 9.
10. Jos hakija voi saada oikeusapua, miten hänen pitäisi toimia? 10.
11. Kuka valitsee asianajajan? 11.
12. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se kaikki oikeudenkäyntikulut? 12.
13. Jos hakijan saama oikeusapu ei kata kaikkia kuluja, kuka maksaa loput kustannukset? 13.
14. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se myös hakijan vireille paneman muutoksenhaun kustannukset? 14.
15. Jos hakija voi saada oikeusapua, voidaanko se peruuttaa ennen oikeudenkäyntiä (tai oikeudenkäynnin jälkeen)? 15.
16. Jos hakijalle ei myönnetä oikeusapua, voiko päätöksestä valittaa? 16.

 

1. Mitä oikeudenkäyntikustannuksiin kuuluu ja kuka ne yleensä maksaa?

(Oikeuslähteet) - Oikeudenkäyntiin liittyvistä kustannuksista ja niiden suorittamisesta sekä valtion kustantamasta oikeusavusta säädetään tyhjentävästi 30. toukokuuta 2002 annetussa Tasavallan Presidentin asetuksessa N:o 115 (Italian virallinen lehti N:o 139/2002), johon on koottu oikeudenkäyntikustannuksia koskeva lainsäädäntö.

Asianajajan palkkioista siviili-, kauppa-, hallinto- ja vero-oikeudellisissa asioissa on määrätty 13. kesäkuuta 1942 annetulla lailla N:o  794 sekä sen myöhemmillä muutoksilla. Palkkiot yksittäisistä oikeudellisista suoritteista maksetaan vuonna 1994 annetulla ministeriön asetuksella N:o 585 hyväksytyn tariffilain mukaisesti.

(Oikeudenkäyntikulut) - Siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa oikeudenkäyntikuluihin laajassa merkityksessä sisältyvät sekä itse prosessiin liittyvät kulut että oikeudellisesta puolustuksesta johtuvat kulut ja palkkiot.

Oikeudenkäyntikulut muodostuvat asian vireillepanoa koskevasta perusmaksusta sekä muista kuluista, jotka saattavat olla satunnaisiakin (kuten esimerkiksi oikeusavustajan tai asiakirjojen kopiointilupien aiheuttamia kuluja).

Perusmaksu, josta säädetään vuonna 2002 annetussa laissa N:o 115, koskee kaikkia oikeusasteita ja kaikkia siviilioikeudenkäyntejä, myös konkurssimenettelyä ja hakemuslainkäyttöä, lukuun ottamatta laissa mainittuja poikkeustapauksia.

Perusmaksu ei koske seuraavia tapauksia: perheoikeudelliset ja siviiliprosessilain IV kirjan mukaiset henkilöä koskevat oikeudenkäynnit (esimerkiksi asumusero, alaikäisiä koskevat määräykset ja omaisuuden jakautuminen aviopuolisoiden kesken), tutkintavaiheen menettelyt (esimerkiksi takavarikoinnit saatavien turvaamiseksi), kiinteistöasiat, omistusoikeuden siirtoa ja luovutusta koskevat toimet, lasten elatusoikeudenkäynnit, kuten kaikki muutkin lapsia koskevat menettelyt (esimerkiksi vanhempien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat oikeudenkäynnit), sekä oikeustoimikelpoisuutta ja toimivaltaisuutta koskevat määräykset.

Sivun alkuunSivun alkuun

Maksusta vapautumisen syiden on käytävä nimenomaisesti ilmi asianosaisen vireillepanokirjelmän perusteluosasta.

Perusmaksu ei koske myöskään yksityisoikeudellisten vahingonkorvausten vaatimista rikosoikeudenkäynnissä, jos vaaditaan vain yleisesti vastaajan tuomitsemista korvauksiin. Jos taas vaaditaan, vaikka rajatustikin, tuomitsemista maksamaan tietty summa vahingonkorvauksena, tulee maksu suoritettavaksi siinä tapauksessa, että vaatimus hyväksytään.

Maksu on 62-930 euroa riippuen jutun luonteesta ja arvosta.

(Maksuvelvollisuus) - Kukin osapuoli vastaa suorittamistaan tai pyytämistään oikeustoimista aiheutuneista kuluista ja maksaa oikeudenkäynnin välttämättömät kulut (esimerkiksi avustajakulut) silloin, kun ne lain tai tuomioistuimen päätöksen nojalla kuuluvat hänen maksettavikseen. Jos osapuolelle on myönnetty ilmainen oikeusapu, kustannuksista vastaa valtio.

Perusmaksu kuuluu erityisesti sen osapuolen maksettavaksi, joka ensiksi panee asian vireille tuomioistuimessa, esittää oikeudellisen vaatimuksen tai jättää asiaansa koskevan hakemuksen toimivaltaiseen oikeuden myöntävään tai määräävään viranomaiseen.

Jutun arvo on se, jonka osapuoli ilmoittaa vireillepanokirjelmänsä perusteluosassa. Jos osapuoli muuttaa vaatimustaan tai esittää vastavaatimuksen tai itsenäisen vaatimuksen, jonka johdosta jutun arvo nousee, hän joutuu suorittamaan lisämaksun.

(Kustannusvastuun jakautumisen periaate) - Yleinen periaate on, että tuomioistuin määrää oikeudenkäynnin päättyessä hävinneen osapuolen korvaamaan voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut.

Oikeudenkäyntikuluista määrääminen on jätetty tuomioistuimen harkintavaltaan: se voi tuomita ne korvattavaksi osittain tai kokonaan riippuen asian lopputuloksesta. Tuomioistuimen on otettava huomioon, kuinka vaatimukset on kaiken kaikkiaan perusteltu. Päätöksestä voi valittaa.

Sivun alkuunSivun alkuun

Hävinneen osapuolen on korvattava voittaneelle osapuolelle asianajajan kulut ja palkkiot sekä viran puolesta kutsutuille tai osapuolen tarvitsemille oikeusavustajille maksetut kulukorvaukset sen mukaan, mitä tuomioistuin on heille suorittanut. Hän on myös velvollinen maksamaan muut prosessiin liittyvät tuomioistuimen kanslian suorittamat kustannukset sekä tuomion tiedoksiantamisesta johtuvat kulut.

2. Mitä on oikeusapu?

Oikeusapu, jota Italian oikeusjärjestyksessä vastaa varattomille kansalaisille myönnettävä "valtion kustantama apu" (patrocinio a spese dello Stato), merkitsee vapautusta eräistä kustannuksista (nk. valtion "menoiksi jäävistä kuluista"). Siitä ja muista kuluista vastaa valtio.

Avun myöntäminen vapauttaa asianosaisen maksamasta perusmaksua, viran puolesta annetuista ilmoituksista määrättyjä maksuja, eräitä muita hallintomaksuja (esim. kiinteän omaisuuden rekisteröinnistä ja omaisuuden kiinnittämisestä) tai kopiointilupamaksuja.

Valtio puolestaan vastaa seuraavista kuluista:

 1. asianajajan palkkiot ja kulut
 2. tuomioistuimen tuomarien, virkamiesten ja toimihenkilöiden palkkiot ja matkakorvaukset silloin, kun he suorittavat toimenpiteitä muualla kuin oikeudenkäyntipaikassa
 3. todistajille, tuomioistuimen avustajille ja asianosaisen tarvitsemille oikeusavustajille kuuluvat palkkiot ja matkakorvaukset sekä kulut, joita heille koituu heidän tehtäviensä suorittamisesta
 4. tuomioistuimen määräysten lainmukaisesta julkistamisesta aiheutuneet kulut
 5. viran puolesta suoritetuista tiedoksiannoista aiheutuneet kulut.
Valtiolla on takaisinperintäoikeus, ja jollei se saa perittyä summaa hävinneeltä osapuolelta, se voi kääntyä oikeusapua saaneen puoleen siinä tapauksessa, että tämä on oikeudenkäynnin voittamisen tai riidan sopimisen johdosta saanut vähintään kuusi kertaa kustannusten suuruisen summan, tai kun oikeustoimista luovutaan tai kun oikeudenkäynti raukeaa. Erityissäännökset varmistavat takaisinperinnän siltä varalta, että juttu peruutetaan tai se raukeaa osapuolten passiivisuuden johdosta tai siksi ettei lakia ole noudatettu.

3. Kuka voi saada oikeusapua eli Italiassa valtion kustantamaa apua?

Oikeusapu siviilioikeudenkäynneissä ja hakemuslainkäytössä (esimerkiksi asumusero, lasten huolto, vanhempien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat määräykset) taataan varattomalle kansalaiselle, jos perusteet avun tarvitsemiselle eivät ole ilmeisen aiheettomia.

Valtion kustantamaan apuun voi olla oikeutettu henkilö, jonka yleisessä tuloverotuksessa verotettavat vuositulot ovat viimeisimmän ilmoituksen mukaan alle 9269,22 euroa. Tuloraja tarkistetaan joka toinen vuosi oikeusministeriön asetuksella suhteessa Italian tilastokeskuksen ISTATin määrittämän kuluttajaindeksin muutokseen.

Sivun alkuunSivun alkuun

Jos hakija elää puolisonsa tai muiden perheenjäsenten kanssa, tulot muodostuvat kaikkien perheenjäsenten tulojen yhteismäärästä hakijan tulot mukaan luettuina.

Tulorajojen määrittelyssä otetaan huomioon myös ne tulot, jotka lain mukaan ovat verovapaita.

Vain henkilökohtainen tulo otetaan huomioon silloin, kun puolustettavina ovat henkilöä koskevat oikeudet tai kun hakijan intressit ovat oikeudenkäynnissä ristiriidassa muiden hänen kanssaan elävien ydinperheen jäsenten intressien kanssa.

Italian kansalaisille tarkoitettu oikeus koskee myös ulkomaalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä, jotka oleskelevat laillisesti Italian alueella sillä hetkellä, kun oikeudenkäynnin kohteena oleva olosuhde tai seikka ilmenee. Lisäksi oikeus koskee voittoa tavoittelemattomia yhteenliittymiä ja yhdistyksiä, jotka eivät harjoita taloudellista toimintaa.

4. Millaisiin asioihin oikeusapua voi saada?

Valtion kustantamaa apua voi saada mihin tahansa siviilioikeudelliseen riita-asiaan sekä hakemusasioihin.

Avun ulkopuolelle on rajattu saatavien ja oikeuksien luovuttaminen, paitsi jos ne on tarkoitettu maksuksi aiemmista lainoista tai oikeuksista.

5. Onko kiireellisiä tilanteita varten erityisiä hakumenettelyjä?

Kiireellisiä tilanteita varten ei ole erityistä menettelyä. Päätöksille varatut määräajat ovat kuitenkin lyhyitä (10 päivää). Sitä paitsi yleinen, oikeusapua koskevista säädöksistäkin ilmenevä periaate on, että avun myöntävän viranomaisen on kiireellisissä tapauksissa tehtävä päätös välittömästi.

6. Mistä saa oikeusapua koskevan hakulomakkeen?

Oikeusministeriö laatii parhaillaan lomaketta oikeusavun hakemista varten aihetta koskevan lainsäädännön uudistuttua äskettäin.

Henkilö, joka katsoo täyttävänsä laissa säädetyt edellytykset, voi hakea oikeusavun myöntämistä ilman erillistä lomaketta missä tahansa oikeudenkäynnin vaiheessa tai oikeusasteessa. Hakemus on allekirjoitettava, jotta se voidaan ottaa tutkittavaksi.

Sivun alkuunSivun alkuun

Allekirjoitus on todistettava oikeaksi asianajajan toimesta tai Tasavallan Presidentin asetuksen 2000/445 38 artiklan määräämällä tavalla (allekirjoitus on tehtävä viranomaisen edustajan läsnä ollessa, mutta hakemus voidaan myös esittää yhdessä allekirjoittajan henkilöllisyystodistuksesta otetun valokopion kanssa, jota ei ole todistettu oikeaksi).

Hakemus voidaan lähettää faksilla tai sähköpostitse noudattaen asianomaisia muotovaatimuksia.

7. Mitä asiakirjoja liitetään oikeusapuhakemukseen?

Hakemus kirjoitetaan tavalliselle paperille, ja jotta se otettaisiin tutkittavaksi, siinä on esitettävä
 1. oikeusavun myöntämistä koskeva pyyntö ja tiedot oikeudenkäynnistä, johon pyyntö liittyy, jos oikeudenkäynti on jo alkanut
 2. hakijan ja hänen väestörekisterissä mainittujen perheenjäsentensä henkilötiedot sekä verovelvollisten tunnusnumerot (codici fiscali)
 3. hakijan ilmoitus siitä, että hänen tulonsa täyttävät oikeusavun myöntämiseksi asetetut edellytykset, sekä yksityiskohtaiset tiedot arvioinnissa huomioitavista kokonaistuloista
 4. hakijan sitoumus ilmoittaa - niin kauan kuin oikeudenkäynti jatkuu - edellisen vuoden tulotasossa tapahtuneet olennaiset muutokset viimeistään 30 päivää sen jälkeen, kun hakemuksen tai mahdollisen edellisen muutosilmoituksen esittämisestä laskettava vuoden määräaika on päättynyt.
Jotta hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi, siinä on esitettävä tosiasiallisesti ja oikeudellisesti olennaiset tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida, ettei oikeudellinen vaatimus ole ilmeisen aiheeton, sekä yksityiskohtaiset tiedot todisteista, jotka aiotaan esittää.

Ulkomailla ansaittujen tulojen osalta Euroopan unionin ulkopuolisen valtion kansalaisen on liitettävä hakemukseensa toimivaltaisen konsulaatin antama todistus hakemuksessa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta.

Sivun alkuunSivun alkuun

Hakijan on tuomarin tai toimivaltaisen asianajajayhdistyksen hallituksen (Consiglio dell'ordine degli avvocati) pyynnöstä esitettävä hakemuksessaan annettujen tietojen todistamiseksi tarvittavat asiakirjat sillä uhalla, että hakemus muutoin jätetään tutkimatta.

8. Mihin oikeusapuhakemus jätetään?

Oikeusapuhakemuksen voi esittää vain asianosainen itse tai hänen asianajajansa, tai se on lähetettävä kirjattuna kirjeenä sen paikkakunnan asianajajayhdistyksen hallitukselle, jossa asiaa käsittelevä tuomioistuin toimii. Jos asia ei ole vielä vireillä, hakemus toimitetaan sen paikkakunnan yhdistyksen hallitukselle, jonka tuomioistuin on toimivaltainen tutkimaan pääasian.

Muutoksenhakuvaiheessa hakemuksen käsittelee sen paikkakunnan yhdistyksen hallitus, jossa kyseisen päätöksen tehnyt tuomioistuin toimii.

Asianajajayhdistyksen hallitus myöntää oikeusavun etukäteen ja toistaiseksi kymmenen päivän määräajassa, jos hakijan tosiasialliset tulot eivät ylitä määrättyä rajaa ja jos hänen oikeudelliset vaatimuksensa eivät ole ilmeisen aiheettomia.

Jos kyseessä on rikosoikeudenkäynnin yhteydessä esitettävä yksityisoikeudellinen vahingonkorvausvaatimus, hakemus on esitettävä eli sen on oltava perillä tuomioistuimessa ennen kuin tämä tutkii vaatimuksen.

9. Miten oikeusavun myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle?

Hakijalle ja tuomioistuimelle toimitetaan kopio asiakirjasta, jossa todetaan, että asianajajayhdistyksen hallitus on hyväksynyt, hylännyt tai jättänyt tutkimatta hakemuksen.

Jos hakija on pidätettynä, päätösasiakirjan kopio annetaan tiedoksi rikosprosessia koskevassa lainsäädännössä erityisesti määrättyjä muodollisuuksia noudattaen.

Sivun alkuunSivun alkuun

10. Jos hakija voi saada oikeusapua, miten hänen pitäisi toimia?

11. Kuka valitsee asianajajan?

Henkilö, jolle on myönnetty oikeusapua, voi valita itselleen asianajajan valtion kustantamaa apua antavien asianajajien luettelosta, joita on saatavilla niiden asianajajayhdistysten hallituksissa, jotka toimivat saman yleisen muutoksenhakutuomioistuimen (Corte d'appello) piirissä kuin pääasian tutkimiseen toimivaltainen tuomioistuin taikka tuomioistuin, jossa asia on vireillä.

Henkilö, jolle on myönnetty oikeusapua, voi lain sallimissa tilanteissa valita itselleen myös oikeusavustajan.

Korkeimmassa oikeusasteessa (Corte di cassazione) asianajaja valitaan niiden asianajajayhdistysten hallitusten laatimista luetteloista, jotka toimivat saman yleisen muutoksenhakutuomioistuimen piirissä kuin kyseisen päätöksen tehnyt tuomioistuin.

Luettelo oikeusapua antavista asianajajiesta kootaan hakemuksen perusteella ammatinharjoittajista, joilla on riittävä pätevyys toimia puolustustehtävissä.

Luetteloon pääsystä päättää asianajajayhdistyksen hallitus, joka ottaa huomioon pyrkijän taipumukset sekä sen, että tällä on vähintään kuuden vuoden kokemus ammatissa toimimisesta eikä merkintöjä kurinpitoseuraamuksista.

Asianajaja voidaan poistaa luettelosta milloin tahansa, luettelossa olo on uudistettava joka vuosi, ja luettelo julkistetaan kaikissa alueen oikeusviranomaisissa.

Oikeusapua saaneen osapuolen asianajajan on pyydettävä oikeudenkäynnin julistamista keskeytetyksi siinä tapauksessa, että se raukeaa osapuolten passiivisuuden takia (siviiliprosessilain 309 artikla). Velvollisuuden laiminlyönti johtaa laillisiin seuraamuksiin.

Sivun alkuunSivun alkuun

12. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se kaikki oikeudenkäyntikulut?

Valtion kustantaman avun saaminen käsittää vapautuksen eräistä kuluista ja muiden kulujen kattamisen valtion varoista lain 2002/115 131 artiklan mukaan. Oikeusapu kattaa kaikki lainmukaiset oikeudenkäyntikulut, joihin kuuluu asianosaisen avustajan nimeäminen. Muu kuin oikeudellinen neuvonta ei sen sijaan kuulu avun piiriin.

Tuomioistuin maksaa asianajajan palkkion ja kulukorvaukset kunkin oikeudenkäynnin vaiheen tai asteen päättyessä tai viimeistään asianajajan toimeksiannon päättyessä.

Palkkiot ja kulukorvaukset maksetaan myös tuomioistuimen avustajalle sekä asianosaisen oikeusavustajalle.

Maksupäätös annetaan tiedoksi edunsaajalle, kaikille asianosaisille sekä syyttäjäviranomaiselle (pubblico ministero). Asianosaiset voivat valittaa maksupäätöksestä.

Asianajaja, tuomioistuimen avustaja tai asianosaisen oikeusavustaja eivät saa pyytää tai vastaanottaa päämieheltään muita korvauksia tai maksuja kuin laissa säädetyt. Kaikki sellaiset sopimukset ovat mitättömiä, ja kiellon rikkomista pidetään hyvän asianajotavan vastaisena.

Rikosoikeudenkäynnin yhteydessä suoritettuja yksityisoikeudellisia toimia koskee oikeudenkäyntikuluista annetun lain 108 artikla. Siinä oikeusavun saamisen seuraukset ovat kuitenkin varsin samanlaisia kuin yleissäädöksessäkin.

13. Jos hakijan saama oikeusapu ei kata kaikkia kuluja, kuka maksaa loput kustannukset?

Valtion kustantamaa oikeusapua koskeva lainsäädäntö ei tunne osittaista apua.

14. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se myös hakijan vireille paneman muutoksenhaun kustannukset?

Myönnetty oikeusapu koskee kaikkia oikeusasteita ja oikeudenkäynnin vaiheita sekä kaikkia mahdollisia siitä johtuvia tai siihen liittyviä menettelyjä (esimerkiksi täytäntöönpanoa).

Jos oikeusapua saanut osapuoli häviää oikeudenkäynnin, hän ei kuitenkaan saa enää hyväkseen oikeusapua hakiessaan muutosta paitsi esittäessään vahingonkorvausvaatimuksen rikosoikeudenkäynnissä.

Sivun alkuunSivun alkuun

15. Jos hakija voi saada oikeusapua, voidaanko se peruuttaa ennen oikeudenkäyntiä (tai oikeudenkäynnin jälkeen)?

Jos asianosaisen tulot muuttuvat oikeudenkäynnin aikana oikeusavun kannalta olennaisella tavalla, tuomioistuin kumoaa myöntämispäätöksen.

Sitä paitsi asiaa käsittelevä tuomioistuin voi peruuttaa oikeusavun milloin tahansa, jos avun myöntämisen välttämättömät edellytykset eivät täyty tai jos asianosainen on toiminut oikeudessa vilpillisessä mielessä tai syyllistynyt merkittävään huolimattomuuteen.

Oikeusapu perutaan siitä hetkestä alkaen, jolloin tulot muuttuvat. Muissa tapauksissa peruutus vaikuttaa takautuvasti. Peruutus merkitsee sitä, että valtio perii maksamansa summat takaisin.

Jos veroviranomainen toteaa, että asianosainen on antanut vääriä tietoja, se pyytää edun peruuttamista ja toimittaa asiaa koskevat tiedot toimivaltaiselle syyttäjälle (Procuratore della Reppublica) mahdollista rikosasian vireillepanoa varten.

Oikeusavun edellytysten olemassaolo voidaan tarkistaa toistuvasti oikeudenkäynnin aikana oikeusviranomaisen kehotuksesta tai veroviranomaisen aloitteesta.

Väärien tulotietojen antamisesta voidaan tuomita yhdestä viiteen vuoteen vankeutta sekä sakkoja 309,87 eurosta 1 549,37 euroon. Rangaistusta koventaa se, että väärät tiedot ovat johtaneet oikeusavun saamiseen tai säilymiseen henkilön etuna.

Rangaistuksen ohella etu peruutetaan takautuvasti ja valtion maksamat summat peritään takaisin siltä, joka asiasta on vastuussa.

16. Jos hakijalle ei myönnetä oikeusapua, voiko päätöksestä valittaa?

Jos toimivaltaisen asianajajayhdistyksen hallitus hylkää oikeusapuhakemuksen tai jättää sen tutkimatta, asianosainen voi tehdä uuden hakemuksen asiansa käsittelyssä toimivaltaiselle tuomioistuimelle, joka päättää oikeusavun myöntämisestä.

Lisätietoja

Heitteillejätettyjen lasten suojelu; vanhempien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat oikeudenkäynnit

28. maaliskuuta 2001 annetulla lailla N:o 149 (Italian virallinen lehti N:o 96/2001) säädettiin viran puolesta pakollisesti määrättävästä puolustuksesta oikeudenkäynneissä, joissa on kyse lasten heitteillejätöstä, sekä vanhempien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevissa oikeudenkäynneissä (kun oikeuksia rajoitetaan tai ne evätään).

Laki, jonka soveltaminen käytännössä edellyttää vielä lisäsääntelyä, tulee voimaan 1. heinäkuuta 2003 (asetus 2002/126).

Siihen asti vuonna 1983 annetun lain N:o 184 sääntelemissä oikeudenkäynneissä, (adoptiokelpoisuutta ja adoptoimista koskevat oikeudenkäynnit) sovelletaan lakia 2002/115, jonka 143 artiklan mukaan seuraavat kulut kustannetaan valtion varoista:

 1. asianajajalle sekä viran puolesta kutsutuille ja asianosaisen tarvitsemille oikeusavustajille kuuluvat palkkiot ja kulukorvaukset
 2. tuomioistuimen tuomarien, virkamiesten ja toimihenkilöiden palkkiot ja kulut silloin, kun he suorittavat toimenpiteitä muualla kuin oikeudenkäyntipaikassa
 3. todistajien ja notaarien palkkiot ja kulut
 4. maksut ja korvaukset oikeusviranomaisille tiedoksianto- ja täytäntöönpanotoimista.
Vanhempien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevissa oikeudenkäynneissä sovelletaan hakemuslainkäyttöä koskevia lakeja.

Euroopan unionin ulkopuolisten valtioiden kansalaisten maastapoistamisessa sovellettavat menettelyt

Muiden kuin Euroopan unionin valtioiden kansalaisten maastapoistamiseen sovellettavassa menettelyssä asianajajan ja tuomioistuimen avustajan palkkiot ja kulukorvaukset maksetaan valtion varoista. Maksun suorittaa asiaa käsittelevä tuomioistuin.

Päätöksestä voi valittaa toimivaltaiselle oikeusviranomaiselle.

Edunvalvontaan määrääminen syyttäjäviranomaisen aloitteesta

Kustannuksia koskevat yleiset säännökset.

Vajaavaltaisen oikeusavustajalle tai tuomioistuimen avustajalle kuuluvat palkkiot maksaa kuitenkin valtio.

Tuomion tultua lainvoimaiseksi valtiolla on oikeus periä kulunsa takaisin edunvalvojilta ja holhoojilta siinä tapauksessa, että tuomioistuin otettuaan huomioon esitetyn asiakirja-aineiston sekä veroviranomaisten antamat tiedot toteaa edun myöntämiselle siviiliprosessissa määrättyjen tulorajojen ylittyneen.


« Oikeusapu - Yleistä | Italia - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 23-03-2005

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta