Evropska komisija > EPM > Pravna pomoč > Irska

Zadnja sprememba: 06-11-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravna pomoč - Irska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kateri so stroški postopka in kdo jih običajno nosi? 1.
2. Kaj je brezplačna pravna pomoč? 2.
3. Upravičenci do brezplačne pravne pomoči? 3.
4. Ali se lahko brezplačna pravna pomoč dodeli za vse spore? 4.
5. Ali obstaja za nujne primere posebni postopek? 5.
6. Kje je mogoče pridobiti obrazec prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 6.
7. Katere dokumente je treba predložiti k prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 7.
8. Kje se predloži prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 8.
9. Na kakšen način se prosilec seznani z odločitvijo pristojnega organa o njegovi prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 9.
10. Kaj naj stori prosilec za brezplačno pravno pomoč, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 10.
11. Kdo upravičencu do brezplačne pravne pomoči določi odvetnika? 11.
12. Ali se upravičencu do brezplačne pravne pomoči krijejo vsi stroški postopka? 12.
13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar se upravičencu le delno dodeli brezplačna pravna pomoč? 13.
14. Ali brezplačna pravna pomoč obsega tudi vložitev pravnega sredstva? 14.
15. Ali se lahko izvajanje brezplačne pravne pomoči prekine pred koncem postopka (ali celo po končanem postopku)? 15.
16. Ali je mogoča pritožba zoper odločitev o neupravičenosti do brezplačne pravne pomoči? 16.

 

1. Kateri so stroški postopka in kdo jih običajno nosi?

2. Kaj je brezplačna pravna pomoč?

Odbor za brezplačno pravno pomoč (Legal Aid Board) zagotavlja pravno svetovanje in brezplačno pravno pomoč v civilnih zadevah osebam, ki izpolnjujejo zahteve iz Zakona o civilni brezplačni pravni pomoči iz leta 1995 (Civil Legal Aid Act) in uredb, sprejetih v skladu s tem zakonom.

Brezplačna pravna pomoč pomeni zastopanje nižjega odvetnika (solicitor) ali odvetnika, ki sme zastopati pred višjim sodiščem, (barrister) v civilnih postopkih pri okrajnih in okrožnih sodiščih ter glavnem civilnem in vrhovnem sodišču. Postopki pred drugimi sodišči (tribunal) so izključeni, razen v zadevah v zvezi z azilom. Vendar sta svetovanje in pomoč na voljo osebam, ki želijo začeti postopek pred katerim koli drugim sodiščem.

Pravno svetovanje pomeni kakršno koli pisno ali ustno svetovanje nižjega odvetnika, zaposlenega pri Odboru, ali nižjega odvetnika ali odvetnika, ki sme zastopati pred višjim sodiščem, ki sodeluje z Odborom, o uporabi irskega prava v zvezi s kakršnimi koli okoliščinami, povezanimi z osebo, ki zaprosi za to pravno storitev.

3. Upravičenci do brezplačne pravne pomoči?

Stroški postopka so odvisni od sodišča, zadevnega postopka in zapletenosti zadeve.

Če prosilec izpolnjuje zahteve pri preverjanju finančnih sredstev in je odvisen od socialnih prejemkov ali je njegov razpoložljivi dohodek nižji od 8 300 EUR, se njegov prispevek izračuna po naslednjem postopku:

Na vrh straniNa vrh strani

 • za pravno svetovanje - ena desetina razlike med razpoložljivim dohodkom in 8 300 EUR, pri čemer je najnižji prispevek 6 EUR, najvišji pa 100 EUR;
 • za brezplačno pravno pomoč - 35 EUR plus ena četrtina razlike med razpoložljivim dohodkom in 8 300 EUR.

Če oseba zaprosi za brezplačno pravno pomoč, njeno razpoložljivo premoženje pa presega 3 200 EUR, bo morda morala plačati prispevek iz premoženja. Takšen prispevek se ne plača za pravno svetovanje.

4. Ali se lahko brezplačna pravna pomoč dodeli za vse spore?

Če je za postopek pristojno irsko sodišče, so do brezplačne pravne pomoči na Irskem upravičeni tuji prosilci, ki izpolnjujejo zahteve pri preverjanju finančnih sredstev in utemeljenosti zahtevka v skladu z zadevnim zakonom in uredbami.

Čeprav večina prosilcev za brezplačno pravno pomoč prebiva na Irskem, lahko za brezplačno pravno pomoč in/ali svetovanje na Irskem zaprosi tudi oseba, ki ne prebiva na Irskem, ne glede na to, ali je irski državljan ali ne, če potrebuje brezplačno pravno pomoč ali svetovanje o pravni zadevi, ki jo ureja irsko pravo; poleg tega se brezplačna pravna pomoč običajno dodeli osebi, ki ne prebiva na Irskem, če je sporni predmet nepremično ali osebno premoženje na Irskem. Preverjanje finančnih sredstev, ki se opravi pri irskih prosilcih in s katerim se ugotovi, ali je prosilec upravičen do brezplačne pravne pomoči, se uporablja enako tudi za osebe, ki ne prebivajo na Irskem.

Finančna upravičenost do brezplačne pravne pomoči se ne preverja v sodnih postopkih, ki se začnejo v skladu z Zakonom o ugrabitvi otroka in izvršitvi odločb o varstvu in vzgoji otroka iz leta 1991 (Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991) ter Zakonom o nalogih za preživnino iz leta 1994 (Maintenance Orders Act 1994) (kadar gre za izterjavo preživnine v državi, ki priznava načelo vzajemnosti).

Na vrh straniNa vrh strani

4.a. Ali se lahko brezplačna pravna pomoč dodeli za vse spore?

Pravno svetovanje se na splošno ne zagotovi, kadar lahko prosilec brez večjih težav uporabi drugo pravno svetovanje. To velja zlasti takrat, kadar je na voljo pravno svetovanje pri drugih virih, npr. svetovalnih agencijah ali drugem državnem organu.

Svetovanje v kazenskih zadevah ni zajeto z zakonom o brezplačni pravni pomoči, razen v primeru strank, ki nastopajo kot tožniki v zadevah v zvezi s posilstvom.

Pred odobritvijo brezplačne pravne pomoči mora biti Odbor prepričan, da je začetek postopka ali obramba v postopku utemeljena, pri tem pa upošteva na primer pravna dejstva v zadevi in verjeten rezultat. Nekatera merila so: možnosti za uspeh; utemeljeni razlogi za začetek postopka in obrambo v postopku; razpoložljivost druge zunajsodne metode za zadovoljivo rešitev spora (npr. mediacija ali pogajanja za sklenitev poravnave); možnost pridobitve drugega pravnega zastopanja (npr. možnost, da stroške krije zavarovalnica, itd.).

5. Ali obstaja za nujne primere posebni postopek?

Prouči se, ali se lahko prosilec izvzame iz splošnega pravila, ki določa, da se pri določitvi srečanja z nižjim odvetnikom strogo upoštevajo datumi vključitve prosilca na čakalni seznam za pravne storitve. Prednostno se obravnavajo novi prosilci za pravne storitve v naslednjih skupinah zadev:

 • postopek v zvezi z ugrabitvijo otroka;
 • kadar obstaja dejanska nevarnost, da bo otrok odpeljan iz države brez soglasja prosilca;
 • postopek v zvezi z varstvom in vzgojo otroka;
 • nasilje v družini;
 • kadar v skladu z Zakonom o zastaranju (Statute of Limitations) obstaja nevarnost, da poteče zastaralni rok za začetek postopka, razen če se takoj ukrepa;
 • kadar obstaja nevarnost, da poteče zastaralni rok v skladu z drugimi zakoni;
 • kadar obstaja nevarnost razpršitve premoženja, zaradi česar bi bilo nemogoče izpolniti zahtevke prosilca.

6. Kje je mogoče pridobiti obrazec prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Pravne storitve se lahko zahtevajo osebno, po telefonu ali pisno pri katerem koli pravnem centru (Law Centre), ki je najbližje prebivališču prosilca.

Na vrh straniNa vrh strani

V primeru poizvedbe po telefonu je prosilec pozvan, da pride osebno na pravni center, kjer izpolni obrazec prošnje in se preverijo njegova finančna sredstva, da se ugotovi, ali je finančno upravičen do brezplačne pravne pomoči. Prošnja se lahko pošlje tudi po pošti, kar je običajno primerno, če prosilec težko osebno pride na pravni center.

Finančna upravičenost do brezplačne pravne pomoči se ne preverja v sodnih postopkih, ki se začnejo v skladu z Zakonom o ugrabitvi otroka in izvršitvi odločb o varstvu in vzgoji otroka iz leta 1991 (Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991) ter Zakonom o nalogih za preživnino iz leta 1994 (Maintenance Orders Act 1994) (kadar gre za izterjavo preživnine v državi, ki priznava načelo vzajemnosti).

Seznam naslovov in telefonskih številk vseh pravnih centrov s krajšim ali polnim delovnim časom je na voljo na spletni strani English Odbora.

7. Katere dokumente je treba predložiti k prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Prosilec mora v celoti izpolniti obrazec prošnje LAA3, vključno z oddelkom „as to the subject matter“, v katerega mora vpisati pravno zadevo, v zvezi s katero potrebuje pravne storitve, in ga podpisati.

Prosilec mora izpolniti in podpisati tudi obrazce za preverjanje finančnih sredstev.

8. Kje se predloži prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Seznam naslovov in telefonskih številk vseh pravnih centrov s krajšim ali polnim delovnim časom je na voljo na spletni strani English Odbora.

Na vrh straniNa vrh strani

9. Na kakšen način se prosilec seznani z odločitvijo pristojnega organa o njegovi prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Prosilcem, ki so finančno upravičeni do pravnih storitev, se glede na čakalni seznam ali navedene skupine prednostnih zadev določi srečanje z nižjim odvetnikom. Običajno gre za srečanje z enim od nižjih odvetnikov, ki je zaposlen pri Odboru za brezplačno pravno pomoč in dela v eni od njegovih pisarn.

Pred prvim srečanjem plača prosilec prispevek za pravni nasvet in prejme potrdilo o plačilu.

Na prvem srečanju nižji odvetnik pojasni prosilcu, da bo moral prispevati za brezplačno pravno pomoč, če želi, da ga pri začetku postopka ali obrambi zastopa nižji odvetnik, pri čemer mora ta prispevek plačati ob prejemu potrdila o dodelitvi brezplačne pravne pomoči.

Prošnjam za odobritev brezplačne pravne pomoči bo morda treba priložiti dodatne informacije. Glede na vrsto zadeve lahko vključujejo:

 1. zdravstvene evidence/zdravniške izvide;
 2. izvode izjav in/ali poročil, ki jih prejme ali pripravi policija (Gardai);
 3. izvode kakršnih koli pogodb.

Če se po prejemu vseh potrebnih informacij ugotovi, da prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči ni v skladu z vsemi določbami Zakona o civilni brezplačni pomoči iz leta 1995 in uredb iz leta 1996, nižji odvetnik to sporoči prosilcu v dopisu o zavrnitvi.

V dopisu so navedeni razlogi za zavrnitev prošnje in ustrezni oddelki Zakona o civilni brezplačni pomoči in/ali uredb. Vključuje tudi pravni pouk, da lahko prosilec zahteva revizijo odločbe in/ali vloži pravno sredstvo pri pritožbeni komisiji Odbora.

Na vrh straniNa vrh strani

10. Kaj naj stori prosilec za brezplačno pravno pomoč, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Če prosilec za brezplačno pravno pomoč izpolnjuje zahteve iz Zakona in uredb, se mu izda potrdilo o dodelitvi brezplačne pravne pomoči za zastopanje nižjega odvetnika in po potrebi odvetnika, ki sme zastopati pred višjim sodiščem, v nekaterih civilnih postopkih pri okrajnem, okrožnem, glavnem civilnem in vrhovnem sodišču.

Na podlagi potrdila o dodelitvi brezplačne pravne pomoči se lahko izvajajo le pravne storitve za postopek ali zadevo, ki je navedena na potrdilu. Če se prosilcu izda potrdilo o dodelitvi brezplačne pravne pomoči, to ne pomeni, da prejme brezplačno pravno pomoč tudi v drugih zadevah. Če prosilec potrebuje brezplačno pravno pomoč za več zadev, mora vložiti ločeno prošnjo.

Prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči vloži nižji odvetnik v pravnem centru po posvetovanju s prosilcem.

Oddelek 29(1) Zakona določa, da oseba ni upravičena do brezplačne pravne pomoči ali svetovanja, če ne plača prispevka. Ta prispevek se določi s finančno oceno na podlagi informacij, ki jih zagotovi prosilec v izjavi o sredstvih in premoženju. Če prosilec nima premoženja, je najmanjši znesek, ki se plača za brezplačno pravno pomoč, 35 EUR, največji pa 1 210 EUR.

Celoten prispevek se plača po prejemu potrdila o dodelitvi brezplačne pravne pomoči in pred uporabo pravnih storitev. Odbor lahko v izjemnih okoliščinah dovoli, da prosilec plača v obrokih. Vendar mora celoten znesek plačati v dvanajstih mesecih in pred koncem postopka.

Na vrh straniNa vrh strani

11. Kdo upravičencu do brezplačne pravne pomoči določi odvetnika?

Če prosilec ob vložitvi prošnje izrazi željo, da ga zastopa določen nižji odvetnik v pravnem centru, vodja nižjih odvetnikov upošteva to željo pri odločitvi o dodelitvi nižjega odvetnika zadevnemu prosilcu. Pri tem upošteva tudi druge okoliščine, na primer ali bo lahko nižji odvetnik, ki ga zahteva prosilec, na določen datum zastopal zadevno stranko. Če je nižji odvetnik, ki ga zahteva prosilec, takrat že zaseden z drugo stranko na drugem mestu, mora vodja nižjih odvetnikov prosilcu dodeliti drugega nižjega odvetnika, ki ga bo zastopal.

Če je prosilca že zastopal nižji odvetnik pravnega centra, mu vodja nižjih odvetnikov običajno dodeli istega nižjega odvetnika, ki bo opravil pravne storitve za isto stranko, vendar v novi zadevi. Prosilec nima absolutne pravice do posvetovanja z izbranim nižjim odvetnikom ali do njegovega zastopanja, ampak njegove želje običajno upošteva vodja nižjih odvetnikov pri odločanju o tem, kateri nižji odvetnik se mu dodeli. Če prosilec izrazi željo, da ga zastopa nižji odvetnik istega spola, poskuša vodja nižjih odvetnikov po svojih najboljših močeh zagotoviti, da se ta želja upošteva.

12. Ali se upravičencu do brezplačne pravne pomoči krijejo vsi stroški postopka?

S plačilom prispevka za brezplačno pravno pomoč, določenega na potrdilu, se krijejo vsi stroški, povezani s postopkom. Vendar se vsi stroški in odškodnine, ki se prosilcu dodelijo v sodnem postopku ali zunajsodni poravnavi, plačajo Odboru za brezplačno pravno pomoč. Razen v nekaterih izjemnih primerih je Odbor upravičen, da stroške, ki jih je imel, odšteje od kakršnih koli sredstev, ki jih prosilec prejme. To vključuje tudi plačila, ki jih prejme prejemnik brezplačne pravne pomoči v zakonskih zadevah, postopkih za razvezo zakonske zveze ali prenehanje življenjske skupnosti. Če so skupni stroški, ki nastanejo Odboru pri zagotavljanju pravnih storitev, nižji od skupnega zneska, ki ga plača prosilec ali se plača v njegovem imenu kot prispevek in na podlagi izterjave stroškov ali odškodnine ali s plačilom dajatve na drugo premoženjsko vrednost, se razlika plača prosilcu.

Na vrh straniNa vrh strani

13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar se upravičencu le delno dodeli brezplačna pravna pomoč?

14. Ali brezplačna pravna pomoč obsega tudi vložitev pravnega sredstva?

Na podlagi potrdila o dodelitvi brezplačne pravne pomoči se izvajajo le pravne storitve za postopek ali zadevo, ki je navedena na potrdilu. Kadar se naveden postopek ali zadeva konča, potrdilo ne velja več. Če prosilec potrebuje dodatne storitve, ki so morda povezane s prvotno zadevo, lahko zaprosi za spremembo potrdila o dodelitvi brezplačne pravne pomoči ali izdajo novega potrdila. Odločitev o tem, ali je potrebna sprememba potrdila ali izdaja novega potrdila, je odvisna od posameznih okoliščin zadeve, pri tem pa svetuje nižji odvetnik.

15. Ali se lahko izvajanje brezplačne pravne pomoči prekine pred koncem postopka (ali celo po končanem postopku)?

Če prosilec predloži napačne informacije ali ne razkrije kakršnega koli bistvenega dejstva (na primer v zvezi s spremembo finančnega položaja) ali če ravna nerazumno, se lahko izvajanje pravnega svetovanja ali brezplačne pravne pomoči ali obeh prekine, kar pomeni, da mora prosilec plačati vse stroške, ki nastanejo zaradi njegovega ravnanja.

16. Ali je mogoča pritožba zoper odločitev o neupravičenosti do brezplačne pravne pomoči?

Če se vlagatelj ne strinja z odločbo Odbora, lahko zahteva njeno revizijo. V tem primeru mora prosilec za proučitev odločbe predložiti dodatne pisne informacije in mnenje svojega nižjega odvetnika o tem, ali mora odločba še naprej veljati. Prosilci lahko zahtevajo revizijo odločbe prek pravnega centra.

Prosilec, ki se ne strinja z odločbo Odbora ali revizijo kakršne koli odločbe s strani Odbora, se lahko pritoži zoper to odločbo pri komisiji Odbora. Pritožbo zoper odločbo je treba vložiti pri pritožbeni komisiji Odbora. Prosilec jo lahko vloži prek pravnega centra ali neposredno pri Odboru.

Nadaljnje informacije za revizijo ali pritožbo je treba predložiti v enem mesecu od datuma, ko je bil prosilec obveščen, da ni upravičen do storitve, za katero je zaprosil.

Pritožbena komisija je sestavljena iz predsednika in štirih članov, od katerih sta dva pred imenovanjem v Odbor opravljala poklic nižjega odvetnika ali odvetnika, ki sme zastopati pred višjim sodiščem. V komisiji so osebe, ki niso sodelovale pri prvotnem odločanju.

Nadaljnje informacije

Nadaljnje informacije, vključno s seznamom naslovov in telefonskih številk vseh pravnih centrov, so na voljo na spletni strani English Odbora.

« Pravna pomoč - Splošne informacije | Irska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 06-11-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo